Standaard algemene voorwaarden voor het gebruik van de ‘Cashless’-dienst — WeezPay (PlayPass)

TABLE OF CONTENT

 

1. STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ‘CASHLESS’-DIENST / DE RELATIE TUSSEN PLAYPASS EN DEELNEMERS

VOORAFGAAND:

PlayPass is een gespecialiseerde site die klanten de mogelijkheid biedt om rechtstreeks via haar websites tickets te kopen voor evenementen georganiseerd door evenementenorganisatoren (hierna de ‘organisatoren‘).

PlayPass brengt ook een ‘cashless’-oplossing op de markt van evenementenorganisatoren (hierna de ‘service‘).

Deze oplossing vormt geen betalingsdienst, noch een dienst voor de uitgifte of distributie van digitale valuta voor elektronisch geld.

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de service (hierna de ’gebruiksvoorwaarden’ genoemd) zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op elk gebruik van de service die door PlayPass aan deelnemers wordt aangeboden.

De essentiële kenmerken van de service worden hieronder en op de PlayPass-website weergegeven.

De deelnemer is verplicht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens de service te gebruiken. Het gebruik van de service is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De contactgegevens van PlayPass zijn als volgt:
PlayPass, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Lange Gasthuisstraat 29, Antwerpen (2000), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Antwerpen onder het nummer 0501 728 738, handelend via haar beheerder.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke de organisator aan de deelnemer zou kunnen of kunnen voorleggen. Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van PLAYPASS het bewijs van alle transacties die met de deelnemer zijn afgesloten.

De deelnemer heeft te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonsgegevens hetzij schriftelijk, per post of door zijn identiteit te bewijzen op het volgende adres: PLAYPASS, Lange Gasthuisstraat 29 te ANTWERPEN (2000).

De deelnemer verklaart deze AV gelezen te hebben en deze te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens de service te gebruiken.

Deze AV kunnen later worden gewijzigd, de versie die van toepassing is op de deelnemer is de versie die van kracht is op de website wanneer de service voor het eerst wordt gebruikt voor een bepaald evenement.

De deelnemer erkent over de vereiste capaciteit te beschikken om de door PLAYPASS aangeboden service te gebruiken.

Sectie 1 : Beschrijving en werking van de service

Met de ‘cashless’-service kunnen mensen (hierna de ‘deelnemers’) die een evenement bijwonen of naar een plaats gaan die wordt beheerd door de organisator (hierna ‘het evenement’) eenheden registreren op een materiële ondersteuning (hierna het ‘apparaat’) en om voor en tijdens het evenement betalingen te doen, om tijdens het evenement aankopen te kunnen doen bij de verschillende verkooppunten, aanwezig op de locatie of locaties van het evenement (hierna ‘de locatie’). Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met de organisator en, indien van toepassing, met zijn partners, dat wil zeggen met mensen aan wie de organisator de taak heeft toevertrouwd om een of meer verkooppunten te beheren (hierna ‘de partners’), voor een beperkt aanbod van goederen of diensten die overeenkomen met een thematisch aanbod, en alleen voor het evenement of de evenementen (hierna ‘seizoen’) die het organiseert.

Deze voorwaarden hebben tot doel de respectieve rechten en plichten van PLAYPASS en de deelnemers te definiëren in het kader van de totstandkoming en werking van de service.

Sectie 1-1 : Gebruik van het apparaat door deelnemers

Het apparaat vormt in voorkomend geval het enige middel, het belangrijkste of één van de middelen die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om aankopen te doen bij de verschillende verkooppunten die aanwezig zijn op het evenemententerrein, waarbij deze verkooppunten beheerd worden door de organisator of door zijn onderaannemers en partners.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door de organisator en alleen voor het door hem georganiseerde evenement(en).

Aankooptransacties zullen worden uitgevoerd met behulp van speciale terminals. Tijdens de aankoop wordt het apparaat direct gedebiteerd voor het aantal waarde-eenheden dat overeenkomt met de waarde van de aankoop.

Indien van toepassing, zal het virtueel account van deelnemers die er een hebben aangemaakt de transacties volgen die op het apparaat zijn geregistreerd.

Het apparaat blijft in ieder geval onafhankelijk van het virtueel account, waarbij het laatste alleen wordt gesynchroniseerd met het apparaat om hun interacties te volgen.

In tegenstelling tot het gebruik van de ondersteuning voor de ‘mobiele’ oplossing zoals weergegeven in de sectie ‘cashless’-oplossing via het mobiele apparaat van de deelnemer hieronder, wordt het virtueel account in aanmerking genomen voor het aantal eenheden dat kan worden gebruikt en die door de deelnemer zijn gebruikt. In deze mate, en in het bijzonder in het geval van netwerkstoring of slechte verbinding met het netwerk van een van de terminals, gaat het om gevallen waarbij een QR-code meerdere keren door de deelnemer zou kunnen worden gebruikt, zodat het verbruik door de deelnemer de werkelijk betaalde bedragen overschrijdt. Evenzo, als een betaalterminal op verzoek van de organisator alleen werkt door het virtueel account op te vragen en zonder het apparaat rechtstreeks te debiteren voor de eenheden die overeenkomen met de gedane aankopen, zal het virtueel account worden gebruikt als bewijs van het aantal eenheden dat kan worden gebruikt en zijn gebruikt door de deelnemer. In dit geval, en in het bijzonder in het geval van netwerkstoring of geen verbinding met het netwerk van een van de terminals, kon het apparaat niet meer worden gesynchroniseerd met het virtueel account, waardoor het verbruik door de deelnemer groter wordt dan de reeds bedragen betaald.

Sectie 1-2 : Een virtueel account instellen voorafgaand aan een evenement

Deelnemers die hun apparaat voor een evenement willen crediteren, hebben de mogelijkheid om een persoonlijke ruimte aan te maken (hierna het ‘virtueel account‘). Om een virtueel account aan te maken, moeten ze naar één van de communicatiemedia van de organisator gaan die compatibel zijn met de dienst, in het bijzonder de website(s) of de mobiele applicatie van het evenement, en zich identificeren met behulp van het nummer op hun toegangspas, meestal de barcode op het ticket (hierna de ‘toegangspas‘).

Het virtueel account is persoonlijk voor elke deelnemer, die met zijn ticket slechts één virtueel account mag aanmaken.

Het virtueel account van de deelnemer kan dan worden gecrediteerd met tegoeden, in de geaccepteerde valuta, die bedoeld zijn om op de locatie te worden besteed.

De bedragen die door deelnemers vóór het evenement zijn betaald, worden rechtstreeks door PlayPass geïnd zoals bepaald in de verkooptransactie die is aangegaan tussen deelnemers en PlayPass en in overeenstemming met de bepalingen van de sectie ‘verkoopmechanisme in een online oplaad-context met PlayPass’ en worden gestort op een rekening geopend op naam van PlayPass bij een bank (hierna het ‘PlayPass-account’), of rechtstreeks geïnd door de organisator in het kader van de verkooptransactie die tussen de deelnemers en de organisator is gesloten in overeenstemming met de bepalingen van de sectie ‘verkoopmechanisme in een on-site oplaad-context bij de organisator’.

Betalingen door deelnemers zullen worden gedaan met behulp van alle technische apparaten die momenteel redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om de veiligheid van transacties te waarborgen en via erkende operators.

De transactiegegevens worden vastgelegd in het virtueel account van de deelnemer op een PlayPass-server, waarbij elke transactie die door de deelnemer wordt gedaan onmiddellijk wordt geregistreerd.

Sectie 1-3 : Levering van een apparaat aan een deelnemer die een virtueel account en systeem heeft opgezet via zijn ‘mobiel’

Sectie 1-3-1 : ‘Cashless’-oplossing via gebruik van een apparaat

Bij de ingang van of in de evenementenlocatie krijgt elke deelnemer die vóór het evenement een virtueel account heeft aangemaakt, op vertoon van zijn toegangspas een apparaat, meestal maar niet altijd, een plastic kaart of een polsbandje met een NFC-chip.

Het apparaat is persoonlijk.

Een aantal eenheden dat overeenkomt met de bedragen die vóór het evenement aan de organisator of aan PlayPass zijn betaald, wordt op het apparaat geladen. Deze eenheden kunnen worden uitgedrukt in GBP of een andere door de organisator gekozen valuta.

Het apparaat wordt gesynchroniseerd met het virtueel account, dat alle debet- en/of credit-transacties registreert. Deze synchronisatie vindt plaats in real-time of op uitgestelde basis, afhankelijk van de toegang tot het telecomnetwerk van de betaalterminals.

De apparaten blijven onder alle omstandigheden onafhankelijk van het virtueel account, waarbij het laatste alleen wordt gesynchroniseerd met de apparaten om interacties bij te houden. 

Sectie 1-3-2: ‘Cashless’-oplossing via ‘mobiel’ van de deelnemer

Indien de organisator daartoe besluit, kan de cashless service worden opgezet zonder een apparaat te hoeven gebruiken via de smartphone van een deelnemer. Het doen van een aankoop via de smartphone van de deelnemer is exclusief het gebruik van het apparaat waarnaar wordt verwezen in de paragraaf ‘cashless’-oplossing via het gebruik van een apparaat. Het vereist noodzakelijkerwijs de aanmaak van een virtueel account dat de door de deelnemer uitgevoerde handelingen nagaat. Ook zullen deelnemers die hebben besloten hun apparaat te activeren geen aankopen kunnen doen via hun smartphone.

De ‘mobiele’ oplossing werkt op dezelfde manier als beschreven in de sectie ‘gebruik van het apparaat door deelnemers’, zonder aanmaken van een virtueel account met betrekking tot het gebruik van een apparaat. Een deelnemer die aankopen wil doen, moet een QR-CODE scannen die op zijn mobiel verschijnt om de genoemde aankopen te doen, waarna het virtueel account wordt gedebiteerd met het aantal eenheden dat overeenkomt met de gedane aankoop.

Sectie 1-4 : Gebruik van een apparaat door deelnemers die geen virtueel account hebben ingesteld

Indien de organisator dit toestaat, kunnen deelnemers die geen virtueel account hebben aangemaakt aankopen doen op de evenementenlocatie door een apparaat te bekomen bij een van de balies in de locatie die daarvoor door de organisator zijn voorzien. 

Het apparaat zal onafhankelijk werken. 

Wanneer een apparaat aan een deelnemer wordt verstrekt, worden waarde-eenheden die overeenkomen met de bedragen die door een deelnemer aan de organisator zijn betaald, op het apparaat geladen, onderhevig aan de vergoedingen waarnaar wordt verwezen in de sectie ‘activerings- en terugbetalingskosten’ en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de organisator.

De organisator is als enige verantwoordelijk voor het innen van de bedragen die door een deelnemer zijn betaald, PlayPass speelt geen rol bij de transactie van de betaling. 

Sectie 1-5 : Apparaten opladen

Deelnemers kunnen hun apparaat opladen, hetzij via opladen op afstand, hetzij via een oplaadterminal.

Het apparaat mag niet meer dan het equivalent van £ 250 bevatten.

Het staat de organisator echter vrij om te voorzien in een hogere of lagere oplaadcapaciteit voor het apparaat na instructies aan PlayPass.

Sectie 1-5-1 : Opladen aan terminal

Opladen aan een terminal zal rechtstreeks met de organisator worden gedaan aan een balie die aanwezig is op de evenementenlocatie, op basis van de door de organisator gekozen betalingsmethode, meestal met een betaalkaart, of in contanten (hierna aangeduid als een ‘opladen aan terminal’). Ongeacht de gebruikte oplaadmethode, worden de bedragen die door de deelnemers worden betaald rechtstreeks aan de organisator betaald, onder diens exclusieve verantwoordelijkheid, zonder overboeking via het PlayPass-account. Een aantal eenheden dat overeenkomt met het bedrag van de oplaadbeurt zal op het apparaat worden geregistreerd onder de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de organisator, die PLAYPASS feitelijk zal vrijwaren van elk verhaal, met name in geval van menselijke fouten, misbruik, diefstal of fraude. 

Deelnemers die een virtueel account hebben aangemaakt, worden gecrediteerd voor het opgeladen.

Sectie 1-5-2 : Opladen op afstand

Indien de organisator in deze mogelijkheid heeft voorzien en indien de internettoegangsvoorwaarden dit toelaten, kunnen deelnemers hun apparaat online opwaarderen door bijvoorbeeld hun smartphone te gebruiken en het gewenste aantal eenheden te crediteren met behulp van hun bankkaart of een ander betaalmiddel geautoriseerd door de organisator.

Voor opladen op afstand moet de deelnemer een virtueel account hebben aangemaakt onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in de sectie ‘aanmaken van een virtueel account voorafgaand aan een evenement’.

Evenzo, als de organisator in deze optie heeft voorzien en als de deelnemer ervoor kiest om dit te doen, zal een automatisch online-oplaadsysteem de deelnemer in staat stellen om zijn account automatisch te crediteren met een vooraf bepaald bedrag zodra het aantal eenheden op zijn account onder een eerder gedefinieerde drempel daalt. Het door de deelnemer overeengekomen oplaadbedrag is van kracht zodra de bank van de deelnemer is opgevraagd, het krediet wordt pas van kracht nadat de machtiging tot afschrijving van de bankrekening van de deelnemer is ontvangen. 

Sectie 1-5-3 : Opladen in de context van een ‘mobiele’ oplossing

Deelnemers die een virtueel account hebben aangemaakt en hebben gekozen voor de cashless-oplossing via hun smartphone kunnen alleen opladen op afstand.

Deelnemers kunnen dus hun virtueel account crediteren door een online betaling te doen onder de voorwaarden uiteengezet in de sectie ‘aanmaken van een virtueel account voorafgaand aan het evenement’. In dergelijke gevallen zal het virtueel account het opladen opvolgen.

Sectie 1-6 : Specifieke kenmerken van de service

De organisator heeft de mogelijkheid om met PlayPass een specifieke configuratie van de service overeen te komen. In het bijzonder kan de organisator bepaalde functies verwijderen, beperkingen invoeren of nieuwe functies creëren. Dienovereenkomstig is de beschrijving van de service uiteengezet in de sectie ‘beschrijving en werking van de service’ alleen bedoeld om de algemene kenmerken van de service te beschrijven. 

Voor alle duidelijkheid: de service wordt rechtstreeks door de organisator geconfigureerd, met als gevolg dat PlayPass elke aansprakelijkheid afwijst voor elke configuratie van de service die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

PlayPass nodigt deelnemers dan ook uit om naar alle communicatiemedia van de organisator te gaan, in het bijzonder de website(s) of de mobiele applicatie van het evenement, of om contact op te nemen met de organisator om meer te weten te komen over de werking van de dienst en eventueel gekozen specifieke werkwijzen door de organisator.

Sectie 2 : Afsluiting van de verkoop

In het kader van het gebruik van de door PlayPass geïmplementeerde ‘cashless’-oplossing, zal de verkoop van goederen of diensten ofwel rechtstreeks tussen de deelnemer en de organisator of diens partners, ofwel tussen PlayPass en de deelnemer tot stand komen.

Sectie 2-1 : Verkoopssysteem in een oplaad-context met de organisator

In geval van opladen bij de organisator, ongeacht of de deelnemer een apparaat of zijn smartphone gebruikt, komt de verkoop van goederen of diensten tot stand vanaf het moment van het opladen tussen de deelnemer en de organisator. Het opladen activeert de overeenkomst tussen de deelnemer en de organisator over de levering van goederen of diensten die door de organisator op de locatie worden aangeboden. De deelnemer zal daarom de prijs betalen van de goederen of diensten die hij verbruikt op het evenemententerrein voorafgaand aan de levering of terbeschikkingstelling ervan door de organisator of een van zijn partners.

De keuze van de gekochte goederen of diensten, die door de deelnemer vooraf aan de organisator worden betaald, wordt gemaakt door de deelnemer wanneer deze zich naar een van de verkooppunten op de locatie begeeft. Het is op dit moment dat de organisator het gekozen goed of de door de deelnemer gekozen service levert, op voorwaarde dat de deelnemer eerder de prijs van de service of het goed heeft betaald, dat wil zeggen op voorwaarde dat de deelnemer geniet van een aantal eenheden waarmee deze operatie kan worden uitgevoerd.

Wanneer werd opgeladen bij de organisator blijft PLAYPASS een derde partij bij de transactie voor de verkoop van goederen of het verlenen van diensten die rechtstreeks tussen de organisator en de deelnemer wordt afgesloten.

Sectie 2-2 : Verkoopssysteem in een online oplaad-context met PlayPass

In het geval van een opladen op afstand of opladen vóór het evenement (hierna ‘opladen bij de organisator’), ongeacht of de deelnemer een apparaat of zijn smartphone gebruikt, komt een verkoopcontract dat de goederen of diensten dekt die beschikbaar zijn in de locatie rechtstreeks tot stand tussen de deelnemer en PLAYPASS, die in het kader van deze relatie als verkoper optreedt.

Het opladen activeert dus de overeenkomst tussen PLAYPASS en de deelnemer met betrekking tot de levering door PLAYPASS, of door een persoon die het vervangt, van de goederen of diensten die op de locatie worden aangeboden. Door het opladen betaalt de deelnemer aan PLAYPASS de prijs van deze goederen of diensten vóór levering aan de daartoe aanwezige verkooppunten.

Zodra de deelnemer naar een van de op het evenement aanwezige verkooppunten gaat en een goed of een dienst bestelt, draagt PLAYPASS zijn hoedanigheid van contractant en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst die hem binden aan de deelnemer over aan de organisator.

Bijgevolg machtigt de deelnemer PLAYPASS nu om het contract voor de verkoop van goederen of de levering van services tussen PLAYPASS en de deelnemer met betrekking tot het opladen met PLAYPASS over te dragen aan de organisator. Hiertoe wordt reeds opgemerkt dat de organisator voorafgaand aan de totstandkoming hiervan heeft ingestemd om PLAYPASS te vervangen in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomsten gesloten tussen PLAYPASS en de deelnemers.

Sectie 2-3 : Verantwoordelijkheid met betrekking tot verkoop

Overeenkomstig hetgeen zojuist is aangegeven, kan PLAYPASS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in het kader van de met de deelnemers gesloten verkoopovereenkomsten, welke overeenkomsten ofwel tussen de organisator en de deelnemers worden gesloten in het kader van een opladen bij de organisator, ofwel met PLAYPASS in het geval van opladen met PLAYPASS. In het laatste geval zal PLAYPASS haar hoedanigheid van verkopende partij overdragen aan de organisator, die de contracten in eigen naam en voor eigen rekening zal uitvoeren.

Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard door de deelnemer dat het de organisator is die alle verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor de uitvoering van genoemde contracten (veiligheid, conformiteit, verborgen gebreken, defecte producten, onmogelijkheid van levering in het geval van klik & levering, niet terugnemen van producten en diensten in het geval van click & collect, enz.), PLAYPASS onderschrijft slechts tijdelijk de juridische status van medecontractant om opladen mogelijk te maken, PLAYPASS heeft geen specifieke roeping om goederen te leveren of diensten binnen de evenementenlocatie.

Sectie 2-4 : Prijzen

De goederen en services die door de deelnemer worden verworven, worden geleverd tegen de tarieven die gelden binnen de evenementenlocatie en worden vastgesteld door de organisator en/of zijn partners.

Deze prijzen zijn exclusief activerings-, oplaad- of terugbetalingskosten die worden bepaald door de organisator en die worden afgetrokken van het aantal gekochte eenheden.

De van de deelnemer gevraagde betaling komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Sectie 3 : Kenmerken van de apparaten

Sectie 3-1 : Algemene kenmerken van de apparaten

Ter herinnering, het apparaat vormt, al naar gelang het geval, het enige, het belangrijkste of één van de middelen die kunnen worden gebruikt om aankopen te doen bij de organisator op de evenementenlocatie.

Behoudens uitzonderingen worden de apparaten op de evenementenlocatie aan deelnemers overhandigd. Tenzij anders beslist door de organisator, blijven ze het enige en exclusieve eigendom van de organisator.

Deelnemers dienen bij overhandiging van het apparaat de goede werking ervan te controleren en de organisator zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele storingen, zodat deze het defecte apparaat kan vervangen.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de bewaring van de apparaten gedurende het gehele evenement. Daartoe zullen deelnemers de apparaten gebruiken volgens de aan hen gegeven instructies om beschadiging ervan te voorkomen.

In geval van verlies van een apparaat door een deelnemer, is PlayPass niet verplicht om de organisator of de deelnemer terug te betalen.

Als een deelnemer echter een virtueel account heeft aangemaakt en op verzoek van de organisator, kan het mogelijk zijn om een deelnemer een vervangend apparaat te verstrekken met hetzelfde aantal eenheden als het eerder gedeactiveerde eerste apparaat. Om het eerste apparaat te deactiveren, moet dit laatste eerst in contact komen met een terminal die is verbonden met internet om te worden gedeactiveerd. Als dit het geval is, kunnen er tussen het moment dat het apparaat verloren gaat en daadwerkelijk wordt geblokkeerd, eenheden worden afgeschreven, met name in geval van frauduleus gebruik van het verloren apparaat. Het tweede apparaat wordt alleen gecrediteerd met het saldo van de eenheden die beschikbaar waren op de eerste chip op het moment dat het effectief werd geblokkeerd.

De apparaten hebben geen wachtwoord of pincode nodig. Deelnemers blijven volledig verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal van hun apparaat en in het bijzonder bij frauduleus gebruik door een derde partij. PlayPass wijst dienovereenkomstig alle aansprakelijkheid af in geval van frauduleus gebruik van een apparaat door een onbevoegde persoon. In geval van diefstal of verlies worden deelnemers uitgenodigd om de organisator onmiddellijk op de hoogte te stellen met het oog op de-activering van het apparaat.

Sectie 3-2 : Activerings- en terugbetalingskosten

Als onderdeel van de implementatie van de ‘cashless’-oplossing heeft de organisator de mogelijkheid om PlayPass te vragen om activeringskosten in rekening te brengen, die niet worden terugbetaald na het evenement. De activeringskost die door de organisator aan de deelnemer in rekening wordt gebracht, wordt afgetrokken van het bedrag van de waarde-eenheden die op de locatie kunnen worden geconsumeerd en komt overeen met de facturering van de ‘cashless’-dienst die aan de deelnemer wordt aangeboden:

 • Gebruik van een apparaat om online te bestellen en te betalen of bij een verkooppunt waar goederen of diensten worden verkocht die vervolgens op de locatie zullen worden geconsumeerd;
 • Bewaring van het apparaat door de deelnemer;
 • Voordeel van de ‘cashless’-oplossing waarmee alle betrokkenen de valkuilen kunnen vermijden die gepaard gaan met het samenkomen van veel mensen (kassafouten, verlies van betaalmiddelen, online opvolging van het verbruik, enz.)

Evenzo kan de organisator verzoeken dat terugbetalingskosten worden afgetrokken van de bedragen die aan het einde van het evenement aan de deelnemers moeten worden teruggegeven, aangezien de terugbetalings-operaties de installatie van aanzienlijke technische en personele middelen vereisen.

De beslissing om deze kosten (activering en terugbetalingen) te factureren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisator. Er wordt ook aan herinnerd dat PLAYPASS deze fondsen niet int. Bijgevolg ziet de deelnemer onherroepelijk af van elk verhaal op PLAYPASS met betrekking tot de aanrekening van deze kosten of de teruggave ervan.

Sectie 4 : ‘Cashless’-oplossing via de smartphone van de deelnemer 

Sectie 4-1 :  Verlies van smartphone door een deelnemer

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn smartphone en PlayPass wijst elke aansprakelijkheid af voor frauduleus gebruik van een smartphone door een onbevoegde persoon. In geval van verlies van een apparaat door een deelnemer, is PlayPass niet verplicht om de organisator of de deelnemer terug te betalen.

Sectie 4-2 : Maximale oplaadcapaciteit van het apparaat

Bij gebruik van de ‘cashless’-oplossing via de smartphone van een deelnemer, mag deze niet meer dan het equivalent van £ 250 in aantal eenheden bevatten.

Het staat de organisator echter vrij om met PlayPass een lagere of hogere oplaadcapaciteit voor de apparaten overeen te komen.

Sectie 4-3 : Activeringskosten en terugbetalingskosten

Net als bij het gebruik van de apparaten kan de organisator PlayPass vragen om activeringskosten in rekening te brengen voor het gebruik van de oplossing via de smartphone van de deelnemer. Activerings- en terugbetalingskosten worden na het evenement niet terugbetaald.

Sectie 5 : Niet-overdracht van waarde-eenheden door deelnemers tussen hun respectieve virtueel accounts en/of hun respectieve apparaten

Virtueel accounts en apparaten zijn persoonlijk voor elke deelnemer. Deze tools zijn bedoeld om een deelnemer in staat te stellen enkel aankopen te doen bij de organisator.

Virtueel accounts en/of apparaten mogen op geen enkele manier worden gebruikt voor overdrachten tussen deelnemers, in het bijzonder overdrachten van waarde-eenheden.

Het is daarom niet mogelijk om waarde-eenheden over te dragen tussen de respectievelijke apparaten van deelnemers. Evenzo mogen deelnemers geen overschrijvingen aan elkaar doen via hun respectievelijke virtueel account als ze er een hebben.

Sectie 6 : Wijziging en annulering van het evenement – Toekenning van ongebruikte waarde-eenheden – Terugbetaling aan de deelnemer aan het einde van het evenement

Sectie 6-1 : Wijziging en annulering van een evenement

Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht van elke annulering van een evenement, de verplaatsing ervan of elke substantiële wijziging die door de organisator of door PlayPass wordt aangebracht, op voorwaarde dat PlayPass eerder door de organisator is geïnformeerd. PLAYPASS is immers enkel een technisch dienstverlener en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie van het evenement.

In dergelijke gevallen kan een organisator besluiten om bedragen die vóór het evenement door deelnemers aan PlayPass zijn betaald, terug te betalen.

PlayPass zal deze terugbetaling doen indien en voor zover PlayPass nog steeds over voldoende middelen beschikt om dergelijke terugbetalingen uit te voeren, met dien verstande dat PlayPass alleen zorgt voor de verkoop van goederen en diensten aan deelnemers voor zover deze verkopen worden uitgevoerd door de organisator.

Door gebruik te maken van de PlayPass-service doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van elk rechtsmiddel of verhaal tegen PlayPass in verband met dergelijke terugbetalingen. PlayPass zal echter alle redelijke maatregelen nemen om deelnemers in staat te stellen terugbetaling van de organisator te verkrijgen.

Er wordt aan herinnerd dat elke beslissing om een evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de organisator en dat PLAYPASS deze laatste niet kan vervangen.

In elk geval kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van eenheden die het gevolg zijn van opladen bij of betaling aan de organisator, een operatie waarbij PLAYPASS volledig een derde partij is.

Sectie 6-2 : Keuze van de organisator met betrekking tot ongebruikte waarde-eenheden

Alleen de organisator bepaalt de toewijzing van eenheden die aan het einde van een evenement ongebruikt blijven. Afhankelijk van dit beleid kunnen deelnemers om terugbetaling van dergelijke eenheden verzoeken, het resterende saldo schenken aan de organisator, een partner of liefdadigheidsorganisatie, deze eenheden overdragen voor het volgende evenement of evenementen van de organisator, enz.

Deelnemers worden uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met de organisator, via alle mogelijke communicatiemedia van de organisator (d.w.z. website van het evenement, mobiele applicatie van het evenement, plaatsing op de evenementenlocatie, enz.) om erachter te komen welke keuze door de organisator specifiek is gemaakt met betrekking tot een mogelijke terugbetalingsprocedure voor het evenement dat ze zullen bijwonen.

Deelnemers vrijwaren PlayPass van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met een mogelijke terugbetaling, waarbij de organisator beslist over een dergelijke terugbetaling, of het een wettelijke verplichting is, de verkoop wordt geperfectioneerd vanaf het opladen en de aan PlayPass en/of aan de organisator betaalde bedragen zijn niet wettelijk gekwalificeerd als een aanbetaling of aanbetaling met betrekking tot een transactie die door een van de partijen kan worden herroepen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de deelnemer om alleen op te laden voor goederen en diensten die hij daadwerkelijk van plan is te consumeren op het evenement of de locatie, waarbij elke betaling als definitief wordt beschouwd.

Sectie 6-2-1 : Terugbetaling van deelnemers aan het einde van een evenement

De beslissing om deelnemers aan het einde van het evenement al dan niet terug te betalen, wordt alleen door de organisator genomen. Met betrekking tot terugbetalingen past PlayPass alleen het beleid toe dat door de organisator is bepaald.

In het geval van een terugbetaling kunnen deelnemers die aan het einde van een evenement niet alle op hun apparaat geladen eenheden hebben gebruikt en wiens apparaat een saldo van ten minste £ 0,50 vertoont, een terugbetaling krijgen onder de onderstaande voorwaarden

Sectie 6-2-2 : Terugbetaling aan deelnemers aan een balie

De terugbetaling van deelnemers door de organisator geschiedt in beginsel door PLAYPASS in naam en voor rekening van de organisator via het virtueel account. De organisator heeft echter de mogelijkheid om terugbetaling aan te vragen bij de balie binnen de evenementenlocatie.

In dit kader dienen deelnemers voor terugbetaling met hun apparaat naar voornoemde balie te gaan. De organisator zal op eigen verantwoordelijkheid het bedrag overmaken dat overeenkomt met de waarde-eenheden die nog op het apparaat zijn geregistreerd

Het apparaat en, indien van toepassing, het virtueel account van de deelnemer, wordt voor het genoemde bedrag gedebiteerd.

Sectie 6-2-3 : Een virtueel account instellen om een terugbetaling te krijgen

PLAYPASS kan alleen deelnemers terugbetalen die een virtueel account hebben aangemaakt. Deelnemers die geen virtueel account hebben aangemaakt, moeten een virtueel account aanmaken om terugbetalen te kunnen aanvragen.

Sectie 6-2-4 : Terugbetalingsverzoek

Elk terugbetalingsverzoek van een deelnemer moet binnen 7 dagen na het einde van het evenement zijn ontvangen, of binnen de tijdslimiet die eerder is overeengekomen tussen de organisator en PlayPass en door de organisator aan alle deelnemers is gecommuniceerd.

Om een terugbetaling te verkrijgen, moet elke deelnemer zijn bankrekeninggegevens (BBAN/IBAN) of bankkaartnummer verstrekken, die noodzakelijkerwijs in dezelfde valuta moeten zijn als de valuta van het opladen door de deelnemers en waarvoor de rekening-houdende instelling is gevestigd in dezelfde geografische bankzone.

PlayPass zal de deelnemers binnen 30 dagen na het evenement terugbetalen, op voorwaarde dat er voldoende saldo is om de terugbetaling uit te voeren, op voorwaarde dat het bedrag van de door de deelnemer gevraagde terugbetaling het bedrag van de online opwaardering niet overschrijdt. Houd er rekening mee dat PlayPass geen terugbetalingen uitvoert met eigen middelen, maar alleen met de middelen waarover het beschikt op basis van online opladen, die bedoeld zijn om aan de organisator te worden overgemaakt.

Indien van toepassing en onder hetzelfde voorbehoud, kan de terugbetalingsperiode op verzoek van de organisator worden verlengd. PLAYPASS nodigt deelnemers daarom uit om contact op te nemen met de organisator om de terugbetalingstermijnen te achterhalen.

Sectie 6-2-5 : Donaties

Mits de door de organisator gestelde termijn voor het aanvragen van terugbetaling is verstreken, zal het niet aanvragen van een terugbetaling resulteren in een donatie door de deelnemer aan de organisator, waarvan de deelnemer erkent volledig op de hoogte te zijn.

De aanvaarding van deze clausule is bepalend voor het sluiten van dit contract. De deelnemer verklaart bewust dat hij aan het einde van het evenement eventuele resterende waarde-eenheden die op zijn ondersteuning zijn geregistreerd en waarvoor hij geen verzoek tot terugbetaling heeft gedaan binnen de door de organisator gestelde termijn wil schenken.

Sectie 7 : Opschorting van de service in geval van legitieme twijfel

PLAYPASS behoudt zich het recht voor om bij gegronde twijfel de uitvoering van een transactie te weigeren. Het gaat met name om terugbetalingen aan deelnemers of bepaalde opladingen of betalingstransacties. PLAYPASS kan dergelijke verzoeken weigeren:

 • In geval van twijfel over het bestaan van geld op de bankrekening van de deelnemer die wil opladen op afstand;
 • In het geval van een materiële fout (bijvoorbeeld: onjuiste identificatiegegevens, ongeldig eenmalig wachtwoord);
 • In het geval van een terugbetalingsverzoek naar een bankrekening die niet is geregistreerd door de deelnemer bij het aanmaken van zijn virtueel account;
 • Bij twijfel over de begunstigde van de gelden of over de persoon die de uitvoering van een transactie aanvraagt. Er wordt aan herinnerd dat de service niet mag worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, fraude of het witwassen van geld.

Indien PLAYPASS weigert een handeling uit te voeren, om welke reden dan ook, zal zij de deelnemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen via elk mogelijk communicatiemiddel.

Sectie 8 : Disclaimer

Er wordt aan herinnerd dat PLAYPASS in het kader van de uitvoering van de service optreedt als leverancier van en in opdracht van de organisator.

De organisator verbindt zich ertoe om, in het kader van de verificatieprocedures uitgevoerd door PLAYPASS, elk document over te maken dat de organisatie van het evenement en de ernst van de organisator bevestigt: huurcontract, alcohollicentie, adresbewijs van de verantwoordelijke of identiteitsdocument van de organisator, enz.

Zo kan PLAYPASS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • Een ontoereikendheid van de service aan de behoeften van de organisator;
 • Annulering, uitstel of substantiële wijziging van het evenement, waarbij deze beslissingen de verantwoordelijkheid en keuze zijn van de organisator, PLAYPASS kan deze laatste niet vervangen;
 • Slechte of gebrek aan communicatie door de organisator over de werking van de service en de geselecteerde opties, met name op het gebied van terugbetalingsbeleid (uitblijven van terugbetaling, deadlines, enz.);
 • Onvermogen van de organisator om terugbetalingen te doen: PLAYPASS zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de organisator de terugbetalingen doet die hij heeft toegezegd te doen. PLAYPASS kan hem echter niet vervangen en de deelnemers hebben geen enkel recht op verhaal op PLAYPASS;
 • Meer in het algemeen, het goede verloop van het evenement en de goede uitvoering van de verplichtingen van de organisator, in het bijzonder in het kader van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de werking van de service;
 • De nodige administratieve en fiscale procedures en de betaling van alle gerelateerde belastingen en heffingen die op de organisator rusten.

Sectie 9 : Herroepingsrecht

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, omvat de door de organisator geleverde dienst een vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of periode moet worden geleverd. Deelnemers genieten geen recht op annulering in het kader van hun gebruik van de service.

Sectie 10 : Overmacht

Er wordt aan herinnerd dat PLAYPASS alle technische apparaten gebruikt die momenteel redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om de continuïteit van zijn service te verzekeren, tevens kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld indien zijn server of de server(s) waarop de benodigde gegevens zijn opgeslagen niet beschikbaar zijn om redenen van overmacht zoals met name uitval van het openbare elektriciteitsnet, staking, stormen, oorlogen, aardbevingen, uitval van het openbare telecommunicatienetwerk, uitval van internetconnectiviteit door publieke en private operators waarvan PLAYPASS afhankelijk is.

De verplichtingen van PLAYPASS worden opgeschort tijdens het evenement als er sprake is van overmacht en de opschorting van de verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor niet-nakoming van de betreffende verplichting, noch aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en rente of boetes voor late betaling.

Deze clausule wordt als essentieel en beslissend beschouwd voor de toestemming van PLAYPASS.

Sectie 11 : Ontberingen

De partijen komen overeen hun verplichtingen op zich te nemen, zelfs als het contractuele evenwicht verstoord is door omstandigheden die niet voorzienbaar waren bij het sluiten van deze overeenkomst, zelfs als de uitvoering van dergelijke verplichtingen moeilijkheden met zich meebrengt en komen overeen om eventuele economische en financiële gevolgen te dragen.

Sectie 12 : Specifieke prestaties in specia en proportionele verlaging van de prijs

De partijen komen overeen dat in het geval van een schending door één van de partijen van haar verplichtingen, de partij die het slachtoffer is van het verzuim, niet kan verzoeken om de tenuitvoerlegging daarvan.

In het geval dat één van beide partijen haar verplichtingen niet nakomt, mag de partij die het slachtoffer is van de tekortkoming de verplichting niet zelf laten uitvoeren door een derde partij, op kosten van de in gebreke blijvende partij. De partij die het slachtoffer is van het verzuim kan, in geval van niet-nakoming van één van de verplichtingen die op de andere partij rusten, de ontbinding van het contract vragen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de sectie hieronder ‘beëindiging van het contract’.

Partijen zien voorts af van hun recht om bij gebrekkige nakoming van de verbintenis een beroep te doen op de bepalingen van een evenredige prijsvermindering.

Sectie 13 : Dienstonderbreking – Een herinnering aan intrinsieke kenmerken van telecomnetwerken

De organisator gaat ervanuit volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van telecommunicatienetwerken, zelfs als PLAYPASS alle veiligheidsnormen hanteert die een hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen (HTTPS, SSL-certificaat, enz.).

Er wordt aan herinnerd dat de overdracht van gegevens door communicatienetwerken alleen steunt op relatieve technische betrouwbaarheid, namelijk:

 • Gegevens die op internet circuleren, zijn niet beschermd tegen mogelijke verduistering;
 • De levering van software die is aangesloten op communicatienetwerken kan onderhevig zijn aan inbreuk door onbevoegde derden en computermisdrijven;
 • De technische capaciteiten van de netwerken zijn zodanig dat op bepaalde plekken en op bepaalde momenten van de dag de internettoegang verzadigd kan zijn (slechte telefoonverbinding, onvoldoende modem, onvoldoende bandbreedte, verzadiging van de node, enz.)

Als gevolg van het bovenstaande en met volledige kennis van de diensten van PLAYPASS, ziet de deelnemer af van elke aansprakelijkheid van PLAYPASS in verband met één van de hierboven genoemde feiten of gebeurtenissen.

Er wordt ook aan herinnerd dat de PLAYPASS-service onderhevig kan zijn aan onderbrekingen, al dan niet gepland, die noodzakelijk zijn voor de goede werking ervan, met name om redenen van onderhoud, beveiliging of opslagbeheer. In het geval van een geplande onderbreking van de services, verbindt PLAYPASS zich ertoe haar best te doen om de onderhoudswerkzaamheden zo te plannen dat ze plaatsvinden buiten de normale openingsuren van de service en de bereikbaarheid ervan voor de deelnemers en de organisator (d.w.z. over het algemeen ‘s nachts, na het evenement), om de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van de service te minimaliseren. Elke ongeplande en niet-defecte onderbreking van de dienstverlening kan niet onder de verantwoordelijkheid van PLAYPASS vallen. In geval van overmacht verbindt PLAYPASS zich ertoe al het mogelijke te doen om de diensten zo snel mogelijk te herstellen.

Evenzo verbindt de deelnemer zich ertoe PLAYPASS op de hoogte te stellen als hij een storing van de PLAYPASS-diensten ervaart of constateert.

Sectie 14 : Persoonsgegevens

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt om het gebruik van de service mogelijk te maken. Met deze informatie kan PLAYPASS in voorkomend geval contact opnemen met de deelnemers, bijvoorbeeld in het kader van terugbetalingsverzoeken of in geval van annulering of wijziging van de datum, tijd of locatie van een evenement, enz. Deelnemers hebben te allen tijde recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de AVG-regelgeving.

Deelnemers kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun contactgegevens telkens wanneer er contact met hen wordt opgenomen door PLAYPASS.

Door deze AV te valideren, stemmen de deelnemers ermee in dat PLAYPASS hun persoonlijke gegevens naar de organisator en naar zijn eigen relevante onderaannemers stuurt. Er wordt aan herinnerd dat het de organisator is die PLAYPASS informeert over de gegevens die ze van plan zijn te verkrijgen. Elk gebruik van de service houdt dus een erkenning in van de overdracht van de aan de organisator verstrekte informatie. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de overdracht van gegevens noodzakelijk voor de goede werking van de service. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle PLAYPASS-partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, het beheer en de goede werking van de service.

Als zodanig kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, maar zal zij ervoor zorgen dat de organisator en zijn eigen onderaannemers de bepalingen van de AVG-verordening naleven.

Schriftelijk verzoek aan: PLAYPASS – 164 rue Ambroise Croizat, Le Verona-gebouw – 8e verdieping, 93200 Saint Denis.

Sectie 15 : Intellectuele eigendom

De inhoud van de PLAYPASS-website is eigendom van PLAYPASS en haar partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een overtreding vormen.

Daarnaast blijft PLAYPASS eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., gemaakt voor de levering van de service. De deelnemer onthoudt zich daarom van elke reproductie of exploitatie van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van PLAYPASS, die daaraan een financiële vergoeding kan verbinden.

Sectie 16 : Beëindiging van het contract

De volgende redenen zijn geen grond voor opzegging: 

 • Een prijsverhoging;
 • Onvoorspelbaarheid;
 • Overmacht.

De ontbinding van het contract kan alleen worden gedaan in geval van bewezen schuld van een van de partijen, met dien verstande dat deze gronden voor resoluties vormen, met name de volgende feiten:

 • Wanbetalingen;
 • Gebruik van de service door de deelnemer buiten deze gebruiksvoorwaarden (fraude, witwassen, etc.)

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat dit besluit wegens niet-nakoming van de verplichtingen door een partij van rechtswege zal plaatsvinden, de ingebrekestelling vloeit voort uit het enkele feit van niet-nakoming van de verplichting, zonder waarschuwing of uitvoering van formaliteiten.

Sectie 17 : Algemene bepalingen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de schuldenaar van een betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst geacht wordt in gebreke te zijn gesteld zodra en op grond van het opeisbaar worden van de betaling.

De diensten die tussen de partijen zijn uitgewisseld sinds de sluiting van het contract en tot aan de beëindiging ervan, hebben hun nut gevonden in de mate van de wederzijdse uitvoering ervan, en geven geen aanleiding tot terugbetaling voor de periode voorafgaand aan de laatste dienst die de tegenpartij niet heeft ontvangen.

In ieder geval kan de benadeelde partij schadevergoeding eisen bij de rechtbank.

Sectie 18 : Toepasselijk recht en taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteld. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst prevaleren.

Sectie 19 : Geschillen

Alle geschillen waartoe transacties die krachtens deze AV worden gesloten aanleiding kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging en gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen PLAYPASS en de deelnemer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeen recht.

In het geval van een geschil met een organisator, kan de klantenservice per e-mail worden gecontacteerd op: support@weezevent.com

Sectie 20 : Pre-contract informatie – Aanvaarding door de deelnemer

De deelnemer erkent dat hij, voorafgaand aan het sluiten van het contract en vóór elke oplading, aankoop of betaling, op een leesbare en begrijpelijke manier werd gecommuniceerd over deze AV en in het bijzonder de volgende informatie:

 • De essentiële kenmerken van de service, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende service;
 • Wat de prijs van de services en gerelateerde kosten betreft, wordt eraan herinnerd dat de genoemde service niet door PLAYPASS wordt gefactureerd met betrekking tot de deelnemers en dat de prijs van de goederen en diensten die door de organisator worden aangeboden beschikbaar zijn op de evenementenlocatie en/of op het communicatiemedium van een organisator;
 • Bij gebrek aan onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de deadline waarop de serviceprovider zich ertoe verbindt de bestelde services te leveren;
 • Informatie met betrekking tot de identiteit van de serviceprovider, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet uit de context blijkt;
 • Informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden;
 • De functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;
 • De mogelijkheid om bij een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling;
 • Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, methoden om dit recht uit te oefenen en standaardformulier voor herroeping), de voorwaarden voor beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden;
 • Geaccepteerde betaalmiddelen.

De deelnemer verklaart zich te houden aan en volledig akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en in het bijzonder af te zien van elk tegenstrijdig document dat niet afdwingbaar zou zijn jegens de serviceprovider. De door PLAYPASS geregistreerde gegevens zijn authentiek en vormen het bewijs van alle transacties in het verleden. Zij aanvaarden tevens de eventueel afzonderlijk toegezonden algemene voorwaarden van de organisator, die deze voorwaarden aanvullen.

PLAYPASS is een bedrijf dat evenementorganisatoren een online ticketverkoop-, toegangscontrole-, CRM- en CASHLESS-oplossing voor evenementen biedt.

Naam: PLAYPASS NV

Adres: 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis. 

Wettelijke vertegenwoordiger: Pierre-Henri DEBALLON

Directeur: Pierre-Henri DEBALLON

Website-host: AMAZON

KvK: 0501 728 738

BTW-nr.: BE0501728738

Telefoon: 0032 3 86 65 24 00

 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE « CASHLESS » / RELATIONS PLAYPASS / PARTICIPANTS

PREAMBULE :

PLAYPASS est un site spécialisé offrant à des clients la possibilité d’acquérir, directement via ses sites Internet, des Billets pour des Evénements mis en place par des organisateurs d’Evénements (Ci-après les « Organisateurs »).

PLAYPASS commercialise également une solution dite « Cashless » auprès des Organisateurs (Ci-après « le Service »).

Cette solution n’est constitutive ni d’un service de paiement, ni d’un service d’émission ou de distribution de monnaie électronique.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Service « CASHLESS » (Ci-après les « CGUS ») s’appliquent, sans restriction ni réserve à toute utilisation du Service proposé par PLAYPASS aux Participants.

Les caractéristiques principales du Service sont présentées ci-après et sur le site Internet de PLAYPASS.
Le Participant est tenu de prendre connaissance des présentes CGUS avant toute utilisation du Service. L’utilisation du Service est de la seule responsabilité du Participant.

Les coordonnées de PLAYPASS sont les suivantes : PLAYPASS, Société au capital de €276 708 dont le siège social est situé Lange Gasthuisstraat 29-31, 2000 Antwerpen, Société immatriculée sous le numéro 0501 728 738, prises-en la personne de son Président.

Ces CGUS s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles que l’Organisateur aurait pu ou pourrait présenter au Participant. Ces CGUS sont accessibles à tout moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de PLAYPASS constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le Participant.

MLe Participant dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à l’adresse suivante : PLAYPASS, 164 rue Ambroise Croizat à SAINT-DENIS (93200).

Le Participant déclare avoir pris connaissance des présentes CGUS et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant l’utilisation du Service.

Ces CGUS pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable au Participant est celle en vigueur sur le site Internet lors de la première utilisation du Service pour un Evénement déterminé.

Le Participant reconnaît avoir la capacité requise pour utiliser le Service proposé par PLAYPASS.

Article 1 : Description et fonctionnement du Service

Le Service dit « Cashless » permet aux personnes (Ci-après les « Participants ») qui participent à une manifestation ou qui se rendent dans un lieu géré par l’Organisateur (Ci-après « l’Evénement ») d’enregistrer des unités sur un Support matériel (Ci-après le « Support ») et de procéder à des paiements avant et pendant l’Evénement, de manière à pouvoir réaliser des achats pendant l’Evénement dans les différents points de vente, présents sur le lieu ou les lieux de l’Evénement (Ci-après « l’Enceinte »). Ce Support ne pourra être utilisé qu’auprès de l’Organisateur et le cas échéant auprès de ses Partenaires c’est-à-dire auprès des personnes à qui l’Organisateur aura confié le soin de gérer un ou plusieurs points de vente (Ci-après « les Partenaires »), pour un éventail limité de biens ou de services correspondant à une offre thématique, et seulement pour l’Evénement ou les Evénements (Ci-après « Saison ») qu’il organise.

Les présentes conditions visent à définir les droits et obligations respectives de PLAYPASS et des Participants dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du Service.

Article 1-1 : Utilisation du Support par les Participants

Le Support constitue, selon le cas, le seul et unique moyen, le principal ou l’un des moyens utilisables par les Participants pour réaliser des achats au sein des différents points de vente présents dans l’Enceinte de l’Evénement, lesdits points de vente étant gérés par l’Organisateur ou par des sous-traitants de celui-ci.

Le Support ne pourra être utilisé qu’auprès de l’Organisateur et seulement pour le ou les Evénements qu’il organise.

Les opérations d’achat seront effectuées au moyen de terminaux dédiés à cet effet. Lors de l’opération d’achat, le Support sera directement débité du nombre d’unités de valeur correspondant à la valeur de l’achat.

Le cas échéant, le Compte virtuel des Participants qui en auront créé un retracera les opérations enregistrées sur les Supports.

Les Supports restent en toute hypothèse autonomes par rapport au Compte Virtuel, ces derniers étant seulement synchronisés avec les Supports pour en retracer les mouvements.

Toutefois, à la différence de l’utilisation du Support, pour la solution « Mobile » telle que présentée à l’article Solution « Cashless » via le « mobile » du Participant ci-après, c’est le compte virtuel qui fera foi du nombre d’unités pouvant être utilisées et ayant été utilisées par le Participant. Dans cette mesure, et notamment en cas de défaillance des réseaux ou d’absence de branchement au réseau d’un des terminaux, exceptionnellement un QR CODE pourrait être utilisé plusieurs fois par le Participant de sorte que les consommations par le Participant deviennent supérieures aux sommes effectivement payées. De même, si à la demande de l’Organisateur, un point de vente fonctionne uniquement en interrogeant le Compte Virtuel et sans débiter directement le Support des unités correspondant aux achats réalisés, c’est le Compte Virtuel qui fera foi du nombre d’unités pouvant être utilisées et ayant été utilisées par le Participant. Dans cette mesure, et notamment en cas de défaillance des réseaux ou d’absence de branchement au réseau d’un des terminaux, le Support pourrait ne plus être synchronisé au Compte Virtuel, de sorte que les consommations par le Participant deviennent supérieures aux sommes déjà payées

Le Participant autorise dès à présent PLAYPASS et/ou l’Organisateur à procéder à des versements de régularisation via le débit de son compte bancaire, dans l’hypothèse exceptionnelle où les consommations du Participant auraient dépassé les unités acquises, compte tenu des contraintes techniques visées à l’alinéa précédent.

Article 1-2 : Création d’un Compte Virtuel avant l’Evénement

Les Participants désirant créditer préalablement à l’Evénement leur Support ont la possibilité de créer un espace personnel (Ci-après le « Compte Virtuel »). A cet effet ils devront se rendre sur tout support de communication de l’Organisateur compatible avec le Service, notamment le ou les site(s) Internet ou l’application mobile de l’Evénement en s’identifiant à l’aide du numéro présent sur leur titres d’accès, à savoir généralement le code-barres présent sur le billet (Ci-après le « Titres d’Accès »), afin de créer un Compte Virtuel.

Ledit compte virtuel est personnel à chacun des Participants qui ne pourront en créer qu’un seul avec leur Titre d’Accès.

Le compte virtuel du Participant pourra alors être crédité d’une somme d’argent, libellée dans la devise acceptée, somme destinée à être dépensée dans l’Enceinte.

Les sommes d’argent versées par les Participants préalablement à l’Evénement sont directement collectées par PLAYPASS au titre de l’opération de vente conclue entre les Participants et PLAYPASS conformément aux dispositions de l’article Mécanisme des Ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de PLAYPASS ci-après et déposées sur un compte ouvert au nom de PLAYPASS auprès d’un établissement bancaire (Ci-après « le Compte PLAYPASS »), soit directement collectées par l’Organisateur au titre de l’opération de vente conclue entre les Participants et l’Organisateur conformément aux dispositions de l’article Mécanisme des Ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de l’Organisateur.

Le versement des sommes par les Participants se fera en utilisant l’ensemble des dispositifs techniques qui peuvent être actuellement raisonnablement utilisés pour assurer la sécurité des transactions et par l’intermédiaire d’opérateurs reconnus.

Les données de transactions seront enregistrées sur le Compte Virtuel du Participant situé sur un serveur informatique de PLAYPASS, chaque transaction effectuée par le Participant donnant lieu à une inscription immédiate.

Article 1-3 : Remise du Support au Participant ayant créé un Compte Virtuel et système via le « mobile » du Participant

Article 1-3-1 : Solution « Cashless » via l’utilisation d’un Support

A l’entrée ou dans l’Enceinte de l’Evénement, et notamment sur présentation de son Titres d’Accès, chacun des Participants ayant créé un Compte Virtuel avant l’Evénement pourra se voir remettre par l’Organisateur un support, généralement mais non exclusivement une carte plastique ou un bracelet, comportant une puce NFC.

Le Support est individuel.

Un montant d’unités correspondant aux sommes versées à l’Organisateur ou à PLAYPASS préalablement à l’Evénement sera enregistré sur le Support. Ces unités pourront être exprimées en euros ou sous la forme de l’unité de valeur choisie par l’Organisateur.

Le Support est synchronisé au Compte Virtuel qui en retracera les opérations au débit ou au crédit. Cette synchronisation se fera en temps réel ou en différé en fonction de l’accès aux réseaux de télécommunication des terminaux de vente.

Les Supports restent en toute hypothèse autonomes par rapport au Compte Virtuel, ces derniers étant seulement synchronisés avec les Supports pour en retracer les mouvements.

Article 1-3-2 : Solution « Cashless » via le « mobile » du Participant

Si l’Organisateur le décide, le Service « Cashless » pourra être mis en place en dehors de l’utilisation d’un Support et fonctionner avec le smartphone du Participant. La réalisation d’achat via le smartphone du Participant est exclusive de l’utilisation du Support visé à l’article Solution « Cashless » via l’utilisation d’un Support. Elle nécessite obligatoirement la création d’un compte Virtuel retraçant les opérations réalisées par le Participant. Aussi, le Participant qui aurait décidé d’activer le Support n’aura pas la possibilité de procéder à des achats via son smartphone.

La solution « mobile » fonctionne de manière identique à celle décrite à l’article Utilisation d’un Support par les Participants, n’ayant pas créé de Compte Virtuel des présentes concernant l’utilisation d’un Support : le Participant désirant faire des achats devra faire scanner un QR CODE apparaissant sur son mobile pour procéder auxdits achats, son compte-virtuel étant alors débité du nombre d’unités correspondant à l’achat effectué.

Article 1-4 : Utilisation d’un Support par les Participants n’ayant pas créé de Compte Virtuel

Si l’Organisateur le permet, les Participants n’ayant pas créé de Compte Virtuel pourront, pour effectuer des achats dans l’Enceinte de l’Evénement, se procurer un Support à l’un des emplacements prévus à cet effet par l’Organisateur et présent dans l’Enceinte (Ci-après « le Guichet »).

Ledit Support fonctionnera de manière totalement indépendante.

Lors de la remise du Support au Participant, des unités de valeur correspondant aux sommes versées par le Participant, à l’Organisateur seront enregistrées sur le Support, sous réserve des frais visés aux articles Frais d’activation et frais de remboursement et Tarif des présentes, et sous la seule responsabilité de l’Organisateur.

L’Organisateur collectera les sommes versées par le Participant, sous sa seule responsabilité, PLAYPASS n’intervenant pas dans l’opération de remise des fonds.

Article 1-5 : Rechargement des Supports

Les Participants pourront procéder à un rechargement de leur Support, soit via un Rechargement à Distance, soit via un rechargement au Guichet.

Le Support ne peut contenir un nombre d’unités de valeur supérieur à l’équivalent de 250 euros.

Il sera toutefois possible pour l’Organisateur et sous sa seule responsabilité de prévoir avec PLAYPASS une capacité maximale de chargement du Support inférieure ou supérieure.

Article 1-5-1 : Rechargement Guichet

Le Rechargement Guichet s’effectuera directement auprès de l’Organisateur à un emplacement présent dans l’Enceinte de l’Evénement, selon le mode de règlement retenu par l’Organisateur, savoir généralement par carte bancaire, en espèces ou par chèque (Ci-après « le Rechargement Guichet »). Quel que soit le mode de rechargement utilisé, les sommes payées par les Participants seront directement collectées par l’Organisateur, sous sa seule responsabilité.

Un nombre d’unités de valeur correspondant au montant du rechargement sera enregistré sur le Support sous la seule et entière responsabilité de l’Organisateur, qui garantira de fait PLAYPASS contre tout recours notamment en cas d’erreur humaine, mauvaise utilisation, vol ou fraude.

Les Participants ayant créé un Compte virtuel verront leur compte crédité du montant du rechargement.

Article 1-5-2 : Rechargement à Distance

Si l’Organisateur a prévu cette possibilité et si les conditions d’accès à Internet sont suffisantes, les Participants pourront aussi, depuis Internet, recharger le Support du nombre d’unités de valeur qu’ils désirent, à l’aide de leur smartphone par exemple, en utilisant notamment leur carte bancaire ou tout autre moyen que pourrait offrir l’Organisateur.

Le rechargement à Distance nécessite que le Participant crée un Compte virtuel dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article Création d’un Compte Virtuel avant l’Evénement ci-avant.

De même, si l’Organisateur a prévu cette possibilité et si le Participant choisit cette option, un système de rechargement automatique (auto top-up) par Internet permet au Participant de créditer son compte automatiquement d’un montant prédéfini dès que le nombre d’unités inscrites sur le compte sera descendu sous un seuil préalablement défini. Ce rechargement auquel le Participant aura consenti sera effectif après interrogation de la banque du Participant, le crédit n’étant effectif qu’après l’autorisation de débit du compte bancaire du Participant.

Article 1-5-3 : Rechargement dans le cadre de l’utilisation de la solution « mobile »

Les Participants ayant créé un Compte Virtuel et ayant opté pour la solution Cashless via leur smartphone auront uniquement la possibilité de procéder à un Rechargement à Distance.

Les Participants pourront ainsi créditer leur Compte Virtuel en opérant un paiement en ligne dans les conditions exposées à l’Article Création d’un Compte Virtuel avant l’Evénement des présentes. Le Compte Virtuel retracera cette opération de rechargement.

Article 1-6 : Caractéristiques spécifiques du Service

Les Organisateurs ont la possibilité de convenir avec PLAYPASS d’une configuration spécifique du Service. L’Organisateur pourra notamment supprimer certaines fonctionnalités, mettre en place des restrictions ou activer de nouvelles fonctionnalités. Aussi, la description du Service telle que ressortant de l’article Description et fonctionnement du Service des présentes n’a pour objet que de décrire les fonctions générales du Service.

Il est rappelé que c’est l’Organisateur qui configure et paramètre lui-même le Service de sorte que PLAYPASS ne saurait être tenue pour responsable d’une configuration du Service qui enfreindrait des dispositions légales ou réglementaires.

PLAYPASS invite en conséquence les Participants à se rendre sur tout support de communication de l’Organisateur, notamment sur le ou les site(s) Internet ou l’application mobile de l’Evénement, ou à se rapprocher de l’Organisateur pour connaître avec plus de précision le fonctionnement du Service et les modalités de fonctionnement spécifiques retenues par l’Organisateur.

Article 2 : Réalisation des ventes

Dans le cadre de l’utilisation de la solution dite « Cashless » mise en place par PLAYPASS, des ventes de biens ou de prestation de service sont conclues soit directement entre le Participant et l’Organisateur ou ses Partenaires, soit entre PLAYPASS et le Participant.

Article 2-1 : Mécanisme des ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de l’Organisateur

Dans le cas d’un Rechargement auprès de l’Organisateur, que le Participant utilise un Support ou alors son smartphone, les ventes de biens ou de prestations de service sont conclues dès le moment du rechargement entre le Participant et l’Organisateur, l’opération de rechargement matérialisant l’accord entre le Participant et l’Organisateur sur la fourniture de biens ou de services offerts dans l’Enceinte par l’Organisateur. Le Participant paiera en conséquence le prix des biens ou des services qu’il consommera sur le Site de l’Evénement préalablement à leur livraison ou à leur fourniture par l’Organisateur ou l’un de ses Partenaires.

Le choix du bien ou du service acquis, et préalablement payé par le Participant à l’Organisateur, est opéré par le Participant au moment où il se rend sur l’un des points de vente présent dans l’Enceinte. C’est à ce moment que l’Organisateur livre le bien choisi ou fournit la prestation de service choisie par le Participant, sous réserve que le Participant ait préalablement payé le prix de la prestation ou du bien, c’est-à-dire sous réserve que le Participant bénéficie d’un nombre d’unités permettant de réaliser cette opération.

Dans le cadre d’un Rechargement auprès de l’Organisateur, PLAYPASS reste tiers à l’opération de vente de bien ou de prestation de service conclue directement entre l’Organisateur et le Participant.

Article 2-2 : Mécanisme des ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de PLAYPASS

Dans le cas d’un Rechargement à Distance ou d’un rechargement avant l’Evénement (Ci-après « Rechargement auprès de PLAYPASS »), que le Participant utilise un Support ou alors son smartphone, un contrat de vente portant sur les biens ou services disponibles dans l’Enceinte est directement conclu entre le Participant et PLAYPASS, qui intervenient en qualité de vendeur dans le cadre de cette relation.

L’opération de rechargement matérialise en conséquence l’accord entre PLAYPASS et le Participant quant à la fourniture par PLAYPASS, ou par toute personne qu’elle se substituerait, des biens ou services offerts dans l’Enceinte. En procédant au rechargement, le Participant verse à PLAYPASS le prix de ces biens ou services dès avant leur livraison sur les points de vente présents à cet effet.

A l’instant où le Participant se rend sur l’un des points de vente présents dans l’Enceinte et commande un bien ou une prestation de service, PLAYPASS cède à l’Organisateur sa qualité de contractant et tous les droits et obligations tirés du contrat de vente le liant au Participant, conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

Conséquemment, le Participant autorise dès à présent PLAYPASS à céder à l’Organisateur le contrat de vente de biens ou de prestations de service liant PLAYPASS et le Participant au titre d’un Rechargement auprès de PLAYPASS. A cette fin, il est d’ores et déjà acté que préalablement à la conclusion des présentes, l’Organisateur a consenti à substituer PLAYPASS dans les droits et obligations tirés des contrats de vente conclus entre PLAYPASS et les Participants.

Article 2-3 : Responsabilité au titre des ventes

Conformément à ce qui vient d’être indiqué, PLAYPASS ne saurait d’aucune manière être tenue pour responsable au titre des contrats de vente conclus avec les Participants, lesdits contrats étant soit conclus entre l’Organisateur et les Participants dans le cadre d’un Rechargement auprès de l’Organisateur soit conclus avec PLAYPASS dans le cas d’un Rechargement auprès de PLAYPASS. Dans ce dernier cas, PLAYPASS cédera sa qualité de partie venderesse à l’Organisateur qui exécutera les contrats en son nom propre et pour son propre compte.

Conséquemment, il est expressément convenu et accepté par le Participant que c’est l’Organisateur qui devra assumer toute responsabilité au titre de l’exécution desdits contrats (obligation de sécurité, de conformité, vices cachés, produits défectueux, impossibilité de livrer dans le cas du click&delivery, non-retrait de produits et services dans le cas du click&collect, etc.), PLAYPASS n’endossant temporairement la qualité juridique de cocontractant qu’afin de permettre des rechargements, PLAYPASS n’ayant aucune vocation spécifique à fournir des biens ou des services dans l’Enceinte de l’Evénement.

Article 2-4 : Tarif

Les biens et prestations de service acquis par le Participant sont fournis aux tarifs en vigueur dans l’Enceinte de l’Evénement et décidés par l’Organisateur et/ou ses Partenaires.

Ces tarifs ne comprennent pas les éventuels frais d’activation, de rechargement ou de remboursement qui seront décidés par l’Organisateur et qui viendront en déduction du nombre d’unités acquises.

Le paiement demandé au Participant correspond au montant total de l’achat, y compris ces frais.

Article 3 : Caractéristiques des Supports

Article 3-1 : Caractéristiques générales des Supports

Le Support est selon le cas, le seul et unique moyen, le principal ou l’un des moyens utilisables pour effectuer des achats dans l’Enceinte de l’Evénement, auprès de l’Organisateur.

Les Supports sont, sauf exception, remis aux Participants sur le lieu de l’Evénement. Ils restent sauf décision contraire de l’Organisateur la propriété pleine et entière de l’Organisateur.

Les Participants devront, dès la remise du Support s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et avertir l’Organisateur de tout dysfonctionnement, ce dans les meilleurs délais, de sorte qu’il puisse être procédé au remplacement du support défectueux.

Les Participants devront assurer pendant toute la durée de l’Evénement la garde et la conservation des Supports. A cette fin, les Participants devront utiliser les Supports conformément aux instructions qui leur auront été données de manière à ne pas les détériorer.

En cas de perte de son Support par un Participant, PLAYPASS ne saurait être tenu à aucune obligation de remboursement ni envers l’Organisateur, ni envers le Participant.

Toutefois, dans l’hypothèse où un Participant aura créé un Compte Virtuel, si l’Organisateur le demande, il sera possible de délivrer un second Support comportant le même nombre d’unités de valeur que le premier qui aura été préalablement désactivé. Pour désactiver le premier support, celui-ci doit entrer en contact avec un terminal connecté à Internet et c’est seulement à cet instant que le support sera désactivé. Ainsi dans le laps de temps entre la perte du support et son blocage effectif, des unités de valeur pourront être retirées notamment en cas d’utilisation frauduleuse du support perdu. Le second support ne sera donc crédité que du solde des unités de valeur présent sur la première puce lors de son blocage effectif.

Les Supports ne fonctionnant pas avec un mot de passe ou un code PIN, les Participants restent entièrement responsables en cas de perte ou de vol de leur Support et notamment en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers. PLAYPASS exclut en conséquence son entière responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse du Support par une personne non autorisée. En cas de perte ou de vol, les Participants sont invités à en avertir immédiatement l’Organisateur de manière à procéder à une désactivation du Support.

Article 3-2 : Frais d’activation et frais de remboursement

Dans le cadre de la mise en place de la solution dite « Cashless », l’Organisateur a la possibilité de solliciter de PLAYPASS la mise en place de frais d’activation, non restituables à la fin de l’Evénement ou de la Saison. Les frais d’activation facturés par l’Organisateur au Participant et déduits du montant des unités de valeur pouvant donner lieu à consommation dans l’Enceinte correspondent à la facturation du Service dit « Cashless » offert au Participant :

 • Utilisation d’un Support permettant de commander et de payer en ligne ou au Guichet des biens ou des Services qui seront postérieurement consommés dans l’Enceinte ;
  Conservation le cas échéant du Support par le Participant ;
 • Bénéfice de la solution dite « Cashless » permettant à l’ensemble des intervenants d’éviter les écueils des rassemblements comptant de nombreuses personnes (erreurs de caisse, perte des moyens de paiements, suivi en ligne des consommations, etc.).

De la même manière, l’Organisateur pourra solliciter la mise en place de frais de remboursement à déduire des sommes à restituer aux Participants à l’issue de l’Evénement, les opérations de remboursement nécessitant la mise en place de moyens techniques et humains importants.

La décision de facturation de ces frais (activation et remboursement) ressort de l’entière responsabilité de l’Organisateur. Il est par ailleurs rappelé que PLAYPASS ne perçoit pas ces frais. En conséquence, le Participant renonce irrévocablement à tout recours contre la SAS PLAYPASS concernant la facturation de ces frais ou concernant leur restitution.

Article 4 : Solution « Cashless » via le smartphone du Participant

Article 4-1 : Perte de son Smartphone par un Participant

Il est rappelé que le Participant doit assumer la garde de son smartphone et que PLAYPASS ne saurait d’aucune manière être tenue pour responsable de l’utilisation frauduleuse d’un smartphone par une personne non autorisée. En cas de perte de son Smartphone par un Participant, PLAYPASS ne saurait être tenue à aucune obligation de remboursement envers le Participant.

Article 4-2 : Capacité maximale de chargement du Support

L’utilisation de la solution « Cashless » via le smartphone du Participant ne peut conduire celui-ci à détenir un nombre d’unités supérieur à l’équivalent de 250 euros.

Il sera toutefois possible pour l’Organisateur et sous sa seule responsabilité de prévoir avec PLAYPASS une capacité maximale de chargement du Support inférieure ou supérieure.

Article 4-3 : Frais d’activation et frais de remboursement

Comme dans le cadre de l’utilisation des Supports, l’Organisateur peut solliciter de PLAYPASS la mise en place de frais d’activation pour l’utilisation de la solution via le smartphone du Participant. Les frais d’activation et de remboursement ne sont pas restituables à la fin de l’Evénement.

Article 5 : Impossibilité d’opérer des transferts d’unités de valeur par les Participants entre leurs Comptes Virtuels respectifs et/ou leurs Supports respectifs

Les Comptes Virtuels et les Supports sont personnels à chacun des Participants. Ces outils ne sont destinés qu’à pouvoir réaliser des achats auprès de l’Organisateur et uniquement auprès de celui-ci.

Les Comptes Virtuels ou les Supports ne sauraient ainsi, d’aucune manière, être utilisés pour effectuer des versements entre les Participants, via notamment des transferts d’unités de valeur.

Les transferts d’unité de valeur entre les Supports respectifs de chacun des Participants n’est pas possible. De la même manière, les Participants n’ont pas la possibilité d’opérer des transferts via leurs Comptes Virtuels respectifs, le cas échéant.

Article 6 : Modification et annulation de l’Evénement – Affectation des unités de valeur non utilisées – Remboursement du Participant à l’issue de l’Evénement

Article 6-1 : Modification et annulation d’un Evénement

Les Participants seront informés de l’éventuelle annulation de l’Evénement, de son report ou de sa modification substantielle par l’Organisateur ou par PLAYPASS, si et seulement si PLAYPASS en a été préalablement informé par l’Organisateur. En effet, PLAYPASS n’est qu’un prestataire technique et n’endosse aucunement la responsabilité de l’organisation de l’Evénement.

Dans ce cadre, il est possible que l’Organisateur décide de procéder au remboursement des sommes que les Participants auront été amenés à verser à PLAYPASS préalablement à l’Evénement.

Le remboursement sera effectué par PLAYPASS si et seulement si PLAYPASS est encore en possession de sommes suffisantes pour procéder auxdits remboursements puisqu’il est rappelé que PLAYPASS n’assure la vente de biens et services auprès des Participants que dans la mesure où celle-ci sera exécutée par l’Organisateur.

En utilisant le Service PLAYPASS, le Participant déclare expressément renoncer à tout recours contre la société PLAYPASS aux fins de remboursement. PLAYPASS fera cependant tout son possible pour permettre aux Participants de se faire rembourser auprès de l’Organisateur.

Il est rappelé que toute décision d’annulation, de report ou de modification d’un Evénement ressort de la seule responsabilité de l’Organisateur et que PLAYPASS ne saurait se substituer à ce dernier.

En toute hypothèse, PLAYPASS ne saurait être tenue au remboursement d’unités résultant d’un rechargement ou d’un paiement auprès de l’Organisateur, opération dans laquelle PLAYPASS est totalement tiers.

Article 6-2 : Choix de l’Organisateur concernant les unités de valeur non utilisées

Il ressort du seul choix de l’Organisateur de déterminer l’affectation des unités de valeur non utilisées à l’issue de l’Evénement. Selon cette politique, les Participants pourront demander le remboursement de ces unités de valeur, faire don du solde restant à l’Organisateur ou éventuellement à une organisation caritative partenaire de celui-ci, conserver ces unités de valeur pour le ou les prochains Evénements de cet Organisateur, etc.

Les Participants sont invités à se renseigner directement auprès de l’Organisateur, notamment sur tout support de communication de l’Organisateur (ex. Site Internet de l’Evénement, application mobile de l’Evénement, affichage dans l’Enceinte de l’Evénement, etc.) pour vérifier ce qui a été prévu par l’Organisateur, notamment concernant une éventuelle procédure de remboursement pour l’Evénement auquel ils participent.

Les Participants déchargent PLAYPASS de toute responsabilité quant à un éventuel remboursement qui ne reste qu’une option et non une obligation légale prévue par des textes, les ventes étant parfaites dès les opérations de rechargement et les sommes versées à PLAYPASS et/ou à l’Organisateur, celles-ci n’étant juridiquement ni des acomptes, ni des arrhes permettant à l’une ou l’autre des Parties de se dédire. Il appartient en conséquence au Participant de procéder à des rechargements en fonction des biens et services qu’il entend réellement consommer dans l’Enceinte de l’Evénement, tout versement étant définitif.

Article 6-2-1 : Remboursement des Participants à l’issue de l’Evénement

Le remboursement des Participants à l’issue de l’Evénement ressort du seul choix de l’Organisateur. Dans le cadre d’une procédure de remboursement, PLAYPASS ne suivra que la position fixée par l’Organisateur.

Ainsi, en cas de remboursement, les Participants qui n’auraient pas utilisé l’ensemble des unités de valeur inscrites sur leur Support à l’issue de l’Evénement et dont le Support présenterait un solde au moins égal à 0,5 euros pourront se les faire rembourser dans les conditions décrites ci-après.

Article 6-2-2 : Remboursement des Participants au Guichet

Le remboursement des Participants par l’Organisateur est en principe effectué par PLAYPASS au nom et pour le compte de l’Organisateur via le Compte virtuel. Toutefois, l’Organisateur a la possibilité de solliciter la mise en place d’un remboursement au Guichet dans l’Enceinte de l’Evénement.

Dans ce cadre, les Participants devront se rendre munis de leur Support à un Guichet. L’Organisateur remettra sous sa seule responsabilité la somme correspondant aux unités de valeur encore inscrites sur le Support.

Le Support et le cas échéant, le Compte Virtuel du Participant, seront débités dudit montant.

Article 6-2-3 : Création d’un Compte Virtuel en vue du Remboursement

PLAYPASS ne pourra procéder aux remboursements que des Participants qui auront créé un Compte Virtuel. Les Participants n’ayant pas créé de Compte Virtuel devront créer un Compte Virtuel pour pouvoir effectuer une demande de remboursement.

Article 6-2-4 : Demande de remboursement

Toute demande de remboursement émanant d’un Participant devra parvenir à PLAYPASS dans un délai de 7 jours maximum après la fin de l’Evénement ou de la Saison, ou le cas échéant dans un délai qui aura été préalablement convenu entre l’Organisateur et PLAYPASS et communiqué par l’Organisateur aux Participants.

Pour obtenir le remboursement, le Participant devra selon le choix de l’Organisateur soit renseigner ses coordonnées bancaires (RIB/IBAN) soit son numéro de carte bancaire qui devront impérativement être dans la même devise que celle des rechargements effectués par celui-ci et dont l’établissement teneur est situé dans la même zone bancaire (ex : zone SEPA pour la zone Euro).

PLAYPASS procèdera au remboursement des Participants dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’Evénement ou de la Saison, sous réserve de disposer des disponibilités suffisantes pour procéder au remboursement et sous réserve que le montant de la demande de remboursement du Participant n’excède pas le montant rechargé en ligne. Il est à noter que PLAYPASS ne procèdera pas aux remboursements avec ses ressources propres mais seulement avec les fonds dont elle disposera au titre des rechargements en ligne, sommes destinées à être reversées à l’Organisateur.

Le cas échéant et sous la même réserve, le délai de remboursement pourra être allongé à la demande de l’Organisateur. PLAYPASS invite en conséquence les Participants à se renseigner auprès de l’Organisateur pour connaître les délais de remboursement.

Article 6-2-5 : Don

Sous réserve que le délai de demande de remboursement fixé par l’Organisateur soit dépassé, toute absence de demande de remboursement équivaudra à un don du Participant à l’Organisateur, ce dont le Participant a pleinement conscience.
L’acceptation de cette clause est déterminante dans la conclusion du présent Contrat. Le Participant déclare en connaissance de cause, vouloir faire don de tout reliquat d’unités de valeur inscrites sur son Support à l’issue de l’Evénement et pour lequel il n’aurait formulé aucune demande de remboursement dans la période fixée par l’Organisateur.

Article 7 : Suspension du Service en cas de doute légitime

PLAYPASS se réserve le droit de refuser l’exécution d’une opération en cas de doute légitime. Les opérations visées sont notamment les remboursements aux Participants ou certaines opérations de rechargement ou paiement. PLAYPASS pourra opposer son refus notamment :

 • En cas de doute existant sur l’existence d’une provision sur le compte bancaire du Participant souhaitant procéder à un rechargement à distance ;
 • En cas d’erreur matérielle (par exemple : identifiants incorrects, mot de passe à usage unique non valide) ;
 • En cas de demande de remboursement vers un compte bancaire dont l’établissement teneur est situé hors EEE ou en cas de demande de remboursement vers un compte bancaire qui n’est pas celui qui a été enregistré par le Participant lors de la création de son Compte Virtuel ;
 • En cas de doute sur l’entité bénéficiaire de fonds ou sur la personne qui sollicite la réalisation d’une opération. Il est en effet rappelé que le Service ne saurait être utilisé à des fins frauduleuses, d’escroquerie ou de blanchiment d’argent.

Dans le cas où PLAYPASS refuserait de réaliser une opération, à quelque titre que ce soit, elle en informera le Participant par tout moyen de communication dans un délai raisonnable.

Article 8 : Décharge de responsabilité

Il est rappelé que dans le cadre de la mise en place du Service, PLAYPASS intervient en qualité de prestataire de l’Organisateur et sur instructions de celui-ci.

L’Organisateur s’engage dans le cadre des procédures de vérifications effectuées par PLAYPASS, à transmettre tout document attestant de la réalité de l’Evénement et du sérieux de l’Organisateur : contrat de location, licence d’alcool, autorisation préfectorale, Extrait BCE, justificatif de domicile du responsable ou pièce d’identité de l’Organisateur, etc.

Ainsi, PLAYPASS ne saurait en aucun être tenu pour responsable :

 • D’une inadéquation du Service aux besoins de l’Organisateur ;
 • D’une annulation, d’un report ou d’une modification substantielle de l’Evénement, lesdites décisions ressortant de la responsabilité et du choix de l’Organisateur, PLAYPASS ne pouvant se substituer à ce dernier ;
 • D’une mauvaise ou d’une absence de communication par l’Organisateur sur le fonctionnement du Service et des options retenues, notamment en termes de politique de remboursement (absence de remboursement, délais de remboursement, etc.) ;
 • D’une incapacité de l’Organisateur de procéder aux remboursements : PLAYPASS fera tout son possible pour que l’Organisateur procède aux remboursements qu’il s’est engagé à faire. Toutefois, PLAYPASS ne saurait se substituer à celui-ci et les Participants ne bénéficieront d’aucun droit direct au recouvrement contre PLAYPASS ;
 • D’une manière plus générale, du bon déroulement de l’Evénement et de la bonne exécution des obligations de l’Organisateur dans le cadre notamment de ses obligations ressortant du fonctionnement du Service ;
 • Des démarches administratives et fiscales nécessaires et au paiement de toutes taxes et impôts y afférents qui incombent à l’Organisateur.

Article 9 : Droit de rétractation

Le service fourni par l’Organisateur ayant trait à une activité de loisir devant être fourni à une date ou une période déterminée, les Participants ne bénéficient d’aucun droit de rétractation dans le cadre de l’utilisation du Service.

Article 10 : Force majeure

Il est rappelé que PLAYPASS utilise l’ensemble des dispositifs techniques qui peuvent être actuellement raisonnablement utilisés pour assurer la continuité de son Service, aussi la responsabilité de PLAYPASS ne saurait être engagée si notamment son serveur ou le(s) serveur(s) sur le(s)quel(s) sont stockées les données nécessaires au fonctionnement du Service étai(en)t indisponible(s) pour des raisons de force majeure telles que notamment défaillance du réseau public d’électricité, grève, tempête, guerre, pandémie, tremblement de terre, défaillance du réseau public des télécommunications, perte de connectivité Internet due aux opérateurs publics et privés dont dépend PLAYPASS.

Les obligations de PLAYPASS seront suspendues pendant l’événement constitutif d’un cas de force majeure et la suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

La présente clause est considérée comme essentielle et déterminante du consentement de PLAYPASS.

Article 11 : Imprévision

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Service excluent expressément le régime légal de l’imprévision pour toutes les opérations de PLAYPASS et du Participant. Les Parties renoncent donc chacune à se prévaloir des dispositions du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien même leur exécution s’avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

Article 12 : Exécution forcée en nature et réduction proportionnelle du prix

Les Parties conviennent qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l’exécution forcée.
En cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra, faire exécuter elle-même l’obligation par un tiers, aux frais de la Partie défaillante. La Partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre Partie, demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l’article « Résolution du contrat ».
Par ailleurs, les Parties renoncent à se prévaloir de dispositions instaurant une réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite de l’obligation.

Article 13 : Rappel des caractéristiques intrinsèques aux réseaux de télécommunication – Interruption des Services

Le Participant se considère pleinement informé des risques inhérents à l’utilisation des réseaux de télécommunication et ce même si PLAYPASS utilise l’intégralité des standards de sécurité à même d’assurer un niveau de sécurité et de fiabilité élevé (https, certificat ssl, etc.).

Il est rappelé que la transmission de données par les réseaux de communication ne bénéficie que d’une fiabilité technique relative :

 • Les données circulant sur Internet ne sont pas protégées contre d’éventuels détournements ;
 • La mise à disposition de logiciels connectés à des réseaux de communication peut faire l’objet d’intrusions de tiers non autorisés et d’infractions informatiques ;
 • Les capacités techniques des réseaux sont telles qu’en certains lieux et qu’à certaines périodes de la journée, l’accès Internet peut être saturé (mauvaise liaison téléphonique, insuffisance de modem, bande passante insuffisante, saturation du nœud, etc.) ;
 • Etc.

En conséquence de ce qui précède et en parfaite connaissance des Services de PLAYPASS, le Participant renonce à engager la responsabilité de PLAYPASS en rapport avec un des faits ou événements mentionnés ci-dessus.

Il est par ailleurs rappelé que le Service de PLAYPASS pourra faire l’objet d’interruptions, programmées ou non, rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de celui-ci, notamment pour des raisons de maintenance, de sécurité ou de gestion de stockage. En cas d’interruption des Services programmée, PLAYPASS s’engage à faire tout son possible pour programmer lesdites opérations de maintenance de manière à ce qu’elles interviennent en dehors des heures de fonctionnement normales du Service et d’accessibilité de celui-ci aux Participants et à l’Organisateur (i.e. généralement la nuit, après l’Evénement), ce afin de minimiser leurs conséquences sur l’accessibilité du Service. Toute interruption des services non programmée et non fautive ne saurait engager la responsabilité de PLAYPASS. En cas de survenance d’un tel cas de force majeure, PLAYPASS s’engage à faire tout son possible pour rétablir les services dans les plus brefs délais.

Le Participant s’engage de la même manière à informer PLAYPASS lorsqu’il aura connaissance ou constatera un dysfonctionnement des Services de PLAYPASS.

Article 14 : Informatiques et Libertés – données personnelles

Les données personnelles communiquées par les Participants ne le sont qu’afin de permettre l’utilisation du Service. Ces informations permettent le cas échéant à PLAYPASS de contacter les Participants par exemple dans le cadre des demandes de remboursement ou en cas d’annulation ou de modification de date, d’horaire ou de lieu d’un Evénement, etc.

Les Participants disposent à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant conformément au Règlement RGPD.

Les Participants pourront aussi s’opposer à l’utilisation de leurs coordonnées chaque fois qu’une offre leur sera faite par PLAYPASS.

En validant les présentes CGUS, les Participants acceptent que PLAYPASS transmettre leurs données personnelles à l’Organisateur et à ses propres sous-traitants. Il est rappelé que c’est l’Organisateur qui renseigne PLAYPASS relativement aux données qu’il entend obtenir. Toute utilisation du Service emporte donc reconnaissance de la transmission des informations fournies à l’Organisateur. Conformément aux dispositions légales, la transmission de données est rendue nécessaire pour le bon fonctionnement du Service. Ces données pourront être communiquées aux éventuels partenaires de PLAYPASS chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du bon fonctionnement du Service.

A ce titre, PLAYPASS ne saurait être tenue pour responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de ces données mais elle s’assurera que l’Organisateur et ses propres sous-traitants se conforment aux dispositions du Règlement RGPD.

Il suffit d’en faire la demande par courrier à : PLAYPASS – 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis.

Article 15 : Propriété intellectuelle

Le contenu du site Internet de la société PLAYPASS est la propriété de PLAYPASS et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises, européennes et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

En outre, PLAYPASS reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés en vue de la fourniture du Service. Le Participant s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc., sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de PLAYPASS qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

Article 16 : Résolution du contrat – fautes contractuelles

Il n’est prévu aucun cas de résolution pour :

 • Prix révisé excessif ;
 • Imprévision ;
 • Force majeure.

Aussi, la résolution du contrat ne pourra être prononcée qu’en cas de faute prouvée de l’une ou l’autre des parties étant entendu que constituent des motifs de résolutions notamment les faits suivants :
Survenance d’un impayé ;
Utilisation du Service par le Participant en dehors des termes des présentes conditions d’utilisation (escroquerie, blanchiment d’argent, etc.).

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit, la mise en demeure résultant du seul fait de l’inexécution de l’obligation, sans sommation, ni exécution de formalités.

Article 17 : Disposition générales

Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d’une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code civil.

Les prestations échangées entre les Parties depuis la conclusion du contrat et jusqu’à sa résiliation ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque de celui-ci, elles ne donneront pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l’octroi de dommages et intérêts.

Article 18 : Droit applicable – Langue

Les présentes CGUS et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.

Les présentes CGUS sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

Article 19 : Litiges

Tous les litiges auxquels les opérations conclues en application des présentes CGUS pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues entre PLAYPASS et le Participant seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Le Participant est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
En cas de litige avec un Organisateur, notre service client peut être contacté par mail à : support@weezevent.com.

Article 20 : Information précontractuelle – Acceptation du Participant

Le Participant reconnaît avoir eu communication, préalablement à la conclusion du contrat et avant tout rechargement, achat ou paiement, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes CGUS et de toutes les informations suivantes :

 • Les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support de communication utilisé et du Service concerné ;
 • Le prix des Services et des frais annexes étant rappelé que ledit Service ne fait l’objet d’aucune facturation de la part de PLAYPASS à l’égard des Participants et que le prix des biens et des prestations de service offerts par l’Organisateur sont disponibles dans l’Enceinte de l’Evénement et/ou sur tout support de communication de l’Organisateur ;
 • En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Prestataire s’engage à fournir les Services commandés ;
 • Les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;
 • Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;
 • Les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;
 • La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
 • Les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d’exercice de ce droit et formulaire type de rétractation), aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ;
 • Les moyens de paiement acceptés.

Le Participant déclare adhérer et accepter pleinement et entièrement les présentes CGUS et renoncer, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire. Les données enregistrées par PLAYPASS font foi et constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées. Vous acceptez par ailleurs les conditions générales de l’Organisateur qui auraient pu vous être transmises, ces dernières venant compléter les présentes conditions.

PLAYPASS est une société qui offre aux Organisateurs d’Evénements une solution en ligne de billetterie événementielle, de contrôle d’accès, de CRM et de CASHLESS pour leurs Evénements.

Dénomination : PLAYPASS NV
Siège social : Lange Gasthuisstraat 29-31, 2000 Antwerpen
Correspondance : 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis
Représentant légal : Pierre-Henri DEBALLON
Directeur de la publication : Pierre-Henri DEBALLON
Hébergeur du site PLAYPASS.com : AMAZON
Capital : €276 708
BCE : 0501 728 738
N° Id. TVA : BE0501728738

3. ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN SERVICE “CASHLESS” / BEZIEHUNGEN PLAYPASS / TEILNEHMER

PREAMBLE :

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen für den Service “CASHLESS” (im Folgenden “AGBs” genannt) gelten ohne Einschränkung oder Vorbehalt für jede Nutzung des von PLAYPASS den Teilnehmern angebotenen Service.

Die wichtigsten Merkmale des Dienstes werden im Folgenden und auf der Website von PLAYPASS vorgestellt.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, diese AGBs vor der Nutzung des Service zu lesen. Die Nutzung des Dienstes liegt in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers.

Die Kontaktdaten von PLAYPASS lauten wie folgt : PLAYPASS, Sàrl mit einem Kapital von EURO 276 708 und Sitz in den Lange Gasthuisstraat 29-31, 2000 Antwerpen, einer im Handelsregister des Kantons Waadt unter IDE/UID 0501 728 738 eingetragenen Gesellschaft in Person ihres Präsidenten.

Diese AGBs gelten unter Ausschluss anderer Bedingungen, insbesondere solcher, die der Veranstalter dem Teilnehmer vorgelegt hat.

Diese AGBs sind auf der Website jederzeit zugänglich und haben bei Bedarf Vorrang vor jeder anderen Version oder jedem anderen widersprüchlichen Dokument.

Sofern nicht anders nachgewiesen, stellen die im Computersystem von PLAYPASS gespeicherten Daten den Nachweis aller mit dem Teilnehmer abgeschlossenen Geschäfte dar.

Der Teilnehmer hat jederzeit ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch zu all seinen personenbezogenen Daten, indem er schriftlich, schriftlich und durch Nachweis seiner Identität an die folgende

Adresse schreibt :
164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis.

Der Teilnehmer erklärt, dass er diese AGB gelesen und akzeptiert hat, indem er das dafür vorgesehene Kästchen ankreuzt, bevor er den Service nutzt.

Da diese AGB nachträglich geändert werden können, gilt für den Teilnehmer die Version, die zum Zeitpunkt der ersten Nutzung des Dienstes für eine bestimmte Veranstaltung auf der Website gültig ist.

Der Teilnehmer erkennt an, dass er über die erforderliche Kapazität verfügt, um den von PLAYPASS angebotenen Service zu nutzen.

Artikel 1 : Beschreibung und Betrieb des Dienstes

Die Veranstaltungsorganisatoren haben die Möglichkeit, an den Orten ihrer Veranstaltung (im Folgenden “die Anlage” genannt) einen “bargeldlosen” Service einzurichten, der es den Teilnehmern ermöglicht, vor und während der Veranstaltung Einheiten auf einer materiellen Unterstützung zu registrieren, um während der Veranstaltung Einkäufe beim Veranstalter und gegebenenfalls bei seinen Partnern, d.h. bei Personen, denen der Veranstalter die Verwaltung eines oder mehrerer Windpunkte übertragen hat (nachfolgend “die Partner”), tätigen zu können. Die Unterstützung ist gegebenenfalls das einzige und einzige Mittel, das Hauptmittel oder eines der Mittel, das von den Teilnehmern verwendet werden kann, um Einkäufe an den verschiedenen in der Anlage befindlichen Verkaufsstellen zu tätigen, und kann nur zusammen mit dem Organisator und seinen Partnern für eine begrenzte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen, die einem thematischen Angebot entsprechen, und nur für die von ihm organisierten Veranstaltungen verwendet werden.

Zweck dieser Bedingungen ist es, die jeweiligen Rechte und Pflichten von PLAYPASS und den Teilnehmern im Rahmen der Einrichtung und des Betriebs des Dienstes zu definieren.

Artikel 1-1 : Nutzung der Unterstützung durch die TeilnehmerInnen

Der Support ist gegebenenfalls das einzige und einzige Mittel, das Hauptmittel oder eines der Mittel, das von den Teilnehmern zum Kauf an den verschiedenen Verkaufsstellen im Veranstaltungsgehäuse verwendet werden kann, wobei diese Verkaufsstellen vom Veranstalter oder seinen Subunternehmern verwaltet werden.

Der Support darf nur vom Organisator und nur für die von ihm organisierten Veranstaltungen genutzt werden.

Der Einkauf wird über spezielle Terminals abgewickelt. Während des Kaufvorgangs wird der Support direkt mit der Anzahl der Werteinheiten belastet, die dem Wert des Kaufs entspricht.

Gegebenenfalls verfolgt das virtuelle Konto der Teilnehmer, die eines erstellt haben, die auf den Supports aufgezeichneten Transaktionen.

Die Supports bleiben in jedem Fall autonom in Bezug auf das virtuelle Konto, wobei letzteres nur mit den Supports synchronisiert wird, um ihre Bewegungen zu verfolgen.

Im Gegensatz zur Nutzung des Supports ist es für die Lösung “Mobile”, wie sie in Artikel 1.3.2 dargestellt ist, jedoch das virtuelle Konto, das den Nachweis über die Anzahl der Einheiten liefert, die verwendet werden können und die vom Teilnehmer verwendet wurden. Insofern und insbesondere bei Netzausfall oder fehlender Verbindung zum Netz eines der Endgeräte könnte ausnahmsweise ein QR-CODE vom Teilnehmer mehrfach verwendet werden, so dass der Verbrauch des Teilnehmers höher wird als die tatsächlich gezahlten Beträge. Auch wenn eine Verkaufsstelle auf Wunsch des Veranstalters nur durch Abfrage des virtuellen Kontos und ohne direkte Belastung der Unterstützung der den getätigten Käufen entsprechenden Einheiten tätig ist, ist das virtuelle Konto der Nachweis für die Anzahl der Einheiten, die verwendet werden dürfen und die vom Teilnehmer verwendet wurden. Insofern, insbesondere bei Netzausfall oder fehlender Verbindung zum Netz eines der Endgeräte, darf die Unterstützung nicht mehr mit dem virtuellen Konto synchronisiert werden, so dass der Verbrauch des Teilnehmers höher wird als die bereits gezahlten Beträge.

Der Teilnehmer ermächtigt hiermit PLAYPASS und/oder den Organisator, Regularisierungszahlungen über sein Bankkonto zu leisten, falls der Verbrauch des Teilnehmers in Ausnahmefällen die erworbenen Einheiten unter Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten technischen Beschränkungen überschreitet.

Artikel 1-2 : Erstellung eines virtuellen Kontos vor dem Event

Teilnehmer, die ihren Support vor der Veranstaltung gutschreiben möchten, haben die Möglichkeit, einen persönlichen Bereich (nachfolgend “Virtuelles Konto” genannt) zu erstellen. Zu diesem Zweck müssen sie auf jedes mit dem Dienst kompatible Kommunikationsmedium des Veranstalters zugreifen, insbesondere auf die Internetseite(n) oder die mobile Anwendung der Veranstaltung, indem sie sich anhand der auf ihren Zugangskarten vorhandenen Nummer, in der Regel des auf dem Ticket vorhandenen Barcodes (im Folgenden “Zugangskarten” genannt), identifizieren, um ein virtuelles Konto zu erstellen.

Das genannte virtuelle Konto ist für jeden Teilnehmer persönlich, der nur einen mit seinem Ticket erstellen darf.

Dem virtuellen Konto des Teilnehmers kann dann ein Geldbetrag in der akzeptierten Währung gutgeschrieben werden, der im Sprecher ausgegeben wird.

Die von den Teilnehmern vor der Veranstaltung gezahlten Geldbeträge werden von PLAYPASS im Rahmen der zwischen den Teilnehmern und PLAYPASS gemäß den Bestimmungen des Artikels 2-2 abgeschlossenen Verkaufstransaktion direkt eingezogen und auf ein Konto eingezahlt, das auf den Namen PLAYPASS bei einem Bankinstitut eröffnet wurde (nachfolgend “das PLAYPASS Konto” genannt).
Die Zahlung von Beträgen auf das PLAYPASS-Konto durch die Teilnehmer erfolgt ausschließlich durch Online-Zahlung, PLAYPASS mit allen technischen Mitteln, die derzeit vernünftigerweise zur Gewährleistung der Sicherheit von Transaktionen eingesetzt werden können, und durch anerkannte Betreiber.

Transaktionsdaten werden auf dem virtuellen Konto des Teilnehmers auf einem PLAYPASS-Computerserver gespeichert, wobei jede vom Teilnehmer durchgeführte Transaktion zu einer sofortigen Registrierung führt

Artikel 1-3 : Bereitstellung des Supports an den Teilnehmer, der ein virtuelles Konto und System über das “Mobiltelefon” des Teilnehmers erstellt hat

Artikel 1-3-1 : “Cashless” Lösung durch den Einsatz eines Supports

Am Eingang oder in der Veranstaltungsanlage erhält jeder Teilnehmer, der vor der Veranstaltung ein virtuelles Konto eingerichtet hat, gegen Vorlage seiner Zugangstickets eine Unterstützung, im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich eine Plastikkarte oder ein Armband, das einen NFC-Chip enthält (nachfolgend “Support” genannt).

Der Support ist individuell.

Ein Betrag von Einheiten, der den Beträgen entspricht, die vor der Veranstaltung an PLAYPASS gezahlt wurden, wird im Support vermerkt. Diese Einheiten können in Euro oder in Form der vom Veranstalter gewählten Werteinheit ausgedrückt werden.

Der Support ist mit dem virtuellen Konto synchronisiert, das seine Soll- oder Haben-Transaktionen verfolgt. Diese Synchronisation erfolgt in Echtzeit oder verzögert je nach Zugang zu den Telekommunikationsnetzen der Verkaufsendgeräte.

Die Supports bleiben in jedem Fall autonom in Bezug auf das virtuelle Konto, wobei letzteres nur mit den Supports synchronisiert wird, um ihre Bewegungen zu verfolgen.

Artikel 1-3-2 : “Cashless” Lösung über das “Handy” des Teilnehmers.

Auf Wunsch des Veranstalters kann der “bargeldlose” Dienst außerhalb der Nutzung eines Supports eingerichtet werden und mit dem Smartphone des Teilnehmers betrieben werden. Der über das Smartphone des Teilnehmers getätigte Kauf gilt ausschließlich für die Nutzung des in Artikel 1-2-1 genannten Supports. Dies erfordert zwangsläufig die Einrichtung eines virtuellen Kontos, das die vom Teilnehmer durchgeführten Transaktionen verfolgt. Außerdem hat der Teilnehmer, der sich entschieden hat, den Support zu aktivieren, keine Möglichkeit, Einkäufe über sein Smartphone zu tätigen.

Die “mobile” Lösung funktioniert genauso wie die in Artikel 1-4 des vorliegenden Dokuments über die Nutzung einer Unterstützung beschriebene : Der Teilnehmer, der Einkäufe tätigen möchte, muss einen auf seinem Handy erscheinenden QR-Code scannen, um mit den genannten Einkäufen fortzufahren, wobei sein virtuelles Konto dann mit der Anzahl der Einheiten belastet wird, die dem getätigten Kauf entspricht.

Artikel 1-4 : Nutzung eines Supports durch Teilnehmer, die kein virtuelles Konto erstellt haben

Teilnehmer, die kein virtuelles Konto eingerichtet haben, können für Einkäufe im Veranstaltungsgehäuse Unterstützung an einem der vom Veranstalter zu diesem Zweck bereitgestellten und in der Anlage vorhandenen Schalter erhalten.

Der genannte Support wird völlig unabhängig arbeiten.

Wenn die Unterstützung an den Teilnehmer geliefert wird, werden Werteinheiten, die den vom Teilnehmer an den Organisator gezahlten Beträgen entsprechen, in der Unterstützung erfasst, vorbehaltlich der in den Artikeln 3-2 und 2-4 genannten Kosten.

Der Organisator wird die vom Teilnehmer gezahlten Beträge unter seiner alleinigen Verantwortung einziehen, PLAYPASS, das nicht an der Durchführung der Überweisung der Gelder beteiligt ist.

Artikel 1-5 : Wiederbeladung von Stützen

Die Teilnehmer können ihren Support neu laden, entweder über einen Remote Reload oder einen Counter Reload.

Standardmässig darf der Support nicht mehr als 250 Euro als Wert enthalten.

Es ist jedoch möglich, dass der Organisator eine maximale Tragfähigkeit für die untere oder obere Stütze bereitstellt.

Artikel 1-5-1 : Umladen im Schalter

Die Schalteraufladung erfolgt direkt mit dem Veranstalter an einem im Veranstaltungsgehäuse befindlichen Schalter, je nach der vom Veranstalter gewählten Zahlungsweise, in der Regel per Bankkarte, Bar oder Scheck. Unabhängig von der Art der Aufladung werden die von den Teilnehmern gezahlten Beträge direkt vom Organisator unter seiner alleinigen Verantwortung eingezogen, ohne über das PLAYPASS-Konto zu gehen. Eine Anzahl von Werteinheiten, die dem Betrag der Nachladung entspricht, wird auf dem Support aufgezeichnet.

Teilnehmer, die ein virtuelles Konto erstellt haben, erhalten den Rückladebetrag auf ihrem Konto gutgeschrieben.

Artikel 1-5-2 : Fernnachladung

Hat der Veranstalter diese Möglichkeit vorgesehen und sind die Voraussetzungen für den Zugang zum Internet ausreichend, können die Teilnehmer die Medien auch aus dem Internet mit der Anzahl der gewünschten Werteinheiten aufladen, beispielsweise über ihr Smartphone, insbesondere über ihre Bankkarte oder andere vom Veranstalter angebotene Mittel.

Das Fernladen setzt voraus, dass der Teilnehmer ein virtuelles Konto unter den gleichen Bedingungen wie in Artikel 1-2 oben beschrieben einrichtet.

Wenn der Organisator diese Möglichkeit vorgesehen hat und der Teilnehmer diese Option wählt, ermöglicht ein automatisches Aufladesystem über das Internet dem Teilnehmer ebenfalls, sein Konto automatisch um einen vordefinierten Betrag aufzuladen, sobald die Anzahl der auf dem Konto registrierten Einheiten einen vordefinierten Schwellenwert unterschritten hat. Diese Aufladung, der der Teilnehmer zugestimmt hat, wird nach einer Befragung durch die Bank des Teilnehmers wirksam, wobei die Gutschrift erst nach Ermächtigung zur Belastung des Bankkontos des Teilnehmers wirksam wird.

Artikel 1-5-3 : Nachladen bei Verwendung der “mobilen” Lösung

Teilnehmer, die ein virtuelles Konto erstellt und sich über ihr Smartphone für die bargeldlose Lösung entschieden haben, können nur einen Remote Reload durchführen.
Die Teilnehmer können somit ihr virtuelles Konto durch eine Zahlung auf das PLAYPASS-Konto unter den in Artikel 1-2 genannten Bedingungen aufladen. Das virtuelle Konto verfolgt diesen Reload-Vorgang.

Artikel 1-6 : Spezifische Merkmale des Dienstes

Die Organisatoren haben die Möglichkeit, sich mit PLAYPASS auf eine bestimmte Konfiguration des Dienstes zu einigen. Der Veranstalter kann insbesondere bestimmte Funktionalitäten entfernen, Einschränkungen vornehmen oder neue Funktionalitäten schaffen. Dementsprechend ist die Beschreibung des Dienstes gemäß Abschnitt 1 nur dazu bestimmt, die allgemeinen Funktionen des Dienstes zu beschreiben.

Es sei daran erinnert, dass es der Organisator ist, der den Dienst selbst so konfiguriert und einstellt, dass PLAYPASS nicht für eine Konfiguration des Dienstes verantwortlich gemacht werden kann, die gegen gesetzliche oder regulatorische Bestimmungen verstößt.

PLAYPASS lädt die Teilnehmer daher ein, eines der Kommunikationsmedien des Veranstalters zu besuchen, insbesondere die Website(s) oder die mobile Anwendung der Veranstaltung, oder sich mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen, um genauer zu erfahren, wie der Dienst funktioniert und welche spezifischen Betriebsarten der Veranstalter anwendet.

Artikel 2 : Abschluss des Verkaufs

Im Rahmen der Nutzung der von PLAYPASS eingerichteten sogenannten “bargeldlosen” Lösung werden Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen entweder direkt zwischen dem Teilnehmer und dem Organisator oder seinen Partnern oder zwischen PLAYPASS und dem Teilnehmer abgeschlossen.

Artikel 2-1 : Mechanismus des Verkaufs im Rahmen eines Schalter Reload

Im Falle eines Gate Closure Reload werden Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen ab dem Zeitpunkt des Reloads zwischen dem Teilnehmer und dem Organisator abgeschlossen, wobei der Reload-Vorgang die Vereinbarung zwischen dem Teilnehmer und dem Organisator über die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die der Organisator in der Anlage anbietet, zustande bringt. Der Teilnehmer zahlt daher den Preis für die Waren oder Dienstleistungen, die er auf dem Veranstaltungsgelände verbraucht, bevor sie vom Veranstalter oder einem seiner Partner geliefert oder bereitgestellt werden.

Die Wahl der Ware oder Dienstleistung, die der Teilnehmer dem Organisator erworben und zuvor bezahlt hat, trifft der Teilnehmer, wenn er sich an eine der in der Anlage befindlichen Verkaufsstellen wendet. Zu diesem Zeitpunkt liefert der Organisator die gewählte Ware oder erbringt die vom Teilnehmer gewählte Dienstleistung, vorausgesetzt, dass der Teilnehmer zuvor den Preis der Dienstleistung oder Ware bezahlt hat, d.h. dass der Teilnehmer über eine Anzahl von Einheiten verfügt, um diese Operation durchzuführen.

Im Rahmen eines Gate Closure Reload bleibt PLAYPASS ein Dritter an der Transaktion des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen, die direkt zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer abgeschlossen wird.

Artikel 2-2 : Verkaufsmechanismus für Online-top-up

Im Falle eines Remote-Reloads oder eines Reload vor der Veranstaltung (im Folgenden “Online Reload” genannt), unabhängig davon, ob der Teilnehmer einen Support oder sein Smartphone nutzt, wird ein Kaufvertrag über die im Lautsprecher verfügbaren Waren oder Dienstleistungen direkt zwischen dem Teilnehmer und PLAYPASS, PLAYPASS, das im Rahmen dieser Beziehung als Verkäufer auftritt, abgeschlossen.

Der Umladevorgang stellt daher die Vereinbarung zwischen PLAYPASS und dem Teilnehmer über die Lieferung der in der Anlage angebotenen Waren oder Dienstleistungen durch PLAYPASS oder eine von PLAYPASS vertretene Person dar. Beim Umladen zahlt der Teilnehmer PLAYPASS den Preis für diese Waren oder Dienstleistungen vor ihrer Lieferung an die zu diesem Zweck vorhandenen Verkaufsstellen.
In dem Moment, in dem der Teilnehmer zu einer der in der Anlage befindlichen Verkaufsstellen geht und eine Ware oder Dienstleistung bestellt, überträgt PLAYPASS dem Organisator seinen Status als Auftragnehmer und alle Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag, der ihn an den Teilnehmer bindet.

Daher ermächtigt der Teilnehmer PLAYPASS hiermit, den Vertrag über den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen zwischen PLAYPASS und dem Teilnehmer im Rahmen eines Online-Reloads an den Organisator abzutreten. Zu diesem Zweck wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Organisator vor Abschluss dieser Vereinbarung zugesagt hat, PLAYPASS durch die Rechte und Pflichten aus den Kaufverträgen zu ersetzen, die zwischen PLAYPASS und den Teilnehmern im Rahmen eines Online-Reloads abgeschlossen wurden.

Artikel 2-3 : Vertriebshaftung

Gemäß dem Vorstehenden kann PLAYPASS in keiner Weise für die mit den Teilnehmern abgeschlossenen Kaufverträge haftbar gemacht werden, die entweder zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern im Rahmen eines Counter Reload oder mit PLAYPASS im Rahmen eines Online Reload abgeschlossen wurden. Im letzteren Fall überträgt PLAYPASS seinen Status als Verkäufer auf den Veranstalter, der die Verträge im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführt.

Folglich wird vom Teilnehmer ausdrücklich vereinbart und akzeptiert, dass es der Organisator ist, der die volle Verantwortung für die Ausführung der genannten Verträge (Sicherheitspflicht, Konformität, versteckte Mängel, fehlerhafte Produkte, usw.) zu übernehmen hat, PLAYPASS nur vorübergehend die Rechtsqualität des Vertragspartners billigt, um eine Fernabrechnung zu ermöglichen, PLAYPASS hat keine Berufung zur Ausführung der Verträge.

Artikel 2-4 : Preisliste

Die vom Teilnehmer erworbenen Waren und Dienstleistungen werden zu den in der Veranstaltungsanlage geltenden und vom Veranstalter und seinen Partnern festgelegten Sätzen bereitgestellt.
Diese Tarife beinhalten keine Aktivierungs-, Auflade- oder Rückerstattungsgebühren, die vom Veranstalter festgelegt werden und von der Anzahl der erworbenen Einheiten abgezogen werden.
Die vom Teilnehmer angeforderte Zahlung entspricht dem Gesamtbetrag des Kaufs, einschließlich dieser Gebühren.

Artikel 3 : Merkmale der Halterungen

Artikel 3-1 : Allgemeine Merkmale der Halterungen

Der Support ist gegebenenfalls das einzige und einzige Mittel, das Hauptmittel oder eines der verfügbaren Mittel, um Einkäufe in der Veranstaltungsanlage beim Veranstalter zu tätigen.

Die Unterstützungen werden den Teilnehmern ausnahmslos am Veranstaltungsort gewährt. Sofern der Veranstalter nichts anderes beschließt, bleiben sie volles und vollständiges Eigentum des Veranstalters.
Die Teilnehmer müssen, sobald der Support geliefert wird, die ordnungsgemäße Funktion sicherstellen und den Organisator so schnell wie möglich über jede Störung informieren, damit der defekte Support ersetzt werden kann.

Die Teilnehmer gewährleisten die Aufbewahrung und Erhaltung der Materialien während der gesamten Dauer der Veranstaltung. Zu diesem Zweck verwenden die Teilnehmer die Materialien gemäß den ihnen erteilten Anweisungen so, dass sie nicht beschädigt werden.

Im Falle des Verlusts der Unterstützung durch einen Teilnehmer ist PLAYPASS nicht an eine Verpflichtung zur Rückerstattung weder an den Organisator noch an den Teilnehmer gebunden.

Für den Fall, dass ein Teilnehmer auf Wunsch des Veranstalters ein virtuelles Konto eingerichtet hat, ist es jedoch möglich, einen zweiten Support mit der gleichen Anzahl von Value Units zu erteilen, wie der erste, der zuvor deaktiviert wurde. Um das erste Medium zu deaktivieren, muss es ein mit dem Internet verbundenes Gerät kontaktieren und erst dann werden die Medien deaktiviert. So können in der Zeit zwischen dem Verlust der Unterstützung und ihrer wirksamen Sperrung Werteinheiten entfernt werden, insbesondere bei betrügerischer Nutzung der verlorenen Unterstützung. Das zweite Medium wird daher erst dann mit dem Saldo der auf dem ersten Chip vorhandenen Werteinheiten gutgeschrieben, wenn es effektiv gesperrt ist.

Da der Support nicht mit einem Passwort oder PIN-Code arbeitet, bleiben die Teilnehmer bei Verlust oder Diebstahl ihres Supports und insbesondere bei betrügerischer Nutzung durch Dritte voll verantwortlich. PLAYPASS schließt daher seine volle Haftung im Falle einer betrügerischen Nutzung des Supports durch eine nicht autorisierte Person aus. Bei Verlust oder Diebstahl werden die Teilnehmer gebeten, den Veranstalter unverzüglich zu informieren, damit der Support deaktiviert werden kann.

Artikel 3-2 : Aktivierungskosten und Rückerstattungskosten

Im Rahmen der Umsetzung der so genannten “bargeldlosen” Lösung hat der Organisator die Möglichkeit, von PLAYPASS die Umsetzung von Aktivierungsgebühren zu verlangen, die am Ende der Veranstaltung nicht erstattet werden können. Die vom Veranstalter dem Teilnehmer in Rechnung gestellten und von der Anzahl der in der Anlage verbrauchbaren Werteinheiten abgezogenen Aktivierungsgebühren entsprechen der Abrechnung des dem Teilnehmer angebotenen sogenannten “cashless” Dienstes :

 • Nutzung eines Supports, der es ermöglicht, Waren oder Dienstleistungen, die später in der Anlage verbraucht werden, online oder am Schalter zu bestellen und zu bezahlen ;
 • Erhaltung der Unterstützung durch den Teilnehmer ;

Nutzen Sie die so genannte “bargeldlose” Lösung, die es allen Beteiligten ermöglicht, die Fallstricke von Treffen mit vielen Menschen zu vermeiden (Kassenfehler, Verlust von Zahlungsmethoden, Online-Überwachung des Verbrauchs, usw.).

Ebenso kann der Organisator verlangen, dass die Erstattungskosten von den Beträgen abgezogen werden, die am Ende der Veranstaltung an die Teilnehmer zurückzuerstatten sind, da die Erstattungsarbeiten den Einsatz erheblicher technischer und personeller Ressourcen erfordern.

Die Entscheidung, diese Kosten in Rechnung zu stellen (Aktivierung und Erstattung), liegt in der alleinigen Verantwortung des Veranstalters. Es sei auch daran erinnert, dass PLAYPASS diese Gebühren nicht erhebt. Folglich verzichtet der Teilnehmer unwiderruflich auf jeden Rückgriff auf PLAYPASS im Zusammenhang mit der Abrechnung dieser Aufwendungen oder deren Erstattung.

Artikel 4 : “Cashless” Lösung über das Smartphone des Teilnehmers

Artikel 4-1 : Verlust des Smartphones durch einen Teilnehmer

Es sei daran erinnert, dass der Teilnehmer das Sorgerecht für sein Smartphone übernehmen muss und dass PLAYPASS in keiner Weise für die betrügerische Nutzung eines Smartphones durch eine unbefugte Person verantwortlich gemacht werden kann. Im Falle des Verlustes eines Smartphones durch einen Teilnehmer ist PLAYPASS nicht an eine Verpflichtung zur Rückerstattung an den Teilnehmer gebunden.

Artikel 4-2 : Maximale Tragfähigkeit der Stütze

Standardmässig kann die Nutzung der “Cashless”-Lösung über das Smartphone des Teilnehmers nicht dazu führen, dass der Teilnehmer eine Anzahl von Einheiten besitzt, die über dem Gegenwert von 250 Euro liegt.

Es ist jedoch möglich, dass der Organisator mit PLAYPASS eine geringere oder höhere maximale Ladekapazität plant.

Artikel 4-3 : Aktivierungskosten und Erstattungskosten

Wie bei der Nutzung der Medien kann der Organisator PLAYPASS auffordern, Aktivierungsgebühren für die Nutzung der Lösung über das Smartphone des Teilnehmers zu erheben. Die Aktivierungsgebühr wird am Ende der Veranstaltung nicht zurückerstattet.

Die vom Organisator dem Teilnehmer in Rechnung gestellten Aktivierungsgebühren werden von der Anzahl der in der Anlage verbrauchbaren Werteinheiten abgezogen und entsprechen der erneuten Rechnungsstellung der verschiedenen den Teilnehmern angebotenen Dienstleistungen durch den Organisator, insbesondere dem Nutzen der so genannten “bargeldlosen” Lösung, die es allen Teilnehmern ermöglicht, die Fallstricke bei Versammlungen mit vielen Personen (Kassenfehler, Verlust von Zahlungsmitteln, Online-Überwachung des Verbrauchs, usw.) zu vermeiden.

Ebenso kann der Organisator verlangen, dass die Erstattungskosten von den Beträgen abgezogen werden, die am Ende der Veranstaltung an die Teilnehmer zurückzuerstatten sind, da die Erstattungsarbeiten den Einsatz erheblicher technischer und personeller Ressourcen erfordern.

Die Entscheidung, diese Kosten in Rechnung zu stellen (Aktivierung und Erstattung), liegt in der alleinigen Verantwortung des Veranstalters. Es sei auch daran erinnert, dass PLAYPASS diese Gebühren nicht erhebt. Folglich verzichtet der Teilnehmer unwiderruflich auf jeden Rückgriff auf PLAYPASS im Zusammenhang mit der Abrechnung dieser Aufwendungen oder deren Erstattung.

Artikel 5 : Unmöglichkeit der Übertragung von Werteinheiten durch die Teilnehmer zwischen ihren jeweiligen virtuellen Konten und/oder ihren jeweiligen Supports

Virtuelle Konten und Supports sind für jeden Teilnehmer persönlich. Diese Werkzeuge sind nur für den Kauf beim Veranstalter und nur bei diesem bestimmt.

Virtuelle Konten oder Unterstützungen dürfen in keiner Weise für Zahlungen zwischen den Teilnehmern verwendet werden, insbesondere nicht durch Übertragung von Werteinheiten.

Der Transfer von Werteinheiten zwischen den jeweiligen Unterstützungen der einzelnen Teilnehmer ist nicht möglich. Ebenso sind die Teilnehmer nicht in der Lage, Überweisungen über ihre jeweiligen virtuellen Konten vorzunehmen, falls vorhanden.

Artikel 6 : Änderung und Absage der Veranstaltung – Zuteilung nicht genutzter Wertanteile – Rückerstattung des Teilnehmers am Ende der Veranstaltung

Artikel 6-1 : Änderung und Stornierung einer Veranstaltung

Die Teilnehmer werden über die mögliche Absage der Veranstaltung, ihre Verschiebung oder wesentliche Änderung durch den Veranstalter oder durch PLAYPASS informiert, wenn PLAYPASS zuvor vom Veranstalter informiert wurde.

In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass der Organisator beschließt, die Beträge zurückzuerstatten, die die Teilnehmer vor der Veranstaltung an PLAYPASS zahlen müssen.

Die Rückerstattung erfolgt durch PLAYPASS, wenn und nur dann, wenn PLAYPASS noch über ausreichende Summen verfügt, um mit der Rückerstattung fortzufahren, da daran erinnert wird, dass PLAYPASS den Verkauf von Waren und Dienstleistungen an die Teilnehmer nur in dem Umfang gewährleistet, in dem sie vom Veranstalter ausgeführt werden.

Mit der Nutzung des PLAYPASS-Service erklärt der Teilnehmer ausdrücklich, dass er auf einen Rückgriff gegen PLAYPASS zur Kostenerstattung ausdrücklich verzichtet. PLAYPASS wird jedoch alles in seiner

Macht Stehende tun, damit die Teilnehmer vom Veranstalter eine Rückerstattung erhalten.
Es wird daran erinnert, dass jede Entscheidung, eine Veranstaltung abzusagen, zu verschieben oder zu ändern, in der alleinigen Verantwortung des Veranstalters liegt und dass PLAYPASS diese nicht ersetzen kann.

In jedem Fall kann PLAYPASS nicht für die Rückerstattung von Geräten haftbar gemacht werden, die sich aus einer Nachladung am Schalter ergeben.

Artikel 6-2 : Wahl des Veranstalters bezüglich ungenutzter Value Units

Es liegt im alleinigen Ermessen des Veranstalters, die Zuteilung der nicht genutzten Werteinheiten am Ende der Veranstaltung festzulegen. Gemäß dieser Richtlinie können die Teilnehmer die Rückerstattung dieser Werteinheiten verlangen, den Restbetrag an den Organisator oder möglicherweise an eine Partnerorganisation spenden, diese Werteinheiten für die nächste(n) Veranstaltung(en) dieses Organisators aufbewahren, usw.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich direkt mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen, insbesondere auf jedem Kommunikationsmedium des Veranstalters (z.B. Veranstaltungswebsite, mobile Anwendung der Veranstaltung, Anzeige in der Veranstaltungsanlage, usw.), um zu überprüfen, was vom Veranstalter geplant wurde, insbesondere hinsichtlich eines möglichen Rückerstattungsverfahrens für die Veranstaltung, an der sie teilnehmen.

Die Teilnehmer entbinden PLAYPASS von jeglicher Verantwortung für eine etwaige Rückerstattung, die nur eine Option und keine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung bleibt, wobei die Verkäufe aus den Umladevorgängen perfekt sind und die an PLAYPASS und/oder den Organisator gezahlten Beträge weder rechtlich noch rechtlich Anzahlungen oder Einlagen sind, die es einer der Parteien ermöglichen, sich zurückzuziehen. Es liegt daher in der Verantwortung des Teilnehmers, entsprechend den Waren und Dienstleistungen, die er tatsächlich im Veranstaltungsgehäuse zu verbrauchen beabsichtigt, umzuladen, wobei jede Zahlung als endgültig gilt.

Artikel 6-2-1 : Rückerstattung der Teilnehmer am Ende der Veranstaltung

Die Rückerstattung der Teilnehmer am Ende der Veranstaltung liegt im Ermessen des Veranstalters. Im Rahmen eines Rückerstattungsverfahrens folgt PLAYPASS nur der vom Veranstalter festgelegten Position.

Im Falle einer Rückerstattung können somit Teilnehmer, die am Ende der Veranstaltung nicht alle auf ihrem Support registrierten Value Units genutzt haben und deren Support einen Saldo von mindestens 0,5 Euro aufweist, unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen erstattet werden.

Artikel 6-2-2 : Rückerstattung der Teilnehmer am Schalter

Die Rückerstattung der Teilnehmer durch den Veranstalter erfolgt grundsätzlich durch PLAYPASS im Namen und im Namen des Veranstalters über das virtuelle Konto. Der Veranstalter kann jedoch am Schalter im Veranstaltungsgehäuse eine Rückerstattung verlangen.

In diesem Zusammenhang müssen die Teilnehmer ihre Unterstützung an einen Schalter bringen. Der Organisator ist allein verantwortlich für den Betrag, der den noch auf der Unterstützung registrierten Value Units entspricht.

Der Support und gegebenenfalls das virtuelle Konto des Teilnehmers werden von diesem Betrag abgezogen.

Artikel 6-2-3 : Einrichtung eines virtuellen Kontos für die Rückerstattung

PLAYPASS kann Rückerstattungen nur an Teilnehmer vornehmen, die ein virtuelles Konto erstellt haben. Teilnehmer, die kein virtuelles Konto erstellt haben, müssen ein virtuelles Konto erstellen, um eine Rückerstattung bei PLAYPASS beantragen zu können.

Artikel 6-2-4 : Antrag auf Rückerstattung

Jeder Erstattungsantrag eines Teilnehmers muss PLAYPASS innerhalb von höchstens 7 Tagen nach Ende der Veranstaltung oder gegebenenfalls innerhalb einer zuvor zwischen dem Organisator und PLAYPASS vereinbarten und vom Organisator den Teilnehmern mitgeteilten Frist erreichen.

Um die Rückerstattung zu erhalten, muss der Teilnehmer nach Wahl des Veranstalters entweder seine Bankverbindung (RIB/IBAN) oder seine Kreditkartennummer angeben, die in der gleichen Währung sein muss wie die der von ihm durchgeführten Umladungen und deren Holdinggesellschaft in derselben Bankenzone (z.B. SEPA-Zone für die Eurozone und den Euro) liegt.

PLAYPASS erstattet den Teilnehmern innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Veranstaltung, sofern die Verfügbarkeit für die Rückerstattung ausreichend ist und der Betrag des Rückerstattungsantrags des Teilnehmers den online wiederaufgeladenen Betrag nicht übersteigt. Es sei darauf hingewiesen, dass PLAYPASS nicht aus eigenen Mitteln, sondern nur mit den Mitteln, die ihm für Online-Reloads zur Verfügung stehen, die an den Organisator gezahlt werden sollen, erstattet.

Falls erforderlich und unter dem gleichen Vorbehalt, kann der Erstattungszeitraum auf Antrag des Veranstalters verlängert werden. PLAYPASS fordert die Teilnehmer daher auf, sich mit dem Organisator in Verbindung zu setzen, um Informationen über Erstattungsfristen zu erhalten.

Artikel 6-2-5 : Spende

Sofern die vom Organisator festgelegte Frist für die Beantragung der Erstattung überschritten wird, entspricht das Fehlen eines Erstattungsantrags einer Spende des Teilnehmers an den Organisator, die dem Teilnehmer vollständig bekannt ist.

Die Annahme dieser Klausel ist für den Abschluss dieses Vertrages entscheidend. Der Teilnehmer erklärt in voller Kenntnis der Sachlage, dass er am Ende der Veranstaltung noch verbleibende, auf seiner Unterstützung registrierte Werteinheiten spenden möchte, für die er innerhalb der vom Veranstalter gesetzten Frist keinen Erstattungsantrag gestellt hat.

Artikel 7 : Aussetzung des Dienstes bei berechtigten Zweifeln

PLAYPASS behält sich das Recht vor, die Ausführung einer Transaktion im Falle berechtigter Zweifel zu verweigern. Zu den abgedeckten Transaktionen gehören Rückerstattungen an die Teilnehmer oder bestimmte Nachladevorgänge. PLAYPASS kann insbesondere ablehnen :

 • Im Zweifelsfall besteht eine Bestimmung auf dem Bankkonto des Teilnehmers, der eine Fernaufladung durchführen möchte ;
 • Im Falle eines Hardwarefehlers (z.B. falsche Identifikatoren, ungültiges Einmalpasswort) ;
 • Im Falle einer gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtung ;
 • Im Falle eines Erstattungsantrags auf ein Bankkonto, dessen Holdinggesellschaft ihren Sitz außerhalb des EWR hat, oder im Falle eines Erstattungsantrags auf ein Bankkonto, das nicht dasjenige ist, das der Teilnehmer bei der Einrichtung seines virtuellen Kontos registriert hat ;
 • Im Falle von Zweifeln an dem Unternehmen, das die Mittel erhält, oder der Person, die den Abschluss einer Transaktion beantragt. Es sei daran erinnert, dass der Dienst nicht für betrügerische Zwecke, Betrug oder Geldwäsche verwendet werden darf.

Für den Fall, dass PLAYPASS sich aus irgendeinem Grund weigert, eine Operation durchzuführen, informiert es den Organisator und den Teilnehmer auf irgendeine Weise innerhalb von 2 Werktagen ab dem Tag, an dem es die Entscheidung getroffen hat, die Operation abzulehnen.

Artikel 8 : Haftungsausschluss

Es sei daran erinnert, dass PLAYPASS im Rahmen der Umsetzung des Dienstes als Dienstleister des Veranstalters und auf Anweisung des Veranstalters auftritt.

Der Organisator verpflichtet sich, im Rahmen der von PLAYPASS durchgeführten Überprüfungsverfahren alle Dokumente zu übersenden, die die Realität der Veranstaltung und die Ernsthaftigkeit des Organisators belegen : Mietvertrag, Alkohollizenz, präfektorale Genehmigung, KBI-Auszug, Nachweis des Wohnsitzes des Verantwortlichen oder des Ausweises des Organisators usw.

PLAYPASS kann daher in keiner Weise haftbar gemacht werden :

 • Eine Unzulänglichkeit des Dienstes für die Bedürfnisse des Veranstalters ;
 • Stornierung, Verschiebung oder wesentliche Änderung der Veranstaltung, wobei diese Entscheidungen in der Verantwortung des Veranstalters liegen, PLAYPASS kann diese nicht ersetzen ;
  Eine schlechte oder nicht vorhandene Mitteilung des Veranstalters über das Funktionieren des Dienstes und die gewählten Optionen, insbesondere im Hinblick auf die Erstattungspolitik (keine Erstattung, Erstattungsfristen, usw.) ;
 • Eine Unfähigkeit des Veranstalters, Erstattungen zu leisten : PLAYPASS wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass der Organisator die von ihm zugesagten Erstattungen leistet. PLAYPASS kann es jedoch nicht ersetzen, und die Teilnehmer haben keinen direkten Anspruch auf Verwertung gegen PLAYPASS ;
 • Allgemeiner gesagt, die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung und die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Veranstalters, insbesondere im Hinblick auf seine Verpflichtungen aus dem Betrieb des Dienstes ;
 • Die notwendigen Verwaltungs- und Steuerverfahren sowie die Zahlung aller damit verbundenen Steuern und Abgaben, für die der Veranstalter verantwortlich ist.

Artikel 9 : Widerrufsrecht

Da sich die vom Veranstalter erbrachte Leistung auf eine zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu erbringende Freizeitbeschäftigung bezieht, haben die Teilnehmer kein Widerrufsrecht im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes.

Artikel 10 : Höhere Gewalt

Es sei daran erinnert, dass PLAYPASS alle technischen Vorrichtungen verwendet, die derzeit vernünftigerweise verwendet werden können, um die Kontinuität seines Dienstes zu gewährleisten, und PLAYPASS kann nicht haftbar gemacht werden, wenn sein Server oder der Server oder die Server, auf denen die für den Betrieb des Dienstes erforderlichen Daten gespeichert sind, aus Gründen höherer Gewalt nicht verfügbar waren, wie beispielsweise Ausfall des öffentlichen Stromnetzes, Streiks, Stürme, Kriege, Erdbeben, Ausfall des öffentlichen Telekommunikationsnetzes, Ausfall der Internetverbindung durch öffentliche und private Betreiber, auf die PLAYPASS angewiesen ist.

Die Verpflichtungen von PLAYPASS werden während des Ereignisses, das einen Fall höherer Gewalt darstellt, ausgesetzt, und die Aussetzung der Verpflichtungen kann unter keinen Umständen zu einer Haftung für die Nichterfüllung der betreffenden Verpflichtung führen oder Schadenersatz oder Strafen für Verspätungen einleiten.
Diese Klausel gilt als wesentlich und bestimmt die Zustimmung von PLAYPASS.

Artikel 11 : Unvorhersehbar

Die Parteien verpflichten sich, ihre Verpflichtungen auch dann zu erfüllen, wenn der Vertragssaldo durch Umstände gestört wird, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unvorhersehbar waren, auch wenn sich ihre Leistung als zu kostspielig erweisen würde, und alle wirtschaftlichen und finanziellen Folgen zu tragen.

Artikel 12 : Geltendmachung in Form von Sachleistungen und proportionale Senkung des Preises

Die Parteien vereinbaren, dass die säumige Partei im Falle einer Verletzung ihrer Verpflichtungen durch eine der Parteien nicht die Zwangsvollstreckung verlangen kann.

Im Falle eines Verstoßes einer der Vertragsparteien gegen ihre Verpflichtungen kann die Vertragspartei, die Opfer der Nichterfüllung ist, die Verpflichtung nicht selbst von einem Dritten auf Kosten der säumigen Vertragspartei erfüllen lassen. Der Gläubiger der Verpflichtung kann jedoch vor Gericht verlangen, dass die säumige Partei die für die Erfüllung erforderlichen Beträge vorschießt.

Die Vertragspartei, die Opfer der Nichterfüllung ist, kann im Falle der Nichterfüllung einer der der der anderen Vertragspartei obliegenden Verpflichtungen die Beendigung des Vertrags nach den im Artikel “Beendigung des Vertrags” festgelegten Verfahren verlangen.

Darüber hinaus verzichten die Parteien auf das Recht, bei unvollständiger Erfüllung der Verpflichtung eine anteilige Preisminderung zu verlangen.

Artikel 13 : Erinnerung an die wesentlichen Merkmale von Telekommunikationsnetzen – Unterbrechung der Dienste

Der Teilnehmer fühlt sich vollständig über die mit der Nutzung von Telekommunikationsnetzen verbundenen Risiken informiert, auch wenn PLAYPASS alle Sicherheitsstandards verwendet, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten können (https, ssl-Zertifikat, usw.).

Es sei daran erinnert, dass die Datenübertragung über Kommunikationsnetze nur von einer relativen technischen Zuverlässigkeit profitiert :

 • Im Internet zirkulierende Daten sind nicht gegen eine mögliche Veruntreuung geschützt ;
 • Die Bereitstellung von Software, die mit Kommunikationsnetzen verbunden ist, kann dem Eindringen unbefugter Dritter und Computerdelikten ausgesetzt sein ;
 • Die technischen Kapazitäten der Netze sind so bemessen, dass an einigen Stellen und zu bestimmten Tageszeiten der Internetzugang gesättigt sein kann (schlechte Telefonverbindung, unzureichendes Modem, unzureichende Bandbreite, unzureichende Nodesättigung, usw.).

Infolgedessen und in voller Kenntnis der PLAYPASS Services verzichtet der Teilnehmer auf die Haftung von PLAYPASS im Zusammenhang mit einem der oben genannten Sachverhalte oder Ereignisse.

Es wird auch daran erinnert, dass der PLAYPASS-DIENST Unterbrechungen unterliegen kann, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes erforderlich sind, insbesondere aus Gründen der Wartung, Sicherheit oder Speicherverwaltung. Im Falle einer planmäßigen Unterbrechung der Dienste verpflichtet sich PLAYPASS, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diese Wartungsarbeiten so zu planen, dass sie außerhalb der normalen Betriebszeiten des Dienstes und seiner Erreichbarkeit für die Teilnehmer und den Veranstalter (d.h. in der Regel nachts, nach der Veranstaltung) stattfinden, um ihre Auswirkungen auf die Erreichbarkeit des Dienstes zu minimieren. PLAYPASS haftet nicht für eine ungeplante und nicht fehlerhafte Unterbrechung des Betriebs. Im Falle eines solchen Falles höherer Gewalt verpflichtet sich PLAYPASS, alles Mögliche zu tun, um die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich in gleicher Weise, PLAYPASS zu informieren, wenn er von einer Fehlfunktion der PLAYPASS Services Kenntnis erlangt oder feststellt.

Artikel 14 : Informatik und Freiheiten

Die von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke der Nutzung des Dienstes zur Verfügung gestellt. Diese Informationen ermöglichen es PLAYPASS, die Teilnehmer im Falle eines Rückerstattungsantrags oder im Falle einer Stornierung oder Änderung von Datum, Uhrzeit oder Ort einer Veranstaltung, für die sich die Teilnehmer angemeldet haben, zu kontaktieren.

Gemäß den Artikeln 5 und 8 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DDR) haben Sie das Recht, jederzeit auf alle Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese zu berichtigen, abzulehnen, zu löschen und zu übermitteln, und zwar schriftlich, per Post und durch Nachweis Ihrer Identität gegenüber :

PLAYPASS – 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis.

Die Teilnehmer können auch der Verwendung ihrer Kontaktdaten widersprechen, wenn ihnen von PLAYPASS ein Angebot unterbreitet wird.

Durch die Validierung dieser AGB stimmen die Teilnehmer zu, dass PLAYPASS ihre personenbezogenen Daten an den Organisator weitergeben kann. Es sei daran erinnert, dass es der Organisator ist, der PLAYPASS über die Daten informiert, die er erhalten möchte. Jede Nutzung des Dienstes stellt daher eine Anerkennung der Übermittlung der dem Veranstalter zur Verfügung gestellten Informationen dar. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ist die Übermittlung von Daten für das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes erforderlich. Diese Daten können an alle PLAYPASS-Partner übermittelt werden, die für die Ausführung, Verarbeitung, Verwaltung und das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes verantwortlich sind.

Daher kann PLAYPASS nicht für die Verwendung dieser Daten verantwortlich gemacht werden.

Artikel 15 : Intellektuelles Eigentum

Der Inhalt der PLAYPASS-Website ist Eigentum von PLAYPASS und seinen Partnern und ist durch französische und internationale Gesetze über geistiges Eigentum geschützt.

Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieser Inhalte ist strengstens verboten und kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.

Darüber hinaus behält sich PLAYPASS das Eigentum an allen geistigen Eigentumsrechten an Fotos, Präsentationen, Studien, Zeichnungen, Modellen, Prototypen usw. vor, die zum Zwecke der Erbringung des Dienstes erstellt wurden. Der Teilnehmer verzichtet daher ohne die ausdrückliche, schriftliche und vorherige Genehmigung von PLAYPASS auf die Vervielfältigung oder Verwertung dieser Studien, Zeichnungen, Modelle und Prototypen usw., die von einem finanziellen Beitrag abhängig gemacht werden können.

Artikel 16 : Rücktritt vom Vertrag – Vertragsfehler

Es sind keine Lösungsfälle geplant :

 • Überhöhter Preis ;
 • Unerwartet ;
 • Höhere Gewalt.

 

Die Kündigung des Vertrages kann daher nur bei nachgewiesenem Verschulden der einen oder anderen Partei ausgesprochen werden, wobei davon ausgegangen wird, dass insbesondere die folgenden Tatsachen Grund zur Kündigung sind :

 • Auftreten einer unbezahlten Schuld ;
 • Nutzung des Dienstes durch den Teilnehmer außerhalb der Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen (Betrug, Geldwäsche, usw.).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss über die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch eine Partei automatisch, die Aufforderung, die sich ausschließlich aus der Nichterfüllung der Verpflichtung ergibt, ohne Vorladung oder Formalitäten erfolgt.

Artikel 17 : Allgemeine Bestimmungen

Zwischen den Parteien wird ausdrücklich vereinbart, dass der Schuldner einer Zahlungsverpflichtung aus dieser Vereinbarung durch die bloße Geringfügigkeit der Verpflichtung wirksam in Verzug gerät.
Da die zwischen den Parteien seit Abschluss des Vertrages und bis zu seiner Beendigung ausgetauschten Dienstleistungen nützlich waren, wie und wann der Vertrag gegenseitig ausgeführt wird, werden sie keine Rückerstattung für den Zeitraum vor der letzten nicht erhaltenen Dienstleistung bewirken.

In jedem Fall kann die geschädigte Partei eine Schadenersatzklage einreichen.

Artikel 18 : Anwendbares Recht – Sprache

Diese AGBs und die daraus resultierenden Geschäfte unterliegen dem europäischen Recht.

Diese AGBs sind auf Französisch verfasst. Werden sie in eine oder mehrere Fremdsprachen übersetzt, so ist im Streitfall allein der französische Text maßgebend.

Artikel 19 : Streitigkeiten

Alle Streitigkeiten, die sich aus den nach diesen AGB abgeschlossenen Geschäften über ihre Gültigkeit, Auslegung, Ausführung, Beendigung, Folgen und Konsequenzen und deren Folgen ergeben können, die zwischen PLAYPASS und dem Teilnehmer nicht beigelegt werden konnten, sind den zuständigen Gerichten nach den allgemeinen Rechtsbedingungen vorzulegen.

Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass er im Streitfall auf jeden Fall auf die konventionelle Mediation oder auf eine alternative Streitbeilegungsmethode (z.B. Schlichtungsverfahren) zurückgreifen kann.

Im Falle von Streitigkeiten mit einem Organisator kann unser Kundendienst per E-Mail kontaktiert werden : support@weezevent.com.

Artikel 20 : Vorvertragliche Informationen – Akzeptanz des Teilnehmers

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er vor Vertragsabschluss und vor jedem Umladen in verständlicher und verständlicher Form über diese AGB und alle folgenden Informationen informiert wurde :

 • Die wesentlichen Merkmale der Dienste unter Berücksichtigung des verwendeten Kommunikationsmittels und des betreffenden Dienstes ;
 • Der Preis der Dienste und die damit verbundenen Kosten werden daran erinnert, dass der genannte Dienst den Teilnehmern nicht von PLAYPASS in Rechnung gestellt wird und dass der Preis der vom Veranstalter angebotenen Waren und Dienstleistungen in der Veranstaltungsanlage und/oder auf allen Kommunikationsmedien des Veranstalters verfügbar ist ;
 • In Ermangelung einer sofortigen Erfüllung des Vertrages das Datum oder die Frist, bis zu der sich der Auftragnehmer verpflichtet, die bestellten Leistungen zu erbringen ;
 • Informationen über die Identität des Auftragnehmers, seine postalischen, telefonischen und elektronischen Kontaktdaten sowie seine Aktivitäten, sofern nicht aus dem Kontext ersichtlich ;
 • Informationen über gesetzliche und vertragliche Garantien und deren Umsetzung ;
 • Die Funktionalitäten digitaler Inhalte und gegebenenfalls ihre Interoperabilität ;
 • Die Möglichkeit, im Streitfall die konventionelle Mediation zu nutzen ;
 • Informationen über das Widerrufsrecht (Existenz, Bedingungen, Fristen, Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts und Standard- Widerrufsformular), Kündigungsmodalitäten und andere wichtige Vertragsbedingungen ;
 • Akzeptierte Zahlungsmethoden.

Der Teilnehmer erklärt, dass er diese AGB vollständig und vollständig akzeptiert und verzichtet insbesondere auf das Recht, sich auf widersprüchliche Dokumente zu berufen, die gegen den Dienstleister nicht durchsetzbar sind.

PLAYPASS ist eine Firma, das Veranstaltern eine CASHLESS-Lösung für ihre Veranstaltungen anbietet.

Name: PLAYPASS NV
Hauptsitz: Lange Gasthuisstraat 29-31, 2000 Antwerpen
Korrespondenz: 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis
Gesetzlicher Vertreter: Pierre-Henri DEBALLON
Herausgeber: Pierre-Henri DEBALLON
PLAYPASS.com-Website-Host: AMAZON
Aktienkapital: €276 708
IDE / UID: BE0501728738

Laatste update: 18 augustus 2021

You have now subscribed to our newsletter!