Maak contact met uw publiek

Communiceer de juiste boodschap op elk moment van uw evenement om uw prestaties te optimaliseren.

Neem contact op met ons verkoopteam

Bespaar kostbare tijd.

Ver­spil geen tijd meer aan het exporteren en importeren van uw lijsten met con­tact­per­so­n­en in uw mar­ket­ing­tools. Alle gegevens in de oplossin­gen van Weezevent wor­den automa­tisch gesyn­chro­niseerd en bijgew­erkt — u hoeft ze alleen maar te gebruiken!

Begin nu
 • Segmenteer uw doelgroepen.

  Creëer manuele of dynamis­che seg­menten om de doel­groep van uw keuze aan te spreken, of het nu uw volledi­ge data­base is, diege­nen die nog tick­ets moeten kopen, diege­nen van wie de tick­ets ges­cand zijn, diege­nen zon­der cash­less account, of bezoek­ers van uw vorige evenementen. 

 • Maak op maat gemaakte berichten.

  Ontwerp een­voudig bericht­en die uw merkima­go weer­spiege­len met behulp van onze intuïtieve drag-and-drop edi­tor. Sla uw e‑mailsjablonen op om ze direct toe te passen op de inhoud van uw toekom­stige campagnes. 

 • Stuur gerichte campagnes.

  Creëer onmid­del­lijke, automa­tis­che cam­pagnes of plan een datum voor het verzen­den van uw geper­son­aliseerde bericht­en, waaron­der aankondigin­gen van dien­stregelin­gen, openin­gen van tick­et­ser­vices, algemene infor­matie, uitn­odigin­gen om cashloze rekenin­gen op te waarderen, enzovoort. 

Neem de beste beslissingen.

Volg de presta­ties van elke cam­pagne in real­time via uw dash­board. Bek­ijk de impact van uw acties op uw verkoop en bek­ijk het aan­tal geopende en gek­lik­te e‑mails, het aan­tal fouten, het aan­tal uit­geschreven gebruik­ers en het spam­per­cent­age. Ont­dek wie uw meest betrokken doel­groepen zijn en leer van uw meest effec­tieve campagnes.

Begin nu
 • Automatiseer en verkoop meer.

  Plan uw com­mu­ni­cati­esce­nar­i­o’s op voor­hand in func­tie van de acties van uw pub­liek. Con­fig­ureer een­voudig de regels en voor­waar­den voor het ver­s­turen van geïn­di­vid­u­aliseerde bericht­en naar uw con­tact­per­so­n­en. Maak het uzelf gemakke­lijk door al uw com­mu­ni­catie in een paar klikken te automatiseren! 

 • Betrek en behoud uw publiek.

  Dankz­ij de automa­tis­che syn­chro­nisatie van de oplossin­gen van Weezevent is het een­voudig om unieke pro­motiecodes aan te mak­en en ver­vol­gens te kop­pe­len via uw tick­et­ingsys­teem. Prof­i­teer van cash­less betalin­gen door automa­tisch spe­ciale acties te activ­eren voor uw deel­ne­mers wan­neer zij hun reken­ing opwaarderen of de actie van uw keuze uitvoeren! 

Segmenteer uw doelgroepen.

Is uw tick­et­ingsys­teem nog niet online? Inte­greer de Weez­Tar­get reg­is­tratiemod­ule een­voudig in uw web­site en haal de e‑mailadressen, voor- en achter­na­men van uw toekom­stige deel­ne­mers op, en alle andere infor­matie die u over hen nodig hebt. Uw con­tacten wor­den gesyn­chro­niseerd, samengevoegd en geac­tu­aliseerd — u hoeft alleen nog maar uw bericht­en over te bren­gen aan de doel­groepen van uw keuze.

Begin nu
 • Privéverkopen.

  Voer spe­ciale trans­ac­ties uit met uw part­ners dankz­ij unieke codes. Autoriseer tick­e­taankopen aan een voorge­s­e­lecteerde groep con­tacten met een spe­ciale ticketprijs. 

 • Neem een voorsprong.

  Richt u van het ene even­e­ment naar het andere en betrek uw pub­liek op basis van gedrag in het verleden. Iden­ti­ficeer uw meest betrokken fans en creëer aangepaste mar­ketingac­tiviteit­en om uw presta­ties te optimaliseren. 

Kozen al voor