Neem het zelf in handen — verkoop uw tickets zelf!

Met een paar klikken kunt u uw tickets verkopen en aanpassen, uw registraties beheren en controle houden over uw gegevens.

Maak evenement aan

Heeft u zelf geen website? Gebruik de micro-site van Weezevent.

Met slechts een paar klikken kri­jgt u een micro-web­site met online reg­is­tratie- en betal­ingsmod­ule. Pas de weer­gave van de micro-site aan (achter­grond, kleuren, boven­ste ban­ner, logo’s en afbeeldin­gen), de inhoud (kaart, foto’s, video’s, tek­st­blokken, enz.) en zelfs de URL! Daar­naast hebben we de SEO geop­ti­maliseerd om makke­lijk te wor­den gevon­den door zoekmachines.

weezevent-wf-illu-iframeticket-1000x750
 • Meertalig. Verkoop uw tickets in meerdere talen.

  Met Weezevent verkoopt u een­voudig en zon­der extra moeite uw tick­ets in meerdere tal­en. Frans, Engels, Spaans, Ital­i­aans zijn beschikbaar!

 • Verhoog uw omzet en bezoekersloyaliteit.

  Maak zoveel pro­motiecodes aan als u wilt. De mogelijkhe­den zijn ein­de­loos — bied uw trouw­ste klanten gratis sessies, lid­maatschap­pen, tick­ets of kortin­gen aan. 

 • Verkoop meer met cross-selling.

  Verkoop meer dan alleen tick­ets aan uw bezoek­ers met cross-sell­ing cam­pagnes. Bied pro­ducten en dien­sten aan, bijvoor­beeld kled­ing, good­ies, valet park­ing, maalti­j­den, par­keer­plaats enz. op het moment van aankoop. 

Verkopen op locatie is een fluitje van een cent.

Een pro­fes­sionele tech­nis­che oploss­ing, met de Weezevent-balie kunt u uw tick­ets ter plaatse verkopen en spe­ciale verkoop­pun­ten voor uw part­ners creëren. Uit­gerust met een touch­pad, een solide en ergonomis­che stan­daard en een ther­mis­che print­er, heeft u een com­plete oploss­ing voor het verkopen van tick­ets ter plaatse. U kunt ook gebruik mak­en van de online balie, met uw eigen appa­ratu­ur. Alles wordt gesyn­chro­niseerd met uw ticketingsysteem!

Start nu
weezevent-wf-illu-guichet-1000x750
 • weezevent-wf-illu-billets

  Tickets in uw kleuren.

  Uw e‑tickets kun­nen gratis wor­den aangepast, voeg gewoon de visuele ele­menten naar uw keuze toe. Als u nog een stap verder wilt gaan en uw tick­ets volledig wilt per­son­alis­eren, kunt u de pre­mi­um per­son­al­isatieop­tie toepassen op al uw mate­ri­aal, d.w.z. e‑tickets, pass­book, ther­mis­che tick­ets enz. 

 • weezevent-wf-illu-invitation

  Uitnodigingen makkelijk gemaakt.

  Stu­ur gemakke­lijk uitn­odigin­gen voor uw even­e­ment naar uw part­ners, de media en VIP’s, met tick­ets als PDF-bijlage, en pas de e‑mails aan de aan­wezi­gen aan. Voor zake­lijke klanten biedt Weezevent een spe­ci­aal plat­form om uitn­odigin­gen direct en/of met RSVP te mailen. Laat hen het ver­s­turen van uitn­odigin­gen delegeren aan hun part­ners door sets toe te wijzen. 

 • weezevent-wf-illu-badges1

  Uw bevoegd personeel is helemaal klaar!

  Print en creëer een­voudig uw badges en autorisaties voor vri­jwilligers, offi­cials, medi­averte­gen­wo­ordi­gers enz. U kunt uw tick­ets volledig per­son­alis­eren met de afbeeld­ing van uw keuze, en met een streep­jescode op het tick­et kunt u de toe­gang tot uw even­e­menten controleren. 

 • Pas uw ticketing plug-in aan.

  De Weezevent tick­et­ing plug-in kan wor­den aangepast aan uw kleuren om beter te inte­gr­eren met uw web­site en het kleuren­schema ervan. Alles kan wor­den aangepast op Weezevent — pri­jzen in cat­e­gorieën of sub­cat­e­gorieën, de timer van de bood­schap­pen­tas, wat een verkoop trig­gert, enz. 

 • Gebruik uw netwerk.

  Ont­vang extra inkom­sten via uw con­tacten. Deel uw doorver­wi­js-URL met uw netwerk. U wordt beloond voor alle nieuwe reg­is­traties. Voor elk account dat met die URL wordt aange­maakt, kri­jgt u 10 % van de inkom­sten vóór belastin­gen van Weezevent die het eerste jaar door de doorver­wezen planner(s) wor­den gegenereerd. 

 • Verzamel de informatie die u wilt.

  Maak zoveel for­mulieren op maat als u wilt om de infor­matie te verza­me­len die u belan­grijk vin­dt. Kies het tarief voor elke vorm om uw deel­ne­mers beter te bereiken. Gebruik deze infor­matie om op de tick­ets te tonen of gebruik de gegevens om mar­ket­ing- en getrouwhei­d­scam­pagnes uit te voeren, zodat u beter op de behoeften van uw bezoek­ers kunt inspelen. 

Een plaats naar keuze, met Weezevent genummerde zitplaatsen.

U kunt ervoor kiezen om een 2D- of 3D-beeld van de locatie van uw even­e­ment weer te geven. Com­bi­neer vri­je plaat­sen en geplaat­ste zones. U kunt ook de toewi­jz­ingsmeth­ode kiezen die het best bij uw even­e­ment past, d.w.z. automa­tisch, op kaart of bei­de. U kunt de zit­plaatscat­e­gorieën van uw zaal instellen en zo ver­schil­lende pri­jzen aan­bieden op basis van de zit­plaat­slo­catie. Uit­er­aard zijn alle Weezevent tick­et­ing opties beschik­baar voor uw even­e­menten met plaatsen!

weezevent-wf-illu-placement3d-1000x750

Kozen al voor

Klaar om uw online ticketing te lanceren?

Een evenement creëren Contacteer ons