Wettelijke bepalingen

PUBLICATIE

Deze web­site is eigen­dom van WEEZEVENT SAS
Struc­tu­ur: SAS
Kap­i­taal: 72.212,00 euro
Bedri­jf­s­reg­is­tratie: Dijon 503 715 401 — Inschri­jv­ingsnum­mer 2008 B 368
SIRET-num­mer: 503 715 401 00017
Intra­com­mu­nau­taire btw: FR93503715401
Maatschap­pelijke zetel: 14 rue de l’Est — 21000 DIJON, Frankrijk
Postadres: 10 Rue Morice – 92110 Clichy
Tele­foon­num­mer: + 33 (0)1 86 65 24 00
E‑mail: contact@weezevent.com
DPO: dpo@weezevent.com
Ver­ant­wo­ordelijke voor de pub­li­catie: Pierre-Hen­ri DEBALLON

TECHNOLOGIELEVERANCIER (HOST)

Host: Ama­zon Web Ser­vices LLC
Bedri­jf­s­naam: Ama­zon CS Ire­land Ltd
https://aws.amazon.com/
Unit 27 — 6400 Cork Air­port Busi­ness Park — Kin­sale Road — Ier­land

nieuwsbrief-succes