Standaard algemene voorwaarden voor het gebruik van de ‘Cashless’-dienst — WeezPay (PlayPass)

TABLE OF CONTENT

 

1. STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ‘CASHLESS’-DIENST / DE RELATIE TUSSEN PLAYPASS EN DEELNEMERS

VOORAFGAAND:

Play­Pass is een gespe­cialiseerde site die klanten de mogelijkheid biedt om recht­streeks via haar web­sites tick­ets te kopen voor even­e­menten geor­gan­iseerd door even­e­mentenor­gan­isatoren (hier­na de ‘organ­isatoren’).

Play­Pass brengt ook een ‘cashless’-oplossing op de markt van even­e­mentenor­gan­isatoren (hier­na de ‘ser­vice’).

Deze oploss­ing vormt geen betal­ings­di­enst, noch een dienst voor de uit­gifte of dis­trib­u­tie van dig­i­tale val­u­ta voor elek­tro­n­isch geld.

Deze algemene voor­waar­den voor het gebruik van de ser­vice (hier­na de ’gebruiksvoor­waar­den’ genoemd) zijn zon­der enige beperk­ing of voor­be­houd van toepass­ing op elk gebruik van de ser­vice die door Play­Pass aan deel­ne­mers wordt aange­bo­den.

De essen­tiële ken­merken van de ser­vice wor­den hieron­der en op de Play­Pass-web­site weergegeven.

De deel­ne­mer is ver­plicht deze algemene voor­waar­den te lezen alvorens de ser­vice te gebruiken. Het gebruik van de ser­vice is uit­slui­tend de ver­ant­wo­ordelijkheid van de deel­ne­mer.

De con­tact­gegevens van Play­Pass zijn als vol­gt:
Play­Pass, een naam­loze ven­nootschap met maatschap­pelijke zetel te Lange Gasthuis­straat 29, Antwer­pen (2000), ingeschreven bij de Kamer van Koo­phan­del te Antwer­pen onder het num­mer 0501 728 738, han­de­lend via haar beheerder.

Deze AV zijn van toepass­ing met uit­sluit­ing van alle andere voor­waar­den, en in het bij­zon­der die welke de organ­isator aan de deel­ne­mer zou kun­nen of kun­nen voor­leggen. Deze AV zijn te allen tijde toe­ganke­lijk op de web­site en prevaleren, indi­en van toepass­ing, boven elke andere ver­sie of elk ander tegen­stri­jdig doc­u­ment. Ten­z­ij het tegen­deel wordt bewezen, vor­men de gegevens die zijn vast­gelegd in het com­put­er­sys­teem van PLAYPASS het bewi­js van alle trans­ac­ties die met de deel­ne­mer zijn afges­loten.

De deel­ne­mer heeft te allen tijde recht op toe­gang, rec­ti­fi­catie en verzet tegen al zijn per­soon­s­gegevens het­z­ij schriftelijk, per post of door zijn iden­titeit te bewi­jzen op het vol­gende adres: PLAYPASS, Lange Gasthuis­straat 29 te ANTWERPEN (2000).

De deel­ne­mer verk­laart deze AV gelezen te hebben en deze te hebben aan­vaard door het daar­voor bestemde vak­je aan te vinken alvorens de ser­vice te gebruiken.

Deze AV kun­nen lat­er wor­den gewi­jzigd, de ver­sie die van toepass­ing is op de deel­ne­mer is de ver­sie die van kracht is op de web­site wan­neer de ser­vice voor het eerst wordt gebruikt voor een bepaald even­e­ment.

De deel­ne­mer erkent over de vereiste capaciteit te beschikken om de door PLAYPASS aange­bo­den ser­vice te gebruiken.

Sectie 1 : Beschrijving en werking van de service

Met de ‘cashless’-service kun­nen mensen (hier­na de ‘deel­ne­mers’) die een even­e­ment bij­wo­nen of naar een plaats gaan die wordt beheerd door de organ­isator (hier­na ‘het even­e­ment’) een­heden reg­istr­eren op een mater­iële onder­s­te­un­ing (hier­na het ‘appa­raat’) en om voor en tij­dens het even­e­ment betalin­gen te doen, om tij­dens het even­e­ment aankopen te kun­nen doen bij de ver­schil­lende verkoop­pun­ten, aan­wezig op de locatie of locaties van het even­e­ment (hier­na ‘de locatie’). Dit appa­raat kan alleen wor­den gebruikt met de organ­isator en, indi­en van toepass­ing, met zijn part­ners, dat wil zeggen met mensen aan wie de organ­isator de taak heeft toev­ertrouwd om een of meer verkoop­pun­ten te beheren (hier­na ‘de part­ners’), voor een beperkt aan­bod van goed­eren of dien­sten die overeenkomen met een the­ma­tisch aan­bod, en alleen voor het even­e­ment of de even­e­menten (hier­na ‘seizoen’) die het organ­iseert.

Deze voor­waar­den hebben tot doel de respec­tieve recht­en en plicht­en van PLAYPASS en de deel­ne­mers te definiëren in het kad­er van de tot­stand­kom­ing en werk­ing van de ser­vice.

Sectie 1–1 : Gebruik van het apparaat door deelnemers

Het appa­raat vormt in voorkomend geval het enige mid­del, het belan­grijk­ste of één van de mid­de­len die door de deel­ne­mers kun­nen wor­den gebruikt om aankopen te doen bij de ver­schil­lende verkoop­pun­ten die aan­wezig zijn op het even­e­menten­ter­rein, waar­bij deze verkoop­pun­ten beheerd wor­den door de organ­isator of door zijn onder­aan­nemers en part­ners.

Het appa­raat mag alleen wor­den gebruikt door de organ­isator en alleen voor het door hem geor­gan­iseerde evenement(en).

Aankoop­trans­ac­ties zullen wor­den uit­gevo­erd met behulp van spe­ciale ter­mi­nals. Tij­dens de aankoop wordt het appa­raat direct gedeb­iteerd voor het aan­tal waarde-een­heden dat overeenkomt met de waarde van de aankoop.

Indi­en van toepass­ing, zal het virtueel account van deel­ne­mers die er een hebben aange­maakt de trans­ac­ties vol­gen die op het appa­raat zijn gereg­istreerd.

Het appa­raat bli­jft in ieder geval onafhanke­lijk van het virtueel account, waar­bij het laat­ste alleen wordt gesyn­chro­niseerd met het appa­raat om hun inter­ac­ties te vol­gen.

In tegen­stelling tot het gebruik van de onder­s­te­un­ing voor de ‘mobiele’ oploss­ing zoals weergegeven in de sec­tie ‘cashless’-oplossing via het mobiele appa­raat van de deel­ne­mer hieron­der, wordt het virtueel account in aan­merk­ing genomen voor het aan­tal een­heden dat kan wor­den gebruikt en die door de deel­ne­mer zijn gebruikt. In deze mate, en in het bij­zon­der in het geval van netwerk­stor­ing of slechte verbind­ing met het netwerk van een van de ter­mi­nals, gaat het om gevallen waar­bij een QR-code meerdere keren door de deel­ne­mer zou kun­nen wor­den gebruikt, zodat het ver­bruik door de deel­ne­mer de werke­lijk betaalde bedra­gen over­schri­jdt. Even­zo, als een betaal­ter­mi­nal op ver­zoek van de organ­isator alleen werkt door het virtueel account op te vra­gen en zon­der het appa­raat recht­streeks te deb­iteren voor de een­heden die overeenkomen met de gedane aankopen, zal het virtueel account wor­den gebruikt als bewi­js van het aan­tal een­heden dat kan wor­den gebruikt en zijn gebruikt door de deel­ne­mer. In dit geval, en in het bij­zon­der in het geval van netwerk­stor­ing of geen verbind­ing met het netwerk van een van de ter­mi­nals, kon het appa­raat niet meer wor­den gesyn­chro­niseerd met het virtueel account, waar­door het ver­bruik door de deel­ne­mer grot­er wordt dan de reeds bedra­gen betaald.

Sectie 1–2 : Een virtueel account instellen voorafgaand aan een evenement

Deel­ne­mers die hun appa­raat voor een even­e­ment willen cred­iteren, hebben de mogelijkheid om een per­soon­lijke ruimte aan te mak­en (hier­na het ‘virtueel account’). Om een virtueel account aan te mak­en, moeten ze naar één van de com­mu­ni­catie­me­dia van de organ­isator gaan die com­pat­i­bel zijn met de dienst, in het bij­zon­der de website(s) of de mobiele appli­catie van het even­e­ment, en zich iden­ti­fi­ceren met behulp van het num­mer op hun toe­gangspas, meestal de bar­code op het tick­et (hier­na de ‘toe­gangspas’).

Het virtueel account is per­soon­lijk voor elke deel­ne­mer, die met zijn tick­et slechts één virtueel account mag aan­mak­en.

Het virtueel account van de deel­ne­mer kan dan wor­den gecred­i­teerd met tegoe­den, in de geac­cepteerde val­u­ta, die bedoeld zijn om op de locatie te wor­den besteed.

De bedra­gen die door deel­ne­mers vóór het even­e­ment zijn betaald, wor­den recht­streeks door Play­Pass geïnd zoals bepaald in de verkoop­trans­ac­tie die is aange­gaan tussen deel­ne­mers en Play­Pass en in overeen­stem­ming met de bepalin­gen van de sec­tie ‘verkoop­mech­a­nisme in een online oplaad-con­text met Play­Pass’ en wor­den gestort op een reken­ing geopend op naam van Play­Pass bij een bank (hier­na het ‘Play­Pass-account’), of recht­streeks geïnd door de organ­isator in het kad­er van de verkoop­trans­ac­tie die tussen de deel­ne­mers en de organ­isator is ges­loten in overeen­stem­ming met de bepalin­gen van de sec­tie ‘verkoop­mech­a­nisme in een on-site oplaad-con­text bij de organ­isator’.

Betalin­gen door deel­ne­mers zullen wor­den gedaan met behulp van alle tech­nis­che appa­rat­en die momenteel redelijk­er­wi­js kun­nen wor­den gebruikt om de vei­ligheid van trans­ac­ties te waar­bor­gen en via erk­ende oper­a­tors.

De trans­ac­tiegegevens wor­den vast­gelegd in het virtueel account van de deel­ne­mer op een Play­Pass-serv­er, waar­bij elke trans­ac­tie die door de deel­ne­mer wordt gedaan onmid­del­lijk wordt gereg­istreerd.

Sectie 1–3 : Levering van een apparaat aan een deelnemer die een virtueel account en systeem heeft opgezet via zijn ‘mobiel’

Sectie 1–3‑1 : ‘Cashless’-oplossing via gebruik van een apparaat

Bij de ingang van of in de even­e­menten­lo­catie kri­jgt elke deel­ne­mer die vóór het even­e­ment een virtueel account heeft aange­maakt, op ver­toon van zijn toe­gangspas een appa­raat, meestal maar niet alti­jd, een plas­tic kaart of een pols­band­je met een NFC-chip.

Het appa­raat is per­soon­lijk.

Een aan­tal een­heden dat overeenkomt met de bedra­gen die vóór het even­e­ment aan de organ­isator of aan Play­Pass zijn betaald, wordt op het appa­raat geladen. Deze een­heden kun­nen wor­den uitge­drukt in GBP of een andere door de organ­isator gekozen val­u­ta.

Het appa­raat wordt gesyn­chro­niseerd met het virtueel account, dat alle debet- en/of cred­it-trans­ac­ties reg­istreert. Deze syn­chro­nisatie vin­dt plaats in real-time of op uit­gestelde basis, afhanke­lijk van de toe­gang tot het tele­com­netwerk van de betaal­ter­mi­nals.

De appa­rat­en bli­jven onder alle omstandighe­den onafhanke­lijk van het virtueel account, waar­bij het laat­ste alleen wordt gesyn­chro­niseerd met de appa­rat­en om inter­ac­ties bij te houden. 

Sectie 1–3‑2: ‘Cashless’-oplossing via ‘mobiel’ van de deelnemer

Indi­en de organ­isator daar­toe besluit, kan de cash­less ser­vice wor­den opgezet zon­der een appa­raat te hoeven gebruiken via de smart­phone van een deel­ne­mer. Het doen van een aankoop via de smart­phone van de deel­ne­mer is exclusief het gebruik van het appa­raat waar­naar wordt ver­wezen in de para­graaf ‘cashless’-oplossing via het gebruik van een appa­raat. Het vereist noodza­ke­lijk­er­wi­js de aan­maak van een virtueel account dat de door de deel­ne­mer uit­gevo­erde han­delin­gen nagaat. Ook zullen deel­ne­mers die hebben besloten hun appa­raat te activ­eren geen aankopen kun­nen doen via hun smart­phone.

De ‘mobiele’ oploss­ing werkt op dezelfde manier als beschreven in de sec­tie ‘gebruik van het appa­raat door deel­ne­mers’, zon­der aan­mak­en van een virtueel account met betrekking tot het gebruik van een appa­raat. Een deel­ne­mer die aankopen wil doen, moet een QR-CODE scan­nen die op zijn mobiel ver­schi­jnt om de genoemde aankopen te doen, waar­na het virtueel account wordt gedeb­iteerd met het aan­tal een­heden dat overeenkomt met de gedane aankoop.

Sectie 1–4 : Gebruik van een apparaat door deelnemers die geen virtueel account hebben ingesteld

Indi­en de organ­isator dit toes­taat, kun­nen deel­ne­mers die geen virtueel account hebben aange­maakt aankopen doen op de even­e­menten­lo­catie door een appa­raat te bekomen bij een van de balies in de locatie die daar­voor door de organ­isator zijn voorzien. 

Het appa­raat zal onafhanke­lijk werken. 

Wan­neer een appa­raat aan een deel­ne­mer wordt ver­strekt, wor­den waarde-een­heden die overeenkomen met de bedra­gen die door een deel­ne­mer aan de organ­isator zijn betaald, op het appa­raat geladen, onder­he­vig aan de ver­goedin­gen waar­naar wordt ver­wezen in de sec­tie ‘activer­ings- en terug­be­tal­ingskosten’ en onder de exclusieve ver­ant­wo­ordelijkheid van de organ­isator.

De organ­isator is als enige ver­ant­wo­ordelijk voor het innen van de bedra­gen die door een deel­ne­mer zijn betaald, Play­Pass speelt geen rol bij de trans­ac­tie van de betal­ing. 

Sectie 1–5 : Apparaten opladen

Deel­ne­mers kun­nen hun appa­raat opladen, het­z­ij via opladen op afs­tand, het­z­ij via een oplaadter­mi­nal.

Het appa­raat mag niet meer dan het equiv­a­lent van £ 250 bevat­ten.

Het staat de organ­isator echter vrij om te voorzien in een hogere of lagere oplaad­ca­paciteit voor het appa­raat na instruc­ties aan Play­Pass.

Sectie 1–5‑1 : Opladen aan terminal

Opladen aan een ter­mi­nal zal recht­streeks met de organ­isator wor­den gedaan aan een balie die aan­wezig is op de even­e­menten­lo­catie, op basis van de door de organ­isator gekozen betal­ingsmeth­ode, meestal met een betaalka­art, of in con­tan­ten (hier­na aange­duid als een ‘opladen aan ter­mi­nal’). Ongeacht de gebruik­te oplaad­meth­ode, wor­den de bedra­gen die door de deel­ne­mers wor­den betaald recht­streeks aan de organ­isator betaald, onder diens exclusieve ver­ant­wo­ordelijkheid, zon­der over­boek­ing via het Play­Pass-account. Een aan­tal een­heden dat overeenkomt met het bedrag van de oplaad­beurt zal op het appa­raat wor­den gereg­istreerd onder de exclusieve en volledi­ge ver­ant­wo­ordelijkheid van de organ­isator, die PLAYPASS feit­elijk zal vri­jwaren van elk ver­haal, met name in geval van menselijke fouten, mis­bruik, dief­stal of fraude. 

Deel­ne­mers die een virtueel account hebben aange­maakt, wor­den gecred­i­teerd voor het opge­laden.

Sectie 1–5‑2 : Opladen op afstand

Indi­en de organ­isator in deze mogelijkheid heeft voorzien en indi­en de inter­net­toe­gangsvoor­waar­den dit toe­lat­en, kun­nen deel­ne­mers hun appa­raat online opwaarderen door bijvoor­beeld hun smart­phone te gebruiken en het gewen­ste aan­tal een­heden te cred­iteren met behulp van hun bankkaart of een ander betaalmid­del geau­toriseerd door de organ­isator.

Voor opladen op afs­tand moet de deel­ne­mer een virtueel account hebben aange­maakt onder dezelfde voor­waar­den als aangegeven in de sec­tie ‘aan­mak­en van een virtueel account vooraf­gaand aan een even­e­ment’.

Even­zo, als de organ­isator in deze optie heeft voorzien en als de deel­ne­mer ervoor kiest om dit te doen, zal een automa­tisch online-oplaadsys­teem de deel­ne­mer in staat stellen om zijn account automa­tisch te cred­iteren met een vooraf bepaald bedrag zodra het aan­tal een­heden op zijn account onder een eerder gedefinieerde drem­pel daalt. Het door de deel­ne­mer overeengekomen oplaadbedrag is van kracht zodra de bank van de deel­ne­mer is opgevraagd, het kredi­et wordt pas van kracht nadat de machtig­ing tot afschri­jv­ing van de bankreken­ing van de deel­ne­mer is ont­van­gen. 

Sectie 1–5‑3 : Opladen in de context van een ‘mobiele’ oplossing

Deel­ne­mers die een virtueel account hebben aange­maakt en hebben gekozen voor de cash­less-oploss­ing via hun smart­phone kun­nen alleen opladen op afs­tand.

Deel­ne­mers kun­nen dus hun virtueel account cred­iteren door een online betal­ing te doen onder de voor­waar­den uiteengezet in de sec­tie ‘aan­mak­en van een virtueel account vooraf­gaand aan het even­e­ment’. In dergelijke gevallen zal het virtueel account het opladen opvol­gen.

Sectie 1–6 : Specifieke kenmerken van de service

De organ­isator heeft de mogelijkheid om met Play­Pass een spec­i­fieke con­fig­u­ratie van de ser­vice overeen te komen. In het bij­zon­der kan de organ­isator bepaalde func­ties ver­wi­jderen, beperkin­gen invo­eren of nieuwe func­ties creëren. Dien­overeenkom­stig is de beschri­jv­ing van de ser­vice uiteengezet in de sec­tie ‘beschri­jv­ing en werk­ing van de ser­vice’ alleen bedoeld om de algemene ken­merken van de ser­vice te beschri­jven. 

Voor alle duidelijkheid: de ser­vice wordt recht­streeks door de organ­isator gecon­fig­ureerd, met als gevolg dat Play­Pass elke aansprake­lijkheid afwi­jst voor elke con­fig­u­ratie van de ser­vice die in stri­jd is met toepas­selijke wet- of regel­gev­ing.

Play­Pass nodigt deel­ne­mers dan ook uit om naar alle com­mu­ni­catie­me­dia van de organ­isator te gaan, in het bij­zon­der de website(s) of de mobiele appli­catie van het even­e­ment, of om con­tact op te nemen met de organ­isator om meer te weten te komen over de werk­ing van de dienst en eventueel gekozen spec­i­fieke werk­wi­jzen door de organ­isator.

Sectie 2 : Afsluiting van de verkoop

In het kad­er van het gebruik van de door Play­Pass geïm­ple­menteerde ‘cashless’-oplossing, zal de verkoop van goed­eren of dien­sten ofwel recht­streeks tussen de deel­ne­mer en de organ­isator of diens part­ners, ofwel tussen Play­Pass en de deel­ne­mer tot stand komen.

Sectie 2–1 : Verkoopssysteem in een oplaad-context met de organisator

In geval van opladen bij de organ­isator, ongeacht of de deel­ne­mer een appa­raat of zijn smart­phone gebruikt, komt de verkoop van goed­eren of dien­sten tot stand vanaf het moment van het opladen tussen de deel­ne­mer en de organ­isator. Het opladen activeert de overeenkomst tussen de deel­ne­mer en de organ­isator over de lev­er­ing van goed­eren of dien­sten die door de organ­isator op de locatie wor­den aange­bo­den. De deel­ne­mer zal daarom de pri­js betal­en van de goed­eren of dien­sten die hij ver­bruikt op het even­e­menten­ter­rein vooraf­gaand aan de lev­er­ing of terbeschikking­stelling ervan door de organ­isator of een van zijn part­ners.

De keuze van de gekochte goed­eren of dien­sten, die door de deel­ne­mer vooraf aan de organ­isator wor­den betaald, wordt gemaakt door de deel­ne­mer wan­neer deze zich naar een van de verkoop­pun­ten op de locatie begeeft. Het is op dit moment dat de organ­isator het gekozen goed of de door de deel­ne­mer gekozen ser­vice lev­ert, op voor­waarde dat de deel­ne­mer eerder de pri­js van de ser­vice of het goed heeft betaald, dat wil zeggen op voor­waarde dat de deel­ne­mer geni­et van een aan­tal een­heden waarmee deze oper­atie kan wor­den uit­gevo­erd.

Wan­neer werd opge­laden bij de organ­isator bli­jft PLAYPASS een derde par­tij bij de trans­ac­tie voor de verkoop van goed­eren of het ver­lenen van dien­sten die recht­streeks tussen de organ­isator en de deel­ne­mer wordt afges­loten.

Sectie 2–2 : Verkoopssysteem in een online oplaad-context met PlayPass

In het geval van een opladen op afs­tand of opladen vóór het even­e­ment (hier­na ‘opladen bij de organ­isator’), ongeacht of de deel­ne­mer een appa­raat of zijn smart­phone gebruikt, komt een verkoop­con­tract dat de goed­eren of dien­sten dekt die beschik­baar zijn in de locatie recht­streeks tot stand tussen de deel­ne­mer en PLAYPASS, die in het kad­er van deze relatie als verkop­er optreedt.

Het opladen activeert dus de overeenkomst tussen PLAYPASS en de deel­ne­mer met betrekking tot de lev­er­ing door PLAYPASS, of door een per­soon die het ver­vangt, van de goed­eren of dien­sten die op de locatie wor­den aange­bo­den. Door het opladen betaalt de deel­ne­mer aan PLAYPASS de pri­js van deze goed­eren of dien­sten vóór lev­er­ing aan de daar­toe aan­wezige verkoop­pun­ten.

Zodra de deel­ne­mer naar een van de op het even­e­ment aan­wezige verkoop­pun­ten gaat en een goed of een dienst bestelt, draagt PLAYPASS zijn hoedanigheid van con­trac­tant en alle recht­en en ver­plichtin­gen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst die hem binden aan de deel­ne­mer over aan de organ­isator.

Bijgevolg machtigt de deel­ne­mer PLAYPASS nu om het con­tract voor de verkoop van goed­eren of de lev­er­ing van ser­vices tussen PLAYPASS en de deel­ne­mer met betrekking tot het opladen met PLAYPASS over te dra­gen aan de organ­isator. Hier­toe wordt reeds opge­merkt dat de organ­isator vooraf­gaand aan de tot­stand­kom­ing hier­van heeft ingestemd om PLAYPASS te ver­van­gen in de recht­en en ver­plichtin­gen die voortvloeien uit de verkoopovereenkom­sten ges­loten tussen PLAYPASS en de deel­ne­mers.

Sectie 2–3 : Verantwoordelijkheid met betrekking tot verkoop

Overeenkom­stig het­geen zojuist is aangegeven, kan PLAYPASS op geen enkele wijze aansprake­lijk wor­den gesteld in het kad­er van de met de deel­ne­mers ges­loten verkoopovereenkom­sten, welke overeenkom­sten ofwel tussen de organ­isator en de deel­ne­mers wor­den ges­loten in het kad­er van een opladen bij de organ­isator, ofwel met PLAYPASS in het geval van opladen met PLAYPASS. In het laat­ste geval zal PLAYPASS haar hoedanigheid van verkopende par­tij over­dra­gen aan de organ­isator, die de con­tracten in eigen naam en voor eigen reken­ing zal uitvo­eren.

Bijgevolg wordt uit­drukke­lijk overeengekomen en aan­vaard door de deel­ne­mer dat het de organ­isator is die alle ver­ant­wo­ordelijkheid zal moeten nemen voor de uitvo­er­ing van genoemde con­tracten (vei­ligheid, con­for­miteit, ver­bor­gen gebreken, defecte pro­ducten, onmo­gelijkheid van lev­er­ing in het geval van klik & lev­er­ing, niet terugne­men van pro­ducten en dien­sten in het geval van click & col­lect, enz.), PLAYPASS onder­schri­jft slechts tijdelijk de juridis­che sta­tus van mede­con­trac­tant om opladen mogelijk te mak­en, PLAYPASS heeft geen spec­i­fieke roeping om goed­eren te lev­eren of dien­sten bin­nen de even­e­menten­lo­catie.

Sectie 2–4 : Prijzen

De goed­eren en ser­vices die door de deel­ne­mer wor­den ver­wor­ven, wor­den geleverd tegen de tarieven die gelden bin­nen de even­e­menten­lo­catie en wor­den vast­gesteld door de organ­isator en/of zijn part­ners.

Deze pri­jzen zijn exclusief activerings‑, oplaad- of terug­be­tal­ingskosten die wor­den bepaald door de organ­isator en die wor­den afgetrokken van het aan­tal gekochte een­heden.

De van de deel­ne­mer gevraagde betal­ing komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Sectie 3 : Kenmerken van de apparaten

Sectie 3–1 : Algemene kenmerken van de apparaten

Ter herin­ner­ing, het appa­raat vormt, al naar gelang het geval, het enige, het belan­grijk­ste of één van de mid­de­len die kun­nen wor­den gebruikt om aankopen te doen bij de organ­isator op de even­e­menten­lo­catie.

Behoudens uit­zon­derin­gen wor­den de appa­rat­en op de even­e­menten­lo­catie aan deel­ne­mers over­handigd. Ten­z­ij anders beslist door de organ­isator, bli­jven ze het enige en exclusieve eigen­dom van de organ­isator.

Deel­ne­mers dienen bij over­handig­ing van het appa­raat de goede werk­ing ervan te con­trol­eren en de organ­isator zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele storin­gen, zodat deze het defecte appa­raat kan ver­van­gen.

Deel­ne­mers zijn ver­ant­wo­ordelijk voor de bewar­ing van de appa­rat­en gedurende het gehele even­e­ment. Daar­toe zullen deel­ne­mers de appa­rat­en gebruiken vol­gens de aan hen gegeven instruc­ties om beschadig­ing ervan te voorkomen.

In geval van ver­lies van een appa­raat door een deel­ne­mer, is Play­Pass niet ver­plicht om de organ­isator of de deel­ne­mer terug te betal­en.

Als een deel­ne­mer echter een virtueel account heeft aange­maakt en op ver­zoek van de organ­isator, kan het mogelijk zijn om een deel­ne­mer een ver­van­gend appa­raat te ver­strekken met het­zelfde aan­tal een­heden als het eerder gede­ac­tiveerde eerste appa­raat. Om het eerste appa­raat te deac­tiv­eren, moet dit laat­ste eerst in con­tact komen met een ter­mi­nal die is ver­bon­den met inter­net om te wor­den gede­ac­tiveerd. Als dit het geval is, kun­nen er tussen het moment dat het appa­raat ver­loren gaat en daad­w­erke­lijk wordt geblok­keerd, een­heden wor­den afgeschreven, met name in geval van fraud­uleus gebruik van het ver­loren appa­raat. Het tweede appa­raat wordt alleen gecred­i­teerd met het sal­do van de een­heden die beschik­baar waren op de eerste chip op het moment dat het effec­tief werd geblok­keerd.

De appa­rat­en hebben geen wacht­wo­ord of pin­code nodig. Deel­ne­mers bli­jven volledig ver­ant­wo­ordelijk in geval van ver­lies of dief­stal van hun appa­raat en in het bij­zon­der bij fraud­uleus gebruik door een derde par­tij. Play­Pass wijst dien­overeenkom­stig alle aansprake­lijkheid af in geval van fraud­uleus gebruik van een appa­raat door een onbevoegde per­soon. In geval van dief­stal of ver­lies wor­den deel­ne­mers uitgen­odigd om de organ­isator onmid­del­lijk op de hoogte te stellen met het oog op de-activer­ing van het appa­raat.

Sectie 3–2 : Activerings- en terugbetalingskosten

Als onderdeel van de imple­men­tatie van de ‘cashless’-oplossing heeft de organ­isator de mogelijkheid om Play­Pass te vra­gen om activer­ingskosten in reken­ing te bren­gen, die niet wor­den terug­be­taald na het even­e­ment. De activer­ingskost die door de organ­isator aan de deel­ne­mer in reken­ing wordt gebracht, wordt afgetrokken van het bedrag van de waarde-een­heden die op de locatie kun­nen wor­den gecon­sumeerd en komt overeen met de fac­turering van de ‘cashless’-dienst die aan de deel­ne­mer wordt aange­bo­den:

 • Gebruik van een appa­raat om online te bestellen en te betal­en of bij een verkoop­punt waar goed­eren of dien­sten wor­den verkocht die ver­vol­gens op de locatie zullen wor­den gecon­sumeerd;
 • Bewar­ing van het appa­raat door de deel­ne­mer;
 • Voordeel van de ‘cashless’-oplossing waarmee alle betrokke­nen de valkuilen kun­nen ver­mi­j­den die gepaard gaan met het samenkomen van veel mensen (kas­safouten, ver­lies van betaalmid­de­len, online opvol­ging van het ver­bruik, enz.)

Even­zo kan de organ­isator ver­zoeken dat terug­be­tal­ingskosten wor­den afgetrokken van de bedra­gen die aan het einde van het even­e­ment aan de deel­ne­mers moeten wor­den teruggegeven, aangezien de terug­be­tal­ings-oper­aties de instal­latie van aanzien­lijke tech­nis­che en per­son­ele mid­de­len vereisen.

De besliss­ing om deze kosten (activer­ing en terug­be­talin­gen) te fac­tur­eren is uit­slui­tend de ver­ant­wo­ordelijkheid van de organ­isator. Er wordt ook aan herin­nerd dat PLAYPASS deze fond­sen niet int. Bijgevolg ziet de deel­ne­mer onher­roe­pelijk af van elk ver­haal op PLAYPASS met betrekking tot de aan­reken­ing van deze kosten of de terug­gave ervan.

Sectie 4 : ‘Cashless’-oplossing via de smartphone van de deelnemer 

Sectie 4–1 :  Verlies van smartphone door een deelnemer

Elke deel­ne­mer is ver­ant­wo­ordelijk voor de bewar­ing van zijn smart­phone en Play­Pass wijst elke aansprake­lijkheid af voor fraud­uleus gebruik van een smart­phone door een onbevoegde per­soon. In geval van ver­lies van een appa­raat door een deel­ne­mer, is Play­Pass niet ver­plicht om de organ­isator of de deel­ne­mer terug te betal­en.

Sectie 4–2 : Maximale oplaadcapaciteit van het apparaat

Bij gebruik van de ‘cashless’-oplossing via de smart­phone van een deel­ne­mer, mag deze niet meer dan het equiv­a­lent van £ 250 in aan­tal een­heden bevat­ten.

Het staat de organ­isator echter vrij om met Play­Pass een lagere of hogere oplaad­ca­paciteit voor de appa­rat­en overeen te komen.

Sectie 4–3 : Activeringskosten en terugbetalingskosten

Net als bij het gebruik van de appa­rat­en kan de organ­isator Play­Pass vra­gen om activer­ingskosten in reken­ing te bren­gen voor het gebruik van de oploss­ing via de smart­phone van de deel­ne­mer. Activer­ings- en terug­be­tal­ingskosten wor­den na het even­e­ment niet terug­be­taald.

Sectie 5 : Niet-overdracht van waarde-eenheden door deelnemers tussen hun respectieve virtueel accounts en/of hun respectieve apparaten

Virtueel accounts en appa­rat­en zijn per­soon­lijk voor elke deel­ne­mer. Deze tools zijn bedoeld om een deel­ne­mer in staat te stellen enkel aankopen te doen bij de organ­isator.

Virtueel accounts en/of appa­rat­en mogen op geen enkele manier wor­den gebruikt voor over­dracht­en tussen deel­ne­mers, in het bij­zon­der over­dracht­en van waarde-een­heden.

Het is daarom niet mogelijk om waarde-een­heden over te dra­gen tussen de respec­tievelijke appa­rat­en van deel­ne­mers. Even­zo mogen deel­ne­mers geen over­schri­jvin­gen aan elka­ar doen via hun respec­tievelijke virtueel account als ze er een hebben.

Sectie 6 : Wijziging en annulering van het evenement — Toekenning van ongebruikte waarde-eenheden — Terugbetaling aan de deelnemer aan het einde van het evenement

Sectie 6–1 : Wijziging en annulering van een evenement

Alle deel­ne­mers wor­den op de hoogte gebracht van elke annu­ler­ing van een even­e­ment, de ver­plaats­ing ervan of elke sub­stan­tiële wijzig­ing die door de organ­isator of door Play­Pass wordt aange­bracht, op voor­waarde dat Play­Pass eerder door de organ­isator is geïn­formeerd. PLAYPASS is immers enkel een tech­nisch dien­stver­len­er en aan­vaardt geen enkele ver­ant­wo­ordelijkheid voor de organ­isatie van het even­e­ment.

In dergelijke gevallen kan een organ­isator besluiten om bedra­gen die vóór het even­e­ment door deel­ne­mers aan Play­Pass zijn betaald, terug te betal­en.

Play­Pass zal deze terug­be­tal­ing doen indi­en en voor zover Play­Pass nog steeds over vol­doende mid­de­len beschikt om dergelijke terug­be­talin­gen uit te voeren, met dien ver­stande dat Play­Pass alleen zorgt voor de verkoop van goed­eren en dien­sten aan deel­ne­mers voor zover deze verkopen wor­den uit­gevo­erd door de organ­isator.

Door gebruik te mak­en van de Play­Pass-ser­vice doet de deel­ne­mer uit­drukke­lijk afs­tand van elk rechtsmid­del of ver­haal tegen Play­Pass in ver­band met dergelijke terug­be­talin­gen. Play­Pass zal echter alle redelijke maa­trege­len nemen om deel­ne­mers in staat te stellen terug­be­tal­ing van de organ­isator te verkri­j­gen.

Er wordt aan herin­nerd dat elke besliss­ing om een even­e­ment te annuleren, uit te stellen of te wijzi­gen uit­slui­tend de ver­ant­wo­ordelijkheid is van de organ­isator en dat PLAYPASS deze laat­ste niet kan ver­van­gen.

In elk geval kan PLAYPASS niet aansprake­lijk wor­den gesteld voor de terug­be­tal­ing van een­heden die het gevolg zijn van opladen bij of betal­ing aan de organ­isator, een oper­atie waar­bij PLAYPASS volledig een derde par­tij is.

Sectie 6–2 : Keuze van de organisator met betrekking tot ongebruikte waarde-eenheden

Alleen de organ­isator bepaalt de toewi­jz­ing van een­heden die aan het einde van een even­e­ment onge­bruikt bli­jven. Afhanke­lijk van dit beleid kun­nen deel­ne­mers om terug­be­tal­ing van dergelijke een­heden ver­zoeken, het resterende sal­do schenken aan de organ­isator, een part­ner of lief­dadighei­d­sor­gan­isatie, deze een­heden over­dra­gen voor het vol­gende even­e­ment of even­e­menten van de organ­isator, enz.

Deel­ne­mers wor­den uitgen­odigd om recht­streeks con­tact op te nemen met de organ­isator, via alle mogelijke com­mu­ni­catie­me­dia van de organ­isator (d.w.z. web­site van het even­e­ment, mobiele appli­catie van het even­e­ment, plaats­ing op de even­e­menten­lo­catie, enz.) om erachter te komen welke keuze door de organ­isator spec­i­fiek is gemaakt met betrekking tot een mogelijke terug­be­tal­ing­spro­ce­dure voor het even­e­ment dat ze zullen bij­wo­nen.

Deel­ne­mers vri­jwaren Play­Pass van elke ver­ant­wo­ordelijkheid of aansprake­lijkheid in ver­band met een mogelijke terug­be­tal­ing, waar­bij de organ­isator beslist over een dergelijke terug­be­tal­ing, of het een wet­telijke ver­plicht­ing is, de verkoop wordt geper­fec­tion­eerd vanaf het opladen en de aan Play­Pass en/of aan de organ­isator betaalde bedra­gen zijn niet wet­telijk gek­wal­i­ficeerd als een aan­be­tal­ing of aan­be­tal­ing met betrekking tot een trans­ac­tie die door een van de par­ti­jen kan wor­den her­roepen. Het is daarom de ver­ant­wo­ordelijkheid van de deel­ne­mer om alleen op te laden voor goed­eren en dien­sten die hij daad­w­erke­lijk van plan is te con­sumeren op het even­e­ment of de locatie, waar­bij elke betal­ing als defin­i­tief wordt beschouwd.

Sectie 6–2‑1 : Terugbetaling van deelnemers aan het einde van een evenement

De besliss­ing om deel­ne­mers aan het einde van het even­e­ment al dan niet terug te betal­en, wordt alleen door de organ­isator genomen. Met betrekking tot terug­be­talin­gen past Play­Pass alleen het beleid toe dat door de organ­isator is bepaald.

In het geval van een terug­be­tal­ing kun­nen deel­ne­mers die aan het einde van een even­e­ment niet alle op hun appa­raat geladen een­heden hebben gebruikt en wiens appa­raat een sal­do van ten min­ste £ 0,50 ver­toont, een terug­be­tal­ing kri­j­gen onder de onder­staande voor­waar­den

Sectie 6–2‑2 : Terugbetaling aan deelnemers aan een balie

De terug­be­tal­ing van deel­ne­mers door de organ­isator geschiedt in begin­sel door PLAYPASS in naam en voor reken­ing van de organ­isator via het virtueel account. De organ­isator heeft echter de mogelijkheid om terug­be­tal­ing aan te vra­gen bij de balie bin­nen de even­e­menten­lo­catie.

In dit kad­er dienen deel­ne­mers voor terug­be­tal­ing met hun appa­raat naar voor­noemde balie te gaan. De organ­isator zal op eigen ver­ant­wo­ordelijkheid het bedrag over­mak­en dat overeenkomt met de waarde-een­heden die nog op het appa­raat zijn gereg­istreerd

Het appa­raat en, indi­en van toepass­ing, het virtueel account van de deel­ne­mer, wordt voor het genoemde bedrag gedeb­iteerd.

Sectie 6–2‑3 : Een virtueel account instellen om een terugbetaling te krijgen

PLAYPASS kan alleen deel­ne­mers terug­be­tal­en die een virtueel account hebben aange­maakt. Deel­ne­mers die geen virtueel account hebben aange­maakt, moeten een virtueel account aan­mak­en om terug­be­tal­en te kun­nen aan­vra­gen.

Sectie 6–2‑4 : Terugbetalingsverzoek

Elk terug­be­tal­ingsver­zoek van een deel­ne­mer moet bin­nen 7 dagen na het einde van het even­e­ment zijn ont­van­gen, of bin­nen de tijd­slim­i­et die eerder is overeengekomen tussen de organ­isator en Play­Pass en door de organ­isator aan alle deel­ne­mers is gecom­mu­niceerd.

Om een terug­be­tal­ing te verkri­j­gen, moet elke deel­ne­mer zijn bankreken­inggegevens (BBAN/IBAN) of bankkaart­num­mer ver­strekken, die noodza­ke­lijk­er­wi­js in dezelfde val­u­ta moeten zijn als de val­u­ta van het opladen door de deel­ne­mers en waar­voor de reken­ing-houdende instelling is geves­tigd in dezelfde geografis­che bankzone.

Play­Pass zal de deel­ne­mers bin­nen 30 dagen na het even­e­ment terug­be­tal­en, op voor­waarde dat er vol­doende sal­do is om de terug­be­tal­ing uit te voeren, op voor­waarde dat het bedrag van de door de deel­ne­mer gevraagde terug­be­tal­ing het bedrag van de online opwaarder­ing niet over­schri­jdt. Houd er reken­ing mee dat Play­Pass geen terug­be­talin­gen uitvo­ert met eigen mid­de­len, maar alleen met de mid­de­len waarover het beschikt op basis van online opladen, die bedoeld zijn om aan de organ­isator te wor­den overge­maakt.

Indi­en van toepass­ing en onder het­zelfde voor­be­houd, kan de terug­be­tal­ingspe­ri­ode op ver­zoek van de organ­isator wor­den ver­lengd. PLAYPASS nodigt deel­ne­mers daarom uit om con­tact op te nemen met de organ­isator om de terug­be­tal­ing­ster­mi­j­nen te achter­halen.

Sectie 6–2‑5 : Donaties

Mits de door de organ­isator gestelde ter­mi­jn voor het aan­vra­gen van terug­be­tal­ing is ver­streken, zal het niet aan­vra­gen van een terug­be­tal­ing resul­teren in een donatie door de deel­ne­mer aan de organ­isator, waar­van de deel­ne­mer erkent volledig op de hoogte te zijn.

De aan­vaard­ing van deze clausule is bepal­end voor het sluiten van dit con­tract. De deel­ne­mer verk­laart bewust dat hij aan het einde van het even­e­ment eventuele resterende waarde-een­heden die op zijn onder­s­te­un­ing zijn gereg­istreerd en waar­voor hij geen ver­zoek tot terug­be­tal­ing heeft gedaan bin­nen de door de organ­isator gestelde ter­mi­jn wil schenken.

Sectie 7 : Opschorting van de service in geval van legitieme twijfel

PLAYPASS behoudt zich het recht voor om bij gegronde twi­jfel de uitvo­er­ing van een trans­ac­tie te weigeren. Het gaat met name om terug­be­talin­gen aan deel­ne­mers of bepaalde opladin­gen of betal­ingstrans­ac­ties. PLAYPASS kan dergelijke ver­zoeken weigeren:

 • In geval van twi­jfel over het bestaan van geld op de bankreken­ing van de deel­ne­mer die wil opladen op afs­tand;
 • In het geval van een mater­iële fout (bijvoor­beeld: onjuiste iden­ti­fi­catiegegevens, ongeldig een­ma­lig wacht­wo­ord);
 • In het geval van een terug­be­tal­ingsver­zoek naar een bankreken­ing die niet is gereg­istreerd door de deel­ne­mer bij het aan­mak­en van zijn virtueel account;
 • Bij twi­jfel over de begun­stigde van de gelden of over de per­soon die de uitvo­er­ing van een trans­ac­tie aan­vraagt. Er wordt aan herin­nerd dat de ser­vice niet mag wor­den gebruikt voor fraud­uleuze doelein­den, fraude of het wit­wassen van geld.

Indi­en PLAYPASS weigert een han­del­ing uit te voeren, om welke reden dan ook, zal zij de deel­ne­mer hier­van bin­nen een redelijke ter­mi­jn op de hoogte stellen via elk mogelijk com­mu­ni­catiemid­del.

Sectie 8 : Disclaimer

Er wordt aan herin­nerd dat PLAYPASS in het kad­er van de uitvo­er­ing van de ser­vice optreedt als lever­anci­er van en in opdracht van de organ­isator.

De organ­isator verbindt zich ertoe om, in het kad­er van de ver­i­fi­catiepro­ce­dures uit­gevo­erd door PLAYPASS, elk doc­u­ment over te mak­en dat de organ­isatie van het even­e­ment en de ernst van de organ­isator beves­tigt: huur­con­tract, alco­hol­li­cen­tie, adres­be­wi­js van de ver­ant­wo­ordelijke of iden­titeits­doc­u­ment van de organ­isator, enz.

Zo kan PLAYPASS op geen enkele manier ver­ant­wo­ordelijk wor­den gehouden voor:

 • Een onto­ereik­end­heid van de ser­vice aan de behoeften van de organ­isator;
 • Annu­ler­ing, uit­s­tel of sub­stan­tiële wijzig­ing van het even­e­ment, waar­bij deze beslissin­gen de ver­ant­wo­ordelijkheid en keuze zijn van de organ­isator, PLAYPASS kan deze laat­ste niet ver­van­gen;
 • Slechte of gebrek aan com­mu­ni­catie door de organ­isator over de werk­ing van de ser­vice en de ges­e­lecteerde opties, met name op het gebied van terug­be­tal­ings­beleid (uit­bli­jven van terug­be­tal­ing, dead­lines, enz.);
 • Onver­mo­gen van de organ­isator om terug­be­talin­gen te doen: PLAYPASS zal al het mogelijke doen om ervoor te zor­gen dat de organ­isator de terug­be­talin­gen doet die hij heeft toegezegd te doen. PLAYPASS kan hem echter niet ver­van­gen en de deel­ne­mers hebben geen enkel recht op ver­haal op PLAYPASS;
 • Meer in het alge­meen, het goede ver­loop van het even­e­ment en de goede uitvo­er­ing van de ver­plichtin­gen van de organ­isator, in het bij­zon­der in het kad­er van zijn ver­plichtin­gen die voortvloeien uit de werk­ing van de ser­vice;
 • De nodi­ge admin­is­tratieve en fis­cale pro­ce­dures en de betal­ing van alle gere­la­teerde belastin­gen en heffin­gen die op de organ­isator rusten.

Sectie 9 : Herroepingsrecht

Voor zover toeges­taan onder de toepas­selijke wet­gev­ing, omvat de door de organ­isator geleverde dienst een vri­jeti­jds­beste­d­ing die op een bepaalde datum of peri­ode moet wor­den geleverd. Deel­ne­mers geni­eten geen recht op annu­ler­ing in het kad­er van hun gebruik van de ser­vice.

Sectie 10 : Overmacht

Er wordt aan herin­nerd dat PLAYPASS alle tech­nis­che appa­rat­en gebruikt die momenteel redelijk­er­wi­js kun­nen wor­den gebruikt om de con­tin­uïteit van zijn ser­vice te verzek­eren, tevens kan PLAYPASS niet aansprake­lijk wor­den gesteld indi­en zijn serv­er of de server(s) waarop de ben­odigde gegevens zijn opges­la­gen niet beschik­baar zijn om rede­nen van over­ma­cht zoals met name uit­val van het open­bare elek­triciteit­snet, stak­ing, stor­men, oor­logen, aard­bevin­gen, uit­val van het open­bare telecom­mu­ni­ca­tienetwerk, uit­val van inter­net­con­nec­tiviteit door pub­lieke en pri­vate oper­a­tors waar­van PLAYPASS afhanke­lijk is.

De ver­plichtin­gen van PLAYPASS wor­den opgeschort tij­dens het even­e­ment als er sprake is van over­ma­cht en de opschort­ing van de ver­plichtin­gen kan in geen geval aan­lei­d­ing geven tot aansprake­lijkheid voor niet-nakom­ing van de betr­e­f­fende ver­plicht­ing, noch aan­lei­d­ing geven tot betal­ing van schade­v­er­goedin­gen en rente of boetes voor late betal­ing.

Deze clausule wordt als essen­tieel en beslis­send beschouwd voor de toestem­ming van PLAYPASS.

Sectie 11 : Ontberingen

De par­ti­jen komen overeen hun ver­plichtin­gen op zich te nemen, zelfs als het con­tractuele even­wicht ver­sto­ord is door omstandighe­den die niet voorzien­baar waren bij het sluiten van deze overeenkomst, zelfs als de uitvo­er­ing van dergelijke ver­plichtin­gen moeil­ijkhe­den met zich mee­brengt en komen overeen om eventuele economis­che en finan­ciële gevol­gen te dra­gen.

Sectie 12 : Specifieke prestaties in specia en proportionele verlaging van de prijs

De par­ti­jen komen overeen dat in het geval van een schend­ing door één van de par­ti­jen van haar ver­plichtin­gen, de par­tij die het slachtof­fer is van het verzuim, niet kan ver­zoeken om de tenu­itvo­er­leg­ging daar­van.

In het geval dat één van bei­de par­ti­jen haar ver­plichtin­gen niet nakomt, mag de par­tij die het slachtof­fer is van de teko­rtkom­ing de ver­plicht­ing niet zelf lat­en uitvo­eren door een derde par­tij, op kosten van de in gebreke bli­jvende par­tij. De par­tij die het slachtof­fer is van het verzuim kan, in geval van niet-nakom­ing van één van de ver­plichtin­gen die op de andere par­tij rusten, de ont­bind­ing van het con­tract vra­gen in overeen­stem­ming met de voor­waar­den die zijn gedefinieerd in de sec­tie hieron­der ‘beëindig­ing van het con­tract’.

Par­ti­jen zien voorts af van hun recht om bij gebrekkige nakom­ing van de verbin­te­nis een beroep te doen op de bepalin­gen van een evenredi­ge pri­jsver­min­der­ing.

Sectie 13 : Dienstonderbreking — Een herinnering aan intrinsieke kenmerken van telecomnetwerken

De organ­isator gaat erva­nu­it volledig op de hoogte te zijn van de risi­co’s die inher­ent zijn aan het gebruik van telecom­mu­ni­ca­tienetwerken, zelfs als PLAYPASS alle vei­lighei­d­snor­men hanteert die een hoog niveau van vei­ligheid en betrouw­baarheid kun­nen garan­deren (HTTPS, SSL-cer­ti­fi­caat, enz.).

Er wordt aan herin­nerd dat de over­dracht van gegevens door com­mu­ni­ca­tienetwerken alleen ste­unt op relatieve tech­nis­che betrouw­baarheid, namelijk:

 • Gegevens die op inter­net cir­culeren, zijn niet bescher­md tegen mogelijke ver­duis­ter­ing;
 • De lev­er­ing van soft­ware die is aanges­loten op com­mu­ni­ca­tienetwerken kan onder­he­vig zijn aan inbreuk door onbevoegde der­den en com­put­er­mis­dri­jven;
 • De tech­nis­che capaciteit­en van de netwerken zijn zodanig dat op bepaalde plekken en op bepaalde momenten van de dag de inter­net­toe­gang verzadigd kan zijn (slechte tele­foon­verbind­ing, onvol­doende modem, onvol­doende band­breedte, verzadig­ing van de node, enz.)

Als gevolg van het boven­staande en met volledi­ge ken­nis van de dien­sten van PLAYPASS, ziet de deel­ne­mer af van elke aansprake­lijkheid van PLAYPASS in ver­band met één van de hier­boven genoemde feit­en of gebeurtenis­sen.

Er wordt ook aan herin­nerd dat de PLAY­PASS-ser­vice onder­he­vig kan zijn aan onder­brekin­gen, al dan niet gep­land, die noodza­ke­lijk zijn voor de goede werk­ing ervan, met name om rede­nen van onder­houd, beveilig­ing of opslag­be­heer. In het geval van een gep­lande onder­brek­ing van de ser­vices, verbindt PLAYPASS zich ertoe haar best te doen om de onder­houdswerkza­amhe­den zo te plan­nen dat ze plaatsvin­den buiten de nor­male open­ing­suren van de ser­vice en de bereik­baarheid ervan voor de deel­ne­mers en de organ­isator (d.w.z. over het alge­meen ‘s nachts, na het even­e­ment), om de gevol­gen daar­van voor de toe­ganke­lijkheid van de ser­vice te min­i­malis­eren. Elke onge­p­lande en niet-defecte onder­brek­ing van de dien­stver­len­ing kan niet onder de ver­ant­wo­ordelijkheid van PLAYPASS vallen. In geval van over­ma­cht verbindt PLAYPASS zich ertoe al het mogelijke te doen om de dien­sten zo snel mogelijk te her­stellen.

Even­zo verbindt de deel­ne­mer zich ertoe PLAYPASS op de hoogte te stellen als hij een stor­ing van de PLAY­PASS-dien­sten ervaart of con­sta­teert.

Sectie 14 : Persoonsgegevens

De door de deel­ne­mers ver­strek­te per­soon­s­gegevens wor­den uit­slui­tend ver­strekt om het gebruik van de ser­vice mogelijk te mak­en. Met deze infor­matie kan PLAYPASS in voorkomend geval con­tact opne­men met de deel­ne­mers, bijvoor­beeld in het kad­er van terug­be­tal­ingsver­zoeken of in geval van annu­ler­ing of wijzig­ing van de datum, tijd of locatie van een even­e­ment, enz. Deel­ne­mers hebben te allen tijde recht op toe­gang tot en rec­ti­fi­catie van de gegevens die op hen betrekking hebben, in overeen­stem­ming met de AVG-regel­gev­ing.

Deel­ne­mers kun­nen ook bezwaar mak­en tegen het gebruik van hun con­tact­gegevens telkens wan­neer er con­tact met hen wordt opgenomen door PLAYPASS.

Door deze AV te valid­eren, stem­men de deel­ne­mers ermee in dat PLAYPASS hun per­soon­lijke gegevens naar de organ­isator en naar zijn eigen rel­e­vante onder­aan­nemers stu­urt. Er wordt aan herin­nerd dat het de organ­isator is die PLAYPASS informeert over de gegevens die ze van plan zijn te verkri­j­gen. Elk gebruik van de ser­vice houdt dus een erken­ning in van de over­dracht van de aan de organ­isator ver­strek­te infor­matie. Overeenkom­stig de wet­telijke bepalin­gen is de over­dracht van gegevens noodza­ke­lijk voor de goede werk­ing van de ser­vice. Deze gegevens kun­nen wor­den doorgegeven aan alle PLAY­PASS-part­ners die ver­ant­wo­ordelijk zijn voor de uitvo­er­ing, ver­w­erk­ing, het beheer en de goede werk­ing van de ser­vice.

Als zodanig kan PLAYPASS niet aansprake­lijk wor­den gesteld voor enig gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, maar zal zij ervoor zor­gen dat de organ­isator en zijn eigen onder­aan­nemers de bepalin­gen van de AVG-veror­den­ing naleven.

Schriftelijk ver­zoek aan: PLAYPASS — 10 Rue Morice – 92110 Clichy.

Sectie 15 : Intellectuele eigendom

De inhoud van de PLAY­PASS-web­site is eigen­dom van PLAYPASS en haar part­ners en wordt bescher­md door Franse en inter­na­tionale wet­ten met betrekking tot intel­lectueel eigen­dom. Elke volledi­ge of gedeel­telijke repro­duc­tie van deze inhoud is strikt ver­bo­den en kan een overtred­ing vor­men.

Daar­naast bli­jft PLAYPASS eige­naar van alle intel­lectuele eigen­dom­srecht­en op de foto’s, pre­sen­taties, stud­ies, tekenin­gen, mod­ellen, pro­to­types, enz., gemaakt voor de lev­er­ing van de ser­vice. De deel­ne­mer onthoudt zich daarom van elke repro­duc­tie of exploitatie van genoemde stud­ies, tekenin­gen, mod­ellen en pro­to­types, enz., zon­der de uit­drukke­lijke, vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van PLAYPASS, die daaraan een finan­ciële ver­goed­ing kan verbinden.

Sectie 16 : Beëindiging van het contract

De vol­gende rede­nen zijn geen grond voor opzeg­ging: 

 • Een pri­jsver­hoging;
 • Onvoor­spel­baarheid;
 • Over­ma­cht.

De ont­bind­ing van het con­tract kan alleen wor­den gedaan in geval van bewezen schuld van een van de par­ti­jen, met dien ver­stande dat deze gron­den voor res­o­lu­ties vor­men, met name de vol­gende feit­en:

 • Wan­be­talin­gen;
 • Gebruik van de ser­vice door de deel­ne­mer buiten deze gebruiksvoor­waar­den (fraude, wit­wassen, etc.)

Er wordt uit­drukke­lijk overeengekomen dat dit besluit wegens niet-nakom­ing van de ver­plichtin­gen door een par­tij van rechtswege zal plaatsvin­den, de inge­brekestelling vloeit voort uit het enkele feit van niet-nakom­ing van de ver­plicht­ing, zon­der waarschuwing of uitvo­er­ing van for­maliteit­en.

Sectie 17 : Algemene bepalingen

Par­ti­jen komen uit­drukke­lijk overeen dat de schulde­naar van een betal­ingsver­plicht­ing uit hoofde van deze overeenkomst geacht wordt in gebreke te zijn gesteld zodra en op grond van het opeis­baar wor­den van de betal­ing.

De dien­sten die tussen de par­ti­jen zijn uit­gewis­seld sinds de sluit­ing van het con­tract en tot aan de beëindig­ing ervan, hebben hun nut gevon­den in de mate van de wed­erz­i­jdse uitvo­er­ing ervan, en geven geen aan­lei­d­ing tot terug­be­tal­ing voor de peri­ode vooraf­gaand aan de laat­ste dienst die de tegen­par­tij niet heeft ont­van­gen.

In ieder geval kan de benadeelde par­tij schade­v­er­goed­ing eisen bij de recht­bank.

Sectie 18 : Toepasselijk recht en taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende ver­richtin­gen wor­den beheerst door en onder­wor­pen aan het Franse recht.

Deze algemene voor­waar­den zijn in het Frans opgesteld. In het geval dat ze zijn ver­taald in een of meer vreemde tal­en, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst prevaleren.

Sectie 19 : Geschillen

Alle geschillen waar­toe trans­ac­ties die kracht­ens deze AV wor­den ges­loten aan­lei­d­ing kun­nen geven, met betrekking tot hun geldigheid, inter­pre­tatie, uitvo­er­ing, beëindig­ing en gevol­gen en die niet kon­den wor­den opgelost tussen PLAYPASS en de deel­ne­mer, zullen wor­den voorgelegd aan de bevoegde recht­banken onder de voor­waar­den van gemeen recht.

In het geval van een geschil met een organ­isator, kan de klantenser­vice per e‑mail wor­den gecon­tacteerd op: support@weezevent.com

Sectie 20 : Pre-contract informatie — Aanvaarding door de deelnemer

De deel­ne­mer erkent dat hij, vooraf­gaand aan het sluiten van het con­tract en vóór elke oplad­ing, aankoop of betal­ing, op een lees­bare en begri­jpelijke manier werd gecom­mu­niceerd over deze AV en in het bij­zon­der de vol­gende infor­matie:

 • De essen­tiële ken­merken van de ser­vice, reken­ing houdend met het gebruik­te com­mu­ni­catiemedi­um en de betr­e­f­fende ser­vice;
 • Wat de pri­js van de ser­vices en gere­la­teerde kosten betre­ft, wordt eraan herin­nerd dat de genoemde ser­vice niet door PLAYPASS wordt gefac­tureerd met betrekking tot de deel­ne­mers en dat de pri­js van de goed­eren en dien­sten die door de organ­isator wor­den aange­bo­den beschik­baar zijn op de even­e­menten­lo­catie en/of op het com­mu­ni­catiemedi­um van een organ­isator;
 • Bij gebrek aan onmid­del­lijke uitvo­er­ing van het con­tract, de datum of de dead­line waarop de ser­vi­ce­provider zich ertoe verbindt de bestelde ser­vices te lev­eren;
 • Infor­matie met betrekking tot de iden­titeit van de ser­vi­ce­provider, zijn post‑, tele­foon- en elek­tro­n­is­che con­tact­gegevens en zijn activiteit­en, indi­en dit niet uit de con­text blijkt;
 • Infor­matie met betrekking tot wet­telijke en con­tractuele garanties en hun imple­men­tatiemeth­o­d­en;
 • De func­tion­aliteit­en van de dig­i­tale inhoud en, indi­en van toepass­ing, de inter­op­er­abiliteit ervan;
 • De mogelijkheid om bij een geschil gebruik te mak­en van con­ven­tionele bemid­del­ing;
 • Infor­matie met betrekking tot het her­roepingsrecht (bestaan, voor­waar­den, ter­mi­jn, meth­o­d­en om dit recht uit te oefe­nen en stan­daard­for­muli­er voor her­roeping), de voor­waar­den voor beëindig­ing en andere belan­grijke con­tractuele voor­waar­den;
 • Geac­cepteerde betaalmid­de­len.

De deel­ne­mer verk­laart zich te houden aan en volledig akko­ord te gaan met deze algemene voor­waar­den en in het bij­zon­der af te zien van elk tegen­stri­jdig doc­u­ment dat niet afd­wing­baar zou zijn jegens de ser­vi­ce­provider. De door PLAYPASS gereg­istreerde gegevens zijn authen­tiek en vor­men het bewi­js van alle trans­ac­ties in het verleden. Zij aan­vaar­den tevens de eventueel afzon­der­lijk toege­zon­den algemene voor­waar­den van de organ­isator, die deze voor­waar­den aan­vullen.

PLAYPASS is een bedri­jf dat even­e­men­tor­gan­isatoren een online ticketverkoop‑, toegangscontrole‑, CRM- en CASH­LESS-oploss­ing voor even­e­menten biedt.

Naam: PLAYPASS NV

Adres: 10 Rue Morice – 92110 Clichy. 

Wet­telijke verte­gen­wo­ordi­ger: Pierre-Hen­ri DEBALLON

Directeur: Pierre-Hen­ri DEBALLON

Web­site-host: AMAZON

KvK: 0501 728 738

BTW-nr.: BE0501728738

Tele­foon: 0032 3 86 65 24 00

 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE « CASHLESS » / RELATIONS PLAYPASS / PARTICIPANTS

PREAMBULE :

PLAYPASS est un site spé­cial­isé offrant à des clients la pos­si­bil­ité d’ac­quérir, directe­ment via ses sites Inter­net, des Bil­lets pour des Evéne­ments mis en place par des organ­isa­teurs d’Evéne­ments (Ci-après les « Organ­isa­teurs »).

PLAYPASS com­mer­cialise égale­ment une solu­tion dite « Cash­less » auprès des Organ­isa­teurs (Ci-après « le Ser­vice »).

Cette solu­tion n’est con­sti­tu­tive ni d’un ser­vice de paiement, ni d’un ser­vice d’émission ou de dis­tri­b­u­tion de mon­naie élec­tron­ique.

Les présentes Con­di­tions Générales d’Utilisation du Ser­vice « CASHLESS » (Ci-après les « CGUS ») s’ap­pliquent, sans restric­tion ni réserve à toute util­i­sa­tion du Ser­vice pro­posé par PLAYPASS aux Par­tic­i­pants.

Les car­ac­téris­tiques prin­ci­pales du Ser­vice sont présen­tées ci-après et sur le site Inter­net de PLAYPASS.
Le Par­tic­i­pant est tenu de pren­dre con­nais­sance des présentes CGUS avant toute util­i­sa­tion du Ser­vice. L’utilisation du Ser­vice est de la seule respon­s­abil­ité du Par­tic­i­pant.

Les coor­don­nées de PLAYPASS sont les suiv­antes : PLAYPASS, Société au cap­i­tal de €276 708 dont le siège social est situé Lange Gasthuis­straat 29–31, 2000 Antwer­pen, Société imma­triculée sous le numéro 0501 728 738, pris­es-en la per­son­ne de son Prési­dent.

Ces CGUS s’ap­pliquent à l’ex­clu­sion de toutes autres con­di­tions, et notam­ment celles que l’Organisateur aurait pu ou pour­rait présen­ter au Par­tic­i­pant. Ces CGUS sont acces­si­bles à tout moment sur le site Inter­net et pré­vau­dront, le cas échéant, sur toute autre ver­sion ou tout autre doc­u­ment con­tra­dic­toire. Sauf preuve con­traire, les don­nées enreg­istrées dans le sys­tème infor­ma­tique de PLAYPASS con­stituent la preuve de l’ensem­ble des trans­ac­tions con­clues avec le Par­tic­i­pant.

MLe Par­tic­i­pant dis­pose, à tout moment, d’un droit d’ac­cès, de rec­ti­fi­ca­tion, et d’op­po­si­tion à l’ensem­ble de ses don­nées per­son­nelles en écrivant, par cour­ri­er et en jus­ti­fi­ant de son iden­tité, à l’adresse suiv­ante : PLAYPASS, 10 Rue Morice à CLICHY (92110).

Le Par­tic­i­pant déclare avoir pris con­nais­sance des présentes CGUS et les avoir accep­tées en cochant la case prévue à cet effet avant l’utilisation du Ser­vice.

Ces CGUS pou­vant faire l’ob­jet de mod­i­fi­ca­tions ultérieures, la ver­sion applic­a­ble au Par­tic­i­pant est celle en vigueur sur le site Inter­net lors de la pre­mière util­i­sa­tion du Ser­vice pour un Evéne­ment déter­miné.

Le Par­tic­i­pant recon­naît avoir la capac­ité req­uise pour utilis­er le Ser­vice pro­posé par PLAYPASS.

Article 1 : Description et fonctionnement du Service

Le Ser­vice dit « Cash­less » per­met aux per­son­nes (Ci-après les « Par­tic­i­pants ») qui par­ticipent à une man­i­fes­ta­tion ou qui se ren­dent dans un lieu géré par l’Organisateur (Ci-après « l’Evéne­ment ») d’enregistrer des unités sur un Sup­port matériel (Ci-après le « Sup­port ») et de procéder à des paiements avant et pen­dant l’Evéne­ment, de manière à pou­voir réalis­er des achats pen­dant l’Evéne­ment dans les dif­férents points de vente, présents sur le lieu ou les lieux de l’Evéne­ment (Ci-après « l’Enceinte »). Ce Sup­port ne pour­ra être util­isé qu’auprès de l’Organisateur et le cas échéant auprès de ses Parte­naires c’est-à-dire auprès des per­son­nes à qui l’Organisateur aura con­fié le soin de gér­er un ou plusieurs points de vente (Ci-après « les Parte­naires »), pour un éven­tail lim­ité de biens ou de ser­vices cor­re­spon­dant à une offre thé­ma­tique, et seule­ment pour l’Evénement ou les Evéne­ments (Ci-après « Sai­son ») qu’il organ­ise.

Les présentes con­di­tions visent à définir les droits et oblig­a­tions respec­tives de PLAYPASS et des Par­tic­i­pants dans le cadre de la mise en place et du fonc­tion­nement du Ser­vice.

Article 1–1 : Utilisation du Support par les Participants

Le Sup­port con­stitue, selon le cas, le seul et unique moyen, le prin­ci­pal ou l’un des moyens util­is­ables par les Par­tic­i­pants pour réalis­er des achats au sein des dif­férents points de vente présents dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, les­dits points de vente étant gérés par l’Organisateur ou par des sous-trai­tants de celui-ci.

Le Sup­port ne pour­ra être util­isé qu’auprès de l’Organisateur et seule­ment pour le ou les Evéne­ments qu’il organ­ise.

Les opéra­tions d’achat seront effec­tuées au moyen de ter­minaux dédiés à cet effet. Lors de l’opération d’achat, le Sup­port sera directe­ment débité du nom­bre d’unités de valeur cor­re­spon­dant à la valeur de l’achat.

Le cas échéant, le Compte virtuel des Par­tic­i­pants qui en auront créé un retrac­era les opéra­tions enreg­istrées sur les Sup­ports.

Les Sup­ports restent en toute hypothèse autonomes par rap­port au Compte Virtuel, ces derniers étant seule­ment syn­chro­nisés avec les Sup­ports pour en retrac­er les mou­ve­ments.

Toute­fois, à la dif­férence de l’utilisation du Sup­port, pour la solu­tion « Mobile » telle que présen­tée à l’article Solu­tion « Cash­less » via le « mobile » du Par­tic­i­pant ci-après, c’est le compte virtuel qui fera foi du nom­bre d’unités pou­vant être util­isées et ayant été util­isées par le Par­tic­i­pant. Dans cette mesure, et notam­ment en cas de défail­lance des réseaux ou d’absence de branche­ment au réseau d’un des ter­minaux, excep­tion­nelle­ment un QR CODE pour­rait être util­isé plusieurs fois par le Par­tic­i­pant de sorte que les con­som­ma­tions par le Par­tic­i­pant devi­en­nent supérieures aux sommes effec­tive­ment payées. De même, si à la demande de l’Organisateur, un point de vente fonc­tionne unique­ment en inter­ro­geant le Compte Virtuel et sans débiter directe­ment le Sup­port des unités cor­re­spon­dant aux achats réal­isés, c’est le Compte Virtuel qui fera foi du nom­bre d’unités pou­vant être util­isées et ayant été util­isées par le Par­tic­i­pant. Dans cette mesure, et notam­ment en cas de défail­lance des réseaux ou d’absence de branche­ment au réseau d’un des ter­minaux, le Sup­port pour­rait ne plus être syn­chro­nisé au Compte Virtuel, de sorte que les con­som­ma­tions par le Par­tic­i­pant devi­en­nent supérieures aux sommes déjà payées

Le Par­tic­i­pant autorise dès à présent PLAYPASS et/ou l’Organisateur à procéder à des verse­ments de régu­lar­i­sa­tion via le débit de son compte ban­caire, dans l’hypothèse excep­tion­nelle où les con­som­ma­tions du Par­tic­i­pant auraient dépassé les unités acquis­es, compte tenu des con­traintes tech­niques visées à l’alinéa précé­dent.

Article 1–2 : Création d’un Compte Virtuel avant l’Evénement

Les Par­tic­i­pants désir­ant créditer préal­able­ment à l’Evéne­ment leur Sup­port ont la pos­si­bil­ité de créer un espace per­son­nel (Ci-après le « Compte Virtuel »). A cet effet ils devront se ren­dre sur tout sup­port de com­mu­ni­ca­tion de l’Organisateur com­pat­i­ble avec le Ser­vice, notam­ment le ou les site(s) Inter­net ou l’application mobile de l’Evéne­ment en s’identifiant à l’aide du numéro présent sur leur titres d’accès, à savoir générale­ment le code-bar­res présent sur le bil­let (Ci-après le « Titres d’Accès »), afin de créer un Compte Virtuel.

Led­it compte virtuel est per­son­nel à cha­cun des Par­tic­i­pants qui ne pour­ront en créer qu’un seul avec leur Titre d’Accès.

Le compte virtuel du Par­tic­i­pant pour­ra alors être crédité d’une somme d’argent, libel­lée dans la devise accep­tée, somme des­tinée à être dépen­sée dans l’Enceinte.

Les sommes d’argent ver­sées par les Par­tic­i­pants préal­able­ment à l’Evéne­ment sont directe­ment col­lec­tées par PLAYPASS au titre de l’opération de vente con­clue entre les Par­tic­i­pants et PLAYPASS con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article Mécan­isme des Ventes dans le cadre d’un Recharge­ment auprès de PLAYPASS ci-après et déposées sur un compte ouvert au nom de PLAYPASS auprès d’un étab­lisse­ment ban­caire (Ci-après « le Compte PLAYPASS »), soit directe­ment col­lec­tées par l’Organisateur au titre de l’opération de vente con­clue entre les Par­tic­i­pants et l’Organisateur con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article Mécan­isme des Ventes dans le cadre d’un Recharge­ment auprès de l’Organisateur.

Le verse­ment des sommes par les Par­tic­i­pants se fera en util­isant l’ensem­ble des dis­posi­tifs tech­niques qui peu­vent être actuelle­ment raisonnable­ment util­isés pour assur­er la sécu­rité des trans­ac­tions et par l’intermédiaire d’opérateurs recon­nus.

Les don­nées de trans­ac­tions seront enreg­istrées sur le Compte Virtuel du Par­tic­i­pant situé sur un serveur infor­ma­tique de PLAYPASS, chaque trans­ac­tion effec­tuée par le Par­tic­i­pant don­nant lieu à une inscrip­tion immé­di­ate.

Article 1–3 : Remise du Support au Participant ayant créé un Compte Virtuel et système via le « mobile » du Participant

Arti­cle 1–3‑1 : Solu­tion « Cash­less » via l’utilisation d’un Sup­port

A l’entrée ou dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, et notam­ment sur présen­ta­tion de son Titres d’Accès, cha­cun des Par­tic­i­pants ayant créé un Compte Virtuel avant l’Evéne­ment pour­ra se voir remet­tre par l’Organisateur un sup­port, générale­ment mais non exclu­sive­ment une carte plas­tique ou un bracelet, com­por­tant une puce NFC.

Le Sup­port est indi­vidu­el.

Un mon­tant d’unités cor­re­spon­dant aux sommes ver­sées à l’Organisateur ou à PLAYPASS préal­able­ment à l’Evéne­ment sera enreg­istré sur le Sup­port. Ces unités pour­ront être exprimées en euros ou sous la forme de l’unité de valeur choisie par l’Organisateur.

Le Sup­port est syn­chro­nisé au Compte Virtuel qui en retrac­era les opéra­tions au débit ou au crédit. Cette syn­chro­ni­sa­tion se fera en temps réel ou en dif­féré en fonc­tion de l’accès aux réseaux de télé­com­mu­ni­ca­tion des ter­minaux de vente.

Les Sup­ports restent en toute hypothèse autonomes par rap­port au Compte Virtuel, ces derniers étant seule­ment syn­chro­nisés avec les Sup­ports pour en retrac­er les mou­ve­ments.

Arti­cle 1–3‑2 : Solu­tion « Cash­less » via le « mobile » du Par­tic­i­pant

Si l’Organisateur le décide, le Ser­vice « Cash­less » pour­ra être mis en place en dehors de l’utilisation d’un Sup­port et fonc­tion­ner avec le smart­phone du Par­tic­i­pant. La réal­i­sa­tion d’achat via le smart­phone du Par­tic­i­pant est exclu­sive de l’utilisation du Sup­port visé à l’article Solu­tion « Cash­less » via l’utilisation d’un Sup­port. Elle néces­site oblig­a­toire­ment la créa­tion d’un compte Virtuel retraçant les opéra­tions réal­isées par le Par­tic­i­pant. Aus­si, le Par­tic­i­pant qui aurait décidé d’activer le Sup­port n’aura pas la pos­si­bil­ité de procéder à des achats via son smart­phone.

La solu­tion « mobile » fonc­tionne de manière iden­tique à celle décrite à l’article Util­i­sa­tion d’un Sup­port par les Par­tic­i­pants, n’ayant pas créé de Compte Virtuel des présentes con­cer­nant l’utilisation d’un Sup­port : le Par­tic­i­pant désir­ant faire des achats devra faire scan­ner un QR CODE appa­rais­sant sur son mobile pour procéder auxdits achats, son compte-virtuel étant alors débité du nom­bre d’unités cor­re­spon­dant à l’achat effec­tué.

Article 1–4 : Utilisation d’un Support par les Participants n’ayant pas créé de Compte Virtuel

Si l’Organisateur le per­met, les Par­tic­i­pants n’ayant pas créé de Compte Virtuel pour­ront, pour effectuer des achats dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, se pro­cur­er un Sup­port à l’un des emplace­ments prévus à cet effet par l’Organisateur et présent dans l’Enceinte (Ci-après « le Guichet »).

Led­it Sup­port fonc­tion­nera de manière totale­ment indépen­dante.

Lors de la remise du Sup­port au Par­tic­i­pant, des unités de valeur cor­re­spon­dant aux sommes ver­sées par le Par­tic­i­pant, à l’Organisateur seront enreg­istrées sur le Sup­port, sous réserve des frais visés aux arti­cles Frais d’activation et frais de rem­bourse­ment et Tarif des présentes, et sous la seule respon­s­abil­ité de l’Organisateur.

L’Organisateur col­lectera les sommes ver­sées par le Par­tic­i­pant, sous sa seule respon­s­abil­ité, PLAYPASS n’intervenant pas dans l’opération de remise des fonds.

Article 1–5 : Rechargement des Supports

Les Par­tic­i­pants pour­ront procéder à un recharge­ment de leur Sup­port, soit via un Recharge­ment à Dis­tance, soit via un recharge­ment au Guichet.

Le Sup­port ne peut con­tenir un nom­bre d’unités de valeur supérieur à l’équivalent de 250 euros.

Il sera toute­fois pos­si­ble pour l’Organisateur et sous sa seule respon­s­abil­ité de prévoir avec PLAYPASS une capac­ité max­i­male de charge­ment du Sup­port inférieure ou supérieure.

Arti­cle 1–5‑1 : Recharge­ment Guichet

Le Recharge­ment Guichet s’effectuera directe­ment auprès de l’Organisateur à un emplace­ment présent dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, selon le mode de règle­ment retenu par l’Organisateur, savoir générale­ment par carte ban­caire, en espèces ou par chèque (Ci-après « le Recharge­ment Guichet »). Quel que soit le mode de recharge­ment util­isé, les sommes payées par les Par­tic­i­pants seront directe­ment col­lec­tées par l’Organisateur, sous sa seule respon­s­abil­ité.

Un nom­bre d’unités de valeur cor­re­spon­dant au mon­tant du recharge­ment sera enreg­istré sur le Sup­port sous la seule et entière respon­s­abil­ité de l’Organisateur, qui garan­ti­ra de fait PLAYPASS con­tre tout recours notam­ment en cas d’erreur humaine, mau­vaise util­i­sa­tion, vol ou fraude.

Les Par­tic­i­pants ayant créé un Compte virtuel ver­ront leur compte crédité du mon­tant du recharge­ment.

Arti­cle 1–5‑2 : Recharge­ment à Dis­tance

Si l’Organisateur a prévu cette pos­si­bil­ité et si les con­di­tions d’accès à Inter­net sont suff­isantes, les Par­tic­i­pants pour­ront aus­si, depuis Inter­net, recharg­er le Sup­port du nom­bre d’unités de valeur qu’ils désirent, à l’aide de leur smart­phone par exem­ple, en util­isant notam­ment leur carte ban­caire ou tout autre moyen que pour­rait offrir l’Organisateur.

Le recharge­ment à Dis­tance néces­site que le Par­tic­i­pant crée un Compte virtuel dans les mêmes con­di­tions que celles indiquées dans l’article Créa­tion d’un Compte Virtuel avant l’Evénement ci-avant.

De même, si l’Organisateur a prévu cette pos­si­bil­ité et si le Par­tic­i­pant choisit cette option, un sys­tème de recharge­ment automa­tique (auto top-up) par Inter­net per­met au Par­tic­i­pant de créditer son compte automa­tique­ment d’un mon­tant prédéfi­ni dès que le nom­bre d’unités inscrites sur le compte sera descen­du sous un seuil préal­able­ment défi­ni. Ce recharge­ment auquel le Par­tic­i­pant aura con­sen­ti sera effec­tif après inter­ro­ga­tion de la banque du Par­tic­i­pant, le crédit n’étant effec­tif qu’après l’autorisation de débit du compte ban­caire du Par­tic­i­pant.

Arti­cle 1–5‑3 : Recharge­ment dans le cadre de l’utilisation de la solu­tion « mobile »

Les Par­tic­i­pants ayant créé un Compte Virtuel et ayant opté pour la solu­tion Cash­less via leur smart­phone auront unique­ment la pos­si­bil­ité de procéder à un Recharge­ment à Dis­tance.

Les Par­tic­i­pants pour­ront ain­si créditer leur Compte Virtuel en opérant un paiement en ligne dans les con­di­tions exposées à l’Article Créa­tion d’un Compte Virtuel avant l’Evéne­ment des présentes. Le Compte Virtuel retrac­era cette opéra­tion de recharge­ment.

Article 1–6 : Caractéristiques spécifiques du Service

Les Organ­isa­teurs ont la pos­si­bil­ité de con­venir avec PLAYPASS d’une con­fig­u­ra­tion spé­ci­fique du Ser­vice. L’Organisateur pour­ra notam­ment sup­primer cer­taines fonc­tion­nal­ités, met­tre en place des restric­tions ou activ­er de nou­velles fonc­tion­nal­ités. Aus­si, la descrip­tion du Ser­vice telle que ressor­tant de l’article Descrip­tion et fonc­tion­nement du Ser­vice des présentes n’a pour objet que de décrire les fonc­tions générales du Ser­vice.

Il est rap­pelé que c’est l’Organisateur qui con­fig­ure et paramètre lui-même le Ser­vice de sorte que PLAYPASS ne saurait être tenue pour respon­s­able d’une con­fig­u­ra­tion du Ser­vice qui enfreindrait des dis­po­si­tions légales ou régle­men­taires.

PLAYPASS invite en con­séquence les Par­tic­i­pants à se ren­dre sur tout sup­port de com­mu­ni­ca­tion de l’Organisateur, notam­ment sur le ou les site(s) Inter­net ou l’application mobile de l’Evéne­ment, ou à se rap­procher de l’Organisateur pour con­naître avec plus de pré­ci­sion le fonc­tion­nement du Ser­vice et les modal­ités de fonc­tion­nement spé­ci­fiques retenues par l’Organisateur.

Article 2 : Réalisation des ventes

Dans le cadre de l’utilisation de la solu­tion dite « Cash­less » mise en place par PLAYPASS, des ventes de biens ou de presta­tion de ser­vice sont con­clues soit directe­ment entre le Par­tic­i­pant et l’Organisateur ou ses Parte­naires, soit entre PLAYPASS et le Par­tic­i­pant.

Article 2–1 : Mécanisme des ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de l’Organisateur

Dans le cas d’un Recharge­ment auprès de l’Organisateur, que le Par­tic­i­pant utilise un Sup­port ou alors son smart­phone, les ventes de biens ou de presta­tions de ser­vice sont con­clues dès le moment du recharge­ment entre le Par­tic­i­pant et l’Organisateur, l’opération de recharge­ment matéri­al­isant l’accord entre le Par­tic­i­pant et l’Organisateur sur la four­ni­ture de biens ou de ser­vices offerts dans l’Enceinte par l’Organisateur. Le Par­tic­i­pant paiera en con­séquence le prix des biens ou des ser­vices qu’il con­som­mera sur le Site de l’Evéne­ment préal­able­ment à leur livrai­son ou à leur four­ni­ture par l’Organisateur ou l’un de ses Parte­naires.

Le choix du bien ou du ser­vice acquis, et préal­able­ment payé par le Par­tic­i­pant à l’Organisateur, est opéré par le Par­tic­i­pant au moment où il se rend sur l’un des points de vente présent dans l’Enceinte. C’est à ce moment que l’Organisateur livre le bien choisi ou four­nit la presta­tion de ser­vice choisie par le Par­tic­i­pant, sous réserve que le Par­tic­i­pant ait préal­able­ment payé le prix de la presta­tion ou du bien, c’est-à-dire sous réserve que le Par­tic­i­pant béné­fi­cie d’un nom­bre d’unités per­me­t­tant de réalis­er cette opéra­tion.

Dans le cadre d’un Recharge­ment auprès de l’Organisateur, PLAYPASS reste tiers à l’opération de vente de bien ou de presta­tion de ser­vice con­clue directe­ment entre l’Organisateur et le Par­tic­i­pant.

Article 2–2 : Mécanisme des ventes dans le cadre d’un Rechargement auprès de PLAYPASS

Dans le cas d’un Recharge­ment à Dis­tance ou d’un recharge­ment avant l’Evéne­ment (Ci-après « Recharge­ment auprès de PLAYPASS »), que le Par­tic­i­pant utilise un Sup­port ou alors son smart­phone, un con­trat de vente por­tant sur les biens ou ser­vices disponibles dans l’Enceinte est directe­ment con­clu entre le Par­tic­i­pant et PLAYPASS, qui inter­ve­nient en qual­ité de vendeur dans le cadre de cette rela­tion.

L’opération de recharge­ment matéri­alise en con­séquence l’accord entre PLAYPASS et le Par­tic­i­pant quant à la four­ni­ture par PLAYPASS, ou par toute per­son­ne qu’elle se sub­stituerait, des biens ou ser­vices offerts dans l’Enceinte. En procé­dant au recharge­ment, le Par­tic­i­pant verse à PLAYPASS le prix de ces biens ou ser­vices dès avant leur livrai­son sur les points de vente présents à cet effet.

A l’instant où le Par­tic­i­pant se rend sur l’un des points de vente présents dans l’Enceinte et com­mande un bien ou une presta­tion de ser­vice, PLAYPASS cède à l’Organisateur sa qual­ité de con­trac­tant et tous les droits et oblig­a­tions tirés du con­trat de vente le liant au Par­tic­i­pant, con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article 1216 du Code civ­il.

Con­séquem­ment, le Par­tic­i­pant autorise dès à présent PLAYPASS à céder à l’Organisateur le con­trat de vente de biens ou de presta­tions de ser­vice liant PLAYPASS et le Par­tic­i­pant au titre d’un Recharge­ment auprès de PLAYPASS. A cette fin, il est d’ores et déjà acté que préal­able­ment à la con­clu­sion des présentes, l’Organisateur a con­sen­ti à sub­stituer PLAYPASS dans les droits et oblig­a­tions tirés des con­trats de vente con­clus entre PLAYPASS et les Par­tic­i­pants.

Article 2–3 : Responsabilité au titre des ventes

Con­for­mé­ment à ce qui vient d’être indiqué, PLAYPASS ne saurait d’aucune manière être tenue pour respon­s­able au titre des con­trats de vente con­clus avec les Par­tic­i­pants, les­dits con­trats étant soit con­clus entre l’Organisateur et les Par­tic­i­pants dans le cadre d’un Recharge­ment auprès de l’Organisateur soit con­clus avec PLAYPASS dans le cas d’un Recharge­ment auprès de PLAYPASS. Dans ce dernier cas, PLAYPASS cédera sa qual­ité de par­tie vender­esse à l’Organisateur qui exé­cutera les con­trats en son nom pro­pre et pour son pro­pre compte.

Con­séquem­ment, il est expressé­ment con­venu et accep­té par le Par­tic­i­pant que c’est l’Organisateur qui devra assumer toute respon­s­abil­ité au titre de l’exécution des­dits con­trats (oblig­a­tion de sécu­rité, de con­for­mité, vices cachés, pro­duits défectueux, impos­si­bil­ité de livr­er dans le cas du click&delivery, non-retrait de pro­duits et ser­vices dans le cas du click&collect, etc.), PLAYPASS n’endossant tem­po­raire­ment la qual­ité juridique de cocon­trac­tant qu’afin de per­me­t­tre des recharge­ments, PLAYPASS n’ayant aucune voca­tion spé­ci­fique à fournir des biens ou des ser­vices dans l’Enceinte de l’Evéne­ment.

Article 2–4 : Tarif

Les biens et presta­tions de ser­vice acquis par le Par­tic­i­pant sont four­nis aux tar­ifs en vigueur dans l’Enceinte de l’Evéne­ment et décidés par l’Organisateur et/ou ses Parte­naires.

Ces tar­ifs ne com­pren­nent pas les éventuels frais d’activation, de recharge­ment ou de rem­bourse­ment qui seront décidés par l’Organisateur et qui vien­dront en déduc­tion du nom­bre d’u­nités acquis­es.

Le paiement demandé au Par­tic­i­pant cor­re­spond au mon­tant total de l’achat, y com­pris ces frais.

Article 3 : Caractéristiques des Supports

Article 3–1 : Caractéristiques générales des Supports

Le Sup­port est selon le cas, le seul et unique moyen, le prin­ci­pal ou l’un des moyens util­is­ables pour effectuer des achats dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, auprès de l’Organisateur.

Les Sup­ports sont, sauf excep­tion, remis aux Par­tic­i­pants sur le lieu de l’Evéne­ment. Ils restent sauf déci­sion con­traire de l’Organisateur la pro­priété pleine et entière de l’Organisateur.

Les Par­tic­i­pants devront, dès la remise du Sup­port s’assurer du bon fonc­tion­nement de celui-ci et aver­tir l’Organisateur de tout dys­fonc­tion­nement, ce dans les meilleurs délais, de sorte qu’il puisse être procédé au rem­place­ment du sup­port défectueux.

Les Par­tic­i­pants devront assur­er pen­dant toute la durée de l’Evéne­ment la garde et la con­ser­va­tion des Sup­ports. A cette fin, les Par­tic­i­pants devront utilis­er les Sup­ports con­for­mé­ment aux instruc­tions qui leur auront été don­nées de manière à ne pas les détéri­or­er.

En cas de perte de son Sup­port par un Par­tic­i­pant, PLAYPASS ne saurait être tenu à aucune oblig­a­tion de rem­bourse­ment ni envers l’Organisateur, ni envers le Par­tic­i­pant.

Toute­fois, dans l’hypothèse où un Par­tic­i­pant aura créé un Compte Virtuel, si l’Organisateur le demande, il sera pos­si­ble de délivr­er un sec­ond Sup­port com­por­tant le même nom­bre d’unités de valeur que le pre­mier qui aura été préal­able­ment dés­ac­tivé. Pour dés­ac­tiv­er le pre­mier sup­port, celui-ci doit entr­er en con­tact avec un ter­mi­nal con­nec­té à Inter­net et c’est seule­ment à cet instant que le sup­port sera dés­ac­tivé. Ain­si dans le laps de temps entre la perte du sup­port et son blocage effec­tif, des unités de valeur pour­ront être retirées notam­ment en cas d’utilisation fraud­uleuse du sup­port per­du. Le sec­ond sup­port ne sera donc crédité que du sol­de des unités de valeur présent sur la pre­mière puce lors de son blocage effec­tif.

Les Sup­ports ne fonc­tion­nant pas avec un mot de passe ou un code PIN, les Par­tic­i­pants restent entière­ment respon­s­ables en cas de perte ou de vol de leur Sup­port et notam­ment en cas d’utilisation fraud­uleuse par un tiers. PLAYPASS exclut en con­séquence son entière respon­s­abil­ité en cas d’utilisation fraud­uleuse du Sup­port par une per­son­ne non autorisée. En cas de perte ou de vol, les Par­tic­i­pants sont invités à en aver­tir immé­di­ate­ment l’Organisateur de manière à procéder à une dés­ac­ti­va­tion du Sup­port.

Article 3–2 : Frais d’activation et frais de remboursement

Dans le cadre de la mise en place de la solu­tion dite « Cash­less », l’Organisateur a la pos­si­bil­ité de sol­liciter de PLAYPASS la mise en place de frais d’activation, non resti­tu­ables à la fin de l’Evéne­ment ou de la Sai­son. Les frais d’activation fac­turés par l’Organisateur au Par­tic­i­pant et déduits du mon­tant des unités de valeur pou­vant don­ner lieu à con­som­ma­tion dans l’Enceinte cor­re­spon­dent à la fac­tura­tion du Ser­vice dit « Cash­less » offert au Par­tic­i­pant :

 • Util­i­sa­tion d’un Sup­port per­me­t­tant de com­man­der et de pay­er en ligne ou au Guichet des biens ou des Ser­vices qui seront postérieure­ment con­som­més dans l’Enceinte ;
  Con­ser­va­tion le cas échéant du Sup­port par le Par­tic­i­pant ;
 • Béné­fice de la solu­tion dite « Cash­less » per­me­t­tant à l’ensemble des inter­venants d’éviter les écueils des rassem­ble­ments comp­tant de nom­breuses per­son­nes (erreurs de caisse, perte des moyens de paiements, suivi en ligne des con­som­ma­tions, etc.).

De la même manière, l’Organisateur pour­ra sol­liciter la mise en place de frais de rem­bourse­ment à déduire des sommes à restituer aux Par­tic­i­pants à l’issue de l’Evéne­ment, les opéra­tions de rem­bourse­ment néces­si­tant la mise en place de moyens tech­niques et humains impor­tants.

La déci­sion de fac­tura­tion de ces frais (acti­va­tion et rem­bourse­ment) ressort de l’entière respon­s­abil­ité de l’Organisateur. Il est par ailleurs rap­pelé que PLAYPASS ne perçoit pas ces frais. En con­séquence, le Par­tic­i­pant renonce irrévo­ca­ble­ment à tout recours con­tre la SAS PLAYPASS con­cer­nant la fac­tura­tion de ces frais ou con­cer­nant leur resti­tu­tion.

Article 4 : Solution « Cashless » via le smartphone du Participant

Article 4–1 : Perte de son Smartphone par un Participant

Il est rap­pelé que le Par­tic­i­pant doit assumer la garde de son smart­phone et que PLAYPASS ne saurait d’aucune manière être tenue pour respon­s­able de l’utilisation fraud­uleuse d’un smart­phone par une per­son­ne non autorisée. En cas de perte de son Smart­phone par un Par­tic­i­pant, PLAYPASS ne saurait être tenue à aucune oblig­a­tion de rem­bourse­ment envers le Par­tic­i­pant.

Article 4–2 : Capacité maximale de chargement du Support

L’utilisation de la solu­tion « Cash­less » via le smart­phone du Par­tic­i­pant ne peut con­duire celui-ci à détenir un nom­bre d’unités supérieur à l’équivalent de 250 euros.

Il sera toute­fois pos­si­ble pour l’Organisateur et sous sa seule respon­s­abil­ité de prévoir avec PLAYPASS une capac­ité max­i­male de charge­ment du Sup­port inférieure ou supérieure.

Article 4–3 : Frais d’activation et frais de remboursement

Comme dans le cadre de l’utilisation des Sup­ports, l’Organisateur peut sol­liciter de PLAYPASS la mise en place de frais d’activation pour l’utilisation de la solu­tion via le smart­phone du Par­tic­i­pant. Les frais d’activation et de rem­bourse­ment ne sont pas resti­tu­ables à la fin de l’Evéne­ment.

Article 5 : Impossibilité d’opérer des transferts d’unités de valeur par les Participants entre leurs Comptes Virtuels respectifs et/ou leurs Supports respectifs

Les Comptes Virtuels et les Sup­ports sont per­son­nels à cha­cun des Par­tic­i­pants. Ces out­ils ne sont des­tinés qu’à pou­voir réalis­er des achats auprès de l’Organisateur et unique­ment auprès de celui-ci.

Les Comptes Virtuels ou les Sup­ports ne sauraient ain­si, d’aucune manière, être util­isés pour effectuer des verse­ments entre les Par­tic­i­pants, via notam­ment des trans­ferts d’unités de valeur.

Les trans­ferts d’unité de valeur entre les Sup­ports respec­tifs de cha­cun des Par­tic­i­pants n’est pas pos­si­ble. De la même manière, les Par­tic­i­pants n’ont pas la pos­si­bil­ité d’opérer des trans­ferts via leurs Comptes Virtuels respec­tifs, le cas échéant.

Article 6 : Modification et annulation de l’Evénement – Affectation des unités de valeur non utilisées — Remboursement du Participant à l’issue de l’Evénement

Article 6–1 : Modification et annulation d’un Evénement

Les Par­tic­i­pants seront infor­més de l’éventuelle annu­la­tion de l’Evéne­ment, de son report ou de sa mod­i­fi­ca­tion sub­stantielle par l’Organisateur ou par PLAYPASS, si et seule­ment si PLAYPASS en a été préal­able­ment infor­mé par l’Or­gan­isa­teur. En effet, PLAYPASS n’est qu’un prestataire tech­nique et n’endosse aucune­ment la respon­s­abil­ité de l’organisation de l’Evéne­ment.

Dans ce cadre, il est pos­si­ble que l’Organisateur décide de procéder au rem­bourse­ment des sommes que les Par­tic­i­pants auront été amenés à vers­er à PLAYPASS préal­able­ment à l’Evéne­ment.

Le rem­bourse­ment sera effec­tué par PLAYPASS si et seule­ment si PLAYPASS est encore en pos­ses­sion de sommes suff­isantes pour procéder auxdits rem­bourse­ments puisqu’il est rap­pelé que PLAYPASS n’assure la vente de biens et ser­vices auprès des Par­tic­i­pants que dans la mesure où celle-ci sera exé­cutée par l’Organisateur.

En util­isant le Ser­vice PLAYPASS, le Par­tic­i­pant déclare expressé­ment renon­cer à tout recours con­tre la société PLAYPASS aux fins de rem­bourse­ment. PLAYPASS fera cepen­dant tout son pos­si­ble pour per­me­t­tre aux Par­tic­i­pants de se faire rem­bours­er auprès de l’Or­gan­isa­teur.

Il est rap­pelé que toute déci­sion d’an­nu­la­tion, de report ou de mod­i­fi­ca­tion d’un Evéne­ment ressort de la seule respon­s­abil­ité de l’Or­gan­isa­teur et que PLAYPASS ne saurait se sub­stituer à ce dernier.

En toute hypothèse, PLAYPASS ne saurait être tenue au rem­bourse­ment d’unités résul­tant d’un recharge­ment ou d’un paiement auprès de l’Organisateur, opéra­tion dans laque­lle PLAYPASS est totale­ment tiers.

Article 6–2 : Choix de l’Organisateur concernant les unités de valeur non utilisées

Il ressort du seul choix de l’Organisateur de déter­min­er l’affectation des unités de valeur non util­isées à l’issue de l’Evéne­ment. Selon cette poli­tique, les Par­tic­i­pants pour­ront deman­der le rem­bourse­ment de ces unités de valeur, faire don du sol­de restant à l’Organisateur ou éventuelle­ment à une organ­i­sa­tion car­i­ta­tive parte­naire de celui-ci, con­serv­er ces unités de valeur pour le ou les prochains Evéne­ments de cet Organ­isa­teur, etc.

Les Par­tic­i­pants sont invités à se ren­seign­er directe­ment auprès de l’Organisateur, notam­ment sur tout sup­port de com­mu­ni­ca­tion de l’Organisateur (ex. Site Inter­net de l’Evéne­ment, appli­ca­tion mobile de l’Evéne­ment, affichage dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, etc.) pour véri­fi­er ce qui a été prévu par l’Organisateur, notam­ment con­cer­nant une éventuelle procé­dure de rem­bourse­ment pour l’Evéne­ment auquel ils par­ticipent.

Les Par­tic­i­pants déchar­gent PLAYPASS de toute respon­s­abil­ité quant à un éventuel rem­bourse­ment qui ne reste qu’une option et non une oblig­a­tion légale prévue par des textes, les ventes étant par­faites dès les opéra­tions de recharge­ment et les sommes ver­sées à PLAYPASS et/ou à l’Organisateur, celles-ci n’étant juridique­ment ni des acomptes, ni des arrhes per­me­t­tant à l’une ou l’autre des Par­ties de se dédire. Il appar­tient en con­séquence au Par­tic­i­pant de procéder à des recharge­ments en fonc­tion des biens et ser­vices qu’il entend réelle­ment con­som­mer dans l’Enceinte de l’Evéne­ment, tout verse­ment étant défini­tif.

Arti­cle 6–2‑1 : Rem­bourse­ment des Par­tic­i­pants à l’issue de l’Evéne­ment

Le rem­bourse­ment des Par­tic­i­pants à l’issue de l’Evéne­ment ressort du seul choix de l’Organisateur. Dans le cadre d’une procé­dure de rem­bourse­ment, PLAYPASS ne suiv­ra que la posi­tion fixée par l’Organisateur.

Ain­si, en cas de rem­bourse­ment, les Par­tic­i­pants qui n’auraient pas util­isé l’ensemble des unités de valeur inscrites sur leur Sup­port à l’issue de l’Evéne­ment et dont le Sup­port présen­terait un sol­de au moins égal à 0,5 euros pour­ront se les faire rem­bours­er dans les con­di­tions décrites ci-après.

Arti­cle 6–2‑2 : Rem­bourse­ment des Par­tic­i­pants au Guichet

Le rem­bourse­ment des Par­tic­i­pants par l’Organisateur est en principe effec­tué par PLAYPASS au nom et pour le compte de l’Organisateur via le Compte virtuel. Toute­fois, l’Organisateur a la pos­si­bil­ité de sol­liciter la mise en place d’un rem­bourse­ment au Guichet dans l’Enceinte de l’Evéne­ment.

Dans ce cadre, les Par­tic­i­pants devront se ren­dre munis de leur Sup­port à un Guichet. L’Organisateur remet­tra sous sa seule respon­s­abil­ité la somme cor­re­spon­dant aux unités de valeur encore inscrites sur le Sup­port.

Le Sup­port et le cas échéant, le Compte Virtuel du Par­tic­i­pant, seront débités dudit mon­tant.

Arti­cle 6–2‑3 : Créa­tion d’un Compte Virtuel en vue du Rem­bourse­ment

PLAYPASS ne pour­ra procéder aux rem­bourse­ments que des Par­tic­i­pants qui auront créé un Compte Virtuel. Les Par­tic­i­pants n’ayant pas créé de Compte Virtuel devront créer un Compte Virtuel pour pou­voir effectuer une demande de rem­bourse­ment.

Arti­cle 6–2‑4 : Demande de rem­bourse­ment

Toute demande de rem­bourse­ment émanant d’un Par­tic­i­pant devra par­venir à PLAYPASS dans un délai de 7 jours max­i­mum après la fin de l’Evéne­ment ou de la Sai­son, ou le cas échéant dans un délai qui aura été préal­able­ment con­venu entre l’Organisateur et PLAYPASS et com­mu­niqué par l’Organisateur aux Par­tic­i­pants.

Pour obtenir le rem­bourse­ment, le Par­tic­i­pant devra selon le choix de l’Organisateur soit ren­seign­er ses coor­don­nées ban­caires (RIB/IBAN) soit son numéro de carte ban­caire qui devront impéra­tive­ment être dans la même devise que celle des recharge­ments effec­tués par celui-ci et dont l’établissement teneur est situé dans la même zone ban­caire (ex : zone SEPA pour la zone Euro).

PLAYPASS procèdera au rem­bourse­ment des Par­tic­i­pants dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’Evéne­ment ou de la Sai­son, sous réserve de dis­pos­er des disponi­bil­ités suff­isantes pour procéder au rem­bourse­ment et sous réserve que le mon­tant de la demande de rem­bourse­ment du Par­tic­i­pant n’excède pas le mon­tant rechargé en ligne. Il est à not­er que PLAYPASS ne procèdera pas aux rem­bourse­ments avec ses ressources pro­pres mais seule­ment avec les fonds dont elle dis­posera au titre des recharge­ments en ligne, sommes des­tinées à être rever­sées à l’Organisateur.

Le cas échéant et sous la même réserve, le délai de rem­bourse­ment pour­ra être allongé à la demande de l’Organisateur. PLAYPASS invite en con­séquence les Par­tic­i­pants à se ren­seign­er auprès de l’Organisateur pour con­naître les délais de rem­bourse­ment.

Arti­cle 6–2‑5 : Don

Sous réserve que le délai de demande de rem­bourse­ment fixé par l’Organisateur soit dépassé, toute absence de demande de rem­bourse­ment équiv­au­dra à un don du Par­tic­i­pant à l’Organisateur, ce dont le Par­tic­i­pant a pleine­ment con­science.
L’acceptation de cette clause est déter­mi­nante dans la con­clu­sion du présent Con­trat. Le Par­tic­i­pant déclare en con­nais­sance de cause, vouloir faire don de tout reli­quat d’unités de valeur inscrites sur son Sup­port à l’issue de l’Evéne­ment et pour lequel il n’aurait for­mulé aucune demande de rem­bourse­ment dans la péri­ode fixée par l’Organisateur.

Article 7 : Suspension du Service en cas de doute légitime

PLAYPASS se réserve le droit de refuser l’exécution d’une opéra­tion en cas de doute légitime. Les opéra­tions visées sont notam­ment les rem­bourse­ments aux Par­tic­i­pants ou cer­taines opéra­tions de recharge­ment ou paiement. PLAYPASS pour­ra oppos­er son refus notam­ment :

 • En cas de doute exis­tant sur l’existence d’une pro­vi­sion sur le compte ban­caire du Par­tic­i­pant souhai­tant procéder à un recharge­ment à dis­tance ;
 • En cas d’erreur matérielle (par exem­ple : iden­ti­fi­ants incor­rects, mot de passe à usage unique non valide) ;
 • En cas de demande de rem­bourse­ment vers un compte ban­caire dont l’établissement teneur est situé hors EEE ou en cas de demande de rem­bourse­ment vers un compte ban­caire qui n’est pas celui qui a été enreg­istré par le Par­tic­i­pant lors de la créa­tion de son Compte Virtuel ;
 • En cas de doute sur l’entité béné­fi­ci­aire de fonds ou sur la per­son­ne qui sol­licite la réal­i­sa­tion d’une opéra­tion. Il est en effet rap­pelé que le Ser­vice ne saurait être util­isé à des fins fraud­uleuses, d’e­scro­querie ou de blanchi­ment d’argent.

Dans le cas où PLAYPASS refuserait de réalis­er une opéra­tion, à quelque titre que ce soit, elle en informera le Par­tic­i­pant par tout moyen de com­mu­ni­ca­tion dans un délai raisonnable.

Article 8 : Décharge de responsabilité

Il est rap­pelé que dans le cadre de la mise en place du Ser­vice, PLAYPASS inter­vient en qual­ité de prestataire de l’Organisateur et sur instruc­tions de celui-ci.

L’Organisateur s’engage dans le cadre des procé­dures de véri­fi­ca­tions effec­tuées par PLAYPASS, à trans­met­tre tout doc­u­ment attes­tant de la réal­ité de l’Evéne­ment et du sérieux de l’Organisateur : con­trat de loca­tion, licence d’alcool, autori­sa­tion pré­fec­torale, Extrait BCE, jus­ti­fi­catif de domi­cile du respon­s­able ou pièce d’i­den­tité de l’Or­gan­isa­teur, etc.

Ain­si, PLAYPASS ne saurait en aucun être tenu pour respon­s­able :

 • D’une inadéqua­tion du Ser­vice aux besoins de l’Organisateur ;
 • D’une annu­la­tion, d’un report ou d’une mod­i­fi­ca­tion sub­stantielle de l’Evéne­ment, les­dites déci­sions ressor­tant de la respon­s­abil­ité et du choix de l’Organisateur, PLAYPASS ne pou­vant se sub­stituer à ce dernier ;
 • D’une mau­vaise ou d’une absence de com­mu­ni­ca­tion par l’Organisateur sur le fonc­tion­nement du Ser­vice et des options retenues, notam­ment en ter­mes de poli­tique de rem­bourse­ment (absence de rem­bourse­ment, délais de rem­bourse­ment, etc.) ;
 • D’une inca­pac­ité de l’Organisateur de procéder aux rem­bourse­ments : PLAYPASS fera tout son pos­si­ble pour que l’Organisateur procède aux rem­bourse­ments qu’il s’est engagé à faire. Toute­fois, PLAYPASS ne saurait se sub­stituer à celui-ci et les Par­tic­i­pants ne béné­ficieront d’aucun droit direct au recou­vre­ment con­tre PLAYPASS ;
 • D’une manière plus générale, du bon déroule­ment de l’Evéne­ment et de la bonne exé­cu­tion des oblig­a­tions de l’Or­gan­isa­teur dans le cadre notam­ment de ses oblig­a­tions ressor­tant du fonc­tion­nement du Ser­vice ;
 • Des démarch­es admin­is­tra­tives et fis­cales néces­saires et au paiement de toutes tax­es et impôts y afférents qui incombent à l’Organisateur.

Article 9 : Droit de rétractation

Le ser­vice fourni par l’Organisateur ayant trait à une activ­ité de loisir devant être fourni à une date ou une péri­ode déter­minée, les Par­tic­i­pants ne béné­fi­cient d’aucun droit de rétrac­ta­tion dans le cadre de l’utilisation du Ser­vice.

Article 10 : Force majeure

Il est rap­pelé que PLAYPASS utilise l’ensem­ble des dis­posi­tifs tech­niques qui peu­vent être actuelle­ment raisonnable­ment util­isés pour assur­er la con­ti­nu­ité de son Ser­vice, aus­si la respon­s­abil­ité de PLAYPASS ne saurait être engagée si notam­ment son serveur ou le(s) serveur(s) sur le(s)quel(s) sont stock­ées les don­nées néces­saires au fonc­tion­nement du Ser­vice étai(en)t indisponible(s) pour des raisons de force majeure telles que notam­ment défail­lance du réseau pub­lic d’élec­tric­ité, grève, tem­pête, guerre, pandémie, trem­ble­ment de terre, défail­lance du réseau pub­lic des télé­com­mu­ni­ca­tions, perte de con­nec­tiv­ité Inter­net due aux opéra­teurs publics et privés dont dépend PLAYPASS.

Les oblig­a­tions de PLAYPASS seront sus­pendues pen­dant l’événe­ment con­sti­tu­tif d’un cas de force majeure et la sus­pen­sion des oblig­a­tions ne pour­ra en aucun cas être une cause de respon­s­abil­ité pour non-exé­cu­tion de l’oblig­a­tion en cause, ni induire le verse­ment de dom­mages et intérêts ou pénal­ités de retard.

La présente clause est con­sid­érée comme essen­tielle et déter­mi­nante du con­sen­te­ment de PLAYPASS.

Article 11 : Imprévision

Les présentes Con­di­tions Générales d’Utilisation du Ser­vice exclu­ent expressé­ment le régime légal de l’im­prévi­sion pour toutes les opéra­tions de PLAYPASS et du Par­tic­i­pant. Les Par­ties renon­cent donc cha­cune à se pré­val­oir des dis­po­si­tions du régime de l’im­prévi­sion qui y est prévu, s’en­gageant à assumer ses oblig­a­tions même si l’équili­bre con­tractuel se trou­ve boulever­sé par des cir­con­stances qui étaient imprévis­i­bles lors de la con­clu­sion du con­trat, quand bien même leur exé­cu­tion s’avèr­erait exces­sive­ment onéreuse et à en sup­port­er toutes les con­séquences économiques et finan­cières.

Article 12 : Exécution forcée en nature et réduction proportionnelle du prix

Les Par­ties con­vi­en­nent qu’en cas de man­que­ment de l’une ou l’autre des Par­ties à ses oblig­a­tions, la Par­tie vic­time de la défail­lance ne pour­ra en deman­der l’exé­cu­tion for­cée.
En cas de man­que­ment de l’une ou l’autre des Par­ties à ses oblig­a­tions, la Par­tie vic­time de la défail­lance ne pour­ra, faire exé­cuter elle-même l’oblig­a­tion par un tiers, aux frais de la Par­tie défail­lante. La Par­tie vic­time de la défail­lance pour­ra, en cas d’inexé­cu­tion de l’une quel­conque des oblig­a­tions incom­bant à l’autre Par­tie, deman­der la réso­lu­tion du con­trat selon les modal­ités définies à l’ar­ti­cle « Réso­lu­tion du con­trat ».
Par ailleurs, les Par­ties renon­cent à se pré­val­oir de dis­po­si­tions instau­rant une réduc­tion pro­por­tion­nelle du prix en cas d’exécution impar­faite de l’obligation.

Article 13 : Rappel des caractéristiques intrinsèques aux réseaux de télécommunication – Interruption des Services

Le Par­tic­i­pant se con­sid­ère pleine­ment infor­mé des risques inhérents à l’utilisation des réseaux de télé­com­mu­ni­ca­tion et ce même si PLAYPASS utilise l’in­té­gral­ité des stan­dards de sécu­rité à même d’as­sur­er un niveau de sécu­rité et de fia­bil­ité élevé (https, cer­ti­fi­cat ssl, etc.).

Il est rap­pelé que la trans­mis­sion de don­nées par les réseaux de com­mu­ni­ca­tion ne béné­fi­cie que d’une fia­bil­ité tech­nique rel­a­tive :

 • Les don­nées cir­cu­lant sur Inter­net ne sont pas pro­tégées con­tre d’éventuels détourne­ments ;
 • La mise à dis­po­si­tion de logi­ciels con­nec­tés à des réseaux de com­mu­ni­ca­tion peut faire l’ob­jet d’in­tru­sions de tiers non autorisés et d’in­frac­tions infor­ma­tiques ;
 • Les capac­ités tech­niques des réseaux sont telles qu’en cer­tains lieux et qu’à cer­taines péri­odes de la journée, l’ac­cès Inter­net peut être sat­uré (mau­vaise liai­son télé­phonique, insuff­i­sance de modem, bande pas­sante insuff­isante, sat­u­ra­tion du nœud, etc.) ;
 • Etc.

En con­séquence de ce qui précède et en par­faite con­nais­sance des Ser­vices de PLAYPASS, le Par­tic­i­pant renonce à engager la respon­s­abil­ité de PLAYPASS en rap­port avec un des faits ou événe­ments men­tion­nés ci-dessus.

Il est par ailleurs rap­pelé que le Ser­vice de PLAYPASS pour­ra faire l’objet d’interruptions, pro­gram­mées ou non, ren­dues néces­saires pour le bon fonc­tion­nement de celui-ci, notam­ment pour des raisons de main­te­nance, de sécu­rité ou de ges­tion de stock­age. En cas d’interruption des Ser­vices pro­gram­mée, PLAYPASS s’en­gage à faire tout son pos­si­ble pour pro­gram­mer les­dites opéra­tions de main­te­nance de manière à ce qu’elles inter­vi­en­nent en dehors des heures de fonc­tion­nement nor­males du Ser­vice et d’accessibilité de celui-ci aux Par­tic­i­pants et à l’Organisateur (i.e. générale­ment la nuit, après l’Evéne­ment), ce afin de min­imiser leurs con­séquences sur l’ac­ces­si­bil­ité du Ser­vice. Toute inter­rup­tion des ser­vices non pro­gram­mée et non fau­tive ne saurait engager la respon­s­abil­ité de PLAYPASS. En cas de sur­ve­nance d’un tel cas de force majeure, PLAYPASS s’en­gage à faire tout son pos­si­ble pour rétablir les ser­vices dans les plus brefs délais.

Le Par­tic­i­pant s’en­gage de la même manière à informer PLAYPASS lorsqu’il aura con­nais­sance ou con­stat­era un dys­fonc­tion­nement des Ser­vices de PLAYPASS.

Article 14 : Informatiques et Libertés — données personnelles

Les don­nées per­son­nelles com­mu­niquées par les Par­tic­i­pants ne le sont qu’afin de per­me­t­tre l’utilisation du Ser­vice. Ces infor­ma­tions per­me­t­tent le cas échéant à PLAYPASS de con­tac­ter les Par­tic­i­pants par exem­ple dans le cadre des deman­des de rem­bourse­ment ou en cas d’an­nu­la­tion ou de mod­i­fi­ca­tion de date, d’ho­raire ou de lieu d’un Evéne­ment, etc.

Les Par­tic­i­pants dis­posent à tout moment d’un droit d’ac­cès et de rec­ti­fi­ca­tion des don­nées les con­cer­nant con­for­mé­ment au Règle­ment RGPD.

Les Par­tic­i­pants pour­ront aus­si s’opposer à l’u­til­i­sa­tion de leurs coor­don­nées chaque fois qu’une offre leur sera faite par PLAYPASS.

En val­i­dant les présentes CGUS, les Par­tic­i­pants acceptent que PLAYPASS trans­met­tre leurs don­nées per­son­nelles à l’Or­gan­isa­teur et à ses pro­pres sous-trai­tants. Il est rap­pelé que c’est l’Or­gan­isa­teur qui ren­seigne PLAYPASS rel­a­tive­ment aux don­nées qu’il entend obtenir. Toute util­i­sa­tion du Ser­vice emporte donc recon­nais­sance de la trans­mis­sion des infor­ma­tions fournies à l’Or­gan­isa­teur. Con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions légales, la trans­mis­sion de don­nées est ren­due néces­saire pour le bon fonc­tion­nement du Ser­vice. Ces don­nées pour­ront être com­mu­niquées aux éventuels parte­naires de PLAYPASS chargés de l’exé­cu­tion, du traite­ment, de la ges­tion et du bon fonc­tion­nement du Ser­vice.

A ce titre, PLAYPASS ne saurait être tenue pour respon­s­able de toute util­i­sa­tion qui pour­rait être faite de ces don­nées mais elle s’assurera que l’Organisateur et ses pro­pres sous-trai­tants se con­for­ment aux dis­po­si­tions du Règle­ment RGPD.

Il suf­fit d’en faire la demande par cour­ri­er à : PLAYPASS — 10 Rue Morice – 92110 Clichy.

Article 15 : Propriété intellectuelle

Le con­tenu du site Inter­net de la société PLAYPASS est la pro­priété de PLAYPASS et de ses parte­naires et est pro­tégé par les lois français­es, européennes et inter­na­tionales rel­a­tives à la pro­priété intel­lectuelle.
Toute repro­duc­tion totale ou par­tielle de ce con­tenu est stricte­ment inter­dite et est sus­cep­ti­ble de con­stituer un délit de con­tre­façon.

En out­re, PLAYPASS reste pro­prié­taire de tous les droits de pro­priété intel­lectuelle sur les pho­togra­phies, présen­ta­tions, études, dessins, mod­èles, pro­to­types, etc., réal­isés en vue de la four­ni­ture du Ser­vice. Le Par­tic­i­pant s’in­ter­dit donc toute repro­duc­tion ou exploita­tion des­dites études, dessins, mod­èles et pro­to­types, etc., sans l’au­tori­sa­tion expresse, écrite et préal­able de PLAYPASS qui peut la con­di­tion­ner à une con­trepar­tie finan­cière.

Article 16 : Résolution du contrat – fautes contractuelles

Il n’est prévu aucun cas de réso­lu­tion pour :

 • Prix révisé exces­sif ;
 • Imprévi­sion ;
 • Force majeure.

Aus­si, la réso­lu­tion du con­trat ne pour­ra être pronon­cée qu’en cas de faute prou­vée de l’une ou l’autre des par­ties étant enten­du que con­stituent des motifs de réso­lu­tions notam­ment les faits suiv­ants :
Sur­ve­nance d’un impayé ;
Util­i­sa­tion du Ser­vice par le Par­tic­i­pant en dehors des ter­mes des présentes con­di­tions d’utilisation (escro­querie, blanchi­ment d’argent, etc.).

Il est expressé­ment enten­du que cette réso­lu­tion pour man­que­ment d’une par­tie à ses oblig­a­tions aura lieu de plein droit, la mise en demeure résul­tant du seul fait de l’inexé­cu­tion de l’oblig­a­tion, sans som­ma­tion, ni exé­cu­tion de for­mal­ités.

Article 17 : Disposition générales

Il est expressé­ment con­venu entre les Par­ties que le débi­teur d’une oblig­a­tion de pay­er aux ter­mes de la présente con­ven­tion, sera val­able­ment mis en demeure par la seule exi­gi­bil­ité de l’oblig­a­tion, con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’ar­ti­cle 1344 du Code civ­il.

Les presta­tions échangées entre les Par­ties depuis la con­clu­sion du con­trat et jusqu’à sa résil­i­a­tion ayant trou­vé leur util­ité au fur et à mesure de l’exé­cu­tion réciproque de celui-ci, elles ne don­neront pas lieu à resti­tu­tion pour la péri­ode antérieure à la dernière presta­tion n’ayant pas reçu sa con­trepar­tie.

En tout état de cause, la Par­tie lésée pour­ra deman­der en jus­tice l’oc­troi de dom­mages et intérêts.

Article 18 : Droit applicable — Langue

Les présentes CGUS et les opéra­tions qui en découlent sont régies et soumis­es au droit français.

Les présentes CGUS sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de lit­ige.

Article 19 : Litiges

Tous les lit­iges aux­quels les opéra­tions con­clues en appli­ca­tion des présentes CGUS pour­raient don­ner lieu, con­cer­nant tant leur valid­ité, leur inter­pré­ta­tion, leur exé­cu­tion, leur résil­i­a­tion, leurs con­séquences et leurs suites et qui n’au­raient pu être résolues entre PLAYPASS et le Par­tic­i­pant seront soumis aux tri­bunaux com­pé­tents dans les con­di­tions de droit com­mun.

Le Par­tic­i­pant est infor­mé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médi­a­tion con­ven­tion­nelle, ou à tout mode alter­natif de règle­ment des dif­férends (con­cil­i­a­tion, par exem­ple) en cas de con­tes­ta­tion.
En cas de lit­ige avec un Organ­isa­teur, notre ser­vice client peut être con­tac­té par mail à : support@weezevent.com.

Article 20 : Information précontractuelle — Acceptation du Participant

Le Par­tic­i­pant recon­naît avoir eu com­mu­ni­ca­tion, préal­able­ment à la con­clu­sion du con­trat et avant tout recharge­ment, achat ou paiement, d’une manière lis­i­ble et com­préhen­si­ble, des présentes CGUS et de toutes les infor­ma­tions suiv­antes :

 • Les car­ac­téris­tiques essen­tielles des Ser­vices, compte tenu du sup­port de com­mu­ni­ca­tion util­isé et du Ser­vice con­cerné ;
 • Le prix des Ser­vices et des frais annex­es étant rap­pelé que led­it Ser­vice ne fait l’objet d’aucune fac­tura­tion de la part de PLAYPASS à l’égard des Par­tic­i­pants et que le prix des biens et des presta­tions de ser­vice offerts par l’Organisateur sont disponibles dans l’Enceinte de l’Evéne­ment et/ou sur tout sup­port de com­mu­ni­ca­tion de l’Organisateur ;
 • En l’ab­sence d’exé­cu­tion immé­di­ate du con­trat, la date ou le délai auquel le Prestataire s’en­gage à fournir les Ser­vices com­mandés ;
 • Les infor­ma­tions rel­a­tives à l’i­den­tité du Prestataire, à ses coor­don­nées postales, télé­phoniques et élec­tron­iques, et à ses activ­ités, si elles ne ressor­tent pas du con­texte ;
 • Les infor­ma­tions rel­a­tives aux garanties légales et con­tractuelles et à leurs modal­ités de mise en œuvre ;
 • Les fonc­tion­nal­ités du con­tenu numérique et, le cas échéant, à son interopéra­bil­ité ;
 • La pos­si­bil­ité de recourir à une médi­a­tion con­ven­tion­nelle en cas de lit­ige ;
 • Les infor­ma­tions rel­a­tives au droit de rétrac­ta­tion (exis­tence, con­di­tions, délai, modal­ités d’ex­er­ci­ce de ce droit et for­mu­laire type de rétrac­ta­tion), aux modal­ités de résil­i­a­tion et autres con­di­tions con­tractuelles impor­tantes ;
 • Les moyens de paiement accep­tés.

Le Par­tic­i­pant déclare adhér­er et accepter pleine­ment et entière­ment les présentes CGUS et renon­cer, notam­ment, à se pré­val­oir de tout doc­u­ment con­tra­dic­toire, qui serait inop­pos­able au Prestataire. Les don­nées enreg­istrées par PLAYPASS font foi et con­stituent la preuve de l’ensem­ble des trans­ac­tions passées. Vous acceptez par ailleurs les con­di­tions générales de l’Or­gan­isa­teur qui auraient pu vous être trans­mis­es, ces dernières venant com­pléter les présentes con­di­tions.

PLAYPASS est une société qui offre aux Organ­isa­teurs d’Evéne­ments une solu­tion en ligne de bil­let­terie événe­men­tielle, de con­trôle d’accès, de CRM et de CASHLESS pour leurs Evéne­ments.

Dénom­i­na­tion : PLAYPASS NV
Siège social : Lange Gasthuis­straat 29–31, 2000 Antwer­pen
Cor­re­spon­dance : 10 Rue Morice – 92110 Clichy
Représen­tant légal : Pierre-Hen­ri DEBALLON
Directeur de la pub­li­ca­tion : Pierre-Hen­ri DEBALLON
Hébergeur du site PLAYPASS.com : AMAZON
Cap­i­tal : €276 708
BCE : 0501 728 738
N° Id. TVA : BE0501728738

3. ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN SERVICE “CASHLESS” / BEZIEHUNGEN PLAYPASS / TEILNEHMER

PREAMBLE :

Diese All­ge­meinen Nutzungs­be­din­gun­gen für den Ser­vice “CASHLESS” (im Fol­gen­den “AGBs” genan­nt) gel­ten ohne Ein­schränkung oder Vor­be­halt für jede Nutzung des von PLAYPASS den Teil­nehmern ange­bote­nen Ser­vice.

Die wichtig­sten Merk­male des Dien­stes wer­den im Fol­gen­den und auf der Web­site von PLAYPASS vorgestellt.

Der Teil­nehmer ist verpflichtet, diese AGBs vor der Nutzung des Ser­vice zu lesen. Die Nutzung des Dien­stes liegt in der alleini­gen Ver­ant­wor­tung des Teil­nehmers.

Die Kon­tak­t­dat­en von PLAYPASS laut­en wie fol­gt : PLAYPASS, Sàrl mit einem Kap­i­tal von EURO 276 708 und Sitz in den Lange Gasthuis­straat 29–31, 2000 Antwer­pen, ein­er im Han­del­sreg­is­ter des Kan­tons Waadt unter IDE/UID 0501 728 738 einge­tra­ge­nen Gesellschaft in Per­son ihres Präsi­den­ten.

Diese AGBs gel­ten unter Auss­chluss ander­er Bedin­gun­gen, ins­beson­dere solch­er, die der Ver­anstal­ter dem Teil­nehmer vorgelegt hat.

Diese AGBs sind auf der Web­site jed­erzeit zugänglich und haben bei Bedarf Vor­rang vor jed­er anderen Ver­sion oder jedem anderen wider­sprüch­lichen Doku­ment.

Sofern nicht anders nachgewiesen, stellen die im Com­put­er­sys­tem von PLAYPASS gespe­icherten Dat­en den Nach­weis aller mit dem Teil­nehmer abgeschlosse­nen Geschäfte dar.

Der Teil­nehmer hat jed­erzeit ein Recht auf Zugang, Berich­ti­gung und Wider­spruch zu all seinen per­so­n­en­be­zo­ge­nen Dat­en, indem er schriftlich, schriftlich und durch Nach­weis sein­er Iden­tität an die fol­gende

Adresse schreibt :
10 Rue Morice – 92110 Clichy.

Der Teil­nehmer erk­lärt, dass er diese AGB gele­sen und akzep­tiert hat, indem er das dafür vorge­se­hene Kästchen ankreuzt, bevor er den Ser­vice nutzt.

Da diese AGB nachträglich geän­dert wer­den kön­nen, gilt für den Teil­nehmer die Ver­sion, die zum Zeit­punkt der ersten Nutzung des Dien­stes für eine bes­timmte Ver­anstal­tung auf der Web­site gültig ist.

Der Teil­nehmer erken­nt an, dass er über die erforder­liche Kapaz­ität ver­fügt, um den von PLAYPASS ange­bote­nen Ser­vice zu nutzen.

Artikel 1 : Beschreibung und Betrieb des Dienstes

Die Ver­anstal­tung­sor­gan­isatoren haben die Möglichkeit, an den Orten ihrer Ver­anstal­tung (im Fol­gen­den “die Anlage” genan­nt) einen “bargeld­losen” Ser­vice einzuricht­en, der es den Teil­nehmern ermöglicht, vor und während der Ver­anstal­tung Ein­heit­en auf ein­er materiellen Unter­stützung zu reg­istri­eren, um während der Ver­anstal­tung Einkäufe beim Ver­anstal­ter und gegebe­nen­falls bei seinen Part­nern, d.h. bei Per­so­n­en, denen der Ver­anstal­ter die Ver­wal­tung eines oder mehrerer Wind­punk­te über­tra­gen hat (nach­fol­gend “die Part­ner”), täti­gen zu kön­nen. Die Unter­stützung ist gegebe­nen­falls das einzige und einzige Mit­tel, das Haupt­mit­tel oder eines der Mit­tel, das von den Teil­nehmern ver­wen­det wer­den kann, um Einkäufe an den ver­schiede­nen in der Anlage befind­lichen Verkauf­sstellen zu täti­gen, und kann nur zusam­men mit dem Organ­isator und seinen Part­nern für eine begren­zte Anzahl von Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die einem the­ma­tis­chen Ange­bot entsprechen, und nur für die von ihm organ­isierten Ver­anstal­tun­gen ver­wen­det wer­den.

Zweck dieser Bedin­gun­gen ist es, die jew­eili­gen Rechte und Pflicht­en von PLAYPASS und den Teil­nehmern im Rah­men der Ein­rich­tung und des Betriebs des Dien­stes zu definieren.

Artikel 1–1 : Nutzung der Unterstützung durch die TeilnehmerInnen

Der Sup­port ist gegebe­nen­falls das einzige und einzige Mit­tel, das Haupt­mit­tel oder eines der Mit­tel, das von den Teil­nehmern zum Kauf an den ver­schiede­nen Verkauf­sstellen im Ver­anstal­tungs­ge­häuse ver­wen­det wer­den kann, wobei diese Verkauf­sstellen vom Ver­anstal­ter oder seinen Sub­un­ternehmern ver­wal­tet wer­den.

Der Sup­port darf nur vom Organ­isator und nur für die von ihm organ­isierten Ver­anstal­tun­gen genutzt wer­den.

Der Einkauf wird über spezielle Ter­mi­nals abgewick­elt. Während des Kaufvor­gangs wird der Sup­port direkt mit der Anzahl der Wertein­heit­en belastet, die dem Wert des Kaufs entspricht.

Gegebe­nen­falls ver­fol­gt das virtuelle Kon­to der Teil­nehmer, die eines erstellt haben, die auf den Sup­ports aufgeze­ich­neten Transak­tio­nen.

Die Sup­ports bleiben in jedem Fall autonom in Bezug auf das virtuelle Kon­to, wobei let­zteres nur mit den Sup­ports syn­chro­nisiert wird, um ihre Bewe­gun­gen zu ver­fol­gen.

Im Gegen­satz zur Nutzung des Sup­ports ist es für die Lösung “Mobile”, wie sie in Artikel 1.3.2 dargestellt ist, jedoch das virtuelle Kon­to, das den Nach­weis über die Anzahl der Ein­heit­en liefert, die ver­wen­det wer­den kön­nen und die vom Teil­nehmer ver­wen­det wur­den. Insofern und ins­beson­dere bei Net­zaus­fall oder fehlen­der Verbindung zum Netz eines der Endgeräte kön­nte aus­nahm­sweise ein QR-CODE vom Teil­nehmer mehrfach ver­wen­det wer­den, so dass der Ver­brauch des Teil­nehmers höher wird als die tat­säch­lich gezahlten Beträge. Auch wenn eine Verkauf­sstelle auf Wun­sch des Ver­anstal­ters nur durch Abfrage des virtuellen Kon­tos und ohne direk­te Belas­tung der Unter­stützung der den getätigten Käufen entsprechen­den Ein­heit­en tätig ist, ist das virtuelle Kon­to der Nach­weis für die Anzahl der Ein­heit­en, die ver­wen­det wer­den dür­fen und die vom Teil­nehmer ver­wen­det wur­den. Insofern, ins­beson­dere bei Net­zaus­fall oder fehlen­der Verbindung zum Netz eines der Endgeräte, darf die Unter­stützung nicht mehr mit dem virtuellen Kon­to syn­chro­nisiert wer­den, so dass der Ver­brauch des Teil­nehmers höher wird als die bere­its gezahlten Beträge.

Der Teil­nehmer ermächtigt hier­mit PLAYPASS und/oder den Organ­isator, Reg­u­lar­isierungszahlun­gen über sein Bankkon­to zu leis­ten, falls der Ver­brauch des Teil­nehmers in Aus­nah­me­fällen die erwor­be­nen Ein­heit­en unter Berück­sich­ti­gung der in Absatz 1 genan­nten tech­nis­chen Beschränkun­gen über­schre­it­et.

Artikel 1–2 : Erstellung eines virtuellen Kontos vor dem Event

Teil­nehmer, die ihren Sup­port vor der Ver­anstal­tung gutschreiben möcht­en, haben die Möglichkeit, einen per­sön­lichen Bere­ich (nach­fol­gend “Virtuelles Kon­to” genan­nt) zu erstellen. Zu diesem Zweck müssen sie auf jedes mit dem Dienst kom­pat­i­ble Kom­mu­nika­tion­s­medi­um des Ver­anstal­ters zugreifen, ins­beson­dere auf die Internetseite(n) oder die mobile Anwen­dung der Ver­anstal­tung, indem sie sich anhand der auf ihren Zugangskarten vorhan­de­nen Num­mer, in der Regel des auf dem Tick­et vorhan­de­nen Bar­codes (im Fol­gen­den “Zugangskarten” genan­nt), iden­ti­fizieren, um ein virtuelles Kon­to zu erstellen.

Das genan­nte virtuelle Kon­to ist für jeden Teil­nehmer per­sön­lich, der nur einen mit seinem Tick­et erstellen darf.

Dem virtuellen Kon­to des Teil­nehmers kann dann ein Geld­be­trag in der akzep­tierten Währung gut­geschrieben wer­den, der im Sprech­er aus­gegeben wird.

Die von den Teil­nehmern vor der Ver­anstal­tung gezahlten Geld­be­träge wer­den von PLAYPASS im Rah­men der zwis­chen den Teil­nehmern und PLAYPASS gemäß den Bes­tim­mungen des Artikels 2–2 abgeschlosse­nen Verkauf­s­transak­tion direkt einge­zo­gen und auf ein Kon­to eingezahlt, das auf den Namen PLAYPASS bei einem Bank­in­sti­tut eröffnet wurde (nach­fol­gend “das PLAYPASS Kon­to” genan­nt).
Die Zahlung von Beträ­gen auf das PLAY­PASS-Kon­to durch die Teil­nehmer erfol­gt auss­chließlich durch Online-Zahlung, PLAYPASS mit allen tech­nis­chen Mit­teln, die derzeit vernün­ftiger­weise zur Gewährleis­tung der Sicher­heit von Transak­tio­nen einge­set­zt wer­den kön­nen, und durch anerkan­nte Betreiber.

Transak­tions­dat­en wer­den auf dem virtuellen Kon­to des Teil­nehmers auf einem PLAY­PASS-Com­put­erserv­er gespe­ichert, wobei jede vom Teil­nehmer durchge­führte Transak­tion zu ein­er sofor­ti­gen Reg­istrierung führt

Artikel 1–3 : Bereitstellung des Supports an den Teilnehmer, der ein virtuelles Konto und System über das “Mobiltelefon” des Teilnehmers erstellt hat

Artikel 1–3‑1 : “Cash­less” Lösung durch den Ein­satz eines Sup­ports

Am Ein­gang oder in der Ver­anstal­tungsan­lage erhält jed­er Teil­nehmer, der vor der Ver­anstal­tung ein virtuelles Kon­to ein­gerichtet hat, gegen Vor­lage sein­er Zugang­stick­ets eine Unter­stützung, im All­ge­meinen, aber nicht auss­chließlich eine Plas­tikkarte oder ein Arm­band, das einen NFC-Chip enthält (nach­fol­gend “Sup­port” genan­nt).

Der Sup­port ist indi­vidu­ell.

Ein Betrag von Ein­heit­en, der den Beträ­gen entspricht, die vor der Ver­anstal­tung an PLAYPASS gezahlt wur­den, wird im Sup­port ver­merkt. Diese Ein­heit­en kön­nen in Euro oder in Form der vom Ver­anstal­ter gewählten Wertein­heit aus­ge­drückt wer­den.

Der Sup­port ist mit dem virtuellen Kon­to syn­chro­nisiert, das seine Soll- oder Haben-Transak­tio­nen ver­fol­gt. Diese Syn­chro­ni­sa­tion erfol­gt in Echtzeit oder verzögert je nach Zugang zu den Telekom­mu­nika­tion­snet­zen der Verkauf­sendgeräte.

Die Sup­ports bleiben in jedem Fall autonom in Bezug auf das virtuelle Kon­to, wobei let­zteres nur mit den Sup­ports syn­chro­nisiert wird, um ihre Bewe­gun­gen zu ver­fol­gen.

Artikel 1–3‑2 : “Cash­less” Lösung über das “Handy” des Teil­nehmers.

Auf Wun­sch des Ver­anstal­ters kann der “bargeld­lose” Dienst außer­halb der Nutzung eines Sup­ports ein­gerichtet wer­den und mit dem Smart­phone des Teil­nehmers betrieben wer­den. Der über das Smart­phone des Teil­nehmers getätigte Kauf gilt auss­chließlich für die Nutzung des in Artikel 1–2‑1 genan­nten Sup­ports. Dies erfordert zwangsläu­fig die Ein­rich­tung eines virtuellen Kon­tos, das die vom Teil­nehmer durchge­führten Transak­tio­nen ver­fol­gt. Außer­dem hat der Teil­nehmer, der sich entsch­ieden hat, den Sup­port zu aktivieren, keine Möglichkeit, Einkäufe über sein Smart­phone zu täti­gen.

Die “mobile” Lösung funk­tion­iert genau­so wie die in Artikel 1–4 des vor­liegen­den Doku­ments über die Nutzung ein­er Unter­stützung beschriebene : Der Teil­nehmer, der Einkäufe täti­gen möchte, muss einen auf seinem Handy erscheinen­den QR-Code scan­nen, um mit den genan­nten Einkäufen fortz­u­fahren, wobei sein virtuelles Kon­to dann mit der Anzahl der Ein­heit­en belastet wird, die dem getätigten Kauf entspricht.

Artikel 1–4 : Nutzung eines Supports durch Teilnehmer, die kein virtuelles Konto erstellt haben

Teil­nehmer, die kein virtuelles Kon­to ein­gerichtet haben, kön­nen für Einkäufe im Ver­anstal­tungs­ge­häuse Unter­stützung an einem der vom Ver­anstal­ter zu diesem Zweck bere­it­gestell­ten und in der Anlage vorhan­de­nen Schal­ter erhal­ten.

Der genan­nte Sup­port wird völ­lig unab­hängig arbeit­en.

Wenn die Unter­stützung an den Teil­nehmer geliefert wird, wer­den Wertein­heit­en, die den vom Teil­nehmer an den Organ­isator gezahlten Beträ­gen entsprechen, in der Unter­stützung erfasst, vor­be­haltlich der in den Artikeln 3–2 und 2–4 genan­nten Kosten.

Der Organ­isator wird die vom Teil­nehmer gezahlten Beträge unter sein­er alleini­gen Ver­ant­wor­tung einziehen, PLAYPASS, das nicht an der Durch­führung der Über­weisung der Gelder beteiligt ist.

Artikel 1–5 : Wiederbeladung von Stützen

Die Teil­nehmer kön­nen ihren Sup­port neu laden, entwed­er über einen Remote Reload oder einen Counter Reload.

Stan­dard­mäs­sig darf der Sup­port nicht mehr als 250 Euro als Wert enthal­ten.

Es ist jedoch möglich, dass der Organ­isator eine max­i­male Tragfähigkeit für die untere oder obere Stütze bere­it­stellt.

Artikel 1–5‑1 : Umladen im Schal­ter

Die Schal­ter­au­fladung erfol­gt direkt mit dem Ver­anstal­ter an einem im Ver­anstal­tungs­ge­häuse befind­lichen Schal­ter, je nach der vom Ver­anstal­ter gewählten Zahlungsweise, in der Regel per Bankkarte, Bar oder Scheck. Unab­hängig von der Art der Aufladung wer­den die von den Teil­nehmern gezahlten Beträge direkt vom Organ­isator unter sein­er alleini­gen Ver­ant­wor­tung einge­zo­gen, ohne über das PLAY­PASS-Kon­to zu gehen. Eine Anzahl von Wertein­heit­en, die dem Betrag der Nach­ladung entspricht, wird auf dem Sup­port aufgeze­ich­net.

Teil­nehmer, die ein virtuelles Kon­to erstellt haben, erhal­ten den Rück­lade­be­trag auf ihrem Kon­to gut­geschrieben.

Artikel 1–5‑2 : Fern­nach­ladung

Hat der Ver­anstal­ter diese Möglichkeit vorge­se­hen und sind die Voraus­set­zun­gen für den Zugang zum Inter­net aus­re­ichend, kön­nen die Teil­nehmer die Medi­en auch aus dem Inter­net mit der Anzahl der gewün­scht­en Wertein­heit­en aufladen, beispiel­sweise über ihr Smart­phone, ins­beson­dere über ihre Bankkarte oder andere vom Ver­anstal­ter ange­botene Mit­tel.

Das Fern­laden set­zt voraus, dass der Teil­nehmer ein virtuelles Kon­to unter den gle­ichen Bedin­gun­gen wie in Artikel 1–2 oben beschrieben ein­richtet.

Wenn der Organ­isator diese Möglichkeit vorge­se­hen hat und der Teil­nehmer diese Option wählt, ermöglicht ein automa­tis­ches Aufladesys­tem über das Inter­net dem Teil­nehmer eben­falls, sein Kon­to automa­tisch um einen vordefinierten Betrag aufzu­laden, sobald die Anzahl der auf dem Kon­to reg­istri­erten Ein­heit­en einen vordefinierten Schwellen­wert unter­schrit­ten hat. Diese Aufladung, der der Teil­nehmer zuges­timmt hat, wird nach ein­er Befra­gung durch die Bank des Teil­nehmers wirk­sam, wobei die Gutschrift erst nach Ermäch­ti­gung zur Belas­tung des Bankkon­tos des Teil­nehmers wirk­sam wird.

Artikel 1–5‑3 : Nach­laden bei Ver­wen­dung der “mobilen” Lösung

Teil­nehmer, die ein virtuelles Kon­to erstellt und sich über ihr Smart­phone für die bargeld­lose Lösung entsch­ieden haben, kön­nen nur einen Remote Reload durch­führen.
Die Teil­nehmer kön­nen somit ihr virtuelles Kon­to durch eine Zahlung auf das PLAY­PASS-Kon­to unter den in Artikel 1–2 genan­nten Bedin­gun­gen aufladen. Das virtuelle Kon­to ver­fol­gt diesen Reload-Vor­gang.

Artikel 1–6 : Spez­i­fis­che Merk­male des Dien­stes

Die Organ­isatoren haben die Möglichkeit, sich mit PLAYPASS auf eine bes­timmte Kon­fig­u­ra­tion des Dien­stes zu eini­gen. Der Ver­anstal­ter kann ins­beson­dere bes­timmte Funk­tion­al­itäten ent­fer­nen, Ein­schränkun­gen vornehmen oder neue Funk­tion­al­itäten schaf­fen. Dementsprechend ist die Beschrei­bung des Dien­stes gemäß Abschnitt 1 nur dazu bes­timmt, die all­ge­meinen Funk­tio­nen des Dien­stes zu beschreiben.

Es sei daran erin­nert, dass es der Organ­isator ist, der den Dienst selb­st so kon­fig­uri­ert und ein­stellt, dass PLAYPASS nicht für eine Kon­fig­u­ra­tion des Dien­stes ver­ant­wortlich gemacht wer­den kann, die gegen geset­zliche oder reg­u­la­torische Bes­tim­mungen ver­stößt.

PLAYPASS lädt die Teil­nehmer daher ein, eines der Kom­mu­nika­tion­s­me­di­en des Ver­anstal­ters zu besuchen, ins­beson­dere die Website(s) oder die mobile Anwen­dung der Ver­anstal­tung, oder sich mit dem Ver­anstal­ter in Verbindung zu set­zen, um genauer zu erfahren, wie der Dienst funk­tion­iert und welche spez­i­fis­chen Betrieb­sarten der Ver­anstal­ter anwen­det.

Artikel 2 : Abschluss des Verkaufs

Im Rah­men der Nutzung der von PLAYPASS ein­gerichteten soge­nan­nten “bargeld­losen” Lösung wer­den Verkäufe von Waren oder Dien­stleis­tun­gen entwed­er direkt zwis­chen dem Teil­nehmer und dem Organ­isator oder seinen Part­nern oder zwis­chen PLAYPASS und dem Teil­nehmer abgeschlossen.

Artikel 2–1 : Mechanismus des Verkaufs im Rahmen eines Schalter Reload

Im Falle eines Gate Clo­sure Reload wer­den Verkäufe von Waren oder Dien­stleis­tun­gen ab dem Zeit­punkt des Reloads zwis­chen dem Teil­nehmer und dem Organ­isator abgeschlossen, wobei der Reload-Vor­gang die Vere­in­barung zwis­chen dem Teil­nehmer und dem Organ­isator über die Liefer­ung von Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die der Organ­isator in der Anlage anbi­etet, zus­tande bringt. Der Teil­nehmer zahlt daher den Preis für die Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die er auf dem Ver­anstal­tungs­gelände ver­braucht, bevor sie vom Ver­anstal­ter oder einem sein­er Part­ner geliefert oder bere­it­gestellt wer­den.

Die Wahl der Ware oder Dien­stleis­tung, die der Teil­nehmer dem Organ­isator erwor­ben und zuvor bezahlt hat, trifft der Teil­nehmer, wenn er sich an eine der in der Anlage befind­lichen Verkauf­sstellen wen­det. Zu diesem Zeit­punkt liefert der Organ­isator die gewählte Ware oder erbringt die vom Teil­nehmer gewählte Dien­stleis­tung, voraus­ge­set­zt, dass der Teil­nehmer zuvor den Preis der Dien­stleis­tung oder Ware bezahlt hat, d.h. dass der Teil­nehmer über eine Anzahl von Ein­heit­en ver­fügt, um diese Oper­a­tion durchzuführen.

Im Rah­men eines Gate Clo­sure Reload bleibt PLAYPASS ein Drit­ter an der Transak­tion des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dien­stleis­tun­gen, die direkt zwis­chen dem Ver­anstal­ter und dem Teil­nehmer abgeschlossen wird.

Artikel 2–2 : Verkaufsmechanismus für Online-top-up

Im Falle eines Remote-Reloads oder eines Reload vor der Ver­anstal­tung (im Fol­gen­den “Online Reload” genan­nt), unab­hängig davon, ob der Teil­nehmer einen Sup­port oder sein Smart­phone nutzt, wird ein Kaufver­trag über die im Laut­sprech­er ver­füg­baren Waren oder Dien­stleis­tun­gen direkt zwis­chen dem Teil­nehmer und PLAYPASS, PLAYPASS, das im Rah­men dieser Beziehung als Verkäufer auftritt, abgeschlossen.

Der Umlade­vor­gang stellt daher die Vere­in­barung zwis­chen PLAYPASS und dem Teil­nehmer über die Liefer­ung der in der Anlage ange­bote­nen Waren oder Dien­stleis­tun­gen durch PLAYPASS oder eine von PLAYPASS vertretene Per­son dar. Beim Umladen zahlt der Teil­nehmer PLAYPASS den Preis für diese Waren oder Dien­stleis­tun­gen vor ihrer Liefer­ung an die zu diesem Zweck vorhan­de­nen Verkauf­sstellen.
In dem Moment, in dem der Teil­nehmer zu ein­er der in der Anlage befind­lichen Verkauf­sstellen geht und eine Ware oder Dien­stleis­tung bestellt, überträgt PLAYPASS dem Organ­isator seinen Sta­tus als Auf­trag­nehmer und alle Rechte und Pflicht­en aus dem Kaufver­trag, der ihn an den Teil­nehmer bindet.

Daher ermächtigt der Teil­nehmer PLAYPASS hier­mit, den Ver­trag über den Verkauf von Waren oder Dien­stleis­tun­gen zwis­chen PLAYPASS und dem Teil­nehmer im Rah­men eines Online-Reloads an den Organ­isator abzutreten. Zu diesem Zweck wurde bere­its darauf hingewiesen, dass der Organ­isator vor Abschluss dieser Vere­in­barung zuge­sagt hat, PLAYPASS durch die Rechte und Pflicht­en aus den Kaufverträ­gen zu erset­zen, die zwis­chen PLAYPASS und den Teil­nehmern im Rah­men eines Online-Reloads abgeschlossen wur­den.

Artikel 2–3 : Vertriebshaftung

Gemäß dem Vorste­hen­den kann PLAYPASS in kein­er Weise für die mit den Teil­nehmern abgeschlosse­nen Kaufverträge haft­bar gemacht wer­den, die entwed­er zwis­chen dem Ver­anstal­ter und den Teil­nehmern im Rah­men eines Counter Reload oder mit PLAYPASS im Rah­men eines Online Reload abgeschlossen wur­den. Im let­zteren Fall überträgt PLAYPASS seinen Sta­tus als Verkäufer auf den Ver­anstal­ter, der die Verträge im eige­nen Namen und auf eigene Rech­nung aus­führt.

Fol­glich wird vom Teil­nehmer aus­drück­lich vere­in­bart und akzep­tiert, dass es der Organ­isator ist, der die volle Ver­ant­wor­tung für die Aus­führung der genan­nten Verträge (Sicher­heit­spflicht, Kon­for­mität, ver­steck­te Män­gel, fehler­hafte Pro­duk­te, usw.) zu übernehmen hat, PLAYPASS nur vorüberge­hend die Recht­squal­ität des Ver­tragspart­ners bil­ligt, um eine Fernabrech­nung zu ermöglichen, PLAYPASS hat keine Beru­fung zur Aus­führung der Verträge.

Artikel 2–4 : Preisliste

Die vom Teil­nehmer erwor­be­nen Waren und Dien­stleis­tun­gen wer­den zu den in der Ver­anstal­tungsan­lage gel­tenden und vom Ver­anstal­ter und seinen Part­nern fest­gelegten Sätzen bere­it­gestellt.
Diese Tar­ife bein­hal­ten keine Aktivierungs‑, Auflade- oder Rück­er­stat­tungs­ge­bühren, die vom Ver­anstal­ter fest­gelegt wer­den und von der Anzahl der erwor­be­nen Ein­heit­en abge­zo­gen wer­den.
Die vom Teil­nehmer ange­forderte Zahlung entspricht dem Gesamt­be­trag des Kaufs, ein­schließlich dieser Gebühren.

Artikel 3 : Merkmale der Halterungen

Artikel 3–1 : Allgemeine Merkmale der Halterungen

Der Sup­port ist gegebe­nen­falls das einzige und einzige Mit­tel, das Haupt­mit­tel oder eines der ver­füg­baren Mit­tel, um Einkäufe in der Ver­anstal­tungsan­lage beim Ver­anstal­ter zu täti­gen.

Die Unter­stützun­gen wer­den den Teil­nehmern aus­nahm­s­los am Ver­anstal­tung­sort gewährt. Sofern der Ver­anstal­ter nichts anderes beschließt, bleiben sie volles und voll­ständi­ges Eigen­tum des Ver­anstal­ters.
Die Teil­nehmer müssen, sobald der Sup­port geliefert wird, die ord­nungs­gemäße Funk­tion sich­er­stellen und den Organ­isator so schnell wie möglich über jede Störung informieren, damit der defek­te Sup­port erset­zt wer­den kann.

Die Teil­nehmer gewährleis­ten die Auf­be­wahrung und Erhal­tung der Mate­ri­alien während der gesamten Dauer der Ver­anstal­tung. Zu diesem Zweck ver­wen­den die Teil­nehmer die Mate­ri­alien gemäß den ihnen erteil­ten Anweisun­gen so, dass sie nicht beschädigt wer­den.

Im Falle des Ver­lusts der Unter­stützung durch einen Teil­nehmer ist PLAYPASS nicht an eine Verpflich­tung zur Rück­er­stat­tung wed­er an den Organ­isator noch an den Teil­nehmer gebun­den.

Für den Fall, dass ein Teil­nehmer auf Wun­sch des Ver­anstal­ters ein virtuelles Kon­to ein­gerichtet hat, ist es jedoch möglich, einen zweit­en Sup­port mit der gle­ichen Anzahl von Val­ue Units zu erteilen, wie der erste, der zuvor deak­tiviert wurde. Um das erste Medi­um zu deak­tivieren, muss es ein mit dem Inter­net ver­bun­denes Gerät kon­tak­tieren und erst dann wer­den die Medi­en deak­tiviert. So kön­nen in der Zeit zwis­chen dem Ver­lust der Unter­stützung und ihrer wirk­samen Sper­rung Wertein­heit­en ent­fer­nt wer­den, ins­beson­dere bei betrügerisch­er Nutzung der ver­lore­nen Unter­stützung. Das zweite Medi­um wird daher erst dann mit dem Sal­do der auf dem ersten Chip vorhan­de­nen Wertein­heit­en gut­geschrieben, wenn es effek­tiv ges­per­rt ist.

Da der Sup­port nicht mit einem Pass­wort oder PIN-Code arbeit­et, bleiben die Teil­nehmer bei Ver­lust oder Dieb­stahl ihres Sup­ports und ins­beson­dere bei betrügerisch­er Nutzung durch Dritte voll ver­ant­wortlich. PLAYPASS schließt daher seine volle Haf­tung im Falle ein­er betrügerischen Nutzung des Sup­ports durch eine nicht autorisierte Per­son aus. Bei Ver­lust oder Dieb­stahl wer­den die Teil­nehmer gebeten, den Ver­anstal­ter unverzüglich zu informieren, damit der Sup­port deak­tiviert wer­den kann.

Artikel 3–2 : Aktivierungskosten und Rückerstattungskosten

Im Rah­men der Umset­zung der so genan­nten “bargeld­losen” Lösung hat der Organ­isator die Möglichkeit, von PLAYPASS die Umset­zung von Aktivierungs­ge­bühren zu ver­lan­gen, die am Ende der Ver­anstal­tung nicht erstat­tet wer­den kön­nen. Die vom Ver­anstal­ter dem Teil­nehmer in Rech­nung gestell­ten und von der Anzahl der in der Anlage ver­brauch­baren Wertein­heit­en abge­zo­ge­nen Aktivierungs­ge­bühren entsprechen der Abrech­nung des dem Teil­nehmer ange­bote­nen soge­nan­nten “cash­less” Dien­stes :

 • Nutzung eines Sup­ports, der es ermöglicht, Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die später in der Anlage ver­braucht wer­den, online oder am Schal­ter zu bestellen und zu bezahlen ;
 • Erhal­tung der Unter­stützung durch den Teil­nehmer ;

Nutzen Sie die so genan­nte “bargeld­lose” Lösung, die es allen Beteiligten ermöglicht, die Fall­stricke von Tre­f­fen mit vie­len Men­schen zu ver­mei­den (Kassen­fehler, Ver­lust von Zahlungsmeth­o­d­en, Online-Überwachung des Ver­brauchs, usw.).

Eben­so kann der Organ­isator ver­lan­gen, dass die Erstat­tungskosten von den Beträ­gen abge­zo­gen wer­den, die am Ende der Ver­anstal­tung an die Teil­nehmer zurück­zuer­stat­ten sind, da die Erstat­tungsar­beit­en den Ein­satz erhe­blich­er tech­nis­ch­er und per­son­eller Ressourcen erfordern.

Die Entschei­dung, diese Kosten in Rech­nung zu stellen (Aktivierung und Erstat­tung), liegt in der alleini­gen Ver­ant­wor­tung des Ver­anstal­ters. Es sei auch daran erin­nert, dass PLAYPASS diese Gebühren nicht erhebt. Fol­glich verzichtet der Teil­nehmer unwider­ru­flich auf jeden Rück­griff auf PLAYPASS im Zusam­men­hang mit der Abrech­nung dieser Aufwen­dun­gen oder deren Erstat­tung.

Artikel 4 : “Cashless” Lösung über das Smartphone des Teilnehmers

Artikel 4–1 : Verlust des Smartphones durch einen Teilnehmer

Es sei daran erin­nert, dass der Teil­nehmer das Sorg­erecht für sein Smart­phone übernehmen muss und dass PLAYPASS in kein­er Weise für die betrügerische Nutzung eines Smart­phones durch eine unbefugte Per­son ver­ant­wortlich gemacht wer­den kann. Im Falle des Ver­lustes eines Smart­phones durch einen Teil­nehmer ist PLAYPASS nicht an eine Verpflich­tung zur Rück­er­stat­tung an den Teil­nehmer gebun­den.

Artikel 4–2 : Maximale Tragfähigkeit der Stütze

Stan­dard­mäs­sig kann die Nutzung der “Cashless”-Lösung über das Smart­phone des Teil­nehmers nicht dazu führen, dass der Teil­nehmer eine Anzahl von Ein­heit­en besitzt, die über dem Gegen­wert von 250 Euro liegt.

Es ist jedoch möglich, dass der Organ­isator mit PLAYPASS eine gerin­gere oder höhere max­i­male Ladeka­paz­ität plant.

Artikel 4–3 : Aktivierungskosten und Erstattungskosten

Wie bei der Nutzung der Medi­en kann der Organ­isator PLAYPASS auf­fordern, Aktivierungs­ge­bühren für die Nutzung der Lösung über das Smart­phone des Teil­nehmers zu erheben. Die Aktivierungs­ge­bühr wird am Ende der Ver­anstal­tung nicht zurück­er­stat­tet.

Die vom Organ­isator dem Teil­nehmer in Rech­nung gestell­ten Aktivierungs­ge­bühren wer­den von der Anzahl der in der Anlage ver­brauch­baren Wertein­heit­en abge­zo­gen und entsprechen der erneuten Rech­nungsstel­lung der ver­schiede­nen den Teil­nehmern ange­bote­nen Dien­stleis­tun­gen durch den Organ­isator, ins­beson­dere dem Nutzen der so genan­nten “bargeld­losen” Lösung, die es allen Teil­nehmern ermöglicht, die Fall­stricke bei Ver­samm­lun­gen mit vie­len Per­so­n­en (Kassen­fehler, Ver­lust von Zahlungsmit­teln, Online-Überwachung des Ver­brauchs, usw.) zu ver­mei­den.

Eben­so kann der Organ­isator ver­lan­gen, dass die Erstat­tungskosten von den Beträ­gen abge­zo­gen wer­den, die am Ende der Ver­anstal­tung an die Teil­nehmer zurück­zuer­stat­ten sind, da die Erstat­tungsar­beit­en den Ein­satz erhe­blich­er tech­nis­ch­er und per­son­eller Ressourcen erfordern.

Die Entschei­dung, diese Kosten in Rech­nung zu stellen (Aktivierung und Erstat­tung), liegt in der alleini­gen Ver­ant­wor­tung des Ver­anstal­ters. Es sei auch daran erin­nert, dass PLAYPASS diese Gebühren nicht erhebt. Fol­glich verzichtet der Teil­nehmer unwider­ru­flich auf jeden Rück­griff auf PLAYPASS im Zusam­men­hang mit der Abrech­nung dieser Aufwen­dun­gen oder deren Erstat­tung.

Artikel 5 : Unmöglichkeit der Übertragung von Werteinheiten durch die Teilnehmer zwischen ihren jeweiligen virtuellen Konten und/oder ihren jeweiligen Supports

Virtuelle Kon­ten und Sup­ports sind für jeden Teil­nehmer per­sön­lich. Diese Werkzeuge sind nur für den Kauf beim Ver­anstal­ter und nur bei diesem bes­timmt.

Virtuelle Kon­ten oder Unter­stützun­gen dür­fen in kein­er Weise für Zahlun­gen zwis­chen den Teil­nehmern ver­wen­det wer­den, ins­beson­dere nicht durch Über­tra­gung von Wertein­heit­en.

Der Trans­fer von Wertein­heit­en zwis­chen den jew­eili­gen Unter­stützun­gen der einzel­nen Teil­nehmer ist nicht möglich. Eben­so sind die Teil­nehmer nicht in der Lage, Über­weisun­gen über ihre jew­eili­gen virtuellen Kon­ten vorzunehmen, falls vorhan­den.

Artikel 6 : Änderung und Absage der Veranstaltung — Zuteilung nicht genutzter Wertanteile — Rückerstattung des Teilnehmers am Ende der Veranstaltung

Artikel 6–1 : Änderung und Stornierung einer Veranstaltung

Die Teil­nehmer wer­den über die mögliche Absage der Ver­anstal­tung, ihre Ver­schiebung oder wesentliche Änderung durch den Ver­anstal­ter oder durch PLAYPASS informiert, wenn PLAYPASS zuvor vom Ver­anstal­ter informiert wurde.

In diesem Zusam­men­hang ist es möglich, dass der Organ­isator beschließt, die Beträge zurück­zuer­stat­ten, die die Teil­nehmer vor der Ver­anstal­tung an PLAYPASS zahlen müssen.

Die Rück­er­stat­tung erfol­gt durch PLAYPASS, wenn und nur dann, wenn PLAYPASS noch über aus­re­ichende Sum­men ver­fügt, um mit der Rück­er­stat­tung fortz­u­fahren, da daran erin­nert wird, dass PLAYPASS den Verkauf von Waren und Dien­stleis­tun­gen an die Teil­nehmer nur in dem Umfang gewährleis­tet, in dem sie vom Ver­anstal­ter aus­ge­führt wer­den.

Mit der Nutzung des PLAY­PASS-Ser­vice erk­lärt der Teil­nehmer aus­drück­lich, dass er auf einen Rück­griff gegen PLAYPASS zur Kosten­er­stat­tung aus­drück­lich verzichtet. PLAYPASS wird jedoch alles in sein­er

Macht Ste­hende tun, damit die Teil­nehmer vom Ver­anstal­ter eine Rück­er­stat­tung erhal­ten.
Es wird daran erin­nert, dass jede Entschei­dung, eine Ver­anstal­tung abzusagen, zu ver­schieben oder zu ändern, in der alleini­gen Ver­ant­wor­tung des Ver­anstal­ters liegt und dass PLAYPASS diese nicht erset­zen kann.

In jedem Fall kann PLAYPASS nicht für die Rück­er­stat­tung von Geräten haft­bar gemacht wer­den, die sich aus ein­er Nach­ladung am Schal­ter ergeben.

Artikel 6–2 : Wahl des Veranstalters bezüglich ungenutzter Value Units

Es liegt im alleini­gen Ermessen des Ver­anstal­ters, die Zuteilung der nicht genutzten Wertein­heit­en am Ende der Ver­anstal­tung festzule­gen. Gemäß dieser Richtlin­ie kön­nen die Teil­nehmer die Rück­er­stat­tung dieser Wertein­heit­en ver­lan­gen, den Rest­be­trag an den Organ­isator oder möglicher­weise an eine Part­neror­gan­i­sa­tion spenden, diese Wertein­heit­en für die nächste(n) Veranstaltung(en) dieses Organ­isators auf­be­wahren, usw.

Die Teil­nehmer wer­den gebeten, sich direkt mit dem Ver­anstal­ter in Verbindung zu set­zen, ins­beson­dere auf jedem Kom­mu­nika­tion­s­medi­um des Ver­anstal­ters (z.B. Ver­anstal­tungsweb­site, mobile Anwen­dung der Ver­anstal­tung, Anzeige in der Ver­anstal­tungsan­lage, usw.), um zu über­prüfen, was vom Ver­anstal­ter geplant wurde, ins­beson­dere hin­sichtlich eines möglichen Rück­er­stat­tungsver­fahrens für die Ver­anstal­tung, an der sie teil­nehmen.

Die Teil­nehmer ent­binden PLAYPASS von jeglich­er Ver­ant­wor­tung für eine etwaige Rück­er­stat­tung, die nur eine Option und keine geset­zlich vorgeschriebene Verpflich­tung bleibt, wobei die Verkäufe aus den Umlade­vorgän­gen per­fekt sind und die an PLAYPASS und/oder den Organ­isator gezahlten Beträge wed­er rechtlich noch rechtlich Anzahlun­gen oder Ein­la­gen sind, die es ein­er der Parteien ermöglichen, sich zurück­zuziehen. Es liegt daher in der Ver­ant­wor­tung des Teil­nehmers, entsprechend den Waren und Dien­stleis­tun­gen, die er tat­säch­lich im Ver­anstal­tungs­ge­häuse zu ver­brauchen beab­sichtigt, umzu­laden, wobei jede Zahlung als endgültig gilt.

Artikel 6–2‑1 : Rück­er­stat­tung der Teil­nehmer am Ende der Ver­anstal­tung

Die Rück­er­stat­tung der Teil­nehmer am Ende der Ver­anstal­tung liegt im Ermessen des Ver­anstal­ters. Im Rah­men eines Rück­er­stat­tungsver­fahrens fol­gt PLAYPASS nur der vom Ver­anstal­ter fest­gelegten Posi­tion.

Im Falle ein­er Rück­er­stat­tung kön­nen somit Teil­nehmer, die am Ende der Ver­anstal­tung nicht alle auf ihrem Sup­port reg­istri­erten Val­ue Units genutzt haben und deren Sup­port einen Sal­do von min­destens 0,5 Euro aufweist, unter den nach­fol­gend beschriebe­nen Bedin­gun­gen erstat­tet wer­den.

Artikel 6–2‑2 : Rück­er­stat­tung der Teil­nehmer am Schal­ter

Die Rück­er­stat­tung der Teil­nehmer durch den Ver­anstal­ter erfol­gt grund­sät­zlich durch PLAYPASS im Namen und im Namen des Ver­anstal­ters über das virtuelle Kon­to. Der Ver­anstal­ter kann jedoch am Schal­ter im Ver­anstal­tungs­ge­häuse eine Rück­er­stat­tung ver­lan­gen.

In diesem Zusam­men­hang müssen die Teil­nehmer ihre Unter­stützung an einen Schal­ter brin­gen. Der Organ­isator ist allein ver­ant­wortlich für den Betrag, der den noch auf der Unter­stützung reg­istri­erten Val­ue Units entspricht.

Der Sup­port und gegebe­nen­falls das virtuelle Kon­to des Teil­nehmers wer­den von diesem Betrag abge­zo­gen.

Artikel 6–2‑3 : Ein­rich­tung eines virtuellen Kon­tos für die Rück­er­stat­tung

PLAYPASS kann Rück­er­stat­tun­gen nur an Teil­nehmer vornehmen, die ein virtuelles Kon­to erstellt haben. Teil­nehmer, die kein virtuelles Kon­to erstellt haben, müssen ein virtuelles Kon­to erstellen, um eine Rück­er­stat­tung bei PLAYPASS beantra­gen zu kön­nen.

Artikel 6–2‑4 : Antrag auf Rück­er­stat­tung

Jed­er Erstat­tungsantrag eines Teil­nehmers muss PLAYPASS inner­halb von höch­stens 7 Tagen nach Ende der Ver­anstal­tung oder gegebe­nen­falls inner­halb ein­er zuvor zwis­chen dem Organ­isator und PLAYPASS vere­in­barten und vom Organ­isator den Teil­nehmern mit­geteil­ten Frist erre­ichen.

Um die Rück­er­stat­tung zu erhal­ten, muss der Teil­nehmer nach Wahl des Ver­anstal­ters entwed­er seine Bankverbindung (RIB/IBAN) oder seine Kred­itkarten­num­mer angeben, die in der gle­ichen Währung sein muss wie die der von ihm durchge­führten Umladun­gen und deren Hold­ingge­sellschaft in der­sel­ben Banken­zone (z.B. SEPA-Zone für die Euro­zone und den Euro) liegt.

PLAYPASS erstat­tet den Teil­nehmern inner­halb von 30 Tagen nach Ende der Ver­anstal­tung, sofern die Ver­füg­barkeit für die Rück­er­stat­tung aus­re­ichend ist und der Betrag des Rück­er­stat­tungsantrags des Teil­nehmers den online wieder­aufge­lade­nen Betrag nicht über­steigt. Es sei darauf hingewiesen, dass PLAYPASS nicht aus eige­nen Mit­teln, son­dern nur mit den Mit­teln, die ihm für Online-Reloads zur Ver­fü­gung ste­hen, die an den Organ­isator gezahlt wer­den sollen, erstat­tet.

Falls erforder­lich und unter dem gle­ichen Vor­be­halt, kann der Erstat­tungszeitraum auf Antrag des Ver­anstal­ters ver­längert wer­den. PLAYPASS fordert die Teil­nehmer daher auf, sich mit dem Organ­isator in Verbindung zu set­zen, um Infor­ma­tio­nen über Erstat­tungs­fris­ten zu erhal­ten.

Artikel 6–2‑5 : Spende

Sofern die vom Organ­isator fest­gelegte Frist für die Beantra­gung der Erstat­tung über­schrit­ten wird, entspricht das Fehlen eines Erstat­tungsantrags ein­er Spende des Teil­nehmers an den Organ­isator, die dem Teil­nehmer voll­ständig bekan­nt ist.

Die Annahme dieser Klausel ist für den Abschluss dieses Ver­trages entschei­dend. Der Teil­nehmer erk­lärt in voller Ken­nt­nis der Sach­lage, dass er am Ende der Ver­anstal­tung noch verbleibende, auf sein­er Unter­stützung reg­istri­erte Wertein­heit­en spenden möchte, für die er inner­halb der vom Ver­anstal­ter geset­zten Frist keinen Erstat­tungsantrag gestellt hat.

Artikel 7 : Aussetzung des Dienstes bei berechtigten Zweifeln

PLAYPASS behält sich das Recht vor, die Aus­führung ein­er Transak­tion im Falle berechtigter Zweifel zu ver­weigern. Zu den abgedeck­ten Transak­tio­nen gehören Rück­er­stat­tun­gen an die Teil­nehmer oder bes­timmte Nach­lade­vorgänge. PLAYPASS kann ins­beson­dere ablehnen :

 • Im Zweifels­fall beste­ht eine Bes­tim­mung auf dem Bankkon­to des Teil­nehmers, der eine Fer­nau­fladung durch­führen möchte ;
 • Im Falle eines Hard­warefehlers (z.B. falsche Iden­ti­fika­toren, ungültiges Ein­mal­pass­wort) ;
 • Im Falle ein­er geset­zlichen oder reg­u­la­torischen Verpflich­tung ;
 • Im Falle eines Erstat­tungsantrags auf ein Bankkon­to, dessen Hold­ingge­sellschaft ihren Sitz außer­halb des EWR hat, oder im Falle eines Erstat­tungsantrags auf ein Bankkon­to, das nicht das­jenige ist, das der Teil­nehmer bei der Ein­rich­tung seines virtuellen Kon­tos reg­istri­ert hat ;
 • Im Falle von Zweifeln an dem Unternehmen, das die Mit­tel erhält, oder der Per­son, die den Abschluss ein­er Transak­tion beantragt. Es sei daran erin­nert, dass der Dienst nicht für betrügerische Zwecke, Betrug oder Geld­wäsche ver­wen­det wer­den darf.

Für den Fall, dass PLAYPASS sich aus irgen­deinem Grund weigert, eine Oper­a­tion durchzuführen, informiert es den Organ­isator und den Teil­nehmer auf irgen­deine Weise inner­halb von 2 Werk­ta­gen ab dem Tag, an dem es die Entschei­dung getrof­fen hat, die Oper­a­tion abzulehnen.

Artikel 8 : Haftungsausschluss

Es sei daran erin­nert, dass PLAYPASS im Rah­men der Umset­zung des Dien­stes als Dien­stleis­ter des Ver­anstal­ters und auf Anweisung des Ver­anstal­ters auftritt.

Der Organ­isator verpflichtet sich, im Rah­men der von PLAYPASS durchge­führten Über­prü­fungsver­fahren alle Doku­mente zu übersenden, die die Real­ität der Ver­anstal­tung und die Ern­sthaftigkeit des Organ­isators bele­gen : Mietver­trag, Alko­hol­lizenz, präfek­torale Genehmi­gung, KBI-Auszug, Nach­weis des Wohn­sitzes des Ver­ant­wortlichen oder des Ausweis­es des Organ­isators usw.

PLAYPASS kann daher in kein­er Weise haft­bar gemacht wer­den :

 • Eine Unzulänglichkeit des Dien­stes für die Bedürfnisse des Ver­anstal­ters ;
 • Stornierung, Ver­schiebung oder wesentliche Änderung der Ver­anstal­tung, wobei diese Entschei­dun­gen in der Ver­ant­wor­tung des Ver­anstal­ters liegen, PLAYPASS kann diese nicht erset­zen ;
  Eine schlechte oder nicht vorhan­dene Mit­teilung des Ver­anstal­ters über das Funk­tion­ieren des Dien­stes und die gewählten Optio­nen, ins­beson­dere im Hin­blick auf die Erstat­tungspoli­tik (keine Erstat­tung, Erstat­tungs­fris­ten, usw.) ;
 • Eine Unfähigkeit des Ver­anstal­ters, Erstat­tun­gen zu leis­ten : PLAYPASS wird sein Möglich­stes tun, um sicherzustellen, dass der Organ­isator die von ihm zuge­sagten Erstat­tun­gen leis­tet. PLAYPASS kann es jedoch nicht erset­zen, und die Teil­nehmer haben keinen direk­ten Anspruch auf Ver­w­er­tung gegen PLAYPASS ;
 • All­ge­mein­er gesagt, die ord­nungs­gemäße Durch­führung der Ver­anstal­tung und die ord­nungs­gemäße Erfül­lung der Verpflich­tun­gen des Ver­anstal­ters, ins­beson­dere im Hin­blick auf seine Verpflich­tun­gen aus dem Betrieb des Dien­stes ;
 • Die notwendi­gen Ver­wal­tungs- und Steuerver­fahren sowie die Zahlung aller damit ver­bun­de­nen Steuern und Abgaben, für die der Ver­anstal­ter ver­ant­wortlich ist.

Artikel 9 : Widerrufsrecht

Da sich die vom Ver­anstal­ter erbrachte Leis­tung auf eine zu einem bes­timmten Zeit­punkt oder Zeitraum zu erbrin­gende Freizeitbeschäf­ti­gung bezieht, haben die Teil­nehmer kein Wider­ruf­s­recht im Zusam­men­hang mit der Nutzung des Dien­stes.

Artikel 10 : Höhere Gewalt

Es sei daran erin­nert, dass PLAYPASS alle tech­nis­chen Vor­rich­tun­gen ver­wen­det, die derzeit vernün­ftiger­weise ver­wen­det wer­den kön­nen, um die Kon­ti­nu­ität seines Dien­stes zu gewährleis­ten, und PLAYPASS kann nicht haft­bar gemacht wer­den, wenn sein Serv­er oder der Serv­er oder die Serv­er, auf denen die für den Betrieb des Dien­stes erforder­lichen Dat­en gespe­ichert sind, aus Grün­den höher­er Gewalt nicht ver­füg­bar waren, wie beispiel­sweise Aus­fall des öffentlichen Strom­net­zes, Streiks, Stürme, Kriege, Erd­beben, Aus­fall des öffentlichen Telekom­mu­nika­tion­snet­zes, Aus­fall der Inter­netverbindung durch öffentliche und pri­vate Betreiber, auf die PLAYPASS angewiesen ist.

Die Verpflich­tun­gen von PLAYPASS wer­den während des Ereigniss­es, das einen Fall höher­er Gewalt darstellt, aus­ge­set­zt, und die Aus­set­zung der Verpflich­tun­gen kann unter keinen Umstän­den zu ein­er Haf­tung für die Nichter­fül­lung der betr­e­f­fend­en Verpflich­tung führen oder Schaden­er­satz oder Strafen für Ver­spä­tun­gen ein­leit­en.
Diese Klausel gilt als wesentlich und bes­timmt die Zus­tim­mung von PLAYPASS.

Artikel 11 : Unvorhersehbar

Die Parteien verpflicht­en sich, ihre Verpflich­tun­gen auch dann zu erfüllen, wenn der Ver­tragssal­do durch Umstände gestört wird, die zum Zeit­punkt des Ver­tragsab­schlusses unvorherse­hbar waren, auch wenn sich ihre Leis­tung als zu kost­spielig erweisen würde, und alle wirtschaftlichen und finanziellen Fol­gen zu tra­gen.

Artikel 12 : Geltendmachung in Form von Sachleistungen und proportionale Senkung des Preises

Die Parteien vere­in­baren, dass die säu­mige Partei im Falle ein­er Ver­let­zung ihrer Verpflich­tun­gen durch eine der Parteien nicht die Zwangsvoll­streck­ung ver­lan­gen kann.

Im Falle eines Ver­stoßes ein­er der Ver­tragsparteien gegen ihre Verpflich­tun­gen kann die Ver­tragspartei, die Opfer der Nichter­fül­lung ist, die Verpflich­tung nicht selb­st von einem Drit­ten auf Kosten der säu­mi­gen Ver­tragspartei erfüllen lassen. Der Gläu­biger der Verpflich­tung kann jedoch vor Gericht ver­lan­gen, dass die säu­mige Partei die für die Erfül­lung erforder­lichen Beträge vorschießt.

Die Ver­tragspartei, die Opfer der Nichter­fül­lung ist, kann im Falle der Nichter­fül­lung ein­er der der der anderen Ver­tragspartei obliegen­den Verpflich­tun­gen die Beendi­gung des Ver­trags nach den im Artikel “Beendi­gung des Ver­trags” fest­gelegten Ver­fahren ver­lan­gen.

Darüber hin­aus verzicht­en die Parteien auf das Recht, bei unvoll­ständi­ger Erfül­lung der Verpflich­tung eine anteilige Preis­min­derung zu ver­lan­gen.

Artikel 13 : Erinnerung an die wesentlichen Merkmale von Telekommunikationsnetzen — Unterbrechung der Dienste

Der Teil­nehmer fühlt sich voll­ständig über die mit der Nutzung von Telekom­mu­nika­tion­snet­zen ver­bun­de­nen Risiken informiert, auch wenn PLAYPASS alle Sicher­heits­stan­dards ver­wen­det, die ein hohes Maß an Sicher­heit und Zuver­läs­sigkeit gewährleis­ten kön­nen (https, ssl-Zer­ti­fikat, usw.).

Es sei daran erin­nert, dass die Datenüber­tra­gung über Kom­mu­nika­tion­snet­ze nur von ein­er rel­a­tiv­en tech­nis­chen Zuver­läs­sigkeit prof­i­tiert :

 • Im Inter­net zirkulierende Dat­en sind nicht gegen eine mögliche Verun­treu­ung geschützt ;
 • Die Bere­it­stel­lung von Soft­ware, die mit Kom­mu­nika­tion­snet­zen ver­bun­den ist, kann dem Ein­drin­gen unbefugter Drit­ter und Com­pu­t­er­de­lik­ten aus­ge­set­zt sein ;
 • Die tech­nis­chen Kapaz­itäten der Net­ze sind so bemessen, dass an eini­gen Stellen und zu bes­timmten Tageszeit­en der Inter­net­zu­gang gesät­tigt sein kann (schlechte Tele­fon­verbindung, unzure­ichen­des Modem, unzure­ichende Band­bre­ite, unzure­ichende Nodesät­ti­gung, usw.).

Infolgedessen und in voller Ken­nt­nis der PLAYPASS Ser­vices verzichtet der Teil­nehmer auf die Haf­tung von PLAYPASS im Zusam­men­hang mit einem der oben genan­nten Sachver­halte oder Ereignisse.

Es wird auch daran erin­nert, dass der PLAYPASS-DIENST Unter­brechun­gen unter­liegen kann, die für das ord­nungs­gemäße Funk­tion­ieren des Dien­stes erforder­lich sind, ins­beson­dere aus Grün­den der Wartung, Sicher­heit oder Spe­icherver­wal­tung. Im Falle ein­er plan­mäßi­gen Unter­brechung der Dien­ste verpflichtet sich PLAYPASS, alles in ihrer Macht Ste­hende zu tun, um diese Wartungsar­beit­en so zu pla­nen, dass sie außer­halb der nor­malen Betrieb­szeit­en des Dien­stes und sein­er Erre­ich­barkeit für die Teil­nehmer und den Ver­anstal­ter (d.h. in der Regel nachts, nach der Ver­anstal­tung) stat­tfind­en, um ihre Auswirkun­gen auf die Erre­ich­barkeit des Dien­stes zu min­imieren. PLAYPASS haftet nicht für eine unge­plante und nicht fehler­hafte Unter­brechung des Betriebs. Im Falle eines solchen Fall­es höher­er Gewalt verpflichtet sich PLAYPASS, alles Mögliche zu tun, um die Dien­ste so schnell wie möglich wieder­herzustellen.

Der Teil­nehmer verpflichtet sich in gle­ich­er Weise, PLAYPASS zu informieren, wenn er von ein­er Fehlfunk­tion der PLAYPASS Ser­vices Ken­nt­nis erlangt oder fest­stellt.

Artikel 14 : Informatik und Freiheiten

Die von den Teil­nehmern zur Ver­fü­gung gestell­ten per­so­n­en­be­zo­ge­nen Dat­en wer­den nur zum Zwecke der Nutzung des Dien­stes zur Ver­fü­gung gestellt. Diese Infor­ma­tio­nen ermöglichen es PLAYPASS, die Teil­nehmer im Falle eines Rück­er­stat­tungsantrags oder im Falle ein­er Stornierung oder Änderung von Datum, Uhrzeit oder Ort ein­er Ver­anstal­tung, für die sich die Teil­nehmer angemeldet haben, zu kon­tak­tieren.

Gemäß den Artikeln 5 und 8 des Bun­des­daten­schutzge­set­zes (BDSG) und der All­ge­meinen Daten­schutzverord­nung (DDR) haben Sie das Recht, jed­erzeit auf alle Ihre per­so­n­en­be­zo­ge­nen Dat­en zuzu­greifen, diese zu berichti­gen, abzulehnen, zu löschen und zu über­mit­teln, und zwar schriftlich, per Post und durch Nach­weis Ihrer Iden­tität gegenüber :

PLAYPASS — 10 Rue Morice – 92110 Clichy.

Die Teil­nehmer kön­nen auch der Ver­wen­dung ihrer Kon­tak­t­dat­en wider­sprechen, wenn ihnen von PLAYPASS ein Ange­bot unter­bre­it­et wird.

Durch die Vali­dierung dieser AGB stim­men die Teil­nehmer zu, dass PLAYPASS ihre per­so­n­en­be­zo­ge­nen Dat­en an den Organ­isator weit­ergeben kann. Es sei daran erin­nert, dass es der Organ­isator ist, der PLAYPASS über die Dat­en informiert, die er erhal­ten möchte. Jede Nutzung des Dien­stes stellt daher eine Anerken­nung der Über­mit­tlung der dem Ver­anstal­ter zur Ver­fü­gung gestell­ten Infor­ma­tio­nen dar. In Übere­in­stim­mung mit den geset­zlichen Bes­tim­mungen ist die Über­mit­tlung von Dat­en für das ord­nungs­gemäße Funk­tion­ieren des Dien­stes erforder­lich. Diese Dat­en kön­nen an alle PLAY­PASS-Part­ner über­mit­telt wer­den, die für die Aus­führung, Ver­ar­beitung, Ver­wal­tung und das ord­nungs­gemäße Funk­tion­ieren des Dien­stes ver­ant­wortlich sind.

Daher kann PLAYPASS nicht für die Ver­wen­dung dieser Dat­en ver­ant­wortlich gemacht wer­den.

Artikel 15 : Intellektuelles Eigentum

Der Inhalt der PLAY­PASS-Web­site ist Eigen­tum von PLAYPASS und seinen Part­nern und ist durch franzö­sis­che und inter­na­tionale Geset­ze über geistiges Eigen­tum geschützt.

Jede voll­ständi­ge oder teil­weise Vervielfäl­ti­gung dieser Inhalte ist streng­stens ver­boten und kann eine Ver­let­zung des Urhe­ber­rechts darstellen.

Darüber hin­aus behält sich PLAYPASS das Eigen­tum an allen geisti­gen Eigen­tum­srecht­en an Fotos, Präsen­ta­tio­nen, Stu­di­en, Zeich­nun­gen, Mod­ellen, Pro­to­typen usw. vor, die zum Zwecke der Erbringung des Dien­stes erstellt wur­den. Der Teil­nehmer verzichtet daher ohne die aus­drück­liche, schriftliche und vorherige Genehmi­gung von PLAYPASS auf die Vervielfäl­ti­gung oder Ver­w­er­tung dieser Stu­di­en, Zeich­nun­gen, Mod­elle und Pro­to­typen usw., die von einem finanziellen Beitrag abhängig gemacht wer­den kön­nen.

Artikel 16 : Rücktritt vom Vertrag — Vertragsfehler

Es sind keine Lösungs­fälle geplant :

 • Über­höhter Preis ;
 • Uner­wartet ;
 • Höhere Gewalt.

 

Die Kündi­gung des Ver­trages kann daher nur bei nachgewiesen­em Ver­schulden der einen oder anderen Partei aus­ge­sprochen wer­den, wobei davon aus­ge­gan­gen wird, dass ins­beson­dere die fol­gen­den Tat­sachen Grund zur Kündi­gung sind :

 • Auftreten ein­er unbezahlten Schuld ;
 • Nutzung des Dien­stes durch den Teil­nehmer außer­halb der Bedin­gun­gen dieser Nutzungs­be­din­gun­gen (Betrug, Geld­wäsche, usw.).

Es wird aus­drück­lich darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss über die Nichter­fül­lung der Verpflich­tun­gen durch eine Partei automa­tisch, die Auf­forderung, die sich auss­chließlich aus der Nichter­fül­lung der Verpflich­tung ergibt, ohne Vor­ladung oder For­mal­itäten erfol­gt.

Artikel 17 : Allgemeine Bestimmungen

Zwis­chen den Parteien wird aus­drück­lich vere­in­bart, dass der Schuld­ner ein­er Zahlungsverpflich­tung aus dieser Vere­in­barung durch die bloße Ger­ingfügigkeit der Verpflich­tung wirk­sam in Verzug gerät.
Da die zwis­chen den Parteien seit Abschluss des Ver­trages und bis zu sein­er Beendi­gung aus­ge­tauscht­en Dien­stleis­tun­gen nüt­zlich waren, wie und wann der Ver­trag gegen­seit­ig aus­ge­führt wird, wer­den sie keine Rück­er­stat­tung für den Zeitraum vor der let­zten nicht erhal­te­nen Dien­stleis­tung bewirken.

In jedem Fall kann die geschädigte Partei eine Schaden­er­satzk­lage ein­re­ichen.

Artikel 18 : Anwendbares Recht — Sprache

Diese AGBs und die daraus resul­tieren­den Geschäfte unter­liegen dem europäis­chen Recht.

Diese AGBs sind auf Franzö­sisch ver­fasst. Wer­den sie in eine oder mehrere Fremd­sprachen über­set­zt, so ist im Stre­it­fall allein der franzö­sis­che Text maßgebend.

Artikel 19 : Streitigkeiten

Alle Stre­it­igkeit­en, die sich aus den nach diesen AGB abgeschlosse­nen Geschäften über ihre Gültigkeit, Ausle­gung, Aus­führung, Beendi­gung, Fol­gen und Kon­se­quen­zen und deren Fol­gen ergeben kön­nen, die zwis­chen PLAYPASS und dem Teil­nehmer nicht beigelegt wer­den kon­nten, sind den zuständi­gen Gericht­en nach den all­ge­meinen Rechts­be­din­gun­gen vorzule­gen.

Der Teil­nehmer wird darauf hingewiesen, dass er im Stre­it­fall auf jeden Fall auf die kon­ven­tionelle Medi­a­tion oder auf eine alter­na­tive Stre­it­bei­le­gungsmeth­ode (z.B. Schlich­tungsver­fahren) zurück­greifen kann.

Im Falle von Stre­it­igkeit­en mit einem Organ­isator kann unser Kun­den­di­enst per E‑Mail kon­tak­tiert wer­den : support@weezevent.com.

Artikel 20 : Vorvertragliche Informationen — Akzeptanz des Teilnehmers

Der Teil­nehmer nimmt zur Ken­nt­nis, dass er vor Ver­tragsab­schluss und vor jedem Umladen in ver­ständlich­er und ver­ständlich­er Form über diese AGB und alle fol­gen­den Infor­ma­tio­nen informiert wurde :

 • Die wesentlichen Merk­male der Dien­ste unter Berück­sich­ti­gung des ver­wen­de­ten Kom­mu­nika­tion­s­mit­tels und des betr­e­f­fend­en Dien­stes ;
 • Der Preis der Dien­ste und die damit ver­bun­de­nen Kosten wer­den daran erin­nert, dass der genan­nte Dienst den Teil­nehmern nicht von PLAYPASS in Rech­nung gestellt wird und dass der Preis der vom Ver­anstal­ter ange­bote­nen Waren und Dien­stleis­tun­gen in der Ver­anstal­tungsan­lage und/oder auf allen Kom­mu­nika­tion­s­me­di­en des Ver­anstal­ters ver­füg­bar ist ;
 • In Erman­gelung ein­er sofor­ti­gen Erfül­lung des Ver­trages das Datum oder die Frist, bis zu der sich der Auf­trag­nehmer verpflichtet, die bestell­ten Leis­tun­gen zu erbrin­gen ;
 • Infor­ma­tio­nen über die Iden­tität des Auf­trag­nehmers, seine postal­is­chen, tele­fonis­chen und elek­tro­n­is­chen Kon­tak­t­dat­en sowie seine Aktiv­itäten, sofern nicht aus dem Kon­text ersichtlich ;
 • Infor­ma­tio­nen über geset­zliche und ver­tragliche Garantien und deren Umset­zung ;
 • Die Funk­tion­al­itäten dig­i­taler Inhalte und gegebe­nen­falls ihre Inter­op­er­abil­ität ;
 • Die Möglichkeit, im Stre­it­fall die kon­ven­tionelle Medi­a­tion zu nutzen ;
 • Infor­ma­tio­nen über das Wider­ruf­s­recht (Exis­tenz, Bedin­gun­gen, Fris­ten, Modal­itäten für die Ausübung dieses Rechts und Stan­dard- Wider­rufs­for­mu­lar), Kündi­gungsmodal­itäten und andere wichtige Ver­trags­be­din­gun­gen ;
 • Akzep­tierte Zahlungsmeth­o­d­en.

Der Teil­nehmer erk­lärt, dass er diese AGB voll­ständig und voll­ständig akzep­tiert und verzichtet ins­beson­dere auf das Recht, sich auf wider­sprüch­liche Doku­mente zu berufen, die gegen den Dien­stleis­ter nicht durch­set­zbar sind.

PLAYPASS ist eine Fir­ma, das Ver­anstal­tern eine CASH­LESS-Lösung für ihre Ver­anstal­tun­gen anbi­etet.

Name: PLAYPASS NV
Haupt­sitz: Lange Gasthuis­straat 29–31, 2000 Antwer­pen
Kor­re­spon­denz: 10 Rue Morice – 92110 Clichy
Geset­zlich­er Vertreter: Pierre-Hen­ri DEBALLON
Her­aus­ge­ber: Pierre-Hen­ri DEBALLON
PLAYPASS.com-Website-Host: AMAZON
Aktienkap­i­tal: €276 708
IDE / UID: BE0501728738

Laat­ste update: 18 augus­tus 2021

nieuwsbrief-succes