Standaard algemene voorwaarden voor het gebruik van de ‘Cashless’-dienst — WeezPay

VOORAFGAAND:

PlayPass is een gespecialiseerde site die klanten de mogelijkheid biedt om rechtstreeks via haar websites tickets te kopen voor evenementen georganiseerd door evenementenorganisatoren (hierna de ‘organisatoren’).

PlayPass brengt ook een ‘cashless’-oplossing op de markt van evenementenorganisatoren (hierna de ‘service’).

Deze oplossing vormt geen betalingsdienst, noch een dienst voor de uitgifte of distributie van digitale valuta voor elektronisch geld.

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de service (hierna de ’gebruiksvoorwaarden’ genoemd) zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op elk gebruik van de service die door PlayPass aan deelnemers wordt aangeboden.

De essentiële kenmerken van de service worden hieronder en op de PlayPass-website weergegeven.

De deelnemer is verplicht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens de service te gebruiken. Het gebruik van de service is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De contactgegevens van PlayPass zijn als volgt:
PlayPass, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Lange Gasthuisstraat 29, Antwerpen (2000), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Antwerpen onder het nummer 0501 728 738, handelend via haar beheerder.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke de organisator aan de deelnemer zou kunnen of kunnen voorleggen. Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van PLAYPASS het bewijs van alle transacties die met de deelnemer zijn afgesloten.

De deelnemer heeft te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonsgegevens hetzij schriftelijk, per post of door zijn identiteit te bewijzen op het volgende adres: PLAYPASS, Lange Gasthuisstraat 29 te ANTWERPEN (2000).

De deelnemer verklaart deze AV gelezen te hebben en deze te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens de service te gebruiken.

Deze AV kunnen later worden gewijzigd, de versie die van toepassing is op de deelnemer is de versie die van kracht is op de website wanneer de service voor het eerst wordt gebruikt voor een bepaald evenement.

De deelnemer erkent over de vereiste capaciteit te beschikken om de door PLAYPASS aangeboden service te gebruiken.

Sectie 1 : Beschrijving en werking van de service

Met de ‘cashless’-service kunnen mensen (hierna de ‘deelnemers’) die een evenement bijwonen of naar een plaats gaan die wordt beheerd door de organisator (hierna ‘het evenement’) eenheden registreren op een materiële ondersteuning (hierna het ‘apparaat’) en om voor en tijdens het evenement betalingen te doen, om tijdens het evenement aankopen te kunnen doen bij de verschillende verkooppunten, aanwezig op de locatie of locaties van het evenement (hierna ‘de locatie’). Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met de organisator en, indien van toepassing, met zijn partners, dat wil zeggen met mensen aan wie de organisator de taak heeft toevertrouwd om een of meer verkooppunten te beheren (hierna ‘de partners’), voor een beperkt aanbod van goederen of diensten die overeenkomen met een thematisch aanbod, en alleen voor het evenement of de evenementen (hierna ‘seizoen’) die het organiseert.

Deze voorwaarden hebben tot doel de respectieve rechten en plichten van PLAYPASS en de deelnemers te definiëren in het kader van de totstandkoming en werking van de service.

Sectie 1–1 : Gebruik van het apparaat door deelnemers

Het apparaat vormt in voorkomend geval het enige middel, het belangrijkste of één van de middelen die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om aankopen te doen bij de verschillende verkooppunten die aanwezig zijn op het evenemententerrein, waarbij deze verkooppunten beheerd worden door de organisator of door zijn onderaannemers en partners.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door de organisator en alleen voor het door hem georganiseerde evenement(en).

Aankooptransacties zullen worden uitgevoerd met behulp van speciale terminals. Tijdens de aankoop wordt het apparaat direct gedebiteerd voor het aantal waarde-eenheden dat overeenkomt met de waarde van de aankoop.

Indien van toepassing, zal het virtueel account van deelnemers die er een hebben aangemaakt de transacties volgen die op het apparaat zijn geregistreerd.

Het apparaat blijft in ieder geval onafhankelijk van het virtueel account, waarbij het laatste alleen wordt gesynchroniseerd met het apparaat om hun interacties te volgen.

In tegenstelling tot het gebruik van de ondersteuning voor de ‘mobiele’ oplossing zoals weergegeven in de sectie ‘cashless’-oplossing via het mobiele apparaat van de deelnemer hieronder, wordt het virtueel account in aanmerking genomen voor het aantal eenheden dat kan worden gebruikt en die door de deelnemer zijn gebruikt. In deze mate, en in het bijzonder in het geval van netwerkstoring of slechte verbinding met het netwerk van een van de terminals, gaat het om gevallen waarbij een QR-code meerdere keren door de deelnemer zou kunnen worden gebruikt, zodat het verbruik door de deelnemer de werkelijk betaalde bedragen overschrijdt. Evenzo, als een betaalterminal op verzoek van de organisator alleen werkt door het virtueel account op te vragen en zonder het apparaat rechtstreeks te debiteren voor de eenheden die overeenkomen met de gedane aankopen, zal het virtueel account worden gebruikt als bewijs van het aantal eenheden dat kan worden gebruikt en zijn gebruikt door de deelnemer. In dit geval, en in het bijzonder in het geval van netwerkstoring of geen verbinding met het netwerk van een van de terminals, kon het apparaat niet meer worden gesynchroniseerd met het virtueel account, waardoor het verbruik door de deelnemer groter wordt dan de reeds bedragen betaald.

Sectie 1–2 : Een virtueel account instellen voorafgaand aan een evenement

Deelnemers die hun apparaat voor een evenement willen crediteren, hebben de mogelijkheid om een persoonlijke ruimte aan te maken (hierna het ‘virtueel account’). Om een virtueel account aan te maken, moeten ze naar één van de communicatiemedia van de organisator gaan die compatibel zijn met de dienst, in het bijzonder de website(s) of de mobiele applicatie van het evenement, en zich identificeren met behulp van het nummer op hun toegangspas, meestal de barcode op het ticket (hierna de ‘toegangspas’).

Het virtueel account is persoonlijk voor elke deelnemer, die met zijn ticket slechts één virtueel account mag aanmaken.

Het virtueel account van de deelnemer kan dan worden gecrediteerd met tegoeden, in de geaccepteerde valuta, die bedoeld zijn om op de locatie te worden besteed.

De bedragen die door deelnemers vóór het evenement zijn betaald, worden rechtstreeks door PlayPass geïnd zoals bepaald in de verkooptransactie die is aangegaan tussen deelnemers en PlayPass en in overeenstemming met de bepalingen van de sectie ‘verkoopmechanisme in een online oplaad-context met PlayPass’ en worden gestort op een rekening geopend op naam van PlayPass bij een bank (hierna het ‘PlayPass-account’), of rechtstreeks geïnd door de organisator in het kader van de verkooptransactie die tussen de deelnemers en de organisator is gesloten in overeenstemming met de bepalingen van de sectie ‘verkoopmechanisme in een on-site oplaad-context bij de organisator’.

Betalingen door deelnemers zullen worden gedaan met behulp van alle technische apparaten die momenteel redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om de veiligheid van transacties te waarborgen en via erkende operators.

De transactiegegevens worden vastgelegd in het virtueel account van de deelnemer op een PlayPass-server, waarbij elke transactie die door de deelnemer wordt gedaan onmiddellijk wordt geregistreerd.

Sectie 1–3 : Levering van een apparaat aan een deelnemer die een virtueel account en systeem heeft opgezet via zijn ‘mobiel’

Sectie 1–3‑1 : ‘Cashless’-oplossing via gebruik van een apparaat

Bij de ingang van of in de evenementenlocatie krijgt elke deelnemer die vóór het evenement een virtueel account heeft aangemaakt, op vertoon van zijn toegangspas een apparaat, meestal maar niet altijd, een plastic kaart of een polsbandje met een NFC-chip.

Het apparaat is persoonlijk.

Een aantal eenheden dat overeenkomt met de bedragen die vóór het evenement aan de organisator of aan PlayPass zijn betaald, wordt op het apparaat geladen. Deze eenheden kunnen worden uitgedrukt in GBP of een andere door de organisator gekozen valuta.

Het apparaat wordt gesynchroniseerd met het virtueel account, dat alle debet- en/of credit-transacties registreert. Deze synchronisatie vindt plaats in real-time of op uitgestelde basis, afhankelijk van de toegang tot het telecomnetwerk van de betaalterminals.

De apparaten blijven onder alle omstandigheden onafhankelijk van het virtueel account, waarbij het laatste alleen wordt gesynchroniseerd met de apparaten om interacties bij te houden. 

Sectie 1–3‑2: ‘Cashless’-oplossing via ‘mobiel’ van de deelnemer

Indien de organisator daartoe besluit, kan de cashless service worden opgezet zonder een apparaat te hoeven gebruiken via de smartphone van een deelnemer. Het doen van een aankoop via de smartphone van de deelnemer is exclusief het gebruik van het apparaat waarnaar wordt verwezen in de paragraaf ‘cashless’-oplossing via het gebruik van een apparaat. Het vereist noodzakelijkerwijs de aanmaak van een virtueel account dat de door de deelnemer uitgevoerde handelingen nagaat. Ook zullen deelnemers die hebben besloten hun apparaat te activeren geen aankopen kunnen doen via hun smartphone.

De ‘mobiele’ oplossing werkt op dezelfde manier als beschreven in de sectie ‘gebruik van het apparaat door deelnemers’, zonder aanmaken van een virtueel account met betrekking tot het gebruik van een apparaat. Een deelnemer die aankopen wil doen, moet een QR-CODE scannen die op zijn mobiel verschijnt om de genoemde aankopen te doen, waarna het virtueel account wordt gedebiteerd met het aantal eenheden dat overeenkomt met de gedane aankoop.

Sectie 1–4 : Gebruik van een apparaat door deelnemers die geen virtueel account hebben ingesteld

Indien de organisator dit toestaat, kunnen deelnemers die geen virtueel account hebben aangemaakt aankopen doen op de evenementenlocatie door een apparaat te bekomen bij een van de balies in de locatie die daarvoor door de organisator zijn voorzien. 

Het apparaat zal onafhankelijk werken. 

Wanneer een apparaat aan een deelnemer wordt verstrekt, worden waarde-eenheden die overeenkomen met de bedragen die door een deelnemer aan de organisator zijn betaald, op het apparaat geladen, onderhevig aan de vergoedingen waarnaar wordt verwezen in de sectie ‘activerings- en terugbetalingskosten’ en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de organisator.

De organisator is als enige verantwoordelijk voor het innen van de bedragen die door een deelnemer zijn betaald, PlayPass speelt geen rol bij de transactie van de betaling. 

Sectie 1–5 : Apparaten opladen

Deelnemers kunnen hun apparaat opladen, hetzij via opladen op afstand, hetzij via een oplaadterminal.

Het apparaat mag niet meer dan het equivalent van £ 250 bevatten.

Het staat de organisator echter vrij om te voorzien in een hogere of lagere oplaadcapaciteit voor het apparaat na instructies aan PlayPass.

Sectie 1–5‑1 : Opladen aan terminal

Opladen aan een terminal zal rechtstreeks met de organisator worden gedaan aan een balie die aanwezig is op de evenementenlocatie, op basis van de door de organisator gekozen betalingsmethode, meestal met een betaalkaart, of in contanten (hierna aangeduid als een ‘opladen aan terminal’). Ongeacht de gebruikte oplaadmethode, worden de bedragen die door de deelnemers worden betaald rechtstreeks aan de organisator betaald, onder diens exclusieve verantwoordelijkheid, zonder overboeking via het PlayPass-account. Een aantal eenheden dat overeenkomt met het bedrag van de oplaadbeurt zal op het apparaat worden geregistreerd onder de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de organisator, die PLAYPASS feitelijk zal vrijwaren van elk verhaal, met name in geval van menselijke fouten, misbruik, diefstal of fraude. 

Deelnemers die een virtueel account hebben aangemaakt, worden gecrediteerd voor het opgeladen.

Sectie 1–5‑2 : Opladen op afstand

Indien de organisator in deze mogelijkheid heeft voorzien en indien de internettoegangsvoorwaarden dit toelaten, kunnen deelnemers hun apparaat online opwaarderen door bijvoorbeeld hun smartphone te gebruiken en het gewenste aantal eenheden te crediteren met behulp van hun bankkaart of een ander betaalmiddel geautoriseerd door de organisator.

Voor opladen op afstand moet de deelnemer een virtueel account hebben aangemaakt onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in de sectie ‘aanmaken van een virtueel account voorafgaand aan een evenement’.

Evenzo, als de organisator in deze optie heeft voorzien en als de deelnemer ervoor kiest om dit te doen, zal een automatisch online-oplaadsysteem de deelnemer in staat stellen om zijn account automatisch te crediteren met een vooraf bepaald bedrag zodra het aantal eenheden op zijn account onder een eerder gedefinieerde drempel daalt. Het door de deelnemer overeengekomen oplaadbedrag is van kracht zodra de bank van de deelnemer is opgevraagd, het krediet wordt pas van kracht nadat de machtiging tot afschrijving van de bankrekening van de deelnemer is ontvangen. 

Sectie 1–5‑3 : Opladen in de context van een ‘mobiele’ oplossing

Deelnemers die een virtueel account hebben aangemaakt en hebben gekozen voor de cashless-oplossing via hun smartphone kunnen alleen opladen op afstand. 

Deelnemers kunnen dus hun virtueel account crediteren door een online betaling te doen onder de voorwaarden uiteengezet in de sectie ‘aanmaken van een virtueel account voorafgaand aan het evenement’. In dergelijke gevallen zal het virtueel account het opladen opvolgen.

Sectie 1–6 : Specifieke kenmerken van de service

De organisator heeft de mogelijkheid om met PlayPass een specifieke configuratie van de service overeen te komen. In het bijzonder kan de organisator bepaalde functies verwijderen, beperkingen invoeren of nieuwe functies creëren. Dienovereenkomstig is de beschrijving van de service uiteengezet in de sectie ‘beschrijving en werking van de service’ alleen bedoeld om de algemene kenmerken van de service te beschrijven. 

Voor alle duidelijkheid: de service wordt rechtstreeks door de organisator geconfigureerd, met als gevolg dat PlayPass elke aansprakelijkheid afwijst voor elke configuratie van de service die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

PlayPass nodigt deelnemers dan ook uit om naar alle communicatiemedia van de organisator te gaan, in het bijzonder de website(s) of de mobiele applicatie van het evenement, of om contact op te nemen met de organisator om meer te weten te komen over de werking van de dienst en eventueel gekozen specifieke werkwijzen door de organisator.

Sectie 2 : Afsluiting van de verkoop

In het kader van het gebruik van de door PlayPass geïmplementeerde ‘cashless’-oplossing, zal de verkoop van goederen of diensten ofwel rechtstreeks tussen de deelnemer en de organisator of diens partners, ofwel tussen PlayPass en de deelnemer tot stand komen.

Sectie 2–1 : Verkoopssysteem in een oplaad-context met de organisator

In geval van opladen bij de organisator, ongeacht of de deelnemer een apparaat of zijn smartphone gebruikt, komt de verkoop van goederen of diensten tot stand vanaf het moment van het opladen tussen de deelnemer en de organisator. Het opladen activeert de overeenkomst tussen de deelnemer en de organisator over de levering van goederen of diensten die door de organisator op de locatie worden aangeboden. De deelnemer zal daarom de prijs betalen van de goederen of diensten die hij verbruikt op het evenemententerrein voorafgaand aan de levering of terbeschikkingstelling ervan door de organisator of een van zijn partners.

De keuze van de gekochte goederen of diensten, die door de deelnemer vooraf aan de organisator worden betaald, wordt gemaakt door de deelnemer wanneer deze zich naar een van de verkooppunten op de locatie begeeft. Het is op dit moment dat de organisator het gekozen goed of de door de deelnemer gekozen service levert, op voorwaarde dat de deelnemer eerder de prijs van de service of het goed heeft betaald, dat wil zeggen op voorwaarde dat de deelnemer geniet van een aantal eenheden waarmee deze operatie kan worden uitgevoerd.

Wanneer werd opgeladen bij de organisator blijft PLAYPASS een derde partij bij de transactie voor de verkoop van goederen of het verlenen van diensten die rechtstreeks tussen de organisator en de deelnemer wordt afgesloten.

Sectie 2–2 : Verkoopssysteem in een online oplaad-context met PlayPass

In het geval van een opladen op afstand of opladen vóór het evenement (hierna ‘opladen bij de organisator’), ongeacht of de deelnemer een apparaat of zijn smartphone gebruikt, komt een verkoopcontract dat de goederen of diensten dekt die beschikbaar zijn in de locatie rechtstreeks tot stand tussen de deelnemer en PLAYPASS, die in het kader van deze relatie als verkoper optreedt.

Het opladen activeert dus de overeenkomst tussen PLAYPASS en de deelnemer met betrekking tot de levering door PLAYPASS, of door een persoon die het vervangt, van de goederen of diensten die op de locatie worden aangeboden. Door het opladen betaalt de deelnemer aan PLAYPASS de prijs van deze goederen of diensten vóór levering aan de daartoe aanwezige verkooppunten.

Zodra de deelnemer naar een van de op het evenement aanwezige verkooppunten gaat en een goed of een dienst bestelt, draagt PLAYPASS zijn hoedanigheid van contractant en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst die hem binden aan de deelnemer over aan de organisator.

Bijgevolg machtigt de deelnemer PLAYPASS nu om het contract voor de verkoop van goederen of de levering van services tussen PLAYPASS en de deelnemer met betrekking tot het opladen met PLAYPASS over te dragen aan de organisator. Hiertoe wordt reeds opgemerkt dat de organisator voorafgaand aan de totstandkoming hiervan heeft ingestemd om PLAYPASS te vervangen in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomsten gesloten tussen PLAYPASS en de deelnemers.

Sectie 2–3 : Verantwoordelijkheid met betrekking tot verkoop

Overeenkomstig hetgeen zojuist is aangegeven, kan PLAYPASS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in het kader van de met de deelnemers gesloten verkoopovereenkomsten, welke overeenkomsten ofwel tussen de organisator en de deelnemers worden gesloten in het kader van een opladen bij de organisator, ofwel met PLAYPASS in het geval van opladen met PLAYPASS. In het laatste geval zal PLAYPASS haar hoedanigheid van verkopende partij overdragen aan de organisator, die de contracten in eigen naam en voor eigen rekening zal uitvoeren.

Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard door de deelnemer dat het de organisator is die alle verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor de uitvoering van genoemde contracten (veiligheid, conformiteit, verborgen gebreken, defecte producten, onmogelijkheid van levering in het geval van klik & levering, niet terugnemen van producten en diensten in het geval van click & collect, enz.), PLAYPASS onderschrijft slechts tijdelijk de juridische status van medecontractant om opladen mogelijk te maken, PLAYPASS heeft geen specifieke roeping om goederen te leveren of diensten binnen de evenementenlocatie.

Sectie 2–4 : Prijzen

De goederen en services die door de deelnemer worden verworven, worden geleverd tegen de tarieven die gelden binnen de evenementenlocatie en worden vastgesteld door de organisator en/of zijn partners.

Deze prijzen zijn exclusief activerings‑, oplaad- of terugbetalingskosten die worden bepaald door de organisator en die worden afgetrokken van het aantal gekochte eenheden.

De van de deelnemer gevraagde betaling komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Sectie 3 : Kenmerken van de apparaten

Sectie 3–1 : Algemene kenmerken van de apparaten

Ter herinnering, het apparaat vormt, al naar gelang het geval, het enige, het belangrijkste of één van de middelen die kunnen worden gebruikt om aankopen te doen bij de organisator op de evenementenlocatie.

Behoudens uitzonderingen worden de apparaten op de evenementenlocatie aan deelnemers overhandigd. Tenzij anders beslist door de organisator, blijven ze het enige en exclusieve eigendom van de organisator.

Deelnemers dienen bij overhandiging van het apparaat de goede werking ervan te controleren en de organisator zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele storingen, zodat deze het defecte apparaat kan vervangen.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de bewaring van de apparaten gedurende het gehele evenement. Daartoe zullen deelnemers de apparaten gebruiken volgens de aan hen gegeven instructies om beschadiging ervan te voorkomen.

In geval van verlies van een apparaat door een deelnemer, is PlayPass niet verplicht om de organisator of de deelnemer terug te betalen.

Als een deelnemer echter een virtueel account heeft aangemaakt en op verzoek van de organisator, kan het mogelijk zijn om een deelnemer een vervangend apparaat te verstrekken met hetzelfde aantal eenheden als het eerder gedeactiveerde eerste apparaat. Om het eerste apparaat te deactiveren, moet dit laatste eerst in contact komen met een terminal die is verbonden met internet om te worden gedeactiveerd. Als dit het geval is, kunnen er tussen het moment dat het apparaat verloren gaat en daadwerkelijk wordt geblokkeerd, eenheden worden afgeschreven, met name in geval van frauduleus gebruik van het verloren apparaat. Het tweede apparaat wordt alleen gecrediteerd met het saldo van de eenheden die beschikbaar waren op de eerste chip op het moment dat het effectief werd geblokkeerd.

De apparaten hebben geen wachtwoord of pincode nodig. Deelnemers blijven volledig verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal van hun apparaat en in het bijzonder bij frauduleus gebruik door een derde partij. PlayPass wijst dienovereenkomstig alle aansprakelijkheid af in geval van frauduleus gebruik van een apparaat door een onbevoegde persoon. In geval van diefstal of verlies worden deelnemers uitgenodigd om de organisator onmiddellijk op de hoogte te stellen met het oog op de-activering van het apparaat.

Sectie 3–2 : Activerings- en terugbetalingskosten

Als onderdeel van de implementatie van de ‘cashless’-oplossing heeft de organisator de mogelijkheid om PlayPass te vragen om activeringskosten in rekening te brengen, die niet worden terugbetaald na het evenement. De activeringskost die door de organisator aan de deelnemer in rekening wordt gebracht, wordt afgetrokken van het bedrag van de waarde-eenheden die op de locatie kunnen worden geconsumeerd en komt overeen met de facturering van de ‘cashless’-dienst die aan de deelnemer wordt aangeboden:

 • Gebruik van een apparaat om online te bestellen en te betalen of bij een verkooppunt waar goederen of diensten worden verkocht die vervolgens op de locatie zullen worden geconsumeerd;
 • Bewaring van het apparaat door de deelnemer;
 • Voordeel van de ‘cashless’-oplossing waarmee alle betrokkenen de valkuilen kunnen vermijden die gepaard gaan met het samenkomen van veel mensen (kassafouten, verlies van betaalmiddelen, online opvolging van het verbruik, enz.)

Evenzo kan de organisator verzoeken dat terugbetalingskosten worden afgetrokken van de bedragen die aan het einde van het evenement aan de deelnemers moeten worden teruggegeven, aangezien de terugbetalings-operaties de installatie van aanzienlijke technische en personele middelen vereisen.

De beslissing om deze kosten (activering en terugbetalingen) te factureren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisator. Er wordt ook aan herinnerd dat PLAYPASS deze fondsen niet int. Bijgevolg ziet de deelnemer onherroepelijk af van elk verhaal op PLAYPASS met betrekking tot de aanrekening van deze kosten of de teruggave ervan.

Sectie 4 : ‘Cashless’-oplossing via de smartphone van de deelnemer 

Sectie 4–1 :  Verlies van smartphone door een deelnemer

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn smartphone en PlayPass wijst elke aansprakelijkheid af voor frauduleus gebruik van een smartphone door een onbevoegde persoon. In geval van verlies van een apparaat door een deelnemer, is PlayPass niet verplicht om de organisator of de deelnemer terug te betalen.

Sectie 4–2 : Maximale oplaadcapaciteit van het apparaat

Bij gebruik van de ‘cashless’-oplossing via de smartphone van een deelnemer, mag deze niet meer dan het equivalent van £ 250 in aantal eenheden bevatten.

Het staat de organisator echter vrij om met PlayPass een lagere of hogere oplaadcapaciteit voor de apparaten overeen te komen.

Sectie 4–3 : Activeringskosten en terugbetalingskosten

Net als bij het gebruik van de apparaten kan de organisator PlayPass vragen om activeringskosten in rekening te brengen voor het gebruik van de oplossing via de smartphone van de deelnemer. Activerings- en terugbetalingskosten worden na het evenement niet terugbetaald.

Sectie 5 : Niet-overdracht van waarde-eenheden door deelnemers tussen hun respectieve virtueel accounts en/of hun respectieve apparaten

Virtueel accounts en apparaten zijn persoonlijk voor elke deelnemer. Deze tools zijn bedoeld om een deelnemer in staat te stellen enkel aankopen te doen bij de organisator.

Virtueel accounts en/of apparaten mogen op geen enkele manier worden gebruikt voor overdrachten tussen deelnemers, in het bijzonder overdrachten van waarde-eenheden.

Het is daarom niet mogelijk om waarde-eenheden over te dragen tussen de respectievelijke apparaten van deelnemers. Evenzo mogen deelnemers geen overschrijvingen aan elkaar doen via hun respectievelijke virtueel account als ze er een hebben.

Sectie 6 : Wijziging en annulering van het evenement — Toekenning van ongebruikte waarde-eenheden — Terugbetaling aan de deelnemer aan het einde van het evenement

Sectie 6–1 : Wijziging en annulering van een evenement

Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht van elke annulering van een evenement, de verplaatsing ervan of elke substantiële wijziging die door de organisator of door PlayPass wordt aangebracht, op voorwaarde dat PlayPass eerder door de organisator is geïnformeerd. PLAYPASS is immers enkel een technisch dienstverlener en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie van het evenement.

In dergelijke gevallen kan een organisator besluiten om bedragen die vóór het evenement door deelnemers aan PlayPass zijn betaald, terug te betalen.

PlayPass zal deze terugbetaling doen indien en voor zover PlayPass nog steeds over voldoende middelen beschikt om dergelijke terugbetalingen uit te voeren, met dien verstande dat PlayPass alleen zorgt voor de verkoop van goederen en diensten aan deelnemers voor zover deze verkopen worden uitgevoerd door de organisator.

Door gebruik te maken van de PlayPass-service doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van elk rechtsmiddel of verhaal tegen PlayPass in verband met dergelijke terugbetalingen. PlayPass zal echter alle redelijke maatregelen nemen om deelnemers in staat te stellen terugbetaling van de organisator te verkrijgen.

Er wordt aan herinnerd dat elke beslissing om een evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de organisator en dat PLAYPASS deze laatste niet kan vervangen.

In elk geval kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van eenheden die het gevolg zijn van opladen bij of betaling aan de organisator, een operatie waarbij PLAYPASS volledig een derde partij is.

Sectie 6–2 : Keuze van de organisator met betrekking tot ongebruikte waarde-eenheden

Alleen de organisator bepaalt de toewijzing van eenheden die aan het einde van een evenement ongebruikt blijven. Afhankelijk van dit beleid kunnen deelnemers om terugbetaling van dergelijke eenheden verzoeken, het resterende saldo schenken aan de organisator, een partner of liefdadigheidsorganisatie, deze eenheden overdragen voor het volgende evenement of evenementen van de organisator, enz.

Deelnemers worden uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met de organisator, via alle mogelijke communicatiemedia van de organisator (d.w.z. website van het evenement, mobiele applicatie van het evenement, plaatsing op de evenementenlocatie, enz.) om erachter te komen welke keuze door de organisator specifiek is gemaakt met betrekking tot een mogelijke terugbetalingsprocedure voor het evenement dat ze zullen bijwonen.

Deelnemers vrijwaren PlayPass van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met een mogelijke terugbetaling, waarbij de organisator beslist over een dergelijke terugbetaling, of het een wettelijke verplichting is, de verkoop wordt geperfectioneerd vanaf het opladen en de aan PlayPass en/of aan de organisator betaalde bedragen zijn niet wettelijk gekwalificeerd als een aanbetaling of aanbetaling met betrekking tot een transactie die door een van de partijen kan worden herroepen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de deelnemer om alleen op te laden voor goederen en diensten die hij daadwerkelijk van plan is te consumeren op het evenement of de locatie, waarbij elke betaling als definitief wordt beschouwd.

Sectie 6–2‑1 : Terugbetaling van deelnemers aan het einde van een evenement

De beslissing om deelnemers aan het einde van het evenement al dan niet terug te betalen, wordt alleen door de organisator genomen. Met betrekking tot terugbetalingen past PlayPass alleen het beleid toe dat door de organisator is bepaald.

In het geval van een terugbetaling kunnen deelnemers die aan het einde van een evenement niet alle op hun apparaat geladen eenheden hebben gebruikt en wiens apparaat een saldo van ten minste £ 0,50 vertoont, een terugbetaling krijgen onder de onderstaande voorwaarden

Sectie 6–2‑2 : Terugbetaling aan deelnemers aan een balie

De terugbetaling van deelnemers door de organisator geschiedt in beginsel door PLAYPASS in naam en voor rekening van de organisator via het virtueel account. De organisator heeft echter de mogelijkheid om terugbetaling aan te vragen bij de balie binnen de evenementenlocatie.

In dit kader dienen deelnemers voor terugbetaling met hun apparaat naar voornoemde balie te gaan. De organisator zal op eigen verantwoordelijkheid het bedrag overmaken dat overeenkomt met de waarde-eenheden die nog op het apparaat zijn geregistreerd

Het apparaat en, indien van toepassing, het virtueel account van de deelnemer, wordt voor het genoemde bedrag gedebiteerd.

Sectie 6–2‑3 : Een virtueel account instellen om een terugbetaling te krijgen

PLAYPASS kan alleen deelnemers terugbetalen die een virtueel account hebben aangemaakt. Deelnemers die geen virtueel account hebben aangemaakt, moeten een virtueel account aanmaken om terugbetalen te kunnen aanvragen.

Sectie 6–2‑4 : Terugbetalingsverzoek

Elk terugbetalingsverzoek van een deelnemer moet binnen 7 dagen na het einde van het evenement zijn ontvangen, of binnen de tijdslimiet die eerder is overeengekomen tussen de organisator en PlayPass en door de organisator aan alle deelnemers is gecommuniceerd.

Om een terugbetaling te verkrijgen, moet elke deelnemer zijn bankrekeninggegevens (BBAN/IBAN) of bankkaartnummer verstrekken, die noodzakelijkerwijs in dezelfde valuta moeten zijn als de valuta van het opladen door de deelnemers en waarvoor de rekening-houdende instelling is gevestigd in dezelfde geografische bankzone.

PlayPass zal de deelnemers binnen 30 dagen na het evenement terugbetalen, op voorwaarde dat er voldoende saldo is om de terugbetaling uit te voeren, op voorwaarde dat het bedrag van de door de deelnemer gevraagde terugbetaling het bedrag van de online opwaardering niet overschrijdt. Houd er rekening mee dat PlayPass geen terugbetalingen uitvoert met eigen middelen, maar alleen met de middelen waarover het beschikt op basis van online opladen, die bedoeld zijn om aan de organisator te worden overgemaakt.

Indien van toepassing en onder hetzelfde voorbehoud, kan de terugbetalingsperiode op verzoek van de organisator worden verlengd. PLAYPASS nodigt deelnemers daarom uit om contact op te nemen met de organisator om de terugbetalingstermijnen te achterhalen.

Sectie 6–2‑5 : Donaties

Mits de door de organisator gestelde termijn voor het aanvragen van terugbetaling is verstreken, zal het niet aanvragen van een terugbetaling resulteren in een donatie door de deelnemer aan de organisator, waarvan de deelnemer erkent volledig op de hoogte te zijn.

De aanvaarding van deze clausule is bepalend voor het sluiten van dit contract. De deelnemer verklaart bewust dat hij aan het einde van het evenement eventuele resterende waarde-eenheden die op zijn ondersteuning zijn geregistreerd en waarvoor hij geen verzoek tot terugbetaling heeft gedaan binnen de door de organisator gestelde termijn wil schenken.

Sectie 7 : Opschorting van de service in geval van legitieme twijfel

PLAYPASS behoudt zich het recht voor om bij gegronde twijfel de uitvoering van een transactie te weigeren. Het gaat met name om terugbetalingen aan deelnemers of bepaalde opladingen of betalingstransacties. PLAYPASS kan dergelijke verzoeken weigeren:

 • In geval van twijfel over het bestaan van geld op de bankrekening van de deelnemer die wil opladen op afstand;
 • In het geval van een materiële fout (bijvoorbeeld: onjuiste identificatiegegevens, ongeldig eenmalig wachtwoord);
 • In het geval van een terugbetalingsverzoek naar een bankrekening die niet is geregistreerd door de deelnemer bij het aanmaken van zijn virtueel account;
 • Bij twijfel over de begunstigde van de gelden of over de persoon die de uitvoering van een transactie aanvraagt. Er wordt aan herinnerd dat de service niet mag worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, fraude of het witwassen van geld.

Indien PLAYPASS weigert een handeling uit te voeren, om welke reden dan ook, zal zij de deelnemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen via elk mogelijk communicatiemiddel.

Sectie 8 : Disclaimer

Er wordt aan herinnerd dat PLAYPASS in het kader van de uitvoering van de service optreedt als leverancier van en in opdracht van de organisator.

De organisator verbindt zich ertoe om, in het kader van de verificatieprocedures uitgevoerd door PLAYPASS, elk document over te maken dat de organisatie van het evenement en de ernst van de organisator bevestigt: huurcontract, alcohollicentie, adresbewijs van de verantwoordelijke of identiteitsdocument van de organisator, enz.

Zo kan PLAYPASS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • Een ontoereikendheid van de service aan de behoeften van de organisator;
 • Annulering, uitstel of substantiële wijziging van het evenement, waarbij deze beslissingen de verantwoordelijkheid en keuze zijn van de organisator, PLAYPASS kan deze laatste niet vervangen;
 • Slechte of gebrek aan communicatie door de organisator over de werking van de service en de geselecteerde opties, met name op het gebied van terugbetalingsbeleid (uitblijven van terugbetaling, deadlines, enz.);
 • Onvermogen van de organisator om terugbetalingen te doen: PLAYPASS zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de organisator de terugbetalingen doet die hij heeft toegezegd te doen. PLAYPASS kan hem echter niet vervangen en de deelnemers hebben geen enkel recht op verhaal op PLAYPASS;
 • Meer in het algemeen, het goede verloop van het evenement en de goede uitvoering van de verplichtingen van de organisator, in het bijzonder in het kader van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de werking van de service;
 • De nodige administratieve en fiscale procedures en de betaling van alle gerelateerde belastingen en heffingen die op de organisator rusten.

Sectie 9 : Herroepingsrecht

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, omvat de door de organisator geleverde dienst een vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of periode moet worden geleverd. Deelnemers genieten geen recht op annulering in het kader van hun gebruik van de service.

Sectie 10 : Overmacht

Er wordt aan herinnerd dat PLAYPASS alle technische apparaten gebruikt die momenteel redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om de continuïteit van zijn service te verzekeren, tevens kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld indien zijn server of de server(s) waarop de benodigde gegevens zijn opgeslagen niet beschikbaar zijn om redenen van overmacht zoals met name uitval van het openbare elektriciteitsnet, staking, stormen, oorlogen, aardbevingen, uitval van het openbare telecommunicatienetwerk, uitval van internetconnectiviteit door publieke en private operators waarvan PLAYPASS afhankelijk is.

De verplichtingen van PLAYPASS worden opgeschort tijdens het evenement als er sprake is van overmacht en de opschorting van de verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor niet-nakoming van de betreffende verplichting, noch aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en rente of boetes voor late betaling.

Deze clausule wordt als essentieel en beslissend beschouwd voor de toestemming van PLAYPASS.

Sectie 11 : Ontberingen

De partijen komen overeen hun verplichtingen op zich te nemen, zelfs als het contractuele evenwicht verstoord is door omstandigheden die niet voorzienbaar waren bij het sluiten van deze overeenkomst, zelfs als de uitvoering van dergelijke verplichtingen moeilijkheden met zich meebrengt en komen overeen om eventuele economische en financiële gevolgen te dragen.

Sectie 12 : Specifieke prestaties in specia en proportionele verlaging van de prijs

De partijen komen overeen dat in het geval van een schending door één van de partijen van haar verplichtingen, de partij die het slachtoffer is van het verzuim, niet kan verzoeken om de tenuitvoerlegging daarvan.

In het geval dat één van beide partijen haar verplichtingen niet nakomt, mag de partij die het slachtoffer is van de tekortkoming de verplichting niet zelf laten uitvoeren door een derde partij, op kosten van de in gebreke blijvende partij. De partij die het slachtoffer is van het verzuim kan, in geval van niet-nakoming van één van de verplichtingen die op de andere partij rusten, de ontbinding van het contract vragen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de sectie hieronder ‘beëindiging van het contract’.

Partijen zien voorts af van hun recht om bij gebrekkige nakoming van de verbintenis een beroep te doen op de bepalingen van een evenredige prijsvermindering.

Sectie 13 : Dienstonderbreking — Een herinnering aan intrinsieke kenmerken van telecomnetwerken

De organisator gaat ervanuit volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van telecommunicatienetwerken, zelfs als PLAYPASS alle veiligheidsnormen hanteert die een hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen (HTTPS, SSL-certificaat, enz.).

Er wordt aan herinnerd dat de overdracht van gegevens door communicatienetwerken alleen steunt op relatieve technische betrouwbaarheid, namelijk:

 • Gegevens die op internet circuleren, zijn niet beschermd tegen mogelijke verduistering;
 • De levering van software die is aangesloten op communicatienetwerken kan onderhevig zijn aan inbreuk door onbevoegde derden en computermisdrijven;
 • De technische capaciteiten van de netwerken zijn zodanig dat op bepaalde plekken en op bepaalde momenten van de dag de internettoegang verzadigd kan zijn (slechte telefoonverbinding, onvoldoende modem, onvoldoende bandbreedte, verzadiging van de node, enz.)

Als gevolg van het bovenstaande en met volledige kennis van de diensten van PLAYPASS, ziet de deelnemer af van elke aansprakelijkheid van PLAYPASS in verband met één van de hierboven genoemde feiten of gebeurtenissen.

Er wordt ook aan herinnerd dat de PLAYPASS-service onderhevig kan zijn aan onderbrekingen, al dan niet gepland, die noodzakelijk zijn voor de goede werking ervan, met name om redenen van onderhoud, beveiliging of opslagbeheer. In het geval van een geplande onderbreking van de services, verbindt PLAYPASS zich ertoe haar best te doen om de onderhoudswerkzaamheden zo te plannen dat ze plaatsvinden buiten de normale openingsuren van de service en de bereikbaarheid ervan voor de deelnemers en de organisator (d.w.z. over het algemeen ‘s nachts, na het evenement), om de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van de service te minimaliseren. Elke ongeplande en niet-defecte onderbreking van de dienstverlening kan niet onder de verantwoordelijkheid van PLAYPASS vallen. In geval van overmacht verbindt PLAYPASS zich ertoe al het mogelijke te doen om de diensten zo snel mogelijk te herstellen.

Evenzo verbindt de deelnemer zich ertoe PLAYPASS op de hoogte te stellen als hij een storing van de PLAYPASS-diensten ervaart of constateert.

Sectie 14 : Persoonsgegevens

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt om het gebruik van de service mogelijk te maken. Met deze informatie kan PLAYPASS in voorkomend geval contact opnemen met de deelnemers, bijvoorbeeld in het kader van terugbetalingsverzoeken of in geval van annulering of wijziging van de datum, tijd of locatie van een evenement, enz. Deelnemers hebben te allen tijde recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de AVG-regelgeving.

Deelnemers kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun contactgegevens telkens wanneer er contact met hen wordt opgenomen door PLAYPASS.

Door deze AV te valideren, stemmen de deelnemers ermee in dat PLAYPASS hun persoonlijke gegevens naar de organisator en naar zijn eigen relevante onderaannemers stuurt. Er wordt aan herinnerd dat het de organisator is die PLAYPASS informeert over de gegevens die ze van plan zijn te verkrijgen. Elk gebruik van de service houdt dus een erkenning in van de overdracht van de aan de organisator verstrekte informatie. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is de overdracht van gegevens noodzakelijk voor de goede werking van de service. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle PLAYPASS-partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, het beheer en de goede werking van de service.

Als zodanig kan PLAYPASS niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, maar zal zij ervoor zorgen dat de organisator en zijn eigen onderaannemers de bepalingen van de AVG-verordening naleven.

Schriftelijk verzoek aan: PLAYPASS — 164 rue Ambroise Croizat, Le Verona-gebouw — 8e verdieping, 93200 Saint Denis.

Sectie 15 : Intellectuele eigendom

De inhoud van de PLAYPASS-website is eigendom van PLAYPASS en haar partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een overtreding vormen.

Daarnaast blijft PLAYPASS eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., gemaakt voor de levering van de service. De deelnemer onthoudt zich daarom van elke reproductie of exploitatie van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van PLAYPASS, die daaraan een financiële vergoeding kan verbinden.

Sectie 16 : Beëindiging van het contract

De volgende redenen zijn geen grond voor opzegging: 

 • Een prijsverhoging;
 • Onvoorspelbaarheid;
 • Overmacht.

De ontbinding van het contract kan alleen worden gedaan in geval van bewezen schuld van een van de partijen, met dien verstande dat deze gronden voor resoluties vormen, met name de volgende feiten:

 • Wanbetalingen;
 • Gebruik van de service door de deelnemer buiten deze gebruiksvoorwaarden (fraude, witwassen, etc.)

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat dit besluit wegens niet-nakoming van de verplichtingen door een partij van rechtswege zal plaatsvinden, de ingebrekestelling vloeit voort uit het enkele feit van niet-nakoming van de verplichting, zonder waarschuwing of uitvoering van formaliteiten.

Sectie 17 : Algemene bepalingen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de schuldenaar van een betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst geacht wordt in gebreke te zijn gesteld zodra en op grond van het opeisbaar worden van de betaling.

De diensten die tussen de partijen zijn uitgewisseld sinds de sluiting van het contract en tot aan de beëindiging ervan, hebben hun nut gevonden in de mate van de wederzijdse uitvoering ervan, en geven geen aanleiding tot terugbetaling voor de periode voorafgaand aan de laatste dienst die de tegenpartij niet heeft ontvangen.

In ieder geval kan de benadeelde partij schadevergoeding eisen bij de rechtbank.

Sectie 18 : Toepasselijk recht en taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteld. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst prevaleren.

Sectie 19 : Geschillen

Alle geschillen waartoe transacties die krachtens deze AV worden gesloten aanleiding kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging en gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen PLAYPASS en de deelnemer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeen recht.

In het geval van een geschil met een organisator, kan de klantenservice per e‑mail worden gecontacteerd op: support@playpass.com

Sectie 20 : Pre-contract informatie — Aanvaarding door de deelnemer

De deelnemer erkent dat hij, voorafgaand aan het sluiten van het contract en vóór elke oplading, aankoop of betaling, op een leesbare en begrijpelijke manier werd gecommuniceerd over deze AV en in het bijzonder de volgende informatie:

 • De essentiële kenmerken van de service, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende service;
 • Wat de prijs van de services en gerelateerde kosten betreft, wordt eraan herinnerd dat de genoemde service niet door PLAYPASS wordt gefactureerd met betrekking tot de deelnemers en dat de prijs van de goederen en diensten die door de organisator worden aangeboden beschikbaar zijn op de evenementenlocatie en/of op het communicatiemedium van een organisator;
 • Bij gebrek aan onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de deadline waarop de serviceprovider zich ertoe verbindt de bestelde services te leveren;
 • Informatie met betrekking tot de identiteit van de serviceprovider, zijn post‑, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet uit de context blijkt;
 • Informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden;
 • De functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;
 • De mogelijkheid om bij een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling;
 • Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, methoden om dit recht uit te oefenen en standaardformulier voor herroeping), de voorwaarden voor beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden;
 • Geaccepteerde betaalmiddelen.

De deelnemer verklaart zich te houden aan en volledig akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en in het bijzonder af te zien van elk tegenstrijdig document dat niet afdwingbaar zou zijn jegens de serviceprovider. De door PLAYPASS geregistreerde gegevens zijn authentiek en vormen het bewijs van alle transacties in het verleden. Zij aanvaarden tevens de eventueel afzonderlijk toegezonden algemene voorwaarden van de organisator, die deze voorwaarden aanvullen.

PLAYPASS is een bedrijf dat evenementorganisatoren een online ticketverkoop‑, toegangscontrole‑, CRM- en CASHLESS-oplossing voor evenementen biedt.

Naam: PLAYPASS NV

Adres: 164 rue Ambroise Croizat, Immeuble Le Vérone – 8ème étage, 93200 Saint Denis. 

Wettelijke vertegenwoordiger: David De Wever

Directeur: Pierre-Henri DEBALLON

Website-host: AMAZON

KvK: 0501 728 738

BTW-nr.: BE0501728738

Telefoon: 0032 3 86 65 24 00

Laatste update: 18 augustus 2021