Klantenservice Adviseur (M/F)

job-contract-type

job-localisation

Anvers

Over

We bieden meer dan 300.000 organ­isatoren van even­e­menten inno­vatieve tech­nol­o­gis­che oplossin­gen voor tick­et­ing, cash­less, toe­gangscon­t­role en CRM.

 

Sinds de lancer­ing in Dijon in 2008 heeft Weezevent meer dan 50 miljoen tick­ets verkocht voor alle soorten even­e­menten: beurzen, con­certen, feesten, con­fer­en­ties, enz., van enkele deel­ne­mers tot meer dan een miljoen toeschouw­ers. Door meer dan 200 fes­ti­vals uit te rusten: Hellfest, Lol­la­palooza, Vieilles Char­rues,… Ligue 1‑clubs zoals PSG, de Euro UEFA Fan­zone, Red Bull-even­e­menten, is Weezevent ook een belan­grijke spel­er in gede­ma­te­ri­aliseerde betaling.

In zeer sterke groei is het bedri­jf geves­tigd in Par­i­js, Antwer­pen, Mon­tre­al, Madrid, Lon­den en Lau­sanne. Het bedri­jf verkoopt in meer dan 30 lan­den en heeft ongeveer hon­derd mensen in dienst. Weezevent won de Inno­va­tion Grand Prix en de Fast 500 EMEA.

Taken

Bin­nen de afdel­ing Cus­tomer Ser­vice draag je bij aan het beheer van de relatie met onze gebruik­ers. Door het eerste aanspreekpunt te zijn voor organ­isatoren van even­e­menten, ben jij de stem en handteken­ing van Weezevent.

Met reac­tiev­er­mo­gen, empathie en een glim­lach onder­s­te­un je onze Bel­gisch- en Duit­stal­ige klanten bij het gebruik van onze ver­schil­lende pro­ducten en help je hen bij het oplossen van eventuele prob­le­men die ze tegenkomen. Je voelt je betrokken bij de prob­le­men van onze klanten en wilt voor elk van hen de beste oplossin­gen vinden.

Daar­naast sta je als echte facil­i­ta­tor in con­tact met alle afdelin­gen van Weezevent (direc­tie, mar­ket­ing, fac­turatie, tech­niek, prod­uct, verkoop, etc.). Zo laat je de stem van onze interne organ­isatoren horen en help je ons elke dag beter te worden.

Jij bent het extraat­je, het menselijke, vrien­delijke en com­pe­tente gezicht dat Weezevent veel meer maakt dan alleen een tech­nolo­gie of een dien­stver­len­er. Weezevent wordt vooral gedreven door man­nen en vrouwen die zich al 12 jaar inzetten om organ­isatoren kwaliteits­di­en­sten aan te bieden die hen weer­spiege­len. Je werkt dagelijks mee aan het ontwikke­len en uit­dra­gen van het ima­go van Weezevent.

 

Belan­grijk­ste missies:

 • Ont­vangst en ver­w­erk­ing van inkomende ver­zoeken via tele­foon (stan­daard), e‑mails en Sociale netwerken ;
 • Opvol­ging van claims ;
 • Real­isatie van offertes voor prospects en opvol­ging van facturatie ;
 • Punctueel beheer van klanten­hot­lines (tele­foon en e‑mails) ;
 • Con­tent­pro­duc­tie: online helpartikelen.

Wat leesvo­er hier:

 • https://wzvt.co/article-sc (als je 15 minuten over hebt);
 • https://wzvt.co/article-sc‑2 (als je maar 5 minuten hebt, beloven we dat we het je niet kwal­ijk nemen).

Profiel

 

Als hoof­drol­spel­er in even­e­menten stelt Weezevent u in staat om in con­tact te komen met gevarieerde gesprekspart­ners van hoog niveau. Daar­naast werk je in onze werkomgev­ing waarin tech en events gecom­bi­neerd wor­den, je werkt mee aan inno­vatieve, ambitieuze en stim­ulerende pro­jecten. Voor deze func­tie is het een kwest­ie van de lei­d­ing nemen over de porte­feuille van Bel­gisch en Duit­stal­ige klanten. Daar­naast ben je ver­plicht twee­t­al­ig in het Duits!

De kern­wo­or­den van het team om over de func­tie te prat­en: invester­ing, vin­d­in­grijkheid, nieuws­gierigheid en humor. We zijn vooral op zoek naar een gepas­sioneerde per­soon­lijkheid met gevoel voor klantenservice:

 • Je bent er vast van over­tu­igd dat de klant gelijk heeft, zelfs als hij ongelijk heeft;
 • Je vin­dt het leuk om de ober/serveerster en of de caissière/caissière in de super­markt te woord te staan;
 • Je bli­jft kalm als iedereen boos wordt;
 • Je vin­dt het leuk om mensen te helpen, antwo­or­den te geven en hun lev­en makke­lijk­er te mak­en. Je weet je gesprekspart­ners aan het lachen te mak­en en je vin­dt het leuk;
 • Je wilt het prob­leem achter de vraag van de klant begrijpen;
 • Je bent ervan over­tu­igd dat er geen prob­le­men zijn, alleen oplossingen;
 • Je bent nauwkeurig, nauwkeurig en vindingrijk;
 • Je spreekt en schri­jft vloeiend, en dat alle­maal zon­der mankeren. Je leest de bericht­en van je moed­er Bescherelle met plezier;
 • Je weet hoe je sociale netwerken moet gebruiken en hebt over het alge­meen een goede webcultuur;
 • Je investeert jezelf 200% in wat je onderneemt;
 • Even­e­menten en dig­i­taal zijn gebieden die je interesseren.

 

Al onze func­ties staan ​​open voor erk­ende per­so­n­en met een handicap.

NB: momenteel in Saint-Denis, ver­huist Weezevent begin 2023 naar Clichy (metro Mairie de Clichy).

job-apply-title

job-apply-description

job-apply-button