Contactloos, met zoveel mogelijkheden !

Een prachtig beheersinstrument voor je evenement: verkoopcontrole, voorraadbeheer, personeelsbeheer, enz.

Contacteer het commerciële team

Kaarten of NFC-polsbandjes?

Bij­na alles is mogelijk op het gebied van NFC-media of per­son­alis­er­ing. Het arm­band­je, dat als toe­gangspas voor een even­e­ment kan wor­den gebruikt, wordt vaak door organ­isatoren van fes­ti­vals gebruikt. U kan ook kiezen voor NFC-kaarten, die heel geschikt zijn voor per­ma­nente struc­turen zoals clubs of zalen. Welke media u ook kiest, onze kaarten en pols­band­jes zijn gemaakt van 60% gere­cy­cleerd PVC.

weezevent-wf-illu-paycard
 • Volg je voorraden live.

  Voeg op uw cash­less admin­is­tratie-inter­face je pro­ducten toe en volg uw voor­raden live! U beschikt over een real time mon­i­tor­ing van het ver­bruik vol­gens uw verkoop­pun­ten, zodat u prag­ma­tisch kan zijn in uw beheer en kan anticiperen op voorraadtekorten. 

 • Bied gemakkelijk terugbetalingen aan.

  Uw deel­ne­mers hebben de mogelijkheid om na afloop van het even­e­ment online een terug­be­tal­ing van hun sal­do aan te vra­gen. Met één klik is de aan­vraag gereg­istreerd. Weezevent zorgt voor de terug­be­tal­ing op hun cred­it­card. U hoeft niets te doen! 

Bekijk uw verkoopcijfers in real time.

Volg vanu­it uw cash­less admin­is­tratie-inter­face de evo­lu­tie van de verkoop en zie de sti­jging van uw inkom­sten, dankz­ij een globaal overzicht per verkoop­punt. Beheer uw ver­bruik­spun­ten nauwkeuriger: pas de verdel­ing van uw teams en mid­de­len aan vol­gens de verkooptrends.

weezevent-wf-illu-backpay
 • Beheer de toegang tot uw catering.

  Moet u de toe­gang tot uw kan­tine tij­dens het even­e­ment beperken? Met het cash­less sys­teem van Weezevent kan u een bepaald aan­tal maalti­j­den per dag en per dienst aan uw teams toewi­jzen. U kan dan het aan­tal geserveerde maalti­j­den raad­ple­gen om de bevoor­rad­ing en de fac­turering beter te beheren. 

 • Houd de werktijden van uw teams bij.

  Met het cash­less sys­teem van Weezevent kan u uw per­son­eel reg­istr­eren en zo de werkuren van uw teams ver­ant­wo­or­den. Een een­voudi­ge manier om uw per­son­eel en hun bezoldig­ing te beheren. 

 • Consumptietickets, gratis partners… alles is mogelijk!

  Met het cash­less sys­teem van Weezevent heeft u de mogelijkheid om alter­natieve munteen­heden in euro’s of in artike­len te creëren. Uw vri­jwilligers, dien­stver­len­ers of part­ners kun­nen dus cred­its aange­bo­den kri­j­gen. Dit alles wordt per­fect gede­tailleerd in uw boekhoud­ing zodat het gemakke­lijk kan wor­den verwerkt. 

 • weezevent-wf-illu-paybrac

  Eén online rekening voor verschillende cashless media.

  Geef uw deel­ne­mers meer flex­i­biliteit bij het beheer van hun bud­get. Met één e‑mailadres kun­nen uw deel­ne­mers de cash­less media van hun part­ner, kinderen, vrien­den, enz. beheren. 

 • weezevent-wf-illu-iframepay

  Een geïntegreerde widget op uw website en e‑mails in uw stijl.

  Onze cash­less mod­ule kan een­voudig wor­den geïn­te­greerd in uw web­site of GSM-app. U kan de kleuren van de knop­pen en links aan­passen. De her­laad­beves­tig­ing per e‑mail, e‑mails voor het aan­mak­en van een account en de terug­be­tal­ings­mails kun­nen ook volledig wor­den aangepast. 

Eenvoudige opvolging van herladingen dankzij onze aangesloten credit card terminals.

Vergeet gegevensverza­mel­ing op afs­tand aan het eind van de dag, prof­i­teer van betrouw­bare, real-time mon­i­tor­ing, trans­ac­tie per trans­ac­tie! Maak het werk van uw bankiers een­voudi­ger en ver­wi­jder alle fouten bij het invo­eren van gegevens!

weezevent-wf-illu-calculatrice-black

Een oplossing die zich aan alle soorten structuren aanpast!

Cash­less is een instru­ment dat zich aan­past aan uw sec­tor en het gebruik ervan. Ver­schil­lende spel­ers vertrouwen op onze Weez­Pay-oploss­ing om de ervar­ing van hun pub­liek te ver­beteren en hun omzet te opti­malis­eren: fes­ti­vals, sport­clubs, grote even­e­menten, camp­ings, food courts, enz.

 

weezevent-wf-illu-couteau-4000x3000

Kozen al voor

Neem contact op met ons team!

Neem contact op met het verkoopteam

*TPE : ter­mi­nal de paiement électronique