Focus goed, telkens weer!

Marketing & CRM

Verbind al uw evenementgegevens met één klik op de knop om uw bezoekers te betrekken en uw inkomsten te verhogen.

Neem contact op met het verkoopteam

Meer dan een e‑mailingtool, een actietool!

Weez­Tar­get brengt alle func­ties samen in een enkele tool om op elk moment tij­dens uw even­e­ment gemakke­lijk te com­mu­niceren met uw publiek:

 • Real-time syn­chro­nisatie van tick­et­ing, toe­gang en cash­less gegevens.
 • Pro­gram­mer­ingen automa­tis­er­ing van uw cam­pagnes op voorhand.
 • Presta­tiemon­i­tor­ing via uit­ge­brei­de dashboards.
 • Automa­tis­che actu­al­isatie van data­bas­es met con­tact­per­so­n­en en deelnemers.
 • Per­son­al­isatie en verzend­ing van al uw marketingberichten.
 • Invo­er van gegevens van der­den en seg­men­tatie op basis van meerdere criteria.
 • Visu­al­isatie van de omzet die per cam­pagne gegenereerd is. Het meten van de presta­ties van uw mar­ket­ing­cam­pagnes is nog nooit zo een­voudig geweest!
Begin nu
weeztarget-weezevent-crm-2
 • Een professionele oplossing, beschikbaar voor iedereen.

  Met een overzichtelijke inter­face, ont­wor­pen voor alle soorten even­e­men­tor­gan­isatoren, is het creëren van geper­son­aliseerde e‑mails nog nooit zo een­voudig geweest. Uw deel­ne­mers betrekken is niet alleen voor de grote jongens! 

 • Meer verkopen, in minder tijd.

  Pro­gram­meer een­voudig uw mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiecam­pagnes. Ver­hoog de effi­ciën­tie door te focussen op doel­groepen van con­tact­per­so­n­en die automa­tisch wor­den bijgew­erkt op basis van hun gedrag. 

 • Al uw gegevens verbonden, op één plaats.

  Volg de presta­ties van uw cam­pagnes in real­time vanaf uw dash­board en vind alle gesyn­chro­niseerde activiteit­en van elke deel­ne­mer terug op hun contactblad. 

Al uw oplossingen gesynchroniseerd.

Weez­Tar­get is direct ver­bon­den met uw andere Weezevent oplossin­gen: WeezTick­et, WeezA­c­cess en Weez­Pay. Vind alle infor­matie van uw con­tacten en de geschiede­nis van activiteit­en in tick­et­ing, toe­gang en cash­less betaling.
Lever de juiste bood­schap­pen aan het juiste doelpub­liek op elk belan­grijk moment: voor, tij­dens en na uw evenement.

Neem contact op met het verkoopteam

Bied een gepersonaliseerde ervaring.

Stu­ur de bericht­en die uw con­tacten spec­i­fiek willen. Activeer uw pub­liek met een unieke ervar­ing op het meest geschik­te com­mu­ni­catiekanaal: e‑mail, sociale netwerken of mobiele meldin­gen. Per­son­aliseer elke stap in het tra­ject van uw deel­ne­mers om hun betrokken­heid en uw omzet te maximaliseren.

 

 • Uw gegevens zijn waardevol, gebruik ze!

  Organ­iseer uw con­tacten een­voudig op één plaats met real-time gesyn­chro­niseerde gebeurtenis­gegevens. Uw con­tacten wor­den bijgew­erkt en samengevoegd op het­zelfde record als ze als iden­tiek wor­den herk­end. Vind de geschiede­nis en de activiteit van elke deel­ne­mer in één klik vanu­it hun dossier! 

 • Uw contacten op één plaats. Veilig.

  Zow­el voor manuele cam­pagnes als voor geau­toma­tiseerde e‑mailscenario’s zijn al uw gegevens en die van uw deel­ne­mers bescher­md. Weez­Tar­get is een betrouw­bare en gegevens­bescher­mingscon­forme oploss­ing (AVG).

Ontwerp uw e‑mails als een pro!

Maak uw bericht­en een­voudig met onze intuïtieve drag-and-drop edi­tor. Per­son­aliseer de inhoud, het onder­w­erp en de sti­jl van uw e‑mails, die zich automa­tisch aan­passen aan elk scherm.  Voeg dynamis­che ele­menten toe zoals de voor- en achter­naam van uw con­tacten om geïn­di­vid­u­aliseerde bericht­en te communiceren.

Begin nu

In het hart van uw marketingstrategie.

Volg de presta­ties van al uw cam­pagnes vanaf een uit­ge­breid en intuïtief dash­board. Volg uw sta­tistieken in real­time en iden­ti­ficeer in één oogop­slag uw meest effec­tieve acties, om de beste mar­ket­ingbeslissin­gen te nemen.

Kozen al voor