Succes verzekerd voor uw toegang!

Toegangscontrole

Stroomlijn uw toegangen met de toegangscontrole-oplossing van Weezevent. Geschikt voor alle omstandigheden, van de eenvoudigste tot de meest complexe.

Begin nu

Volg het aantal gescande tickets, in realtime!

Verbind uw toe­gangscon­t­role-appa­ratu­ur met het Inter­net om in real time het aan­tal mensen op locatie te vol­gen en uw presta­ties te beheren, ter­wi­jl uw team op het veld gemakke­lijk zijn werk kan doen.

weezevent-wf-illu-grafana01-1900x1425
 • Controle van 10 tot 100.000 deelnemers en meer…

  Er zijn ver­schil­lende valid­er­ingsmeth­o­d­en beschik­baar, zow­el voor kleine als voor heel grote even­e­menten. Of het nu met een con­troleap­pli­catie is of met een papieren lijst, con­troleer alle tick­ets van uw deel­ne­mers met Weezevent. 

 • Piep, OK, ga maar!

  De toe­gangscon­t­role van Weezevent is ont­wor­pen om zo een­voudig en gebruiksvrien­delijk mogelijk te zijn, zon­der bij­zon­dere oplei­d­ing. Met de gratis WeezA­c­cess Mobile-app (beschik­baar op iOS en Android) of onze WeezA­c­cess Pro-ter­mi­nals kunt u uw deel­ne­mers super­snel scan­nen. Rood betekent nee, groen betekent dat u bin­nen mag! 

 • Vermijd fraude op uw evenementen.

  De toe­gangscon­t­role-oplossin­gen van Weezevent garan­deren dat nie­mand met een vals tick­et toe­gang tot uw even­e­ment kan kri­j­gen. U bepaalt het aan­tal geau­toriseerde door­gan­gen en het sys­teem doet de rest voor een totaal beveiligde toe­gang tot uw evenement. 

Betrouwbaar, zelfs bij een internetstoring.

Zodra uw toe­gangscon­troleap­pa­rat­en zijn gesyn­chro­niseerd, wor­den de gegevens lokaal op elk appa­raat opges­la­gen. Op die manier kunt u de tick­ets van uw deel­ne­mers bli­jven scan­nen, zelfs bij een netwerkstoring.

Begin nu
 • weezevent-wf-illu-accessphone

  Uw persoonlijke scanner.

  Maak van uw smart­phone een bedi­en­ing­ster­mi­nal door onze gratis WeezA­c­cess Mobile appli­catie op uw smart­phone te installeren! Beschik­baar in uw Android en iOS app store. 

 • weezevent-wf-illu-terminalaccess-1900x1425

  WeezAccess Pro, de beste controleterminal op de markt.

  Uit­gerust met een krachtige laser­scan­ner en in real time gesyn­chro­niseerd tij­dens uw even­e­ment, kunt u met de mobiele toestellen van WeezA­c­cess Pro of de vaste toestellen van Access Box de toe­gang in alle vei­ligheid en in alle sit­u­aties beheren. 

 • weezevent-wf-illu-access

  Onze Access Boxes, de toegangscontrole-oplossing voor grotere menigtes.

  Ont­dek onze toe­gangscon­t­role-appa­rat­en om een goede toe­gangsstroom te garan­deren en uw buiten­teams te opti­malis­eren. Dankz­ij hun NFC-pols­band­jes hoeven de aan­wezi­gen alleen maar de chip tegen het appa­raat te plaat­sen. Het werkt op dezelfde manier als onze andere appa­rat­en: rood betekent nee, groen betekent dat u bin­nen mag! 

 • weezevent-2018_rbar010-1000x563
 • weezevent-2018_rbar020-1000x563
 • weezevent-whf18_008-1000x667
 • weezevent-2018_cabourg-1000x1468
 • weezevent-2018_rbar041-1000x563
 • weezevent-2018_rbar120-1000x563

Kozen al voor

Klaar om uw evenement te lanceren?

Contacteer ons

 • Hoe controleer ik de e‑tickets die aan de ingang van het evenement worden getoond?

  Er zijn ver­schil­lende oplossingen

  Elk tick­et heeft een uniek num­mer dat aan een order­num­mer is gekop­peld. Con­troleer deze tick­ets met onze spe­ciale con­troleap­pa­ratu­ur of door gebruik te mak­en van onze gratis smart­phone app, beschik­baar op iOS en Android, of via onze pro­fes­sionele WeezA­c­cess pro terminals.

 • Is het mogelijk om lijsten van verkochte tickets buiten Weezevent te integreren?

  Verza­mel al uw tick­ets op een plaats

  Vul de offline gemaak­te reg­is­traties in vanu­it uw plan­ner inter­face op onze web­site. Als u uw tick­ets op andere web­sites verkoopt, kunt u ze gemakke­lijk importeren in uw Weezevent tick­et­ing ser­vice. Met slechts één lijst kunt u uw plan­ning gemakke­lijk­er online doen!

 • Hoe krijg ik toegang tot de lijst van inschrijvers?

  Gemakke­lijk en op elk moment

  U kunt de lijst van gereg­istreerde deel­ne­mers op elk moment raad­ple­gen via uw online inter­face. Zij wordt bijgew­erkt met elke nieuwe inschri­jv­ing. Indi­en u dat wenst, kunt u ze met één klik down­load­en in excel (.csv) of PDF-for­maat, zodat u uw gegevens gemakke­lijk kunt verwerken!