Kies voor de Europese leider in cashless

Cashless betaling

Een win-win formule: verbeter de ervaring van uw deelnemers en verhoog tegelijkertijd uw inkomsten!

Neem contact op met het verkoopteam
weezeventpay-bracelets

Trakteer uzelf op een alles-in-één apparaat.

De cash­less oploss­ing van Weezevent omvat vele func­tion­aliteit­en: online her­laden van de reken­ing (geïn­te­greerd op uw web­site of mobiele appli­catie), online terug­be­tal­ing, kop­pel­ing via het tick­et aan de ingang van het even­e­ment, NFC intra-site toe­gangscon­t­role, beheer van free­bies en cater­ing, beheer van spec­i­fieke groepen (VIP’s, vri­jwilligers), vooruitbestelling of Click & Col­lect.

weezevent-wf-illu-couteau-4000x3000
 • Beveilig uw cashbeheer.

  Bij een even­e­ment is cash­be­heer alti­jd een prob­leem. Met onze cash­less oploss­ing ver­min­dert u uw inza­melpun­ten, beperkt u het risi­co op dief­stal en ver­betert u dus de traceer­baarheid van uw geld.

 • Een onfeilbare inningstoestel.

  100% mobiel, water­proof, schokbestendig en autonoom: onze cash­less toestellen zijn getest om alle soorten gebruik te doorstaan, ook in moeil­ijke omstandighe­den (water, vet, enz.).

 • Een revolutie voor alle soorten evenementen.

  Gede­ma­te­ri­aliseerd betal­en is niet spec­i­fiek voor een bepaald soort even­e­ment, dankz­ij de vele func­ties en gebruiksmo­gelijkhe­den, de mogelijke appa­rat­en en media, kan het over­al wor­den gebruikt: in sta­dions, are­na’s, beurzen, enz.

Stevigheid is prioriteit!

De cash­less oploss­ing van Weezevent is ont­wor­pen om ook zon­der inter­net-netwerk te werken. Onze oploss­ing voor gede­ma­te­ri­aliseerde betalin­gen inte­greert een drievoudig vei­lighei­d­sniveau (ste­un, ter­mi­nal, sys­teem) om de bescherming van de trans­ac­ties te garan­deren. Onze ter­mi­nals zijn autonoom, zodat zij niet afhanke­lijk zijn van elek­triciteit en netwerkverbindin­gen.

 • weezevent-wf-illu-backpay

  Minder stress. Meer verkoop.

  Dankz­ij de cash­less betaal­meth­ode kunt u uw verkoopsper­cent­age ver­hogen en de ervar­ing van uw teams en deel­ne­mers ver­beteren. Min­der wacht­en aan de bar of in uw cater­ingruimte betekent meer rust en garan­deert het suc­ces van uw even­e­ment.

 • weezevent-wf-illu-paybanque2

  Wij beheren uw financiële stromen voor u.

  Online betalin­gen wor­den door Weezevent ver­w­erkt via een beveiligde mod­ule. Alle belan­grijke kredi­etkaarten, zoals Visa, Mas­ter­card en Amer­i­can Express wor­den aan­vaard. Het con­tact­loze betaal­sys­teem van Weezevent heeft zich al bewezen bij hon­der­den even­e­menten en fes­ti­vals.

Probeer het.

Entière­ment tac­tile, la prise en main est extrême­ment rapi­de. Les menus sont visuels et per­son­nal­is­ables à volon­té. Vos équipes sauront l’utiliser en moins de 5 min­utes. Cela ne demande aucune com­pé­tence tech­nique par­ti­c­ulière.

Neem contact op met het verkoopteam
weezevent-wf-illu-terminalpay

Kies een ervaren technologiepartner.

Weezevent is de oploss­ing voor de groot­ste even­e­menten: fes­ti­vals, sport­clubs, shows, enz. Met onze kant-en-klare doc­u­men­tatie voor uw web­site, onze oplei­d­ingstools, onze fol­low-up dash­boards, weten we hoe we even­e­menten van enkele hon­derd­duizen­den deel­ne­mers moeten begelei­den, maar ook kleinere even­e­menten.

 • weezevent-8m0a4537-1000x667
 • weezevent-8m0a9399-1000x667
 • weezevent-8m0a0330-1000x667
 • weezevent-8m0a9427-1000x667
 • weezevent-8m0a9496-1000x667

Kozen al voor

Neem contact op met ons team!

Neem contact op met het verkoopteam
nieuwsbrief-succes